Sprawozdawczość i polityka

Publikowanie informacji o realizacji naszych obowiązków i czytelne komunikaty.

Co roku publikujemy raport ze zrównoważonej działalności oraz odpowiednie polityki, by interesariusze znali nasze wyniki w tym obszarze.

 

Kierunki naszych działań w ramach zrównoważonego prowadzenia działalności

<h3>In main approaches to sustainability info-graphic.</h3><dl> <li>NGO : Build successful partnerships.</li> <li>Employees : Enhance values by Education and innovation.</li> <li>Customers : Develop environmentally-friendly, Products and improve, Customer satisfaction.</li> <li>Governments : Maximise corporate, Value by sound, Economic activities.</li> <li>Shareholders : Fair trade and compliance.</li> <li>Business Partners : Improve competitiveness, Through win-win partnerships.</li> <li>Local Communities : Effective social contribution, For requtation management, And business continuity.</li> <li>Global Society : Contribute to addressing Global issues (i.e. climate change)</li></dl>

Społeczność globalna

Wkład w rozwiązywanie globalnych problemów
(np. zmiany klimatu)

Społeczności lokalne

Działania na rzecz społeczeństwa w ramach zarządzania reputacją oraz ciągłość działalności

Partnerzy biznesowi

Poprawa konkurencyjności dzięki partnerstwom, na których korzystają obie strony

Udziałowcy

Uczciwy handel i zgodność z przepisami

Władze

Maksymalizacja wartości firmy poprzez racjonalne ekonomicznie działania

Klienci

Opracowanie przyjaznych dla środowiska produktów i poprawa satysfakcji klientów

Pracownicy

Wzmocnienie wartości przez edukację i innowacyjność

NGO

Budowa skutecznych partnerstw

Raport ze zrównoważonej działalności

Integracja zarządzania firmą i zrównoważonego rozwoju to coraz istotniejsza kwestia w świecie biznesu, podobnie jak rosnące oczekiwania dotyczące odpowiedzialności za społeczności i środowisko naturalne. W odpowiedzi na te wyzwania usprawniamy proces zbierania pomysłów od interesariuszy i konstruujemy ogólnofirmową wizję oraz strategie zrównoważonego rozwoju. Wskazaliśmy obowiązki w sferze gospodarczej, środowiskowej i społecznej jako kluczowe elementy zarządzania zrównoważoną działalnością. W dalszym ciągu identyfikujemy interesariuszy, budujemy pozytywne relacje z nimi, tym samym zwiększając wartość zarówno dla firmy, jak i dla interesariuszy.

Zobacz więcej Zamknij

Wytyczne postępowania w biznesie

W 2005 r. firma Samsung Electronics wprowadziła „Globalny kodeks postępowania“, stanowiący zbiór naszych zasad dotyczących odpowiedzialnych praktyk biznesowych. Na przestrzeni lat wraz ze wzrostem poziomu naszej odpowiedzialności jako globalnego podmiotu odpowiedzialnego społecznie wzrosły także oczekiwania ze strony różnych podmiotów – NGO, organów władz, udziałowców, dostawców i pracowników. W tym właśnie duchu firma Samsung Electronics zaktualizowała i zmodyfikowała „Wytyczne postępowania w biznesie“, opublikowane po raz pierwszy w zeszłorocznym Raporcie ze zrównoważonej działalności, które zawierają konkretne wskazówki dotyczące zrównoważonej działalności.

Kodeks postępowania dostawców

Firma Samsung będzie tworzyć partnerstwa z kluczowymi interesariuszami, takimi jak NGO, organy władz i społeczności lokalne, z zamiarem ciągłej poprawy postanowień Wytycznych i w celu zapewnienia ich spójności z lokalnymi przepisami prawa pracy oraz Wytycznymi postępowania w biznesie firmy Samsung’.

Wytyczne do Kodeksu postępowania dostawców

Polityka w sprawie surowców mineralnych ze stref ogarniętych konfliktami

  • Polityka w sprawie surowców mineralnych ze stref ogarniętych konfliktami 49KB POBIERANIE PLIKU PDF

Polityka pracy

Zobacz więcej Zamknij