Strategia

Nasze podejście do zrównoważonego działania

Jako firma o zasięgu globalnym realizujemy swoje społeczne zobowiązania, oferujemy innowacyjne produkty i usługi oraz tworzymy wartość ekonomiczną, społeczną i środowiskową.

 

Celem zarządzania zrównoważonym działaniem w firmie Samsung jest tworzenie zintegrowanych wartości. Tworzymy wartość ekonomiczną wynikającą z maksymalizacji rentowności i wzrostu wartości dla udziałowców, lecz także bierzemy większą odpowiedzialność, jako część globalnej gospodarki, za tworzenie wartości społecznych. Dostarczamy innowacyjne produkty i usługi w łańcuchu wartości, który oparty jest na kluczowych wartościach, jakie wyznajemy w firmie Samsung, generując wartość w obszarze gospodarki, społeczeństwa i środowiska naturalnego. Monitorujemy finansowy i pozafinansowy wpływ naszej działalności na społeczeństwo w całym tym procesie, by maksymalizować pozytywne skutki i minimalizować negatywne.

System zarządzania zrównoważoną działalnością w firmie Samsung

This image describe value of sustainability management.

This image describe economic value and social value.

 • The mean is Maximise profits and shareholder values (Products and Services Innovation) of Economic value.
 • The mean is contribute to social sustainability (Attainment of the UN SDGs) of social value.

Tworzenie wartości ekonomicznej

Nasze wysiłki na rzecz tworzenia innowacyjnych technologii i produktów stoją u podstaw rentowności i zapewniają powstawanie nowych czynników stymulujących wzrost. Chcemy, by innowacja stała się immanentną częścią naszej kultury korporacyjnej, a także tworzymy synergiczne relacje w ramach korzystania z zasobów zewnętrznych, by dostarczać innowacyjne rozwiązania niezwiązane ograniczeniami. W ramach tych działań poruszamy się w kierunku budowy ekosystemu, w którym powstają innowacyjne produkty, które zaspokajają potrzeby szybko ewoluującego rynku.

 

Tworzenie wartości społecznej

Jako firma o zasięgu globalnym Samsung tworzy wartości społeczne skorelowane z celami zrównoważonego rozwoju ONZ: Zidentyfikowaliśmy cele, które mają istotne znaczenie dla naszego postępowania w biznesie i analizujemy negatywne/pozytywne aspekty realizacji tych celów. Oprócz tego rozpoznajemy i analizujemy możliwości biznesowe, które przyczyniają się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

 
 
 • Obraz ilustrujący cel Koniec z ubóstwem Wyeliminowanie ubóstwa we wszelkich formach wszędzie na świecie
 • Obraz ilustrujący cel Zero głodu Wyeliminowanie głodu, poprawa bezpieczeństwa żywnościowego i promowanie zrównoważonego rolnictwa
 • Obraz ilustrujący cel Dobre zdrowie Zapewnienie zdrowego życia i promowanie wysokiej jakości życia dla ludzi w każdym wieku
 • Obraz ilustrujący cel Dobra jakość edukacji Zapewnienie wysokiej jakości edukacji i promowanie możliwości uczenia się przez całe życie dla wszystkich
 • Obraz ilustrujący cel Równość płci Osiągnięcie równości płci i wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt
 • Obraz ilustrujący cel Czysta woda i warunki sanitarne Zapewnienie dostępności i zrównoważonego zarządzania wodą i warunkami sanitarnymi dla wszystkich
 • Obraz ilustrujący cel Czysta i dostępna energia Zapewnienie dostępu do zrównoważonych postaci energii dla wszystkich
 • Obraz ilustrujący cel Wzrost gospodarczy i godna praca. Promowanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego, braku bezrobocia i godnej pracy dla wszystkich
 • Obraz ilustrujący cel Innowacyjność i infrastruktura Budowanie odpornej infrastruktury, promowanie zrównoważonej industrializacji
 • Obraz ilustrujący cel Mniej nierówności Zmniejszenie nierówności pomiędzy państwami i wewnątrz państw
 • Obraz ilustrujący cel Zrównoważone miasta i społeczności Zapewnienie, by miasta i osiedla były włączające, bezpieczne, odporne i zrównoważone
 • Obraz ilustrujący cel Odpowiedzialna konsumpcja Zapewnienie odpowiedzialnych sposobów konsumpcji i produkcji
 • Obraz ilustrujący cel Działania w dziedzinie klimatu Podejmowanie pilnych działań na rzecz walki ze zmianami klimatu i ich skutkami
 • Obraz ilustrujący cel Życie pod wodą Ochrona i zrównoważone korzystanie z oceanów, mórz i zasobów morskich
 • Obraz ilustrujący cel Życie na lądzie Ochrona ekosystemu i konserwacja bioróżnorodności (lasy, pustynie, gleba itp.)
 • Obraz ilustrujący cel Pokój i sprawiedliwość Ustanowienie i funkcjonowanie uczciwego wymiaru sprawiedliwości dla wszystkich
 • Obraz ilustrujący cel Partnerstwa na rzecz celów Wzmocnienie środków na rzecz wdrożenia i ożywienia globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju
 • Obraz ilustrujący cele zrównoważonego rozwoju
* Cele zrównoważonego rozwoju ONZ (UN SDG): We wrześniu 2015 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło cele zrównoważonego rozwoju, które mają przyczynić się do zrównoważonego rozwoju społeczeństw na całym świecie. Bazując na Milennijnych Celach Rozwoju (MDG), które skupiały się na mniej rozwiniętych państwach, UN SDG wyznaczają uniwersalne cele, które każde państwo, w tym państwa rozwinięte, powinny osiągnąć. ONZ apeluje o pełne zaangażowanie instytucji społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorstw sektora prywatnego oraz organów władz i ekspertów w ich realizację.

Tworzenie wartości dzięki zarządzaniu zrównoważonym działaniem

Firma Samsung pragnie tworzyć wartości społeczne i środowiskowe oraz ekonomiczne w drodze zarządzania zrównoważoną działalności po to, by wnieść swój wkład w poprawę sytuacji globalnej społeczności. Ponieważ wartości społeczne i środowiskowe są trudne do zmierzenia, w ramach zarządzania celami zrównoważonego działania przyjęliśmy koncepcję „jakość ponad ilością“. Od roku 2016 r. natomiast przyjęliśmy zaproponowaną przez KPMG metodę „Rzeczywistej wartości’, która dokonuje pomiaru wskaźników społecznych i środowiskowych, dzięki czemu możemy zwizualizować wartości, które tworzymy.
Znak plus (+) i minus (-) przy poszczególnych wskaźnikach mówi o tym, czy w ogólnym rozrachunku w ubiegłym roku (do 31 grudnia 2019 r.) utworzyliśmy czy zredukowaliśmy wartości społeczne. Podejście takie pozwala nam wyjść poza czysto finansową wartość generowaną przez nasze działania biznesowe i włączyć także do ogólnego obrazu wartości społeczno-ekonomiczne, dzięki czemu mamy pełny obraz Rzeczywistej Wartości, jaką tworzy firma Samsung.

WARTOŚĆ ZRÓWNOWAŻONEGO ZARZĄDZANIA 2019

Jednostka (Bilion wonów południowokoreańskich)

 • Wartość Finansowa: Zyski (44,344,857)
 • Społeczno-ekonomiczne: Wartośc dla inwestorów (10,741,967), Wsparcie dostawców (833,900), Rozwój lokalnych społeczności (46,451)
 • Środowiskowe: Emisja gazów cieparnianych (-715,558), Wpływ na atmosferę (-4,118), Wpływ na środowisko wodne (-745,482), Wpływ odpadów na środowisko (-3,632)
 • Rzeczywisty zysk: Rzeczywista wartość(54,498,385)