Filozofia działania

Nasza obietnica

Obietnicą wiodącego, globalnego przedsiębiorstwa jakim jesteśmy jest działanie w sposób odpowiedzialny.

Element graficzny Key Visual dotyczący filozofii działania w ramach wizji

Firma Samsung zobowiązuje się spełniać warunki lokalnych przepisów, a także ściśle stosować globalny kodeks postępowania w odniesieniu do wszystkich pracowników. Uważamy, że zarządzanie w sposób etyczny jest nie tylko narzędziem reagowania na błyskawiczne zmiany w globalnym środowisku biznesowym, lecz także pomostem do budowania zaufania u interesariuszy - klientów, udziałowców, pracowników, partnerów biznesowych i społeczności lokalnych. Firmie Samsung przyświeca cel dołączenia do najbardziej etycznych przedsiębiorstw na świecie, dlatego stale szkolimy pracowników i korzystamy z systemów monitorowania, a jednocześnie stosujemy uczciwe i transparentne praktyki zarządzania przedsiębiorstwem.

Pięć zasad biznesowych firmy Samsung

W ramach realizacji naszych zobowiązań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu firma Samsung Electronics ogłosiła w 2005 r. wdrożenie „Pięciu zasad biznesowych Samsung“. Zasady te są fundamentem naszego globalnego kodeksu postępowania i są w zgodzie z normami prawnymi i etycznymi oraz realizacją naszych obowiązków w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

1Spełniamy wymagania obowiązujących przepisów i norm etycznych.

 • Szanujemy godność i różnice między ludźmi.

  Szanujemy prawa człowieka przynależne każdej osobie. W żadnych okolicznościach nie godzimy się na pracę przymusową, płacę poniżej minimalnej oraz niewolniczą pracę dzieci. Nie dyskryminujemy osób ze względu na narodowość, rasę, płeć, religię itp. i traktujemy wszystkich interesariuszy i podmioty tak samo jak naszych klientów lub pracowników.

 • Konkurujemy uczciwie, zgodnie z przepisami i zasadami etyki w biznesie.

  Spełniamy wymagania przepisów we wszystkich państwach i wspólnotach regionalnych, szanujemy ustrój konkurencji rynkowej i konkurujemy w sposób uczciwy. Nie generujemy zysków z nieuczciwych lub nieetycznych działań. Nie oferujemy ani nie przyjmujemy podarunków, łapówek i nie podejmujemy w ramach gościny osób, z którymi prowadzimy działalność gospodarczą.

 • Prowadzimy przejrzystą księgowość w formie rzetelnych zapisów księgowych.

  Rejestrujemy i rzetelnie zarządzamy wszystkimi transakcjami, by nasi interesariusze mieli pewność, że nasza działalność spełnia wymagania międzynarodowych standardów rachunkowości, a także przepisów w tym zakresie obowiązujących w poszczególnych państwach. Zgodnie z nakazem litery prawa podajemy w sposób przejrzysty informacje o firmie i podstawowych aspektach zarządzania nią, np. informacje o finansowych zmianach zachodzących w firmie.

 • Nie angażujemy się w działalność polityczną i zachowujemy neutralność.

  Szanujemy prawa i decyzje polityczne osób i nie prowadzimy działalności politycznej wewnątrz firmy. Nie wykorzystujemy środków finansowych, zasobów ludzkich, obiektów firmy itp. do celów politycznych.

2Utrzymujemy przejrzystą kulturę organizacyjną.

 • Utrzymujemy ścisły rozdział życia prywatnego i publicznego od działalności gospodarczej. W przypadku konfliktu między firmą a osobą dajemy pierwszeństwo interesom prawnym firmy.

  Nie realizujemy interesów osobistych, wykorzystując majątek firmy i własną pozycję i nie angażujemy się w działania noszące znamiona nieprawidłowości, takie jak niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie czy defraudacja majątku firmy. Nie angażujemy się w handel zbywalnymi papierami wartościowymi w formie zakupu lub sprzedaży akcji z wykorzystaniem oficjalnie zdobytych informacji.

 • Chronimy i szanujemy własność intelektualną firmy i innych podmiotów. Własność intelektualna i informacje poufne nie wychodzą poza firmę bez wcześniejszego pozwolenia lub zgody.

  Szanujemy własność intelektualną innych osób i nie angażujemy się w działania noszące znamiona naruszenia, takie jak wykorzystanie, powielanie, dystrybucja lub modyfikacja itp. bez zezwolenia.

 • Tworzymy pozytywną atmosferę.

  Nie zezwalamy na zachowania, które mogą zaszkodzić relacjom między osobami, takie jak molestowanie seksualne, transakcje finansowe czy przemoc. Nie tworzymy frakcji, które mogłyby wywołać brak spójności wewnątrz grupy i nie tworzymy grup prywatnych.

3Szanujemy klientów, udziałowców i pracowników.

 • Satysfakcja klientów jest naszym kluczowym priorytetem.

  Oferujemy produkty i usługi, które spełniają potrzeby i oczekiwania klientów. Utrzymujemy szczere i przyjacielskie relacje z naszymi klientami, z pokorą przyjmujemy ich sugestie i skargi. Szanujemy także przekazywane nam informacje.

 • Realizujemy założenia zarządzania zorientowanego na zwiększanie wartości dla udziałowców.

  Oferujemy udziałowcom długofalowe korzyści dzięki rozsądnym inwestycjom i poprawie wydajności operacyjnej. Budujemy stabilny poziom korzyści dzięki zarządzaniu i zwiększaniu wartości rynkowej firmy. Szanujemy także prawa, uzasadnione żądania i pomysły udziałowców.

 • Czynimy wysiłki na rzecz poprawy jakości życia naszych pracowników.

  Oferujemy równe szanse wszystkim pracownikom i traktujemy ich uczciwie, stosownie do ich możliwości i wyników. Zachęcamy pracowników do ciągłego samorozwoju i wpieramy ich poprawę w tym zakresie w celu realizowania obowiązków służbowych. Tworzymy środowisko pracy, które działa autonomicznie i w sposób twórczy.

4Troszczymy się o środowisko, bezpieczeństwo i zdrowie.

 • Realizujemy założenia zarządzania przyjaznego dla środowiska.

  Spełniamy wymagania międzynarodowych standardów ochrony środowiska, związanych z nimi przepisów wykonawczych i wewnętrznych. Czynimy stałe wysiłki na rzecz ochrony środowiska we wszystkich działaniach biznesowych, takich jak rozwój nowych produktów, produkcja, sprzedaż itd. Kierujemy wydajnym wykorzystaniem zasobów, np. recyklingiem surowców.

 • Kładziemy nacisk na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi.

  Spełniamy wymagania międzynarodowych standardów dotyczących bezpieczeństwa, związanych z nimi przepisów wykonawczych i wewnętrznych. Spełniamy warunki przepisów w zakresie bezpieczeństwa, tworząc komfortowe środowisko pracy i zapobiegając wypadkom wynikającym z niedbalstwa.

5Jesteśmy globalną firmą odpowiedzialną społecznie.

 • Realizujemy nasze podstawowe obowiązki w dobrej wierze jako firma odpowiedzialna społecznie.

  Czynimy wysiłki, by zwiększyć zaufanie do firmy i realizowania przez nią obowiązków członka społeczności regionalnej. Robimy wszystko, by tworzyć bezpieczne miejsca pracy i poważnie podchodzimy do obowiązków podatkowych.

 • Tworzymy relacje z partnerami biznesowymi na rzecz biznesowego współdziałania i wspólnej zyskowności. Oferujemy równe szanse wszystkim pracownikom i traktujemy ich uczciwie, stosownie do ich możliwości i wyników.

  Zachęcamy pracowników do ciągłego samorozwoju i wspieramy ich poprawę w tym zakresie w celu realizowania obowiązków służbowych. Tworzymy środowisko pracy, które działa autonomicznie i w sposób twórczy.

 • Szanujemy obecnie obowiązujące uwarunkowania społeczne i kulturowe, a nasze kierownictwo cechuje duch współpracy (wzajemny dobrobyt/współpraca).

  Szanujemy prawo, kulturę i wartości społeczności regionalnej i przyczyniamy się do poprawy jakości życia. Interesujemy się sprawami rozwoju zdrowej tkanki społecznej w ramach działań publicznych w obszarach takich jak badania naukowe i artystyczne, kultura, sport itp. Aktywnie uczestniczymy w społecznych działaniach takich jak praca wolontariacka, pomoc ofiarom katastrof itp.