Prawa konsumenta

Pobierz

Niniejsza informacja pochodzi od:

Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000128080, NIP 526-104-40-39, kapitał zakładowy: 52.759,500 złotych., adres e-mail: recepcja@samsung.com.pl (“Samsung”)

oraz

I-Terra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy al. Niepodległości 44, Budynek Biurowy Brama Portowa II – „Poczta”, 70-404 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000443125, NIP 955-234-25-88, kapitał zakładowy: 3 250 000 złotych, adres e-mail sekretariat@iterra.pl, nr telefonu : + 48 22 4600 500 (“Sprzedawca”).

i skierowana jest do konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (“Konsumenci”).

Niniejsza informacja określa w szczególności zasady oraz procedurę zawierania umów poprzez stronę internetową www.samsung.com/pl (“Sklep Samsung”), skutki zawarcia takiej umowy oraz Konsumentom prawa, w szczególności prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

I.        Informacje ogólne 

1. Sklep Samsung jest to strona internetowa, administrowana przez Samsung, umożliwiająca przeglądanie zamieszczonych na niej treści, zamieszczanie opinii, składanie zamówień oraz zawieranie umów. W znaczeniu prawnym Sklep Samsung to usługa świadczona drogą elektroniczną, uregulowana przede wszystkim w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Samsung odpowiada za działanie strony internetowej i narzędzi służących do składania zamówień lub korzystania z innych funkcjonalności Sklepu Samsung. Samsung nie jest stroną umowy sprzedaży zawartej poprzez Sklep Samsung. Stroną takiej umowy jest Sprzedawca.

II.        Procedura zawarcia umowy

1. Zamieszczone w ramach Sklepu Samsung treści, w tym opisy towarów i ceny nie stanowią oferty zawarcia umowy, lecz zaproszenie przez Sprzedawcę do jej zawarcia.

2. Zamówienie złożyć możesz poprzez interaktywny formularz dostępny w Sklepie Samsung. Zamówienie określa m.in. jakie towary, w jakiej ilości oraz cenie chcesz zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji. Zamówienie składasz wraz z naciśnięciem przycisku “Zatwierdź i zapłać” lub innego podobnego przycisku, który będzie aktualnie stosowany.

3. Po prawidłowym złożeniu zamówienia, niezwłocznie otrzymasz od Samsung potwierdzenie jego otrzymania, na podany adres e-mail. Potwierdzenie to ma ten skutek, że od momentu jego otrzymania jesteś związany treścią swojego zamówienia. Nie wpływa to oczywiście na Twoje prawa konsumenckie, takie jak prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość. W szczególności możesz złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, przed przyjęciem Twojego zamówienia przez Sprzedawcę. W takiej sytuacji Twoje zamówienie przestaje wiązać.

4. Jednocześnie Samsung przekaże złożone przez Ciebie zamówienie do Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca zweryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte. W razie braku możliwości jego przyjęcia, Sprzedawca skontaktuje się z Tobą w celu poinformowania o braku możliwości przyjęcia zamówienia. W takim przypadku nie dojdzie do zawarcia umowy ze Sprzedawcą.

5. Jeżeli Sprzedawca przyjmie Twoje zamówienie, niezwłocznie otrzymasz na podany adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia i zawarcia umowy. Z chwilą otrzymania przez Ciebie takiego oświadczenia, dochodzi do zawarcia ze Sprzedawcą umowy.

III.        Treść umowy, jej utrwalanie oraz udostępnianie

1. Na zawartą ze Sprzedawcą umowę składać się będzie przede wszystkim treść złożonego przez Ciebie zamówienia, określająca m.in. zamówione towary, ich cenę, sposób dostawy, sposób płatności lub dodatkowe usługi. Szczegóły zamówienia będą dla Ciebie dostępne pod adresem wysłanym w mailu potwierdzającym transakcję. Dzięki temu będziesz mógł je przechowywać i odtwarzać (np. wydrukować treść zamówienia).

2. Na treść umowy składać będą się także stosowane przez Samsung oraz Sprzedawcę regulaminy świadczenia usług lub sprzedaży, o ile zostaną Ci one prawidłowo udostępnione przed zawarciem umowy. Wszelkie stosowane przez Samsung oraz Sprzedawcę regulaminy znajdują się w stopce Sklepu Samsung i dostępne są z poziomu strony głównej, jak też z poziomu każdej podstrony. Znajdują się one także w zakładce “O sklepie”. Regulaminy te zostaną Ci także udostępnione każdorazowo przed złożeniem zamówienia. Regulaminy te udostępniane są we wskazanych wyżej miejscach na trwałym nośniku, a więc w sposób, który umożliwia ich pobranie, przechowywanie, dostęp do nich oraz ich odtwarzanie w niezmienionej postaci.

3. Treść umowy, a w szczególności obowiązki Sprzedawcy oraz przysługujące Ci prawa, wynikać będą także z obowiązujących przepisów, w szczególności z Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

IV.        Rozpatrywanie reklamacji

1. Sprzedawca informuje, że zgodnie z obowiązującym prawem, jego obowiązkiem jest dostarczenie towarów wolnych od wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne i prawne sprzedanych towarów, na zasadach określonych w art. 556 i następne Kodeksu cywilnego (rękojmia za wady).

2. Wszelkie reklamacje, w tym roszczenia lub uprawnienia wynikające z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, kierować można:

                2.1.        pisemnie - na adres sprzedawcy;

                2.2.        telefonicznie - na numer infolinii wskazany na stronie Sklepu Samsung;

                2.3.        poprzez formularz reklamacyjny dostępny w zakładce “Reklamacje - Sklep Samsung” na stronie Sklepu Samsung.

3. Prosimy o opisanie w reklamacji stwierdzonej wady oraz określenie roszczenia lub uprawnienia, którego dochodzisz. W chwili składania reklamacji z tytułu rękojmi, należy przedstawić jakikolwiek dowód zakupu towaru od Sprzedawcy (np. wyciąg z konta, potwierdzenie płatności kartą, paragon lub fakturę).

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci się o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.

5. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpoznawane są w terminie 14 dni od dnia złożenia Sprzedawcy oświadczenia określającego dochodzone roszczenie lub uprawnienie. Powyższy termin nie dotyczy przypadku wykonania uprawnienia do odstąpienia od umowy z powodu wady rzeczy. W takim przypadku Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

6. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca poinformuje drogą mailową lub pisemnie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

V.        Gwarancja

Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Samsung są objęte gwarancją. Szczegółowe informacje na temat gwarancji związanej z określoną kategorią produktu są dostępne pod adresem: https://www.samsung.com/pl/support/warranty/ oraz w dokumentach dołączanych do zamówionych produktów.

VI.        Prawo odstąpienia od umowy

1. Masz prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni:

                1.1.        od dnia w którym wszedłeś w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie towaru - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży);

                1.2.        od dnia w którym wszedłeś w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno;

                1.3.        od dnia, w którym wszedłeś w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie ostatniej partii lub części - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach;

                1.4.        od dnia, w którym wszedłeś w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy - w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony;

                1.5.        od dnia zawarcia umowy - w przypadku umów o świadczenie usług.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować Sprzedawcę I-Terra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy al. Niepodległości 44, Budynek Biurowy Brama Portowa II – „Poczta”, 70-404 Szczecin, adres e-mail: sekretariat@iterra.pl, nr telefonu : + 48 22 4600 500 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

3. Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu, jednak nie jest to obowiązkowe. Możesz również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.samsung.com/pl. Jeżeli skorzystasz z tej możliwości, Sprzedawca prześle Ci niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym umów:

                5.1.        o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

                5.2.        w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

                5.3.        w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

                5.4.        o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VII.        Skutki odstąpienia od umowy

1. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

2. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

3. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że odbierze towar:

                3.1.        należy odesłać lub przekazać towar Sprzedawcy, na adres wskazany przez Sprzedawcę po otrzymaniu zgłoszenia, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz towar rzecz przed upływem terminu 14 dni;

                3.2.         będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru;

                3.3.        sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. Odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. W odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli zażądałeś od Sprzedawcy rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, masz obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, o ile świadczenie takich usług przez Sprzedawcę odbywało się za wynagrodzeniem.

VIII.        Dostawa i płatności

1. Sprzedawca dostarcza towary wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe w żaden sposób nie ogranicza uprawnień do składania zamówień oraz zawierania umów ze Sprzedawcą, przez podmioty mające miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W zakładce “Dostawa i Płatności” na stronie Sklepu Samsung, znajdują się informacje o możliwych sposobach i dostępnych terminach dostawy. W tej samej zakładce znajdują się informacje o akceptowanych formach płatności.

3. W zakładce “Dostawa i Płatności” na stronie Sklepu Samsung znajdują się także informuje o ograniczeniach dotyczących dostawy towarów. Szczegółowe informacje w tym zakresie Sprzedawca przekaże najpóźniej na początku składania zamówienia.

IX.        Utylizacja towarów

1. Masz prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu, może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego sprzętu dokonany zostanie od Sprzedawcy, a zwracany sprzęt będzie tego samego rodzaju co nabywany. Możesz zwrócić zużyty sprzęt w ilości nie większej niż nabywany nowy sprzęt.

X.        Pozasądowe rozwiązywanie sporów

1. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr  dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

XI.        Język zawarcia umowy

1. Sprzedawca umożliwia zawarcie umowy wyłącznie w języku polskim. W tym języku przygotowane zostały wszystkie stosowane regulaminy oraz informacje.

Załączniki:

 

1)    Wzór formularza odstąpienia od umowy do pobrania tutaj.