Regulamin Sklepu Samsung

Pobierz

 

WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU SAMSUNG

I.            Definicje

1.       Sklep Samsung – strona internetowa www.samsung.com/pl/ administrowana przez Samsung, za pośrednictwem której Klient ma możliwość złożenia Operatorowi Sklepu Samsung Zamówienia i opłacenia go. Konsekwencją złożenia Zamówienia jest przekazanie go przez Samsung Operatorowi, który zawiera z Klientem umowę sprzedaży konkretnego Produktu. W znaczeniu prawnym Sklep Samsung to usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie z Operatorami umów sprzedaży, korzystanie z usług Partnerów, dokonywanie płatności za Produkty oraz umieszczanie Opinii.

2.       Samsung – Samsung Electronics Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000128080, NIP 526-104-40-39, kapitał zakładowy: 52.759,500 złotych., adres e-mail: recepcja@samsung.com.pl.

3.       Operator – przedsiębiorca prowadzący sprzedaż Produktów przez stronę www.samsung.com/pl/.

4.       Partner – przedsiębiorca świadczący usługi dostępne w ramach Sklepu Samsung, obejmujące m.in. usługi finansowania zakupu produktów, usługi ubezpieczeniowe, płatności on-line.

5.       Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z funkcjonalności Sklepu Samsung, w tym zawiera umowę z Partnerem lub Operatorem. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna, uznaje się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.

6.       Treści – wszelkie pochodzące od Samsung, Operatora lub Partnerów informacje, dane, treści, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, loga, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.

7.       Samsung account – usługi świadczone na warunkach określonych w Warunkach korzystania z usługi (dostępne pod adresem: https://account.samsung.com/membership/terms/termscontents), umożliwiające korzystanie z usług świadczonych przez grupę kapitałową Samsung, w tym dokonywanie zakupów w Sklepie Samsung.

8.       Opinie – opinie Klientów o Produktach.

9.       Produkt – rzecz ruchoma oznaczona znakiem produktowym „Samsung” lub inna rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć poprzez Sklep Samsung

10.   Zamówienie – składana przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Samsung oferta nabycia Produktów.

 

II.            Postanowienia ogólne

1.       Poprzez Sklep Samsung Klient może dokonać wyboru Produktów i złożyć Zamówienie oraz korzystać z innych funkcji wskazanych w serwisie.

2.       Sklep Samsung jest usługą świadczoną przez Samsung. Samsung świadczy usługę zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania.

3.       Samsung nie jest stroną umowy sprzedaży Produktów zawieranej pomiędzy Klientem a Operatorem. Samsung odpowiada za działanie strony internetowej i narzędzi Sklepu Samsung służących do składania Operatorowi Zamówień lub korzystania z usług Partnerów. Za proces przyjęcia i realizacji Zamówienia lub zrealizowania dodatkowej usługi odpowiada Operator lub Partner.

4.       Korzystanie z www.samsung.com/pl możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Klientowi na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów.

5.       Samsung będzie, w miarę możliwości, informował o przerwach technicznych i czasie ich trwania np. poprzez umieszczenie odpowiednich komunikatów na stronie głównej lub innej stronie www.samsung.com/pl.

6.       Klient nie może dostarczać do Sklepu Samsung treści, w tym Opinii i innych danych, o charakterze bezprawnym.

7.       W ramach Sklepu Samsung mogą być umieszczone reklamy lub inne treści komercyjne w różnych formach.

8.       Na podany przez Klienta w czasie rejestracji / zakupu bez rejestracji numer telefonu Samsung może wysyłać wiadomości SMS o statusie realizowanej transakcji.

9.       O ile Klient udzieli odrębnej zgody, Samsung może kierować do niego informacje handlowe środkami komunikacji elektronicznej / telefonicznej.

 

III.           

Zawieranie umów sprzedaży

1.       Postanowienia ogólne

1.1. Zamieszczone w ramach Sklepu Samsung Treści, w tym opisy Produktów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

1.2. Do złożenia Zamówienia nie jest konieczne posiadanie Samsung account. Klient niezarejestrowany może złożyć Zamówienie, ale obowiązany jest zaakceptować Warunki korzystania i potwierdzić zapoznanie się z Polityką Prywatności Sklepu Samsung.

1.3. Wszelkie zamieszczone w serwisie informacje o cenach, kosztach i terminach dostarczenia pochodzą od Operatorów.

1.4. W zakładce na stronie Sklepu Samsung Samsung informuje Klienta o ograniczeniach związanych z dostawą Produktów oraz z metodami płatności, w tym o warunkach dostawy i płatności przy zamawianiu Produktów od kilku Operatorów w ramach jednych zakupów.

2.       Procedura składania Zamówień

2.1. Klient składa Zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny w Sklepie Samsung. Zamówienie określa m.in. jakie Produkty, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić.

2.2. W trakcie składania Zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy lub oświadcza, że odbierze Produkt w wybranym punkcie handlowym Operatora. W celu realizacji Zamówienia Klient powinien zapoznać się i zaakceptować warunki sprzedaży Operatora.

2.3. Po prawidłowym złożeniu Zamówienia przez Klienta, Samsung wysyła na adres e-mail Klienta informację o potwierdzeniu złożenia Zamówienia i przekazuje Zamówienie Klienta do Operatora. Informacja od Samsung nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta przez Operatora, a jedynie potwierdzeniem, że Operator otrzymał Zamówienie.

2.4. Po przekazaniu przez Samsung informacji, o której mowa powyżej, komunikacja pomiędzy Klientem a Operatorem odbywa się bez udziału Samsung, na podstawie postanowień, na które Klient wyraził zgodę na podstawie punktu 2.2 powyżej.

2.5. Zamówione Produkty dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania Zamówienia i potwierdzony przez Operatora.

3.       Ceny i sposoby płatności

3.1. Wszystkie ceny w Sklepie Samsung podawane są w złotych polskich i zawierają wszelkie składniki, takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT.

3.2. Samsung, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia, informuje Klienta o akceptowanych przez danego Operatora sposobach płatności, terminie płatności, o łącznej cenie Produktu oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport i dodatkowe usługi, jak również o dodatkowych kosztach płatności.

3.3. W przypadku wyboru płatności przelewem Klient zobowiązany jest do dokonania płatności za Produkt i dostawę w terminie określonym każdorazowo w warunkach sprzedaży Operatora.

4.       Dostawa

4.1. Dostawa Produktów odbywa się, zgodnie z warunkami Operatora Sklepu Samsung, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4.2. Samsung poprzez zakładkę, o której mowa w punkcie IV.1.4., informuje Klienta o przekazanych mu przez Operatora możliwych sposobach i dostępnych terminach dostawy lub odbioru Produktów.

4.3. W ten sam sposób Samsung informuje Klienta o koszcie dostawy, o ile ma to zastosowanie, oraz o ograniczeniach dotyczących dostawy Produktów.

 

V.            Treści i Opinie

1.       Wszelkie prawa własności intelektualnej do Sklepu Samsung Treści oraz rozwiązań informatycznych wykorzystywanych na www.samsung.com/pl są zastrzeżone na rzecz Samsung, podmiotów z grupy kapitałowej Samsung oraz ich partnerów. Wszelkie prawa do Opinii (o ile są one chronione przez prawa wyłączne) należą do ich autorów i to autorzy ponoszą odpowiedzialność za ich treść.

2.       Klient może korzystać ze Sklepu Samsung, w tym z Treści, wyłącznie na własne potrzeby w celu zapoznania się z Produktami. Klient nie może korzystać z Treści w celach pośrednio lub bezpośrednio handlowych.

3.       Klient przyjmuje do wiadomości, iż Treści, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki, nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności.

4.       Za Treści umieszczone w Sklepie Samsung przez zewnętrznych ekspertów odpowiadają wyłącznie autorzy tych Treści.

5.       Klient, umieszczając w Sklepie Samsung Opinię, udziela Samsung niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z treści Opinii przez czas nieoznaczony, w Internecie, w celach związanych z prowadzeniem oraz promocją Sklepu Samsung lub Produktów, w tym do publicznego udostępniania Opinii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Klient wyraża zgodę na udzielanie przez Operatora sublicencji do Opinii.

6.       Umieszczając Opinię, Klient oświadcza, że: (a) udostepnienie Opinii poprzez Sklep Samsung nie naruszy prawa, dobrych obyczajów ani niczyich praw; (b) zwalnia Samsung z roszczeń, jakie mogą pojawić się w związku z udostępnianiem Opinii poprzez Sklep Samsung, w tym: że zapłaci zasądzone lub uzgodnione wynagrodzenie, odszkodowanie lub zadośćuczynienie, dokona usunięcia skutków naruszenia i zadośćuczyni innym roszczeniom oraz pokryje wynikłe stąd koszty, w tym koszty obsługi prawnej z tym związane.

7.       Ponadto, Klient zgadza się nie umieszczać Opinii, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mają charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierają dane osób trzecich.

 

VI.            Naruszenia

1.       W przypadku uzyskania przez Samsung zawiadomienia o bezprawnym charakterze danych, które nie pochodzą od Samsung (w tym Opinii), Samsung podejmie działania w zakresie zablokowania dostępu lub usunięcia takich danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.       Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Warunki korzystania, a w szczególności: (a) dokonywanie czynności, które destabilizowałyby pracę Sklepu Samsung, utrudniałyby dostęp do www.samsung.com/pl lub Treści lub korzystanie z nich; (b) publikowanie spamu i niezamówionej informacji handlowej (c) korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi); (d) podejmowanie innych działań na szkodę Samsung, Partnerów, Klientów lub zagrażających ich prawom lub interesom.

3.       Samsung ma prawo zablokować Klientowi dostęp do Sklepu Samsung lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy: (a) Klient korzysta ze Sklepu Samsung w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub narusza postanowienia Warunków korzystania; (b) Klient zamieści treści o charakterze bezprawnym.

4.       Samsung poinformuje Klienta o zablokowaniu dostępu wraz z uzasadnieniem. Samsung może wyznaczyć termin na przywrócenie stanu zgodnego z prawem lub Warunkami korzystania. W przypadku zastosowania się do powyższego przez Klienta, Samsung może odblokować dostęp Klienta do Sklepu Samsung lub jego określonych funkcjonalności.

 

VII.            Reklamacje

1.       Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania www.samsung.com/pl można przesyłać za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego na stronie www.samsung.com/pl/shop-faq/contact-us, na adres email: support@samsung-sepol.zendesk.com.  Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres siedziby Samsung.

2.       Reklamacje dotyczące umów sprzedaży zawartych z Operatorów należy kierować na dane kontaktowe danego Operatora, który jest stroną umowy sprzedaży. Dane kontaktowe Operatorów są podane tutaj, chyba że Operator w warunkach sprzedaży wskazał Klientowi inne dane do złożenia reklamacji.

3.       Reklamacje, o których mowa w ustępie 1, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Samsung.

 

VIII.            Dane osobowe

 

1. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów są szczegółowo opisane w Polityce Prywatności Sklepu Samsung dostępnej na stronie: www.samsung.com/pl/shop-faq/privacy-policy-shop/

2. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Samsung każdy użytkownik powinien zapoznać się z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności Sklepu Samsung.

 

IX.            Postanowienia końcowe

1.       Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od 7 lutego 2019 roku.

2.       Samsung jest uprawniony do zmiany Warunków korzystania w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowej wersji Sklepu Samsung, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Klienci zostaną o nich poinformowani co najmniej 14 dni przed datą udostępnienia nowej treści Warunków korzystania na stronach Sklepu Samsung.

3.       Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną związaną ze Sklepem Samsung. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług w ramach Samsung account odbywa się na zasadach opisanych w Warunkach korzystania z usługi dostępnych pod adresem: https://account.samsung.com/membership/terms/termscontents.

4.       W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków korzystania decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Samsung oraz Klienta.

5.       Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Warunkami korzystania jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Niniejsze postanowienie nie narusza praw konsumentów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa stałego ich zamieszkania. W przypadku Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Samsung.

6.       Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług