Regulamin Operatora

Pobierz

 

I. DEFINICJE

1. Regulamin - niniejszy regulamin, który określa prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta, a także opisuje zasady na jakich Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów.

2. Klient - osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. 

3. Konsument - konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego.

4. Strona – strona internetowa pod adresem www.samsung.com/pl, administrowana przez Samsung, za pośrednictwem której Klient ma możliwość złożenia zamówienia oraz zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży konkretnego Produktu.

5. Towar/Produkt - rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć od Sprzedawcy składając zamówienie poprzez Stronę. Wszystkie Towary prezentowane przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie Towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.

6. Ceny - wszystkie ceny podane na Stronie są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT). Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił Towar w zamówieniu. Podane ceny Towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.

7. Sprzedawca – I-Terra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Al. Niepodległości 44, Budynek Biurowy Brama Portowa II – „Poczta”, 70-404 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000443125, NIP 955-234-25-88, numer BDO – 000312042,
kapitał zakładowy: 3 250 000 złotych, adres e-mail sekretariat@iterra.pl

8. Samsung – Samsung Electronics Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000128080, NIP 526-104-40-39, kapitał zakładowy: 52.759,500 złotych, adres e-mail: recepcja@samsung.com.pl

9. Usługa Sprzedawcy - usługa dodatkowa wykonywana przez Sprzedawcę lub jego podwykonawcę (np.: dostawa towaru lub, usługi dodane).

II. PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW

1. Na wszystkie zakupione Towary, Sprzedawca wystawia paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta - jako nabywcy towaru - nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury. Faktura wystawiona zostanie przy wykorzystaniu danych Klienta podanych podczas składania zamówienia.

 Jeżeli kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.

2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054), Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

III. ZAMÓWIENIA

1. Klient składa zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny na Stronie. Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa Towar lub/i Usługę jako Przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej deklaracji, następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy. Zamówienie określa m.in. jakie Towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji.

2. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta i jego przekazaniu przez Samsung do Sprzedawcy, Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji. W razie braku możliwości zrealizowania zamówienia Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu poinformowania o braku możliwości przyjęcia zamówienia do realizacji.

3. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu niezwłocznie drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia zamówienia i zawarcia umowy. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta dochodzi do zawarcia ze Sprzedawcą umowy.

4. Jeżeli Klient jest Konsumentem, Sprzedawca, nie później niż do czasu dostawy Towaru, potwierdzi mu zawarcie oraz ustalone warunki Umowy na odległość na trwałym nośniku.

4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia, bądź poinformowanie o odmowie jego przyjęcia, następuje w ciągu maksymalnie 3 godzin roboczych od chwili przekazania Sprzedawcy zamówienia Klienta przez Samsung. Przez godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 8:00 a 16:00 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

IV. PŁATNOŚCI 

1. Płatności za Towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia przez Stronę.

2. Samsung informuje Klienta o możliwych formach płatności w zakładce na stronie głównej Strony.

3. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej umowy sprzedaży w terminie 7  dni od dnia zawarcia umowy, jeżeli wybrał formę przedpłaty. W przypadku niedokonania przez Klienta płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, zgodnie z postanowieniami zdania pierwszego powyżej, Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i poinformuje o nim Klienta na trwałym nośniku. Zastrzeżenie dodatkowego terminu będzie miało to znaczenie, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. W takim przypadku Sprzedawca prześle Klientowi na trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

V. DOSTAWA

1. Samsung informuje Klienta o możliwych sposobach i dostępnych terminach dostawy w zakładce na stronie głównej Strony2.

2. W ten sam sposób Samsung informuje Klienta o koszcie dostawy, o ile ma to zastosowanie.

3. Na początku składania zamówienia Samsung informuje Klienta o ograniczeniach dotyczących dostawy Towarów.

4. Sprzedawca realizuje dostawę  wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem jednego z dostępnych dostawców wybranych przez Klienta podczas składania zamówienia.

5. Z chwilą odbioru przez Klienta przesyłki, przechodzi na Klienta przechodzi odpowiedzialność związana z produktami oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty i uszkodzenia.

VI. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA TOWARU)

1.Zamówione Towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia:

a) Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej.

b) Odbiór zamówienia w paczkomacie.

c) Odbiór zamówienia w sklepie stacjonarnym Samsung Brand Store.

2. W sytuacji, gdy Klient nie odbierze Towaru w paczkomacie, od kuriera (co skutkowało będzie zwrotem Towaru do Sprzedawcy), w sklepie stacjonarnym Samsung Brand Store, Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży. Sprzedawca prześle Klientowi na trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego. W takim przypadku zamówienie uważane będzie za anulowane.

3. Takie samo uprawnienie przysługuje Konsumentowi w przypadku niewykonania przez Sprzedawcę zobowiązań wynikających z zawartej umowy. Nie ogranicza to w żaden sposób uprawnień Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów, takich jak uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

4. W sytuacji określonej w pkt VI ust. 2 oraz VI ust. 3, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi wszystko co otrzymał od niego na mocy zawartej umowy.

5. Przed odebraniem przesyłki od kuriera prosimy o sprawdzenie, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności prosimy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, prosimy o nieprzyjmowanie przesyłki oraz kontakt ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

6. Zasady odbioru osobistego Produktów zamówionych poprzez Stronę w sklepach stacjonarnych Samsung Brand Store:

Celem złożenia zamówienia z odbiorem osobistym Klient wybiera Produkty na Stronie i zaznacza wolę odbioru osobistego w wybranym Samsung Brand Store, podaje dane niezbędne do przyjęcia i realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu.

Po dokonaniu wyboru opcji realizacji zamówienia poprzez odbiór w Samsung Brand Store, Klient zostanie powiadomiony poprzez e-mail na podany podczas składania zamówienia adres poczty elektronicznej o statusie realizacji zamówienia.

Klient powinien zgłosić się po zakupione Produkty i dokonać płatności w wybranym salonie w ciągu trzech (3) dni roboczych od dnia otrzymania informacji w trybie opisanym powyżej. W celu odbioru zamówienia Klient powinien podać numer zamówienia.

Klient może odebrać zamówiony Produkt i dokonać płatności w jednym z wybranych przez siebie sklepów stacjonarnych Samsung Brand Store. Aktualne informacje o sklepach stacjonarnych Samsung Brand Store są dostępne na stronie internetowej https://www.samsung.com/pl/.

Odbioru można dokonać w Sklepie Stacjonarnym w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie

Zamówiony Produkt zostanie wydany Klientowi, który złożył zamówienie lub osobie przez niego upoważnionej. Dział obsługi Klienta Samsung Brand Store może zażądać od osoby odbierającej Produkt okazania dokumentu tożsamości oraz przedstawienie numeru Zamówienia. W razie odmowy takiej weryfikacji Samsung Brand Store może odmówić wydania Produktów.

W wypadku braku odbioru Produktów zamówionych z: Odbiorem osobistym - w terminie 3 dni liczonych od dnia przesłania wiadomości, (nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy), zamówienie Klienta zostanie anulowane, a Sprzedawca będzie mógł odstąpić od umowy zgodnie z punktem 2.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY - POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.

2. Konsument, który zawarł Umowę na odległość może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia. Mogące mieć zastosowanie ustawowe wyjątki od prawa do odstąpienia podane są w ust. 8 poniżej.

3. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.

4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich), a w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia.

5. W celu wykonania prawa odstąpienia Konsument powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie to może zostać wysłane m.in. na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, e-mailem lub pocztą.

6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m. in. umów o:

8.1. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

8.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

8.3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

8.4. o dostarczanie treści cyfrowych oraz licencji elektronicznych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktów, chyba że Operator Sklepu zgodził się je ponieść lub nie poinformował Klienta o konieczności poniesienia tych kosztów.

10. Jeśli ze względu na swój charakter towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie.

VIII. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY RZECZY

1. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia, o ile ma to zastosowanie. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Sprzedawca może zaproponować Klientowi, że sam odbierze od niego rzecz.

Jeżeli Sprzedawca nie złożył takiej propozycji Klientowi:

2.1. Klient zwróci rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

2.2 Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze zwracany Towar Klient powinien zwrócić Towar wysyłając go na adres wskazany w korespondencji mailowej od Sprzedawcy do zgłoszenia Klienta.

2.3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

IX. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG 

1. Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu wyraźnego żądania, aby Sprzedawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, o ile świadczenie takich usług przez Sprzedawcę odbywało się za wynagrodzeniem.

X. GWARANCJA

1. Towary oferowane przez Sprzedawcę są objęte gwarancją producenta lub Sprzedawcy, W przypadku kiedy z Towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe w całym kraju. W niektórych przypadkach naprawy gwarancyjne realizowane są w autoryzowanych punktach serwisowych za okazaniem dowodu zakupu. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego Towaru.

XI. USŁUGI DODANE

1. Usługi dodane to dodatkowe usługi (np. instalacja, montaż, wniesienie), świadczone na rzecz Klienta przez Sprzedawcę lub jego podwykonawcę. Klient ma prawo skorzystać z usługi dodanej, gdy wyraźnie wynika to z opisu Towaru na Stronie

2. Skorzystanie z usługi dodanej może wymagać akceptacji warunków korzystania lub regulaminu tej usługi.

3. Możliwość skorzystania z usługi dodanej jest uprawnieniem Klienta. Jego wybór w tym zakresie nie wpływa w żaden sposób na realizację zamówienia.

4. Warunkiem skorzystania z niektórych usług jest podanie numeru telefonu kontaktowego. Jeżeli Klient nie poda takiego numeru telefonu podczas składania zamówienia, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem poprzez e-mail i poprosi go o uzupełnienie danych. Podanie danych jest dobrowolne. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

XII. UTYLIZACJA TOWARÓW

1. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego Produktu dokonany zostanie od Sprzedawcy, a zwracany sprzęt będzie tego samego rodzaju co nabywany Towar. Klient może zwrócić zużyty Produkt w ilości nie większej niż nabywany nowy sprzęt.

XIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania Towarów bez wad oraz w odniesieniu do Konsumentów, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).

2. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument:

2.1. odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy zostaje wyłączona ;

2.2. Sprzedawca odpowiada wyłącznie za szkodę spowodowaną z winy umyślnej, a odpowiedzialność ta ograniczona zostaje wyłącznie do poniesionych strat;  ;

2.3. odpowiedzialność Sprzedawcy za szkodę ograniczona zostaje do wartości zamówienia;

2.4. Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.

XIV. REKLAMACJE

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące umów zawartych ze Sprzedawcą za pośrednictwem Strony można przesyłać:

a) pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy;

b) drogą telefoniczną pod numerem infolinii wskazanym na Stronie;

c) poprzez formularz reklamacyjny dostępny na stronie sklepu.

2. W chwili składania reklamacji z tytułu rękojmi, należy przedstawić jakikolwiek dowód zakupu towaru od Sprzedawcy (np. wyciąg z konta, potwierdzenie płatności kartą, paragon lub fakturę).

3. Składając reklamację wskazanym jest, aby Klient opisał zauważoną wadę i sprecyzował swoje żądanie. W chwili składania reklamacji z tytułu rękojmi, należy przedstawić dowód zakupu Towaru od Sprzedawcy (np. wyciąg z konta, potwierdzenie płatności kartą, paragon lub fakturę).

4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby Sprzedawcy lub adres wskazany w korespondencji mailowej.

5. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wraz z takim zawiadomieniem do Klienta przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.

7. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpoznawana są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia zawierającego żądania Kupującego. Powyższy termin nie dotyczy reklamacji, w związku z którą Klient chce odstąpić od umowy. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę drogą mailową lub pisemnie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

XV. DANE OSOBOWE 

 Dane osobowe

1. Informacje ogólne 

1.1 Z zastrzeżeniem punktu VIII Warunków korzystania z Strony administratorem osobowych  podanych przez Klienta w ramach składania Zamówienia I-Terra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Al. Niepodległości 44, Budynek Biurowy Brama Portowa II – „Poczta”, 70-404 Szczecin.

1.2 Podstawą prawną przetwarzania przez Sprzedawcę  danych osobowych Klienta  podanych w podczas rejestracji za pośrednictwem Strony lub składania Zamówienia jest wykonanie Umowy sprzedaży na odległość  pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, którą stroną jest Klient (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; dalej „RODO”).

1.3 Dane osobowe Klienta  podane podczas rejestracji za pośrednictwem Strony lub składania Zamówienia  przetwarzane są w celu realizacji świadczenia Umowy sprzedaży na odległość, co oznacza w szczególności:

przetwarzanie danych osobowych Klienta w celu wykonania  Umowy sprzedaży i dostarczenia zamówionego Towaru,

rozpatrywanie reklamacji i skontaktowanie się z Klientem celem uzyskania dalszych informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji i/lub poinformowania Klienta  o wynikach reklamacji,

przetwarzania danych osobowych Klienta w celu realizacji usług związanych z naprawą gwarancyjną – jeżeli zakupiony przez Klienta Towar objęty jest gwarancją Sprzedawcy,  

2. Obowiązek podania danych osobowych Sprzedawcy

2.1. Brak podania przez Klienta wszystkich wymaganych danych osobowych, może stanowić przeszkodę do zawarcia Umowy  sprzedaży na odległość oraz świadczenia Usług Sprzedawcy.

3. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

3.1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientów w celach wskazanych w pkt 1.3 powyżej, dane osobowe Klientów mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

a) podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do realizacji zamówień złożonych w ramach sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.samsung.com/pl, w tym firmom kurierskim, punktom wydań Towarów;

b) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa

4. Okresy przetwarzania danych osobowych

4.1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy sprzedaży na odległość i świadczenia Usług Sprzedawcy,  a także do wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z ww. umowy.

5. Prawa osoby, której dane dotyczą

5.1. Sprzedawca zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) - w przypadku gdy , (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,  (iii) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (iv) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,  gdy (i) zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Klienta, oraz (ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu.

5.2. Klient uprawniony jest do zgłoszenia żądania realizacji praw, o których mowa w punkcie 5.1. powyżej, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na Stronie, zgodnie z dostępną instrukcją.

6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez  Sprzedawcę  danych osobowych Klienta narusza przepisy RODO, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Sprzedawca poinformuje Klienta co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu na Stronie lub za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.

3. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.

4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Niniejsze postanowienie nie narusza praw konsumentów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa stałego ich zamieszkania.

5.Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.

6. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

7. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

8. W przypadku Klientów będących przedsiębiorcami, wyłączone zostaje stosowanie przepisów art. 66(1) § 1-3 Kodeksu cywilnego.

XVII. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY[1]

(formularz ten należy wypełnić i przesłać do I-Terra tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)