REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Oct 16. 2017

“Prezentare Samsung Galaxy Note8"
Perioada campaniei: 06.10.2017 – 31.10.2017
SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI


Campania promoţională “Prezentare Samsung Galaxy Note8" (denumită în continuare “Campania”) este organizată de MERCURY360 COMMUNICATIONS S.R.L., societate comercială cu sediul în România, Bucureşti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompei nr. 9-9A, înregistrată la Registrul Comertului cu numărul J40/12388/1998, C.U.I. RO11295365, şi la AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, în baza notificării nr. 26 (denumită în continuare “Organizator”), cu sprijinul S.C. Samsung Electronics România S.R.L.

Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”), este finală şi obligatorie pentru participanţi. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial pe parcursul Campaniei, prin întocmirea unor acte adiţionale la prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare de la data publicării actelor adiţionale ce conţin aceste modificări.


SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL


Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.


SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CAMPANIEI PROMOŢIONALE


Campania este organizată şi se desfăşoară în perioada 06.10.2017 – 31.10.2017pe teritoriul României, în locaţiile în care Organizatorul susține prezentări ale produsului Samsung Galaxy Note8, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.


SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE


La aceasta Campanie pot participa toti cetăţenii români (persoane fizice), angajați intr-unul din retailerii si operatorii parteneri Samsung (Altex, Media Galaxy, Flanco, Emag, Vodafone, Orange, Telekom, Digi, Avenir Telecom, EstepB2B, Activ Invest), cu domiciliul / resedinta in Romania (denumiti in continuare si „Participanti”) care la data inceperii Campaniei au implinit varsta de 18 ani si care fac dovada celor de mai sus pe toata perioada desfasurarii Campaniei.

La Campanie nu au dreptul să participe persoanele juridice, angajaţii societăţilor Samsung Electronics Romania SRL, Mercury360 Communications SRL, precum şi niciunul dintre membrii familiilor acestora (copii, părinţi, soţ/soţie, frate/soră).

În cazul în care, în urma verificărilor desfăşurate de către Organizator, rezultă că procesul de participare a fost fraudat sau a existat o incercare de fraudare a acestuia, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a retrage Participanţilor premiile obţinute ca rezultat al activităţii lor şi / sau să restricţioneze participarea la Campanie până la încheierea acesteia.

Persoanele care nu îndeplinesc condiţiile impuse de Regulament, nu au dreptul să participe la aceasta Campanie.


SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI


Participanţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

1/ Să participe la sesiunea de prezentări a produsului Samsung Galaxy Note8, susținută de reprezentantul Samsung România, din locația în care acesta își desfășoară activitatea (magazine partenere Samsung, din divizia de Internet   Mobile: Altex, Media Galaxy, Flanco, Emag, Vodafone, Orange, Telekom, Digi, Avenir Telecom, EstepB2B, Activ Invest). În urma participarii și implicării angajaților în promovarea produselor și a brandului Samsung, acesta este selectat pentru a participa la prezentarea specială susținută de Field Trainerii/Master Trainerul Samsung. Se consideră „angajat” orice persoana care își desfășoară activitatea de promovare a produselor Samsung într-unul din retailerii și operatorii parteneri (Altex, Media Galaxy, Flanco, Emag, Vodafone, Orange, Telekom, Digi, Avenir Telecom, EstepB2B, Activ Invest). Prezentările vor avea loc în perioada campaniei, în următoarele orașe:


Oras

Locatie

Nr Sesiuni

Data

BACAU

Hotel Dumbrava

1

18 Octombrie 2017

GALATI

Hotel Vega Galati

1

17 Octombrie 2017

BRAILA

Regal Ballroom

1

19 Octombrie 2017

BRASOV

Hotel Cubix Brasov

1

25 Octombrie 2017

CLUJ

The Office

2

31 Octombrie 2017

CONSTANTA

Touch Cafe

2

18 Octombrie 2017

CRAIOVA

Hotel Royal Craiova

1

20 Octombrie 2017

IASI

Hotel Unirea Iasi

2

23 Octombrie 2017

ORADEA

Hotel Maxim Oradea

2

26 Octombrie 2017

PITESTI

Hotel Victoria

1

30 Octombrie 2017

PLOIESTI

Hotel Central

1

17 Octombrie 2017

SUCEAVA

Hotel Continental Suceava

1

18 Octombrie 2017

TG. JIU

hotel YMY

1

24 Octombrie 2017

ARAD

Hotel Iris Arad

1

31 Octombrie 2017

TIMISOARA

Hotel Casa de la Rosa

2

19 Octombrie 2017

TG. JIU

HQ TELEKOM GORJ

1

23 Octombrie 2017

Craiova

Sediu B2b Orange Craiova

1

31 Octombrie 2017

BUCURESTI

Park Lake - Cinema VIP

2

16, 17 Octombrie,2017


2/ Să sustina testul final, in aplicatia speciala Kahoot, conform indicatiilor prezentatorului.

Testul conține 30 de întrebări și este legat de informațiile prezentate în sesiunea de prezentare despre telefonul inteligent Samsung Galaxy Notefs8 și se va finaliza cu un scor alocat fiecărui participant, în functie de răspunsurile oferite la întrebări și de timpul de răspuns aferent fiecărei întrebări. Aplicația realizează clasamentul final pentru fiecare sesiune de prezentare.

La fiecare eveniment, un numar de 3 participanți, cei care obțin cele mai bune rezultate la test vor primi garantat unul dintre următoarele premii:

 • ●   Locul I: 1 x Samsung Gear360
 • ●   Locul II: 1 x Samsung DEX
 • ●   Locul III: 1 x Samsung Casti audio AKG

  • SECŢIUNEA 6. DESCRIEREA PREMIILOR OFERITE IN CADRUL CAMPANIEI   In cadrul acestei campanii se vor acorda următoarele premii:

   Denumire premiu

   Numar premii

   Valoarea comerciala unitara (RON cu TVA)

   Valoarea totală a premiilor oferite (RON cu TVA)

   Gear360

   25 bucăți

   1099

   27 475

   DEX

   25 bucăți

   479

   11 975

   Casti audio AKG

   25 bucăți

   299

   7 475

   TOTAL

   75 bucăți

   1878

   46 925

    

   Valoarea totală comercială estimată a premiilor este 58158.33 lei (include TVA și impozitul pe premiu suportat de către Organizator).


   Mercury360 Communications S.R.L. se obliga sa retina la sursa si sa plateasca bugetului de stat impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.


   Câştigatorii vor primi doar premiile prevăzute în prezentul Regulament Oficial. Câştigătorii nu pot cere modificarea naturii, modelului, cantităţii, condiţiilor şi modului de acordare al premiilor. În situaţia în care un câştigător refuză să accepte premiul câştigat, respectivul premiu nu va fi înlocuit cu un alt premiu sau beneficiu şi nici nu se va acorda contravaloarea premiului în bani.


   SECŢIUNEA 7. METODOLOGIA DE ACORDARE A PREMIILOR


   In cadrul acestei Campanii, un Participant poate castiga maxim 1 premiu. Premiile vor fi anuntate si acordate pe loc în Locația participantă. Pentru a primi premiul, câștigătorul va fi rugat să completeze și să semneze un proces verbal de predare-primire premiu.


   SECŢIUNEA 8. RĂSPUNDERE


   Organizatorul şi societăţile comerciale implicate în organizarea Campaniei nu îşi asumă răspunderea pentru imposibilitatea participării la Campanie datorită unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defecţiuni tehnice ale operatorilor de telefonie mobilă sau internet.

   Organizatorul nu este responsabil pentru neconformităţile care sunt/pot apărea la premiile acordate. In cazul in care castigatorii refuza premiul, acestia vor fi invalidati iar premiile nu se vor mai acorda, ramanand in posesia Organizatorului.

   Prin înscrierea in Campanie, participanţii sunt de acord să respecte Regulamentul Oficial, precum şi toate deciziile luate de Organizator şi colaboratorii săi în toate aspectele legate de implementarea Campaniei.

   Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de către Participanţi. Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţă cu solicitanţii unor revendicari ce apar ulterior termenelor stabilite în prezentul Regulament Oficial sau ulterior încheierii Campaniei.


   SECŢIUNEA 9. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE


   Prin inscrierea in Campanie participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Inscrierea in Campanie si furnizarea datelor cu caracter personal reprezinta acordul expres al participantilor ca datele lor personale sa fie prelucrate de compania Samsung Electronics Romania SRL si posibilitatea de a le fi furnizate informatii despre produsele si evenimentele organizate de Samsung Electronics Romania S.R.L. si partenerii sai. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti.

   Tuturor participanţilor la prezenta Campanie le sunt garantate drepturile cu privire la protecţia datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de intervenţie, de opoziţie, de a solicita stergerea datelor, de a se adresa instanţei competente şi de plângere către autoritatea de supraveghere.

   În înţelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus menţionate aparţinând persoanelor vizate au următorul continut:

   1. Dreptul de acces la date: Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la Operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către acesta. Astfel, la cererea scrisă, semnată şi datata a persoanei respective, adresată in atentia Operatorului, Șos. București-Ploiești, nr. 172-176, Clădirea A, Etajul 5, Sector 1, București, o dată pe an, în mod gratuit, compania Samsung Electronics Romania S.R.L. va confirma dacă utilizează date care o privesc sau va înceta orice prelucrare a acestora.

   2. Dreptul de intervenţie asupra datelor: Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la Operator, la cerere şi în mod gratuit:
    • (i) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
    • (ii) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;
    • (iii) realizarea notificării către terţele persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform pct. (i) sau (ii), daca aceasta notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţional faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat. Astfel, Samsung Electronics Romania S.R.L. va rectifica, actualiza, bloca, şterge sau transforma în date anonime toate acele date a căror folosire nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001.

   3. Dreptul de opoziţie: Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.

   Scopurile constituirii bazei de date sunt: participarea la Campanie, desemnarea castigatorilor, înmânarea premiilor câştigătorilor precum si posibilitatea de a le furnizata participantilor informatii despre produsele si evenimentele organizate de Samsung Electronics Romania S.R.L si partenerii sai.   Organizatorul va respecta dispozitiile art.12 din Legea nr 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, referitor la transmiterea de informaţii prin e-mail şi alte mijloace electronice.   Prin înscrierea in Campanie, Participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial şi cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi isi pot da acordul ca, în cazul în care vor câştiga, numele, prenumele şi premiul câştigat să fie folosite în scopuri publicitare, fără alte obligaţii sau plăţi.   Anuntarea castigatorilor va fi un eveniment public, numele castigatorilor urmand sa fie facut public potrivit legislatiei in vigoare.   Datele sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor.   SECŢIUNEA 10. ÎNCETAREA CAMPANIEI


   Prezenta Campanie poate înceta înaintea termenului menţionat în Secţiunea 3 numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive îndependente de voinţa sa, de a continua prezenta Campanie sau printr-o decizie a Organizatorului, dar numai dupa anuntarea prealabila a publicului.   SECŢIUNEA 11. LITIGII


   În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanții la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, parţile implicate în litigiu se vor adresa pentru soluţionare instanţelor competente române în jurisdicţia cărora se află Organizatorul. Orice reclamaţii sau sesizări referitoare la Campanie se primesc în scris, la adresa Șos. București-Ploiești, nr. 172-176, Clădirea A, Etajul 5, Sector 1, București de către Organizator pâna la data de 15.08.2017 (inclusiv).   Prezentul Regulament este disponibil online la adresa:http://www.samsung.com/ro/