Preduzimanje mera po pitanju klime

Delujemo sada u cilju održive budućnosti bez ugljen-dioksida

Ključna vizuelna slika na stranici Klimatske promene

Klimatske promene, koje su bar delom uzrokovane velikom potrošnjom fosilnih goriva, i globalno zagrevanje do kog je došlo, predstavljaju ozbiljan problem koji utiče na ceo svet. Kompanija Samsung Electronics je svesna činjenice da je ova kriza zaista realna, i nastavlja da ulaže napore na više frontova. To obuhvata razvoj energetski efikasnih proizvoda, instalaciju opreme sa minimalnim emisijama gasova staklene bašte i iskorišćavanje nove i obnovljive energije.

Učinak u klimatskim promenama 2020 KPI

Emisije gasova staklene bašte na bazi intenziteta

Nacrt ciljeva intenziteta emisije gasova staklene bašte/KRW poslovanja kompanije Samsung na globalnom nivou. U 2018. godini emisije gasova staklene bašte iznosile su 3,59 tona CO2e/milion KRW, a naš cilj za 2020. je 1,55 tona CO2e/milion KRW.

Kumulativno smanjenje gasova staklene bašte

Nacrt ciljeva intenziteta emisije gasova staklene bašte/KRW poslovanja kompanije Samsung na globalnom nivou. U 2018. godini emisije gasova staklene bašte iznosile su 3,59 tona CO2e/milion KRW, a naš cilj za 2020. je 1,55 tona CO2e/milion KRW.

Fokusirani smo na reagovanje na krizu u oblasti klimatskih promena

Savet za gasove staklene bašte održava se četiri puta godišnje da bi se definisala agenda za borbu protiv klimatskih promena i da bi se revidirao učinak. Učesnici razmenjuju najnovije informacije o klimatskim promenama, definišu detaljne akcione planove i revidiraju svoja dostignuća tokom tromesečja. Samsung Electronics je uspostavio sistematski upravljački proces, kao što je prikazano u nastavku, da bi se smanjile emisije gasova staklene bašte tokom celokupnog radnog veka naših proizvoda, uključujući proizvodnju, distribuciju i upotrebu.

Strategije i akcioni planovi za borbu protiv klimatskih promena
ikone označavaju strategije i akcione planove za borbu protiv klimatskih promena
Smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte na radnim lokacijama – Upotreba opreme F-Gas za redukciju u procesu proizvodnje poluprovodnika – Upravljanje projektima smanjenja potrošnje energije, poboljšanje energetske efikasnosti Proširenje sistema upravljanja energijom na radnim lokacijama – Postavljanje sistema za upravljanje energijom na svim radnim lokacijama i održavanje sertifikacija (od 2013. godine) Upravljanje energetskim troškovima i indikatorima za svaku radnu lokaciju Smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte u fazi upotrebe proizvoda – Razvoj i predstavljanje energetski visokoefikasnih proizvoda Upravljanje drugim emisijama gasova sa efektom staklene bašte – Upravljanje emisijama gasova sa efektom staklene bašte u okviru logistike proizvoda, poslovnih putovanja itd. (od 2009. godine) Upravljanje lancem nabavke i nadzor dobavljača – Nadzor emisija gasova sa efektom staklene bašte kod dobavljača (od 2012. godine)

Razvijamo svoje upravljanje emisijama na svim nivoima

Rešavanje problema zahteva precizne informacije. Radi preciznog merenja i upravljanja našim emisijama gasova staklene bašte, kategorizovali smo ih u tri opsega koji su definisani protokolom gasova staklene bašte na osnovu njihove blizine poslovanju i operacijama. Lociranje tačnog mesta emisije na svim nivoima je osnova za upravljanje gasovima staklene bašte na optimalan način. Scope 1 se odnosi na gasove staklene bašte koji se emituju kada se proizvodi izrađuju na radnim lokacijama kompanije Samsung Electronics, dok su indirektne emisije Scope 2 povezane sa kupovinama energije na radnim lokacijama za generisanje struje i pare. Scope 3 pokriva emisije van radnih lokacija, kao što su one koje potiču iz logističkih aktivnosti, poslovnih putovanja, našeg lanca snabdevanja i upotrebe naših proizvoda. Ovu analizu koristimo za sistematsko upravljanje svim emisijama, bilo direktnim ili indirektnim, sa naših radnih lokacija, kod upotrebe naših proizvoda i kod naših dobavljača.

Ovaj infografik prikazuje emisije gasova staklene bašte u odgovarajućim opsezima. Scope 1 se odnosi na direktne emisije gasova staklene bašte, Scope 2 se odnosi na indirektne emisije zbog struje, pare itd., a Scope 3 se odnosi na sve ostale indirektne emisije, od logistike, dobavljača, upotrebe proizvoda itd.
Scope 1 (direktne emisije gasova staklene bašte) i Scope 2 (indirektne emisije zbog struje, pare itd.)

· Mesečne analize emisija globalnih radnih lokacija na osnovu sistema upravljanja gasovima staklene bašte
· Instalirana oprema za razlaganje gasova staklene bašte u proizvodnji poluprovodnika sa stopom razlaganja od 90% i više
· Instalirana oprema visoke efikasnosti i konvertovano unutrašnje osvetljenje u LED osvetljenje na globalnim radnim lokacijama

Panoramska fotografija radne lokacije kompanije Samsung Electronics
Scope 3 (Sve ostale indirektne emisije od logistike, dobavljača, upotrebe proizvoda, itd.)

∙ Sprovesti projekte smanjenja gasova staklene bašte u cilju poboljšanja energetske efikasnosti u oblastima logistike.
∙ Razviti projekte smanjenja gasova staklene bašte uz pomoć većih dobavljača na terenu.
∙ Povećati korišćenje video konferencija, a smanjiti broj prekomorskih poslovnih putovanja.

Fotografija kamiona za logistiku (Safety Truck kompanije Samsung Electronics)
Smanjenje emisije gasova staklene bašte u fazi upotrebe proizvoda
Nacrt kumulativnog smanjenja emisija gasova staklene bašte od 2009. godine u 7 glavnih kategorija proizvoda: mobilni telefoni, laptopovi, televizori, monitori, frižideri, mašine za pranje i klima-uređaji. U 2014. godini iznosio je 128 miliona tona CO2, u 2015. godini 156 miliona tona CO2, a u 2016. godini 188 miliona tona CO2. Procena za 2017. iznosi 217 miliona tona CO2, a za 2018. godinu 243 miliona tona CO2.

* Jedinica: Milion tona CO2
* Opseg prikupljanja podataka: Glavne kategorije proizvoda (mobilni telefoni, notebook računari, televizori, monitori, frižideri, mašine za pranje i klima-uređaji)
* Sabrano od 2009.

Koristimo naprednu tehnologiju da unapredimo energetsku efikasnost

Napredna tehnologija kompanije Samsung Electronics nastavlja da se razvija uporedo sa našim naporima za ekološki savesnim i praktičnim životnim stilom. Kako bi dostigla svoj cilj, kompanija Samsung dva puta godišnje organizuje grupne sastanke na nivou cele kompanije na kojima se diskutuje o ekološkim aspektima poslovanja. Ovi sastanci kompaniji Samsung omogućavaju da podeli informacije o ekološkim zahtevima i razvoju inovativnih tehnologija s ekspertima iz oblasti ekologije u poslovnim jedinicama, kao i o istraživanjima na polju ekološki savesnih tehnologija za razvoj visoko energetski efikasnih proizvoda. U 2018. godini Samsung je uveo proizvode sa energetski visokoefikasnim tehnologijama kao što su visokoefikasni motori za mašine za pranje i kompresori za frižidere, čime smo energetsku efikasnost u proseku poboljšali za 39% u poređenju sa 2008. godinom. Ova unapređenja dovela su do manje potrošnje energije, nižih troškova za potrošače i nižih emisija gasova staklene bašte.

Nacrt energetske efikasnosti u fazi upotrebe proizvoda. U 2017. godini prosečna potrošnja energije je smanjena za 36%, a kumulativne emisije gasova staklene bašte smanjene su za 217 miliona tona u poređenju sa 2008. godinom.
Nacrt utroška energije i ciljeva radnih lokacija kompanije Samsung na globalnom nivou. U 2018. godini kompanija Samsung je na prekomorskim radnim lokacijama ostvarila energetsku uštedu od 34,3 milijarde KRW, uključujući struju i komunalne usluge. U okviru ovog smanjenja potrošnje, 53% čini struja, 9% HVAC, 11% komprimovani vazduh, 0,1% azotni generatori, 6% voda, 3% para, 3% gas i 13% su ostale kategorije.

Za veći obim proizvodnje potreban je veći broj proizvodnih postrojenja, što znači i veću potrošnju energije. U cilju postizanja efikasnije proizvodnje i smanjenja potrošnje energije dok proizvodni kapaciteti rastu, kompanija Samsung je razvila 24 standarda uštede energije. Kada je reč o novim radnim lokacijama, razvili smo tehnologije za uštedu energije koje su prilagođene uslovima svake radne lokacije, i primenili smo ih od ranih faza dizajna procesa, čime se poboljšava energetska efikasnost. Kao rezultat toga, u 2018. godini smo, uprkos povećanju proizvodnje, na prekomorskim radnim lokacijama ostvarili energetsku uštedu od 34,3 milijarde KRW, uključujući struju i komunalne usluge.

Nacrt utroška energije i ciljeva radnih lokacija kompanije Samsung na globalnom nivou. U 2018. godini kompanija Samsung je na prekomorskim radnim lokacijama ostvarila energetsku uštedu od 34,3 milijarde KRW, uključujući struju i komunalne usluge. U okviru ovog smanjenja potrošnje, 53% čini struja, 9% HVAC, 11% komprimovani vazduh, 0,1% azotni generatori, 6% voda, 3% para, 3% gas i 13% su ostale kategorije.
Nacrt pokazuje da kompanija Samsung Electronics neprekidno proširuje upotrebu obnovljive energije

U kompaniji Samsung Electronics, neprekidno proširujemo upotrebu obnovljive energije.

Kao vodeća IT kompanija na svetskom tržištu, Samsung Electronics proširuje upotrebu obnovljive energije kao odgovor na klimatske promene i zvanično je objavila svoje najvažnije ciljeve u junu 2018.
 
- Do 2020. godine sve naše radne lokacije u Sjedinjenim Državama, Evropi i Kini preći će na upotrebu energije iz 100% obnovljivih izvora.
Kompanija Samsung Electronics je postavila kratkoročni cilj o proširivanju upotrebe obnovljive energije, pre svega u Sjedinjenim Državama, Evropi i Kini, gde postoji razvijena infrastruktura obnovljive energije, i vredno radi kako bi ostvarila zacrtani cilj.
Tako smo 2019. u Sjedinjenim Državama počeli da koristimo 100% obnovljivu energiju za potrebe struje u regionalnim predstavništvima  i radnim lokacijama na kojima se vrši obrada poluprovodnika, a u isto vreme preduzeli preventivne mere za prelazak na 100% obnovljivu energiju na našim evropskim radnim lokacijama u Slovačkoj. Imajući na umu ovaj cilj, planiramo da se postepeno preorijentišemo na odgovarajuće izvore obnovljive energije na drugim radnim lokacijama u Sjedinjenim Državama i Evropi. Osim toga, instalirali smo fotonaponsku elektranu od 5,5 MW na krovovima zgrada u našim radnim lokacijama za proizvodnju televizora i poluprovodnika u Kini. Kao i u Koreji, sva proizvedena energija se koristi za potrebe proizvodnje i pomoćnih objekata.
 
- Naš plan je da do 2020. godine instaliramo fotonaponske i geotermalne elektrane na parkinzima i krovovima zgrada u našim lokalnim radnim lokacijama kao što su Suvon, Hvaseong i Pjongtek.
U skladu sa ciljevima korejske vlade o proširivanju upotrebe obnovljive energije za 20% do 2030. godine, odnosno, za 30–35% do 2040. godine, zaposleni kompanije Samsung Electronics na radnoj lokaciji u Suvonu su u sklopu istraživačkog pilot projekta instalirali fotonaponske elektrane kapaciteta 1,9 MW na parking zgradu i krovove zgrada pet istraživačkih objekata. Energija koju proizvode ove fotonaponske elektrane se direktno koristi za potrebe istraživanja u ovim objektima i osvetljavanje i funkcionisanje parking prostora. Pratićemo rezultate istraživačkih pilot projekata fotonaponskih elektrana i, na osnovu ostvarenja u praksi, planiramo da uvedemo fotonaponske i geotermalne elektrane i u naše centre za logistiku i druge velike radne lokacije u Hvaseongu i Pjongteku do 2020. godine

- U 2019. godini pridružili smo se projektu objavljivanja informacija o emisiji ugljen-dioksida (CDP) u lancu nabavke i naš plan je da naših 100 najvažnijih poslovnih partnera definiše ciljeve po pitanju upotrebe obnovljivih izvora energije.
Kako bi podržala napore svojih partnera da što više koriste obnovljive izvore energije, kompanija Samsung Electronics planira da se priključi CDP projektu u lancu nabavke i ohrabri svojih 100 najvažnijih poslovnih partnera od kojih nabavlja najviše materijala i sirovina da definiše svoje ciljeve po pitanju upotrebe obnovljive energije i poveća upotrebu ovih izvora i tako doprinese stvaranju zdravije životne sredine.

Upotreba obnovljive energije na globalnim radnim lokacijama
Nacrt korišćenja obnovljive energije na globalnim radnim lokacijama. U 2015. godini upotreba obnovljive energije je iznosila 92,06 GWh, u 2016. godini 181,77 GWh, u 2017. godini 228,5 GWh, a u 2018. godini 1356,5 GWh.

Organizujemo i sprovodimo projekte kako bismo adekvatno odgovorili na globalne klimatske promene.

Kompanija Samsung Electronics ne sprovodi istraživanja i projekte samo da bi smanjila emisije ugljen-dioksida na globalnom nivou. Njen cilj je i stvaranje bolje životne sredine.
U nedostatku električne energije, oko 80% populacije u Mombasi, u Keniji, koristi ugalj kao gorivo. Prilikom sagorevanja uglja, oslobađaju se štetne materije, i ovo je uzrok povećane stope smrtnosti i prerane smrti u Keniji. Osim toga, povećana upotreba uglja pogoršava zagađenje vazduha i ubrzava proces krčenja šuma.
Kompanija Samsung Electronics je odlučila da ponudi pomoć i pokuša da reši ovaj problem. Kao deo preduzetih mera u borbi protiv klimatskih promena, potpisali smo sporazum sa Inicijativom za ekološki razvoj (Green Development) i pronašli načine da pomognemo stanovnicima Mombase da žive u ekološki zdravijoj životnoj sredini. Pošto u Keniji postoji relativno veliki broj rafinerija šećera, bioetanol se može proizvesti uz niske troškove, i kompanija Samsung Electronics je investirala milion evra u kupovinu šporeta na etanol koje je potom podelila stanovnicima Mombase. Kako je bioetanol, kao gorivo, šest puta efikasniji od uglja, ova akcija je dovela do dvostruke koristi jer je smanjila emisije štetnih supstanci, a istovremeno osigurala bezbednu upotrebu bioetanola u domaćinstvima. Kupovinom i poklanjanjem šporeta, kompanija Samsung Electronics je doprinela ne samo tome da stanovnici Mombase vode zdravije i bezbednije živote, već je i smanjila emisije gasova sa efektom staklene bašte.
Kompanija Samsung Electronics će zajedno sa Inicijativom za ekološki razvoj i dalje ulagati napore da oživi regionalnu ekonomiju i poboljša životnu sredinu unapređenjem nabavke, proizvodnje i prodajom šporeta i bioetanola stanovnicima u ovim oblastima.

Slika zaposlenih u kompaniji Samsung Electronics tokom sprovođenja projekata u cilju rešavanja pitanja klimatskih promena.
Naši ekološki proizvodi doprinose zdravlju planete
Slika u pozadini strane Ekološki savesni proizvodi