Ekološki prihvatljive radne lokacije

Naše ekološki prihvatljive radne lokacije koegzistiraju sa prirodom

Ključni prikaz strane Ekološki prihvatljive radne lokacije

Sve radne lokacije kompanije Samsung Electronics su dobile sertifikat sistema za ekološko upravljanje i, kao takve, primenjuju ekološko upravljanje. Ali, naši napori za zaštitu životne sredine nisu ograničeni samo na radne lokacije. U okviru naših radnih lokacija identifikujemo ekološke probleme i pronalazimo rešenja. Preciznim utvrđivanjem uzroka problema i preduzimanjem preventivnih mera u okviru cele radne lokacije, obezbeđujemo trajna i efikasna rešenja. U međuvremenu, van radnih lokacija sa entuzijazmom sarađujemo sa lokalnim zajednicama na očuvanju biološke raznovrsnosti i ekosistema.

Usvajanjem sistema ekološkog upravljanja na svim
našim radnim lokacijama, implementirali smo integrisano upravljanje

Da bi primenjivala ekološko upravljanje, kompanija Samsung Electronics upravlja radnim lokacijama na osnovu međunarodnih standarda za ekološko upravljanje. Sve naše radne lokacije širom sveta poseduju sertifikat ISO 14001 za ekološko upravljanje Međunarodne organizacije za standardizaciju, kao i njen sertifikat za sistem za upravljanje energijom, ISO 50001. Kompanije koje žele da dobiju ove sertifikate moraju imati ne samo ekološki prihvatljive principe poslovnog upravljanja, već i konkretne ekološke ciljeve i akcione planove.
Kompanije moraju proći detaljnu procenu različitih izvršnih mogućnosti, kao što su sposobnost izdvajanja resursa za sprovođenje detaljnog akcionog plana i sposobnost efikasnog izvršavanja relevantnih zadataka. Štaviše, da bi zadržale sertifikate, kompanije svake godine moraju proći kroz nadzornu reviziju, a svake 3 godine reviziju radi ponovne sertifikacije. Sve proizvodne lokacije kompanije Samsung Electronics uspešno su prošle sve ove stroge procese sertifikacije, ali umesto da se zadovoljimo održavanjem statusa kvo, uspostavili smo standarde koji su još stroži od ovih međunarodnih zahteva za sertifikaciju i u skladu s tim upravljamo našim radnim lokacijama. Uz to, naš globalni centar za zaštitu životne sredine, zdravlje i bezbednost i globalni centar za zadovoljstvo kupaca su pod direktnim rukovodstvom glavnog izvršnog direktora kako bi organizacija funkcionisala sistematski i organski.

Ključni pokazatelji ekološki prihvatljivih radnih lokacija

Stopa sertifikacije sistema ekološkog upravljanja
Slika koja se odnosi na ostvarenje 100% stope sertifikacije sistema za ekološko upravljanje u 2019. godini. To konkretno znači da 36 globalnih proizvodnih lokacija poseduje ISO 14001 i OHSAS 18001 sertifikate.
36 globalnih proizvodnih lokacija poseduje ISO 14001 i OHSAS 18001 sertifikate

Formulišemo politike za smanjenje emisije gasova staklene bašte
i primenjujemo ih u praksi

Neke mere se mogu preduzeti na nivou kompanije u cilju rešavanja pitanja klimatskih promena. Jedna od tih mera je objektivno i transparentno merenje aktuelnog učinka i utvrđivanje potencijalnih internih poboljšanja. Sa tim ciljem, kompanija Samsung Electronics angažuje treća lica da izvrše godišnju proveru stvarne emisije gasova staklene bašte u njenim postrojenjima. Pored toga, na osnovu dijagnoza stručnjaka za procenu na lokaciji tražimo načine da smanjimo emisiju i neprekidno preduzimamo korake da unapredimo poslovanje. Jedna od oblasti na koju smo se najviše fokusirali kada je reč o smanjenju emisije gasova staklene bašte jeste smanjenje emisije fluornih gasova koji imaju veliki uticaj na globalno zagrevanje. Na ovom polju smo ostvarili značajan napredak, naročito u delu našeg poslovanja koje se odnosi na obradu poluprovodnika.

Kumulativno smanjenje fluornih gasova na lokacijama kompanije Samsung u Južnoj Koreji i smanjenje emisije gasova staklene bašte tokom 2019. godine

Blisko sarađujemo sa dobavljačima kako bismo smanjili emisiju gasova staklene bašte

Da bi podržala nastojanja dobavljača da koriste obnovljivu energiju, kompanija Samsung Electronics se 2019. godine pridružila CDP lancu nabavke. Od tada doprinosimo zdravijoj životnoj sredini tako što savetujemo 200 vodećih dobavljača (na osnovu količine kupovine) da postave ciljeve korišćenja obnovljive energije. Sproveli smo obuku o popunjavanju CDP upitnika o klimatskim promenama i istražili emisije gasova staklene bašte i upotrebu obnovljive energije za dobavljače koji 80% svoje prodaje ostvaruju saradnjom sa kompanijom Samsung Electronics. Mnogi dobavljači su predali popunjeni upitnik, a dobavljači koji su dobrovoljno utvrdili ciljeve smanjenja emisije gasova staklene bašte dobili su podsticaje. Kompanija Samsung Electronics će nastaviti da pruža podršku i blisko sarađuje sa dobavljačima kako bi podstakla njihovo interesovanje za ekonomiju zasnovanu na smanjenim emisijama ugljen-dioksida i udruživanje snaga na polju ekologije.

Slika borove šume

Da bi Zemlja bila zdrava,
podržavamo inicijative za očuvanje biološke raznovrsnosti

Rukovodstvo i zaposleni kompanije Samsung Electronics učestvuju u aktivnostima za očuvanje zdravog ekosistema. Kompanija Samsung Electronics deli sa drugima osnovnu filozofiju na kojoj se zasnivaju aktivnosti za očuvanje biološke raznovrsnosti, sprovodi kampanje kojima promoviše svest o njenom značaju i podstiče aktivno učešće našeg rukovodstva i zaposlenih.

Ovaj grafikon prikazuje osnovnu filozofiju i akcione planove koje kompanija Samsung Electronics sprovodi u cilju očuvanja biološke raznovrsnosti. Osnovna filozofija glasi „Kompanija Samsung Electronics prepoznaje koristi i značaj ekosistema i biološke raznovrsnosti. Da bismo umanjili efekte štetne po biološku raznovrsnost, aktivno učestvujemo u inicijativama za očuvanje ekosistema.” Što se tiče akcionih planova, 1) svi zaposleni prepoznaju da je očuvanje biološke raznovrsnosti jedna od ključnih vrednosti ekološkog upravljanja, 2) vrši se procena i analiza uticaja proizvoda na ekosistem i biološku raznovrsnost tokom njegovog životnog ciklusa i teži se umanjivanju svih negativnih efekata, 3) daje se prioritet regionima sa velikom vrednošću biološke raznovrsnosti na svim radnim lokacijama u Južnoj Koreji i inostranstvu i preduzimaju se aktivnosti čiji je cilj očuvanje biološke raznovrsnosti u skladu sa lokalnim potrebama i 4) stalna komunikacija sa zaposlenima, lokalnim zajednicama, nevladinim organizacijama i drugim zainteresovanim stranama i pomaganje lokalnim zajednicama u naporima za očuvanje biološke raznovrsnosti.
Ovaj grafikon prikazuje osnovnu filozofiju i akcione planove koje kompanija Samsung Electronics sprovodi u cilju očuvanja biološke raznovrsnosti. Osnovna filozofija glasi „Kompanija Samsung Electronics prepoznaje koristi i značaj ekosistema i biološke raznovrsnosti. Da bismo umanjili efekte štetne po biološku raznovrsnost, aktivno učestvujemo u inicijativama za očuvanje ekosistema.” Što se tiče akcionih planova, 1) svi zaposleni prepoznaju da je očuvanje biološke raznovrsnosti jedna od ključnih vrednosti ekološkog upravljanja, 2) vrši se procena i analiza uticaja proizvoda na ekosistem i biološku raznovrsnost tokom njegovog životnog ciklusa i teži se umanjivanju svih negativnih efekata, 3) daje se prioritet regionima sa velikom vrednošću biološke raznovrsnosti na svim radnim lokacijama u Južnoj Koreji i inostranstvu i preduzimaju se aktivnosti čiji je cilj očuvanje biološke raznovrsnosti u skladu sa lokalnim potrebama i 4) stalna komunikacija sa zaposlenima, lokalnim zajednicama, nevladinim organizacijama i drugim zainteresovanim stranama i pomaganje lokalnim zajednicama u naporima za očuvanje biološke raznovrsnosti.
Zaštita staništa ugroženih vrsta

Identifikovali smo ugrožene vrste i njihova staništa u regionima gde se nalaze naše proizvode lokacije i, zajedno sa relevantnim organizacijama u koje spadaju i lokalne zajednice, javne institucije i akademska zajednica, sprovodimo kampanje za očuvanje biološke raznovrsnosti.

Ovaj grafikon prikazuje ugrožene vrste na domaćim radnim lokacijama, razvrstane po regionima. Ovo je jedna vrsta vodozemca u kompleksu Suvon. Kompleks Hvasong obuhvata 12 vrsta ptica, 2 vrste vodozemaca, 1 vrstu insekata i 2 vrste biljaka. U kompleksu Gvangđu nalaze se 2 vrste sisara, 1 vrsta ptica, 1 vrsta ribe, 1 vrsta insekata i 2 vrste biljaka. U kompleksu Jonđin nalaze se 2 vrste vodozemaca i 1 vrsta insekata. Kompleks Asan obuhvata 5 vrsta ptica, 2 vrste vodozemaca i još 1 vrstu u Asanu. Konačno, kompleks Gumi obuhvata 1 vrstu sisara, 1 vrstu ptica, 1 vrstu ribe, 1 vrstu insekata, 1 vrstu biljaka i još 1 vrstu.

Očuvanje belovratog ždrala – obnova Đepionga (močvare Đedurumi i Hepjong)
Radna lokacija kompanije Samsung Electronics u Gumi, u provinciji Gjongsangbuk-do, je 2013. godine sa centralnom i lokalnom vladom i univerzitetima prva u Južnoj Koreji potpisala partnerstvo za očuvanje biološke raznovrsnosti. Od tada smo podržali veštačku oplodnju dva para ugroženih belovratih ždralova (južnokorejski prirodni spomenik br. 203) koji su dovedeni iz Holandije. U aprilu 2016. godine, Institut za istraživanje ekološkog okruženja ptica uspeo je da izvrši veštačku oplodnju ovih ptica. Ovo će pomoći u obnavljanju ekosistema močvara Hepjong, staništa ptica selica, i predstavlja značajan doprinos očuvanju biološke raznovrsnosti.

Očuvanje priobalnih peščanih dina
Na našoj radnoj lokaciji u provinciji Čungčongnam-do, od 2008. godine sarađujemo sa Kancelarijom za zaštitu životne sredine sliva reke Geum na očuvanju priobalnih peščanih dina na kojima žive dve ugrožene vrste, kineska čaplja i mongolski trkač. Trenutno u gradu Bojrong pružamo podršku aktivnostima kao što su čišćenje okeana, uklanjanje invazivnih biljnih vrsta i zaštita peščane dine Sovang, dok u Asanu pružamo podršku stvaranju staništa kineskog šaša.

Iskorenjivanje stranih vrsta riba/biljaka
Naše radne lokacije u gradovima Giheung i Hvasong u provinciji Gjongđi-do svake godine na potocima Osan i Vončonri sprovode aktivnosti vezane za očuvanje ekosistema, iskorenjivanje stranih vrsta, hranjenje divljih životinja i vode kampanje za zaštitu životne sredine.

Nastojimo da zaštitimo životnu sredinu na osnovu strogih i transparentnih principa.
Baner za ekološke podatke