Ekološki savesne radne lokacije

Naše ekološki savesne radne lokacije koegzistiraju sa prirodom

Ključna vizuelna slika na stranici Ekološki savesne radne lokacije

Sve radne lokacije kompanije Samsung Electronics dobile su sertifikaciju sistema za ekološko upravljanje i kao takve primenjuju ekološko upravljanje. Ali naši napori uloženi u očuvanje životne sredine ne završavaju se zajedno sa ograničenjima radne lokacije. U sklopu svih naših radnih lokacija prepoznajemo ekološke probleme i smišljamo rešenja. Utvrđivanjem korena problema i preduzimanjem preventivnih mera širom sistema radne lokacije obezbeđujemo da ova rešenja ne budu samo privremena ili označena kao rešenja koja nisu dovoljno efikasna i stižu prekasno. U međuvremenu, van radnih lokacija smo uz obilje entuzijazma uključeni u poslove očuvanja biodiverziteta u saradnji sa lokalnim zajednicama da bismo očuvali ekosistem.

2020 KPI: Upravljanje ekološki savesnim radnim lokacijama

Stopa sertifikacije sistema za ekološko upravljanje
Ova slika predstavlja cilj ekološki savesnih radnih lokacija. Cilj je da do 2020. godine bude 100% u stopi sertifikacije sistema za ekološko upravljanje. Preciznije rečeno, svih naših 36 globalnih proizvodnih lokacija treba da prođe kroz ISO 14001 i OHSAS 18001s.

Usvajanjem sistema ekološkog upravljanja na svim radnim lokacijama primenili smo integrisano upravljanje

Da bi se primenjivalo ekološko upravljanje, kompanija Samsung Electronics upravlja radnim lokacijama na osnovu međunarodnih standarda za ekološko upravljanje. Sve naše radne lokacije širom sveta poseduju sertifikat ekološkog upravljanja koji dodeljuje Međunarodna organizacija za standardizaciju, ISO 14001, kao i njen sertifikat za upravljanje energijom, ISO 50001. Kompanija Samsung Electronic ide korak dalje i osnovala je sopstvene standarde koji su čak stroži od međunarodnih sertifikacija i detaljno pratimo radne lokacije po pitanju svih aspekata. Uz to, imamo centar Global EHS (životna sredina, zdravlje i bezbednost) i centar Global CS (zadovoljstvo klijenata) pod direktnim vođstvom izvršnog direktora da bi se omogućilo da organizacija funkcioniše sistematičnije i izvornije.

Postizanje 100% ekološkog upravljanja

Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) ustanovila je standard ISO 14001 koji definiše zahteve u oblasti ekološkog upravljanja, i standard ISO 50001 koji definiše zahteve za uspostavljanje sistema upravljanja energijom. Kompanije koje žele da dobiju sertifikate moraju definisati svoju politiku ekološkog upravljanja i detaljno formulisati svoje ekološke ciljeve i akcione planove. Da bi prošao zahtevne procene koje zahteva ISO, podnosilac zahteva mora da pokaže svoju sposobnost da izvršava niz zadataka kao što su raspodela resursa za složene poduhvate i efikasno preduzimanje koraka za ostvarivanje relevantnih zadataka. Dodela sertifikata nije trajno dostignuće, već podrazumeva godišnje revizije i ponovnu dodelu sertifikata na svake tri godine. 

Sve radne lokacije kompanije Samsung Electronics širom sveta uspešno su prošle kroz sve zahtevne procese za dobijanje sertifikata, a kada je reč o još naprednijim sistemima za ekološko upravljanje, mi obavljamo interne revizije koje sprovode naši stručnjaci, i ne oslanjamo se samo na eksterne revizije.

Formulišemo politike za smanjenje emisija gasova staklene bašte
i primenjujemo ih u praksi

Neke mere se mogu preduzeti na nivou kompanije u cilju rešavanja pitanja klimatskih promena. Jedna od tih mera je objektivno i transparentno merenje aktuelnog učinka i utvrđivanje potencijalnih internih poboljšanja. Sa tim ciljem, kompanija Samsung Electronics angažuje treća lica da izvrše godišnju proveru stvarnih emisija gasova staklene bašte u njenim postrojenjima. Pored toga, na osnovu dijagnoza stručnjaka za procenu na lokaciji tražimo načine da smanjimo emisije i neprekidno preduzimamo korake da unapredimo poslovanje. Jedna od oblasti na koju smo se najviše fokusirali kada je reč o smanjenju emisija gasova staklene bašte jeste smanjenje emisija F-Gasa, koji ima veliki uticaj na globalno zagrevanje. Na ovom polju smo ostvarili značajan napredak, naročito u delu našeg poslovanja koje se odnosi na obradu poluprovodnika.

Nacrt kumulativnog smanjenja F-Gasa na lokacijama kompanije Samsung u Koreji, gde se nalazi najveći broj postrojenja za obradu poluprovodnika. Kumulativno smanjenje F-Gasa je iz godine u godinu bilo sve veće pa je u 2015. godini zabeleženo 1,98 miliona Co2e, u 2016. godini 3,63 miliona Co2e, a u 2017. godini 5,48 miliona Co2e. Kumulativna smanjenja u protekle tri godine iznose ukupno 5,48 miliona Co2e.

Napori kompanije Samsung Electronics sa ciljem smanjenja emisija gasova staklene bašte
Prilikom obrade poluprovodnika, čišćenje površine silikonskih pločica zahteva upotrebu sredstva F-Gas, koji predstavlja jedan od gasova staklene bašte. Pločica je tanak komad silikona koji služi kao osnova poluprovodnika. Kvalitet i učinak poluprovodnika zavisi umnogome od stanja površine pločice, tako da je upotreba sredstva F-Gas bila neizbežna. Stoga je kompanija Samsung Electronics istraživala načine za održavanje emisija sredstva F-Gas na minimalnom nivou, a kao rezultat razvili smo i instalirali novu opremu za smanjenje emisije gasova staklene bašte. Zamisao saradnje između kompanija Samsung Electronics i Samsung Engineering je da ova oprema drastično smanji upotrebu sredstva F-Gas , ne samo razlaganjem gasa već i značajnim smanjenjem količine energije koja je neophodna za upravljanje opremom. Prethodna metoda razlaganja gasa primenom zagrevanja pri visokoj temperaturi zahtevala je veliku količinu energije i stoga je i sama dovodila do dodatne proizvodnje gasa staklene bašte. Međutim, nova tehnologija omogućava razlaganje gasova staklene bašte pri niskim temperaturama, što dovodi do manje potrošnje energije. Zahvaljujući tim naporima tretiramo više od 90% gasova staklene bašte koji se proizvedu na našim radnim lokacijama.

Svodimo uticaj na životnu sredinu na minimum tako što smanjujemo ispuštanje zagađujućih materija sa naših radnih lokacija

Tokom proizvodnog procesa, uvek se stvaraju sekundarni proizvodi koji utiču na atmosferu i kvalitet vode. Kompanija Samsung Electronics ulaže velike sume novca u smanjenje negativnih uticaja koje takve zagađujuće materije imaju na životnu sredinu, na primer, preko zamene opreme i poboljšanja procesa. Opremili smo svoje kotlove „nisko-NOx” gorionicima koji koriste manje energije i značajno smanjuju emisije NOx i CO2. Uz to, prilikom otvaranja proizvodne linije, instaliramo opremu za kontrolu zagađenja koja je optimizovana za tu konkretnu liniju. Posebno smo unapredili svoje objekte za preradu vode na radnim lokacijama u Koreji u kojima se sada uklanja 97,6% zagađujućih materija. Štaviše, opasan otpad se skladišti u posebnim kontejnerima kako bi se obezbedilo da ne dođe do curenja, čime se u potpunosti eliminiše mogućnost zagađenja tla. Preduzimamo preventivne inicijative za sprečavanje zagađenja, u okviru kojih proveravamo koji elementi bi mogli da proizvedu zagađujuće materije i unapred ih uklanjamo. Ulažemo maksimalne napore da smanjimo uticaj na životnu sredinu kroz različite kontrole zagađenja i preventivne inicijative koje ne obuhvataju samo proces proizvodnje, već i procese koji prethode i koji slede nakon proizvodnog procesa.

Nacrt kapitalnih investicija kompanija Samsung čiji je cilj poboljšanje ekološkog učinka u poslovanju. Investicije kompanije Samsung u zaštitu i očuvanje životne sredine iznosile su 5,82 milijardi KRW u 2013. godini, 6,883 milijardi KRW u 2014. godini, 6,59 milijardi KRW u 2015. godini, 9,334 milijardi KRW u 2016, a u 2017. godini 9,513 milijardi KRW. Investicije u zaštitu i očuvanje životne sredine u 2017. godini porasle su za 63% u poređenju sa 2013. godinom.

Sa ciljem očuvanja zdravlja naše planete,
podržavamo inicijative za očuvanje biodiverziteta

Očuvanje ekosistema i zaštita životne sredine važni su elementi očuvanja zdrave planete. Zaposleni u kompaniji Samsung Electronics učestvuju u aktivnostima sa ciljem očuvanja zdravlja ekosistema. Deljenjem osnovne filozofije očuvanja biodiverziteta i vođenjem kampanja koje promovišu njen značaj intenzivno podstičemo učešće zaposlenih.

Ovaj infografik prikazuje osnovnu filozofiju i akcioni plan kojim raspolaže Samsung Electronics sa ciljem da se obezbedi biodiverzitet. Osnovna filozofija glasi da „Samsung Electronics prepoznaje prednosti i značaj ekosistema i biodiverziteta. Da bi se štetni uticaji po biodiverzitet sveli na minimum, aktivno učestvujemo u inicijativama za očuvanje ekosistema”. Za akcione planove 1) svi zaposleni prepoznaju očuvanje biodiverziteta kao jednu od ključnih vrednosti ekološkog upravljanja, 2) obavljaju procenu i analizu uticaja proizvoda na ekosistem i biodiverzitet tokom životnog ciklusa i teže da svedu sve negativne uticaje na minimum, 3) određuju prioritetne regione sa visokom vrednošću biodiverziteta širom radnih lokacija u Južnoj Koreji i inostranstvu i preduzimaju aktivnosti za očuvanje biodiverziteta koje zadovoljavaju lokalne potrebe, 4) neprekidno komuniciraju sa zaposlenima, lokalnim zajednicama, nevladinim organizacijama i drugim interesnim stranama i doprinose poboljšanju napora za očuvanje biodiverziteta lokalnih zajednica.
Zaštita prirodnih staništa ugroženih vrsta

Prepoznali smo ugrožene vrste i njihova prirodna staništa u regionima gde se nalaze naše proizvodne radne lokacije i sprovodimo kampanje za očuvanje biodiverziteta sa odgovarajućim organizacijama uključujući lokalne zajednice, javne ustanove i akademije.

Ovaj infografik prikazuje ugrožene vrste u vezi sa radnim lokacijama u Južnoj Koreji U gradu Suvon ima 1 vrsta sisara, 6 vrsta ptica, 2 vrste vodozemaca i 1 vrsta biljaka. U gradu Hvaseong – 1 vrsta sisara, 26 vrsta ptica, 3 vrste vodozemaca, 1 vrsta insekata i 2 vrste biljaka. U gradu Gvangju – 5 vrsta sisara, 6 vrsta ptica, 1 vrsta riba i 1 ugrožena vrsta biljaka. U gradu Jongin – 2 vrste vodozemaca i 1 vrsta insekata, u gradu Asan – 1 vrsta sisara, 19 vrsta ptica, 3 vrsta vodozemaca i 2 druge ugrožene vrste koje su u kritičnom stanju. U gradu Gumi ima 2 vrste sisara, 7 vrsta ptica, 1 vrsta ribe i 3 ugrožene vrste biljaka.

Očuvanje mongolskog ždrala – obnova Jaepyeong (Jaedurumi + Haepyeong močvarna područja)
Tokom 2013. godine radna lokacija kompanije Samsung Electronics u gradu Gumi u provinciji Gieongsangbuk-do postala je prva u Koreji koja je potpisala sporazum o partnerstvu za očuvanje biodiverziteta sa centralnim i lokalnim upravama i univerzitetima. Od tada smo podržali veštačku oplodnju dva para ugroženih mongolskih ždralova (Spomenik prirode Koreje br. 203) koji su dovedeni iz Holandije. U aprilu 2016. godine Institut za istraživanje ekološke sredine ptica uspeo je da obavi uspešno razmnožavanje ptica. To će pomoći da se obnovi ekosistem močvarnih terena grada Haepieong, prirodnog staništa ptica selica, a takođe predstavlja i značajan doprinos očuvanju biodiverziteta.

Očuvanje priobalnih peščanih dina
Na našoj radnoj lokaciji u gradu Oniang u provinciji Chungcheongnam-do sarađujemo sa Ekološkom kancelarijom za sliv reke Geum Rod 2008. godine sa ciljem očuvanja priobalnih peščanih dina, koje predstavljaju dom ugroženih vrsta – kineske čaplje i mongolske trkačice. Trenutno u gradu Boireong pružamo podršku aktivnostima kao što su čišćenje okeana, uklanjanje invazivnih stranih biljaka i zaštita peščane dine Sohvang, dok u Aziji pružamo podršku kreiranju prirodnog staništa za miskant.

Iskorenjivanje stranih vrsta ribe/biljaka
Naše radne lokacije u gradovima Giheung i Hvaseong u provinciji Gieonggi-do sprovode aktivnosti za očuvanje ekosistema svake godine u gradu Osan i toku reke Wončeonri, iskorenjujući strane vrste, hraneći divlje životinje i pokrećući kampanje za zaštitu životne sredine.

Obeležavanje Svetskog dana vode

Voda je izvor celokupnog života. Svake godine sve radne lokacije kompanije Samsung Electronics širom sveta obeležavaju Svetski dan vode 22. marta i sprovode aktivnosti za očuvanje ekosistema vodenih tokova i okeana. Ne samo zaposleni, već i ljudi iz različitih sfera kao što su lokalne zajednice, grupe građana i akademski krugovi sarađuju sa ciljem podrške kampanja za očuvanje voda, edukacije o vodenim resursima i drugim aktivnostima očuvanja. Razlog je taj što se voda može zaštititi samo ako međusobno sarađujemo.

Fotografija koja prikazuje obeležavanje Svetskog dana vode
Zajedničko oblikovanje budućnosti: težimo ka održivom lancu nabavke
Pozadinska slika na stranici Lanac nabavke