Sve od početka industrijske revolucije, ekonomski razvoj je pratilo nesavesno iskopavanje i eksploatacija prirodnih resursa. Stručnjaci stalno upozoravaju na ekološke probleme koje izazivaju ovakva iskopavanja i buduća trošenja resursa. Kompanija Samsung Electronics je svesna ovih upozorenja i primenjuje širok opseg mera kao odgovor na njih.
U procesu razvoja proizvoda i proizvodnje, efikasno koristimo resurse kroz inovaciju tehnologija i pronalazimo načine da se proizvodi, koji neumitno postaju otpad i koji su na kraju svog životnog veka, koriste ponovo. I dalje ćemo ulagati velike napore u proizvodnju boljih proizvoda uz korišćenje manje resursa, kao i u pretvaranje elektronskog otpada u resurse koji se mogu ponovo koristiti.

Ključni pokazatelji efikasnosti resursa

Ove slike prikazuju rezultate iz 2019. godine. Kumulativni povraćaj globalnog elektronskog otpada: 403 miliona tona Upotreba reciklirane plastike: 24,5 miliona tona Stopa reciklaže proizvodnog otpada na radnim lokacijama kompanije Samsung: 95% Intenzitet korišćenja vode: 67 tona/100 miliona KRW
Učinak do 2019. godine Kumulativni povraćaj globalnog elektronskog otpada: 403 miliona tona Upotreba reciklirane plastike: 24,5 miliona tona Stopa reciklaže proizvodnog otpada na radnim lokacijama kompanije Samsung: 95% Intenzitet korišćenja vode: 67 tona/75 miliona EUR

Naš cilj je cirkularna ekonomija u kojoj se resursi neprekidno iznova koriste

Kako bi efikasnije koristila resurse i zaštitila životnu sredinu koja je u opasnosti, kompanija Samsung Еlectronics ulaže velike napore u uspostavljanje cirkularne ekonomije. Samsung prevazilazi standardne okvire jednokratne potrošnje resursa i teži da koristi resurse iznova kroz povraćaj i reciklažu otpada i otpadnog materijala. Razvili smo proizvodne metode kojima se smanjuje upotreba resursa tako što smo smanjili vrste materijala koje se koriste i izmenili smo proces sklapanja. Sakupljamo proizvode koji su na kraju svog životnog veka i tako obnavljamo dragocene materijale. Kroz ovaj sistem cirkularne ekonomije, kompanija Samsung značajno smanjuje potrebu za crpljenjem dodatnih prirodnih resursa, smanjuje emisije gasova staklene bašte i prisustvo zagađujućih materija koje se oslobađaju spaljivanjem otpada, i sprečava zagađenje tla i podzemnih voda koji su posledica deponija.
Najbolji način da se očuvaju resursi jeste proizvodnja kvalitetnih, dugotrajnih proizvoda. Pre nego što proizvod plasira na tržište, kompanija Samsung obavlja strogo testiranje pouzdanosti sa ciljem poboljšanja trajnosti proizvoda. Takođe, obezbeđuje praktične popravke u svojim servisima širom sveta i pruža neprekidne nadogradnje softvera,
čime produžava životni vek proizvoda, što sve skupa još više doprinosi cirkularnoj ekonomiji i očuvanju resursa.

Struktura cirkularne ekonomije koju je usvojila
kompanija Samsung Electronics

Pokazuje šta radi kompanija Samsung u okviru svake oblasti koja doprinosi cirkularnoj ekonomiji kroz razvoj proizvoda, proizvodnju, distribuciju, upotrebu proizvoda, popravku/ponovnu upotrebu i recikliranje otpada.
Potrošač Upotreba Korišćenje energetski efikasnih proizvoda u cilju smanjenja indirektne emisije gasova staklene bašte Poboljšanje performansi proizvoda, nadogradnja firmvera i produženje garancije Popravka i ponovna upotreba Povećavanje broja servisnih centara širom sveta Produžavanje životnog veka proizvoda pružanjem usluga daljinske i stručne dijagnoze Samsung Electronics Razvoj Planiranje proizvoda koji troše manje energije i resursa Projektovanje proizvoda koji se mogu jednostavno rasklopiti i reciklirati Projektovanje proizvoda produženog životnog veka Kupovina materijala i delova koji ne sadrže opasne supstance Proširena upotreba održivih resursa, kao što su reciklirani materijali Poslovanje sa sertifikovanim „Eko partnerima” Proizvodnja Proširena upotreba obnovljive energije na radnim lokacijama Smanjenje potrošnje vode i povećanje njene ponovne upotrebe Reciklaža otpada na radnim lokacijama u resurse Upotreba alternativnih hemikalija na radnim lokacijama Distribucija Upotreba održivih materijala za ambalažu i papira iz održivih izvora Kompaktna i lagana ambalaža Smanjenje emisije gasova staklene bašte i upotrebe goriva optimizacijom logistike Kompanija za reciklažu Povraćaj i reciklaža Upravljanje programima za povraćaj elektronskog otpada u svakoj zemlji Ekstrakcija i ponovno korišćenje materijala iz otpadnih proizvoda Uspostavljanje sistema za reciklažu otpadnih materijala na principu povratne sprege

Udišemo novi život u proizvode koji su na kraju životnog veka

Kada je reč o smanjenju otpada i efikasnoj upotrebi resursa, osnovnu i nezaobilaznu ulogu ima uspostavljanje sistema cirkularne ekonomije.
Zbog toga je kompanija Samsung Electronics na globalnom nivou pokrenula program Re+, tj. program sakupljanja elektronskog otpada. Preko naših uslužnih centara i zadruga za reciklažu sakupljamo proizvode koji su na kraju životnog veka, i tako sakupljeni elektronski otpad recikliramo putem ekoloških metoda i ponovo koristimo kao korisne resurse. Od 2009. do 2019. godine uspeli smo da sakupimo ukupno 4,03 miliona tona otpadnih proizvoda.

Ovo je slika programa Re+ kompanije Samsung Electronics. Re+ je najreprezentativniji program efikasnosti resursa kompanije Samsung Electronics.
Ovo je slika programa Re+ kompanije Samsung Electronics. Re+ je najreprezentativniji program efikasnosti resursa kompanije Samsung Electronics.
  • Spisak institucija za povraćaj i reciklažu po zemljama 92 KB PREUZMI
  • Spisak institucija za reciklažu ambalaže i baterija u zemljama Evrope 166 KB PREUZMI

Kada se neki resurs jednom iskoristi, dobijamo ga natrag, recikliramo ga i koristimo ponovo.

Kompanija Samsung Electronics je otišla i korak dalje od linearne potrošnje i upravljanja resursima: mi sprovodimo različite aktivnosti kako bismo kreirali sistem za reciklažu na principu povratne sprege, koji nam omogućava da koristimo, preradimo, recikliramo i ponovo koristimo resurse. Kao deo naših napora ka uspostavljanju društvene strukture reciklaže resursa, mi prvo analiziramo sastav naših glavnih proizvoda koje proizvodimo i iznova analiziramo rizike iz različitih uglova uključujući upravljanje lancem snabdevanja, kao i ekološke, ekonomske i društvene uticaje.

Ova slika prikazuje uobičajeni sastav mobilnih uređaja: 35,1% plastika, 20,2% aluminijum, 10,6% čelik, 10,0% bakar, 8,6% kobalt i 15,5% drugi materijali.
Ova slika prikazuje uobičajeni sastav mobilnih uređaja: 35,1% plastika, 20,2% aluminijum, 10,6% čelik, 10,0% bakar, 8,6% kobalt i 15,5% drugi materijali.

Jedan od reprezentativnih slučajeva kompanije Samsung i napora koje ona čini u oblasti reciklaže je njen Azijski centar za reciklažu. Većina metala i plastike koja izlazi iz centra za reciklažu se ponovo koristi za pravljenje elektronskih delova. Azijski centar za reciklažu se, od svog osnivanja 1998. godine, bavi reciklažom elektronskog otpada. Samo u 2019. godini je kroz ovaj centar prošlo 338.000 frižidera, mašina za veš, klima i IT uređaja i izdvojeno je 24.524 tona vrednih metala (čelik, bakar, aluminijum itd.) i plastike koji su se nakon toga reciklirali. Plastika iz elektronskog otpada koja se izdvaja u centru za reciklažu u Asanu se onda šalje proizvođačima plastike koji je potom ponovno koriste za svoje potrebe. Koristeći zajednički razvijenu tehnologiju, centar za reciklažu u Asanu je uspostavio sistem za reciklažu na principu povratne sprege koji omogućava upotrebu reciklirane plastike u proizvodnji proizvoda kompanije Samsung. Ovaj sistem za reciklažu je proizveo 1.882 tone plastike u 2019. godini, koja je potom iskorišćena u proizvodnji frižidera, klima i mašina za veš u kompaniji Samsung. Kad se uzme u obzir reciklirana plastika iz drugih kanala, otprilike 30.753 tone je iskorišćeno u proizvodnji kućnih aparata, televizora, monitora i punjača za mobilne uređaje. Bakar se izdvaja od glavnih komponenti (žica, kompresora itd.), reciklira se, a onda se koristi u proizvodnji drugih elektronskih uređaja. Još jedan sličan primer je kobalt – to je jedan od glavnih resursa koji se koristi u proizvodnji baterija za mobilne uređaje.

Ovo je slika sistema za reciklažu plastičnog otpada u centru za reciklažu u Aziji
Sistem za reciklažu plastičnog otpada u centru za reciklažu u Asanu

Promovišemo „Nula otpada na deponiji” i recirkulaciju resursa

Količina proizvedenog otpada koja nastaje od razvoja proizvoda pa sve do proizvodnog procesa je ogromna. Kod složenih elektronskih uređaja sa brojnim komponentama, značajnu ulogu ima čak i bačena ambalaža svakog pojedinačnog dela. Kada se projekat završi, mnogi probni proizvodi koji su služili za usavršavanje određenog proizvoda završavaju na otpadu. Ako se svi ovi proizvodi spale ili zakopaju, životna sredina se zagađuje, a resursi se troše. Da bi takav otpad mogao ponovo da se koristi, kompanija Samsung ga obrađuje koristeći specijalizovane uređaje za reciklažu da bi povećala mogućnost za ponovnu upotrebu određenih materijala koji se mogu reciklirati, i dostigla je svoj cilj u 2016. godini pretvorivši 95% ukupnog otpada u resurse, četiri godine pre roka.

Ovaj grafikon prikazuje proces tretmana otpada. Kada sirovi i pomoćni materijali postanu proizvodi i budu odbačeni nakon upotrebe, oni se šalju u centar za reciklažu i otpad se prevozi i odlaže da bi bio recikliran i spaljen.
Ovaj grafikon prikazuje proces tretmana otpada. Kada sirovi i pomoćni materijali postanu proizvodi i budu odbačeni nakon upotrebe, oni se šalju u centar za reciklažu i otpad se prevozi i odlaže da bi bio recikliran i spaljen.

Zamenili smo jednokratnu plastičnu ambalažu ekološkim materijalima.

Od uspostavljanja politike upotrebe ekološki prihvatljivih materijala za ambalažu 2018. godine, kompanija Samsung Electronics je plastične ambalažne materijale za jednokratnu upotrebu zamenila ekološki prihvatljivim materijalima, kao što su papir i bioplastika, i planira da do 2020. godine upotrebu papira korišćenog za ambalažu i priručnike potpuno zameni papirom dobijenim iz šuma koje imaju međunarodni sertifikat o održivom gazdovanju šumama. Uz to, za naše najsofisticiranije TV proizvode Frame, Serif i Sero, predstavili smo „eko ambalažu”, nastalu primenom principa višestruke namene ambalažnog materijala. Valoviti karton se pri pakovanju televizora obično koristi za zaštitu proizvoda. Kompanija Samsung Electronics je u potpunosti reinterpretirala vrednost ambalažnih materijala razvojem valovitog kartona na kojem je odštampana tačkasta matrica. Rezultat je karton koji kupci lako mogu da rastave i ponovo sastave i upotrebe u druge svrhe uz pomoć priručnika koji pokazuje kako da naprave razne stvari kao što su kućice za kućne ljubimce ili manji komadi nameštaja.

Primena ekoloških materijala za ambalažu
Ovo je slika primene ekoloških materijala za ambalažu
Postojeća ambalaža za mobilni telefon – Plastika: Punjač, slušalice, jastučići za slušalice, kabl Ambalaža za Galaxy S10 – Papir: Slušalice, jastučići za slušalice, kabl – Materijal koji se ne koristi za ambalažu: Punjač

Produženje životnog veka proizvoda

Produženje životnog veka proizvoda pružanjem usluga potrošačima i poboljšanjem trajnosti proizvoda.

Kompanija Samsung Electronics želi da poboljšamo trajnost svojih proizvoda i u tom cilju sprovodimo različita testiranja u vezi jačine, osetljivosti na pad i dužine životnog ciklusa u razvojnoj fazi proizvoda i tako omogućavamo da naši kupci duže uživaju u ujednačenim performansama proizvoda. Idemo čak i korak dalje u odnosu na međunarodne standarde i testiramo izdržljivost proizvoda, na primer, slobodni pad pod različitim uglovima i na različitim površinama, ili vodootporna testiranja u različitim uslovima.
Kompanija Samsung se takođe trudi da na najmanju moguću meru svede zamenu delova i popravke koje nastaju kao rezultat neispravnosti proizvoda. Osim toga, fokusiramo se na produženje životnog veka proizvoda tako što obezbeđujemo stručnjake za pružanje usluga dijagnostike i popravki. U tom cilju, organizujemo prikupljanje delova ili proizvoda od vrata do vrata, a imamo i centre za pružanje usluga popravki u koje naši kupci mogu uvek doći bez prethodnog zakazivanja. Takođe, stalno proširujemo ovlašćenu mrežu servisnih centara za popravku kako bismo pružili preciznije i brže usluge dijagnostike i popravke.

Slika testiranja trajnosti mobilnog uređaja

Smanjenje potrošnje, ponovna upotreba i reciklaža dragocenih vodenih resursa

U cilju održivosti poslovanja, kompanija Samsung Electronics se fokusira na sprovođenje strategije smanjenja potrošnje, ponovne upotrebe i reciklaže vodenih resursa zasnovane na uverenju da zaštita životne sredine započinje striktnim upravljanjem vodnim resursima. Kroz rutinske napore za očuvanje, kao što su optimizacija rada na radnim lokacijama, zamena oronulih objekata i poboljšanje operativnih smernica, kao i kroz strukturna poboljšanja proizvodnih procesa i uspostavljanje sistema reciklaže, pokušavamo što je više moguće da smanjimo potrošnju vode ponovnim korišćenjem. Kao rezultat svih ovih napora, ukupna količina ponovno iskorišćene vode tokom 2019. godine iznosi 68.555.000 tona, što predstavlja povećanje od 10% u odnosu na prethodnu godinu. Konkretno, fabrika poluprovodnika, koja koristi veliku količinu vodnih resursa, premašila je svoj cilj očuvanja vode uvođenjem izmena u proces upravljanja, menjanjem načina prerade otpadnih voda i optimizacijom rada. Dalje, radna lokacija u gradu Pjongtek, gde je u proteklih nekoliko godina dovršena izgradnja novog velikog postrojenja za reciklažu vode, postavila je srednjoročne i dugoročne ciljeve za očuvanje voda koji odražavaju postojeće ciljeve očuvanja i efikasan rad postrojenja. Po prvi put u industriji poluprovodnika, globalno akreditovan Carbon Trust iz Ujedinjenog Kraljevstva je kompaniji Samsung Electronics dodelio sertifikat „Water Footprint” kao priznanje našim naporima za održivo upravljanje i očuvanje voda.

Ovaj grafikon prikazuje politike vodnih resursa. Gornji deo predstavlja osnovnu filozofiju, a donji smernice za delovanje. Osnovna filozofija kompanije Samsung Electronics se zasniva na prepoznavanju važnosti vodenih resursa za opstanak održivog društva i poslovanja, a to doprinosi ispunjavanju naše društvene odgovornosti da kao globalna kompanija zaštitimo takve resurse. Smernice za delovanje su: 1) nastojanje da se smanje rizici po vodne resurse u upravljanju preduzećima, 2) prepoznavanje važnosti vodnih resursa kao dela naše korporativne kulture, 3) aktivna saradnja u cilju usklađivanja sa politikom javnih vodnih resursa i 4) javno objavljivanje naših politika i aktivnosti vezanih za vodne resurse.
Ovaj grafikon prikazuje politike vodnih resursa. Gornji deo predstavlja osnovnu filozofiju, a donji smernice za delovanje. Osnovna filozofija kompanije Samsung Electronics se zasniva na prepoznavanju važnosti vodenih resursa za opstanak održivog društva i poslovanja, a to doprinosi ispunjavanju naše društvene odgovornosti da kao globalna kompanija zaštitimo takve resurse. Smernice za delovanje su: 1) nastojanje da se smanje rizici po vodne resurse u upravljanju preduzećima, 2) prepoznavanje važnosti vodnih resursa kao dela naše korporativne kulture, 3) aktivna saradnja u cilju usklađivanja sa politikom javnih vodnih resursa i 4) javno objavljivanje naših politika i aktivnosti vezanih za vodne resurse.
Naše ekološki prihvatljive radne lokacije koegzistiraju sa prirodom
Slika u pozadini strane Ekološki prihvatljive radne lokacije