Lanac nabavke

Odgovorno upravljanje lancem nabavke

Mi garantujemo da naši dobavljači grade snažnu konkurentsku prednost kroz podršku i saradnju u cilju izgradnje stabilnog korporativnog ekosistema i održivog lanca nabavke.

 

Vođeni svojom filozofijom pravičnosti, otvorenosti i saradnje u kojoj svaka strana dobija, rukovodimo lancem nabavke sa približno 2500 dobavljača širom sveta. Pružamo pomoć svim svojim dobavljačima u saglasnosti sa Kodeksom ponašanja dobavljača kompanije Samsung i poslujemo u skladu sa odgovarajućim lokalnim propisima i međunarodnim standardima. Kroz procenu svojih dobavljača rukovodimo rizicima lanca nabavke u pogledu aspekata održivosti, kao što su sredina, ljudska prava, finansije itd. Uz to, neprekidno podržavamo svoje dobavljače u cilju izgradnje zajedničke konkurentske prednosti i razvoja.

Strategija uprave lanca nabavke i pet kriterijuma

 •  

  Ekonomski

  Obezbeđujemo sveobuhvatnu konkurentsku prednost u cenama, isporuci, kvalitetu, tehnologiji i ljudskim resursima u cilju maksimalnog povećanja sinergije, brzine i efikasnosti svojih dobavljača i kreiranja korporativnog ekosistema koji omogućava održivi rast.

 •  

  Socijalni

  Zahtevamo da se poštuju međunarodni standardi i propisi u domenu upravljanja ljudskim pravima, radnog okruženja, etike i pitanja konfliktnih minerala u cilju izgradnje otvorenog i transparentnog sistema odgovornosti za upravljanje koji uključuje sve interesne grupe u lancu nabavke.

 •  

  Ekološki

  Sarađujemo isključivo sa dobavljačima koji su sertifikovani kao eko-partneri tako da možemo da obavljamo procenu i upravljanje uticajem na životnu sredinu koji mogu proizvesti njihove komponente, sirovine i proces proizvodnje.

Infografik stvaranja vrednosti kroz održivo upravljanje
<h3> Creating value through Sustainable management info-graph</h3> <ul> <li>List 1) Cost competitiveness (Economic).</li> <li>List 2) On time delivery (Economic).</li> <li>List 3) Supplier competitiveness (Economics, Social, Environmental).</li> <li>List 4) Response to Risk (Economics, Social, Environmental).</li> <li>List 5) Human resources capacity (Economic)</li> </ul>
Ova slika opisuje strategiju upravljanja lancem nabavke i infografik koji pruža dodatna objašnjenja za pet kriterijuma u održivosti lanca nabavke.

Rad dobavljača

U kompaniji Samsung težimo da izgradimo strateška partnerstva sa dobavljačima koji obezbeđuju maksimalan učinak na osnovu uzajamnog poverenja. To je razlog zašto primenjujemo pravičan i transparentan proces u upravljanju sistemom dobavljača za registrovanje novih dobavljača, dok obavljamo procene na godišnjem nivou kako bismo pružili pomoć svojim dobavljačima u osnaživanju konkurentske prednosti i svođenju povezanih rizika na minimum.
Svaka kompanija koja je voljna da doprinese svojom profilisanom tehnološkom sposobnošću i želi da posluje sa kompanijom Samsung može da objavi svoje nove poslovne predloge na našem portalu za nabavku (www.secbuy.com) u svakom trenutku. Naš (IPC)International Procurement Center služi kao čvorište nabavke, a IPC nam omogućava i da identifikujemo izvanredne dobavljače u strateški značajnim regionima širom planete.

Ključne stavke procene našeg novog programa za registrovanje dobavljača

 
Životna sredina i bezbednost
Od dobavljača se zahteva da zadovolje kriterijume koji su izloženi u članu 22, a odnose se na bezbednost na radu, opremu za sprečavanje požara, zdravlje na radu, opasne supstance i ekološke objekte.
Osam obaveznih stavki usklađenosti: Oprema za sprečavanje požara, opasnosti i otpadne materije, kanalizacija i otpadne vode itd.
 
Radna i ljudska prava
Obavljanje obaveznih revizija na lokaciji u skladu sa članom 20, uključujući volonterski rad, usklađenost sa propisima o radnom vremenu i zabranu diskriminacije.
Tri obavezne stavke usklađenosti: Zabrana rada dece, zagarantovana minimalna plata i zabrana nehumanog ophođenja.
 
Eko-partner
Obavljanje revizija ekološke politike proizvoda, edukacije i obuke i upotrebe opasnih supstanci.
Poslovanje isključivo sa dobavljačima koji su sertifikovani kao eko-partneri.

Sveobuhvatni proces procene

Prikaz infografika sveobuhvatnog procesa procene (procena tokom čitave godine, samostalan napredak, procena, upravljanje praćenjem) u lancu nabavke.

Programi za saradnju sa partnerima

Da bismo se pridržavali svoje poslovne filozofije koja glasi da „naša konkurentska prednost u kompaniji Samsung Electronic potiče od konkurentske prednosti naših dobavljača”, mi još više pomeramo granice svoje inicijative za upravljanje u kom svaka strana dobija u cilju uključivanja kako domaćih tako i prekomorskih dobavljača. Pružamo širok spektar programa za podršku finansiranja, edukacije i inovacije kako bismo obezbedili da naši dobavljači postanu konkurentni na globalnom nivou.

 • Ovaj prikaz opisuje finansiranje u programima za saradnju s partnerima Ovaj prikaz opisuje finansiranje u programima za saradnju s partnerima
  • 823,2 milijarde KRW
  • Investiranje u fond za zajednički razvoj

  Finansiranje

  Kreiranje fondova u vrednosti od 1 bilion KRW uz pomoć komercijalnih banki

 • Ovaj prikaz opisuje inicijative za inovacije u programima za saradnju s partnerima Ovaj prikaz opisuje inicijative za inovacije u programima za saradnju s partnerima
  • 13.089 osoba
  • Polaznici obuke za dobavljače

  Izgradnja kapaciteta zaposlenih

  Pružanje vođstva, profesionalne stručnosti, globalnih i drugih kurseva korišćenjem našeg objekta namenjenog isključivo za obuku dobavljača

 • Ovaj prikaz opisuje inicijative za inovacije u programima za saradnju s partnerima Ovaj prikaz opisuje inicijative za inovacije u programima za saradnju s partnerima
  • 479 kompanija
  • Dobavljači koji su dobili podršku Smart Factory

  Inicijative za inovacije

  Podrška za 1000 dobavljača i malih i srednjih preduzeća bez poslovnih odnosa sa Samsung-om širom zemlje

[Ishodi naših obostrano korisnih ključnih programa za 2017. godinu]

* Pomažemo svojim dobavljačima 1. i 2. reda u izražavanju žalbi putem naše direktne telefonske linije (+82-80-200-3300), putem e-pošte (ssvoc@samsung.com), putem onlajn sistema za upozoravanje na nepravilnosti na našem portalu za saradnju s partnerima (www.secbuy.com), uz konsultaciju s dobavljačima na lokaciji, kao i putem raznih sastanaka za razmenu.

Radno okruženje dobavljača

Samsung prihvata punu odgovornost za unapređenje ljudskih prava duž čitavog lanca nabavke, prihvatamo međunarodne sporazume o ljudskim pravima u cilju garantovanja bezbednosti radnog mesta i poštujemo kodeks ponašanja koji je uspostavilo udruženje Responsible Business Alliance (RBA). Redovno pratimo sve naše dobavljače u skladu sa standardima verifikacije Koalicije građana elektronske industrije (EICC) radi identifikovanja problema i pravljenja neophodnih poboljšanja. Osim što podstičemo naše prvostepene dobavljače da stvaraju bezbedna radna mesta, ta posvećenost bezbednosti radnog mesta prenosi se preko prvostepenih dobavljača i na naše drugostepene dobavljače. Time doprinosimo izgradnji stabilnog ekosistema u čitavom našem lancu nabavke.

Radno okruženje dobavljača
<h3>Radno okruženje dobavljača</h3> <dl> <li>Samostalna procena</li> <li>Svi dobavljači 1. reda obavljaju samostalnu procenu na godišnjem nivo.</li> </dl> <dl> <li>Revizije na lokaciji</li> <li>Ključni dobavljači se biraju s obzirom na obim transakcija i rezultate samostalne procene, a dobijaju i revizije na lokaciji</li> <li>Specijalne i godišnje revizije obavljaju se u domenu zapošljavanja pripravnika i učenika na praski tokom školskih raspusta</li> </dl> <dl> <li>Revizije od strane trećih lica</li> <li>Revizor sa sertifikatom EICC programa obavlja provere dobavljača koji se nasumično biraju</li> <li>Zadaci za poboljšanje koji su identifikovani kao posledica rezultata revizija implementiraju se u roku od tri meseca</li> </dl>

Upravljanje mineralima iz zona sukoba

Kompanija Samsung Electronics zabranjuje upotrebu minerala iz zona sukoba – uključujući i tantal, kalaj, volfram i zlato – koji se iskopavaju na neetički način u zonama sukoba u 10 afričkih zemalja, u koje spada i Demokratska Republika Kongo (DR Kongo). Našim lancem nabavke upravljamo držeći se principa procesa etičke raspodele. Da bismo osigurali da rad naših dobavljača bude po najvišim standardima, sprovodimo ispitivanja minerala korišćenih u njihovim proizvodima. Da bismo uspostavili sistem bez sukoba, primenili smo proces dubinske analize radi pronalaženja minerala iz zone sukoba u skladu sa „Smernicama OECD-a za utvrđivanje dužnosti”.
Sem toga, podstičemo dobavljače da stupe u partnerski odnos sa topionicama sa certifikatom RMAP (Responsible Minerals Assurance Process, Proces odgovorne provere minerala) i zahtevamo da topionice bez certifikata u našem lancu nabavke dobiju certifikat RMAP.

RMAP certifikat topionica za minerale iz zona sukoba duž celog lanca nabavke

(Krajem decembra 2017)

CFSP sertifikacije je završena CFSP sertifikacije je u toku Ukupno
Tantal (Ta) 42 - 42
Kalaj (Sn) 69 2 71
Volfram (W) 41 - 41
Zlato (Au) 98 3 101

Odgovornost dobavljača

Proizvodi i usluge koje nudi kompanija Samsung Electronics rezultat su posvećenosti i napora svih dobavljača u našem lancu nabavke. Kompanija Samsung Electronics i naši dobavljači odgovorni su za održivo zadovoljstvo naših klijenata i građanskog društva. Takođe, obećavamo da ćemo preuzeti punu odgovornost za lanac nabavke na osnovu poverenja i iskrenosti u cilju postizanja najbolje vrednosti.