Filozofija

Ono što obećavamo

Naše obećanje da odgovorno poslujemo kao vodeća, globalna kompanija.

 

Samsung je posvećen poštovanju lokalnih zakona i propisa, kao i primeni strogog globalnog kodeksa ponašanja na sve zaposlene. Kompanija smatra da etičko upravljanje nije samo alat kojim se reaguje na ubrzane promene u domenu globalnog poslovanja, već je takođe i sredstvo za izgradnju poštovanja u odnosu sa raznim interesnim grupama, uključujući klijente, akcionare, zaposlene, poslovne partnere i lokalne zajednice. Sa ciljem da se dobije status jedne od kompanija sa najvišim stepenom etičkog ponašanja na svetu, Samsung nastavlja da obučava svoje zaposlene i da upravlja sistemima nadzora, dok istovremeno primenjuje pravično i transparentno korporativno upravljanje.

Pet poslovnih principa kompanije Samsung

Kao izraz posvećenosti korporativnoj društvenoj odgovornosti, kao vodeća svetska kompanija, kompanija Samsung Electronics je objavila „Pet poslovnih principa kompanije Samsung ” 2005. godine. Principi služe kao osnova globalnog kodeksa ponašanja kompanije u skladu sa pravnim i etičkim standardima i ispunjavanjem korporativne društvene odgovornosti.

1Pridržavamo se zakona i etičkih standarda.

 • Poštujemo dostojanstvo i diverzitet pojedinaca.

  Poštujemo osnovna ljudska prava svih ljudi. Prinudni rad, eksploatisanje u pogledu plata i porobljavanje dece nisu dozvoljeni ni pod kojim uslovima. Ne diskriminišemo na nacionalnoj, rasnoj, polnoj, religijskoj osnovi itd. i tretiramo sve interesne grupe i stranke kao klijente i zaposlene.

 • Takmičimo se pravično u skladu sa zakonom i poslovnom etikom.

  Pridržavamo se svih pravila drugih zemalja i regionalnih zajednica, poštujemo pravila konkurencije na tržištu i takmičimo se na pravičan način. Ne ostvarujemo profit na nepravičan način koristeći nezakonita sredstva koja se zasnivaju na lošoj etici trgovine. Ne dajemo i ne prihvatamo poklone u cilju kompenzacije i podmićivanja, niti dajemo nagrade tokom obavljanja poslovnih aktivnosti.

 • Održavamo transparentnost računovodstva kroz precizne računovodstvene evidencije.

  Evidentiramo i obavljamo sve transakcije precizno kako bismo omogućili da sve interesne grupe jasno razumeju da se naše poslovne aktivnosti pridržavaju računovodstvenih standarda koji se primenjuju na međunarodnom nivou, kao i računovodstvenih propisa svake pojedinačne zemlje. Kao što propisuje zakon, održavamo transparentnost informacija kompanije i glavnih aspekata upravljanja, kao što su finansijske izmene u kompaniji.

 • Ne mešamo se u politiku i zadržavamo neutralnost.

  Poštujemo politička prava i političke odluke pojedinca i ne sprovodimo političke aktivnosti u sklopu kompanije. Ne koristimo novčana sredstva kompanije, ljudsku snagu, objekte itd. u političke svrhe.

2Održavamo besprekornu organizacionu kulturu.

 • Striktno razdvajamo privatni i javni život od svih poslovnih aktivnosti.

  U slučaju sukoba između kompanije i nekog lica prioritet dajemo pravnim interesima kompanije. Ne podržavamo lične interese korišćenjem vlasništva kompanije i lični položaj i ne učestvujemo u bilo kom obliku neprilične aktivnosti, kao što su zloupotreba ili pronevera sredstava kompanije. Ne poslujemo tržišnim hartijama od vrednosti, kao što su kupovina i prodaja akcija korišćenjem zvanično dobijenih informacija.

 • Štitimo i poštujemo intelektualnu svojinu kompanije i drugih ljudi.

  Intelektualna svojina i poverljive informacije ne napuštaju kompaniju bez prethodne dozvole ili odobrenja. Poštujemo intelektualnu svojinu drugih i ne učestvujemo ni u kakvom činu prekršaja, kao što su neovlašćena upotreba, reprodukovanje, distribucija, izmene itd.

 • Stvaramo zdravo okruženje.

  Ne dopuštamo bilo koji oblik ponašanja koji bi mogao da naškodi zdravim međuljudskim odnosima među kolegama, kao što su seksualno uznemiravanje, transferi novca ili nasilje. Ne obrazujemo formacije koje bi mogle da izazovu nekompatibilnost unutar grupe, niti organizujemo privatne grupacije.

3Poštujemo klijente, akcionare i zaposlene.

 • Naš glavni prioritet je zadovoljstvo klijenata.

  Pružamo proizvode i usluge koji zadovoljavaju potrebe i očekivanja klijenata. Imamo iskren i prijateljski odnos sa klijentima i skromno prihvatamo predloge i žalbe. Takođe poštujemo i cenimo dobijenu informaciju.

 • Težimo ka načinu upravljanja koji vrednuje akcionare.

  Pružamo dugoročne pogodnosti akcionarima kroz razumno ulaganje i poboljšanje radne efikasnosti. Kreiramo stabilne pogodnosti kroz stabilne aktivnosti upravljanja i unapređujemo tržišnu vrednost kompanije. Štaviše, poštujemo prava, opravdane zahteve i ideje akcionara.

 • Trudimo se da doprinesemo poboljšanju „kvaliteta života” svojih zaposlenih.

  Pružamo jednake mogućnosti za sve zaposlene i odnosimo se pravično prema njima u skladu sa njihovim sposobnostima i učinkom. Preporučujemo kontinuirano samostalno usavršavanje zaposlenih i podržavamo napredak koji je neophodan za obavljanje dužnosti. Uz to, stvaramo radnu atmosferu u kojoj se može raditi samostalno i kreativno.

4Brinemo o životnoj sredini, bezbednosti i zdravlju.

 • Težimo ka ekološki savesnom upravljanju.

  Pridržavamo se međunarodnih standarda koji se tiču zaštite životne sredine, povezanih članova i podređenih statuta, kao i internih propisa. Neprekidno se trudimo da doprinesemo zaštiti sredine u svim poslovnim aktivnostima, kao što su razvoj, proizvodnja, prodaja itd. Preuzimamo inicijativu u efikasnoj upotrebi resursa, kao što je slučaj sa recikliranjem resursa.

 • Ističemo očuvanje bezbednosti i zdravlja ljudi.

  Pridržavamo se međunarodnih standarda koji se tiču bezbednosti, povezanih akata i podređenih statuta, kao i internih propisa. Poštujemo bezbednosne propise, stvaramo prijatno radno okruženje i sprečavamo nezgode izazvane nemarom.

5Mi smo društveno odgovoran korporativni građanin.

 • Predano obavljamo osnovne dužnosti kao građanin preduzetnik.

  Ulažemo napor da pojačamo svest o odgovornosti i dužnostima kompanije kao člana regionalne zajednice. Naporno radimo za stvaranje bezbednog zaposlenja i iskreno shvatamo odgovornost plaćanja poreza.

 • Gradimo odnose između poslovnih partnera, odnose koegzistencije i zajedničkog prosperiteta.

  Pružamo jednake mogućnosti za sve zaposlene i odnosimo se pravično prema njima u skladu sa njihovim sposobnostima i učinkom. Preporučujemo kontinuirano samostalno usavršavanje zaposlenih i podržavamo napredak koji je neophodan za obavljanje dužnosti. Uz to, stvaramo radnu atmosferu u kojoj se može raditi samostalno i kreativno.

 • Poštujemo postojeće društvene i kulturološke karakteristike i imamo upravu koja je spremna na saradnju (uzajamni prosperitet/saradnja).

  Poštujemo zakone, kulturu i vrednosti regionalne zajednice i doprinosimo poboljšanju kvaliteta života. Pratimo razvoj zdravog društva kroz aktivnosti od javnog interesa, kao što su intelektualne i umetničke studije, kultura, sportske aktivnosti itd. Aktivno učestvujemo u društveno korisnim aktivnostima, kao što su volonterski rad, volontiranje tokom elementarnih nepogoda itd.