Miljömedvetna arbetsplatser

Våra miljömedvetna arbetsplatser lever sida vid sida med naturen

Bild för sidan Miljömedvetna arbetsplatser

Alla Samsung Electronics arbetsplatser är miljöcertifierade och använder sig av miljöledning. Men vår strävan efter att hjälpa miljön slutar inte vid arbetsplatsens väggar. Inom alla våra arbetsplatser identifierar vi miljöproblem och tar fram med lösningar. Genom att hitta problemets ursprung och vidta förebyggande åtgärder genom hela arbetsplatsen, ser vi till att dessa läsningar inte bara är för temporär eller för, lite för sent). Utanför arbetsplatsen engagerar vi oss glatt i att bevara mångfalden hos det lokala samhället för att bevara ekosystemet.

2020 KPI: Driva miljömedvetna arbetsplatser

Miljöcertifieringsbetyg
Denna bild visar målet med miljömedvetna arbetsplatser. Vårt mål till 2020 är att vara helt miljöledningscertifierade. Specifikt kommer våra 36 tillverkningsanläggningar gå igenom ISO 14001 och OHSAS 18001.

Genom att anpassa miljöledningssystemen på alla arbetsplatser har vi infört integrerad ledning

Som en del av sin miljöledning driver Samsung Electronics sina arbetsplatser i enlighet med internationella miljöledningsstandarder. Alla våra arbetsplatser runtom världen är ISO-certifierade inom miljöledning (ISO 14001) energiledning (ISO 50001). Som nästa steg har Samsung Electronics fastställt sina egna standarder som är ännu strängare än de internationella certifieringarna, och vi kontrollerar noga alla delar av arbetsplatserna. Dessutom har vi vårt Global EHS-center (miljö, hälsa och säkerhet) och Global CS-center (kundtillfredsställelse) som lyder direkt under VD och hjälper hela organisationen att fungera systematiskt och organiskt.

Uppnå total miljöledning

De internationella standarderna ISO 14001 och ISO 50001 är miljö- respektive energiledningssystem som tagits fram av ISO:s tekniska kommittéer. Företag som ansöker om att certifieras måste ha en miljöledningspolicy och ha fastställt detaljerade miljömål och -handlingsplaner. För att uppfylla ISO:s högra krav måste sökande visa att de har förmågan att utföra en rad uppgifter såsom resursfördelning för komplexa arbeten och att effektivt utföra relevanta uppgifter. Certifieringen är inte en engångsföreteelse, utan innebär årliga kontroller och certifieringen måste förnyas varje tre år.
Samsung Electronics arbetsplatser världen över har alla genomgått dessa krävande certifieringsprocesser, och vi använder oss även av ett ännu mer avancerat miljöledningssystem där interna kontroller utförs av våra egna experter istället för att vi förlitar oss på externa kontroller.

Infografiken om Miljöledning Till vänster finns information om de interna revisorerna och till höger finns bilder av certifieringar som ISO 14001 och ISO 50001. Vi har 342 interna granskare för ISO 14001 och 298 för ISO 50001.

Vi tar fram policyer för att minska växthusgasutsläpp och genomför dem.

Det finns åtgärder som kan vidtas på företagsnivå för att hantera klimatförändring. En sådan åtgärd är att objektivt och öppet mäta befintliga resultat och identifiera områden inom företaget som kan förbättras. Därför verifierar Samsung Electronics sina faktiska växthusgasutsläpp årligen med hjälp av en tredje part. Dessutom använder vi våra interna granskares bedömningar för att hitta sätt att minska våra utsläpp och vidtar kontinuerligt åtgärder för att uppnå detta. Vår strävan efter att minska växthusgasutsläppen har fått betydande resultat, såsom att minska utsläppen på en av våra största arbetsplatser i Sydkorea.

Infografik om direkta växtgasutsläpp vid våra arbetsplatser i Korea. År 2014 var det 2,2749 miljoner ton koldioxidekvivalenter, 1,8214 miljoner koldioxidekvivalenter år 2015 och 1,788 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2016. Jämfört med 2014 har utsläppen minskat med 21 % till 2016.

Samsung Electronics strävan att minska mängden växthusgaser
Tillverkningen av halvledare kräver att silikonskivorna rengörs med F-Gas, vilket är en typ av växthusgas. Dessa skivor utgör grunden i halvledarna. Halvledarnas kvalitet och prestanda är kraftigt beroende av skivornas yta, vilket innebär att F-Gas måste användas. Därför har Samsung Electronics forskat inom olika sätt att minimera utsläppen av F-Gas, och vi har utvecklat och installerat ny utrustning för att minska växthusgasutsläppen. Utrustningen utvecklades i samarbete av Samsung Electronics och Samsung Engineering och innebär en dramatisk minskning av mängden F-Gas som används, delvis genom att bryta ner gasen samt genom att minska mängden energi som krävs för att driva utrustningen. Den tidigare metoden för att bryta ner gasen med hög värme krävde stora mängder energi och gav i sin tur upphov till mer växthusgas. Den nya tekniken gör att man kan bryta ner växthusgaserna vid låg temperatur, vilket innebär att mindre energi förbrukas. Tack vare detta behandlar vi mer än 90 % av växthusgaserna som uppstår vid våra arbetsplatser.

Vi minimerar vår miljöpåverkan genom att minska utsläppet av föroreningar från våra arbetsplatser

Som en del av tillverkningsprocessen uppstår oundvikligen biprodukter som kan påverka luft- och vattenkvaliteten. Samsung Electronics göra stora investeringar i att minimera de negativa effekterna sådana föroreningar kan ha på miljön, till exempel genom att byta ut utrustning och förbättra processer. Våra ångpannor är utrustade med låg-NOx-brännare som drar mindre energi och innebär en betydande minskning av utsläppen av NOx och koldioxid. När vi skapar en produktionslinje installerar vi även miljöskyddsutrustning som optimeras för just den linjen. Dessutom använder vi vattenreningsanläggningar på våra arbetsplatser i Korea som avlägsnar 97,6 % av föroreningarna. Vi lagrar farligt avfall i särskilda behållare för att säkerställa att det inte läcker ut och förhindra att marken förorenas. Vi har även miljöskyddsinitiativ som används för att kontrollera delar som kan orsaka föroreningar och avlägsnar dem i förväg. Vi håller inte tillbaka när vi minimerar vår miljöpåverkan genom olika initiativ för att bekämpa föroreningar som startar redan innan tillverkningsprocessen och fortsätter långt efter den.

Infografik om Miljöinvestering. År 2012 investerade vi 4,915 miljarder KRW i miljön, 5,82 miljarder KRW år 2013, 6,59 miljarder KRW år 2015 och 9,334 miljarder KRW år 2016. 2016 innebar en ökning på 90 % jämfört med 2012.

För att bevara jordens hälsa stöttar vi biologiska mångfaldsinitiativ

Att bevara ekosystemet och skydda miljön är en viktig del av att hålla planeten frisk. Samsung Electronics medarbetare deltar i aktiviteter som hjälper till att skydda ekosystemet. Genom att dela en grundläggande filosofi om att bevara biologisk mångfald, och genom att hålla kampanjer som understryker vikten med den, uppmuntrar vi våra medarbetare att delta.

Infografik om Samsung Electronics grundläggande filosofi och handlingsplan för att skydda den biologiska mångfalden. Vår grundläggande filosofi är att Samsung Electronics erkänner fördelarna och vikten av ekosystemet och den biologiska mångfalden. För att minimera negativa effekter på den biologiska mångfalden engagerar vi oss aktivt i att bevara ekosystemet.” Som en del handlingsplanen: 1) förstår alla anställda vikten av att bevara den biologiska mångfalden som en del av miljöledningens nyckelvärden, 2) bedöms och analyseras produktens påverkan på ekosystemet och den biologiska mångfalden under dess livscykel och en minimering av alla negativa effekter eftersträvas, 3) prioriteras regioner med hög biologisk mångfald vid alla arbetsplatser i Sydkorea och utomlands samt att aktiviteter som stödjer biologisk mångfald uppmuntras på ett sätt som hjälper lokala behov, och 4) en kontinuerlig kommunikation med medarbetare, lokala samhällen, icke-statliga organisationer och andra intressenter samt bidragande till att hjälpa lokala samhällen att bevara den biologiska mångfalden.
Skydda utrotningshotade arters livsmiljöer

Vi har identifierat utrotningshotade arter och deras livsmiljöer i områdena där våra tillverkningsanläggningar ligger, och vi genomför kampanjer med syfte att bevara den biologiska mångfalden tillsammans med relevanta organisationer, inklusive lokala samhällen, offentliga institutioner och akademiska institutioner.

Infografik om utrotade arter i närheten av arbetsplatser i Sydkorea. I Suwon City omfattar detta ett däggdjur, sex fåglar, två amfibier och en växt. I Hwaseong City omfattar detta ett däggdjur, 26 fåglar, tre amfibier, en insekt och två växter. I Gwangju omfattar detta fem däggdjur, sex fåglar, en fisk och en växt. I Yongin City omfattar detta två amfibier, en insekt. I Asan City omfattar detta ett däggdjur, 19 fåglar, tre amfibier och två övriga utrotningshotade arter. I Gumi City omfattar detta två däggdjur, sju fåglar, en fisk och tre växter.

Bevara glasögontranan – Återställningen av Jaepyeongs (Jaedurumi + Haepyeong våtmarker)
År 2013 blev Samsung Electronics arbetsplats i Gumi, Gyeongsangbuk-do den första i Sydkorea att underteckna ett partnerskap om bevarandet av den biologiska mångfalden med centrala och lokala myndigheter och universitet. Sedan dess har vi stöttat den artificiella inseminationen av två par med utrotningshotade glasögontranor (koreanskt naturminne nr 203) som vi förde in från Nederländerna. I april 2016 lyckades Bird Ecological Environment Research Institute framgångsrikt avla häckarna. Detta hjälper till att återställa ekosystemet i Haepyeongs våtmarker, vilket är ett habitat för flyttfåglar, och är ett betydande bidrag till att bevara den biologiska mångfalden.

Bevara kustdyner
Vid vår arbetsplats i Onyang i Chungcheongnam-do har vi samarbetat med Geum River Basin Environmental Office sedan 2008 för att bevara kustdyner, vilka är hem åt två utrotningshotade arter, sidenhägern och löparödlan Eremias argus. I Boyreong City stöttar vi aktiviteter såsom havsrengöring, avlägsnande av invasiva främmande växtarter och skydda Sohwangs sanddyner, och i Asan hjälper vi till med att skapa habitat för miscantusgräs.

Utrotning av främmande fisk-/växtarter
Våra arbetsplatser vid Giheung och Hwaseong Gyeonggi-do håller aktiviteter för att bevara ekosystemet varje år vid Osan och Woncheonri, utrota främmande arter, mata vilda djur och hålla kampanjer för att skydda miljön.

Världsvattendagen

Vattnet är allt livs ursprung. Varje år hedrar alla Samsung Electronics arbetsplatser världen över Världsvattendagen på 22 mars och håller aktiviteter för att bevara vattendrag och havsekosystem. Inte bara anställda utan även personer från olika bakgrunder som lokala samhällen, medborgargrupper och akademiska institutioner går samman och stöttat kampanjer för att bevara vattenmiljöer, utbildning om vattenresurser och andra konserveringsaktiviteter. Vi gör detta eftersom vattnet endast kan skyddas om vi samarbetar.

Foto av Världsvattendagen
Forma framtiden tillsammans: vårt mål för en hållbar distributionskedja
Bakgrundsbild för sidan Distributionskedja