Etik

Rättvis och öppen företagskultur

Vi strävar efter att göra integritet till en del av vår dagliga verksamhet för att uppfylla den roll och ta det sociala ansvar som förväntas av ett ledande globalt företag.

Bild för Etik i Hållbarhet

Som ett företag som sträcker sig över många olika länder världen över, identifierar och analyserar vi skillnader i lagar, förordningar och regler i varje land där vi bedriver vår verksamhet på ett lagenligt och etiskt sätt. Vi utvecklar och genomför även globala säkerhetspolicyer för hanteringen av personuppgifter för att skydda både våra kunder och medarbetares integritet samt deras personuppgifter. Vår strävan efter att systematiskt hantera efterlevnads- och etiska risker utgör en del av Samsungs globala uppförandekod samt affärsuppföranderiktlinjerna som hjälper alla våra medarbetare att fatta rätt beslut. Vårt företagsjuridiska kontor som svarar direkt till vår VD samarbetar med efterlevnadsteamet och Privacy Steering Committee för att främja efterlevnad, och de olika efterlevnadskommittéerna och Privacy Steering Committee hjälper vår högsta ledning med deras beslutfattningsprocess. Under dessa kommittéer står våra affärsdivisioner och regionala kontor med dedikerade efterlevnads- och integritetsorganisationer som hanterar efterlevnadsfrågor och ordnar efterlevnadsprogram för lokala dotterbolag och filialer.

Samsung Electronics företagsstruktur.

Förklaring av företagsstrukturen. För Samsung Electronics divisioner.

Samsung Electronics består av styrelsen och fem företagsenheter.

 • Related party transactions committee
 • Governance Committee

Functional Unit.

 • Global Marketing Center
 • Global CS Center
 • Global EHS Center
 • Partner Collaboration Center
 • Corporate Business Innovation Center

Corporate Management Office

 • Compliance-related committees’
 • Privacy Steering Committee
 • Corporate Management Team
 • Finance & Accounting Team
 • Communications Team
 • Audit Team
 • IR Group

Corporate Legal Office

 • Compliance-related committees’
 • Privacy Steering Committee
 • Compliance Team
 • Privacy Office

Business Division

 • Compliance-related committees’
 • Privacy Steering Committee
 • Administration Team
 • Compliance / Privacy Officer

Regional Office

 • Compliance / Privacy Organization
 • Subsidiary
 • Compliance / Privacy Officer

Etik

Vi gör vår globala uppförandekod (”Samsungs affärsprinciper”) tillgänglig för våra leverantörer, kunder och andra utomstående intressenter samt våra medarbetare genom vår etikportal, och tillhandahåller en kanal för att rapportera brott mot våra etiska standarder. Dessutom finns våra globala uppföranderiktlinjer för anställda, vilka är de etiska standarder som våra medarbetare följer, översatta till och tillgängliga på 15 olika språk (inklusive koreanska). De finns också uppladdade på vårt intranät. All viktig information sprids till våra anställda runtom i världen genom kollektiv, online- och audiovisuell utbildning som erbjuds minst årligen om inte oftare. Separata affärsriktlinjer finns även för våra leverantörer för att främja öppna affärsmetoder.

Kundklagomål 56%(2014), 58%(2015), 52%(2016), Övriga 25%(2014), 29%(2015), 31%(2016), Antikorruptionsrapporter 19%(2014), 13%(2015), 18%(2016)

Efterlevnad

Målet med vårt efterlevnadsprogram är att etablera en efterlevnadsdriven företagskultur som minimerar de affärsrisker som kan uppstå på grund av priskarteller eller immaterialrättsbrott samt ta ett större ansvar inom områden som mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet samt miljön. Efterlevnadsprogramhanteringssystemet (CPMS: Compliance Program Management System) är ett IT-system som är särskilt utvecklat för att hantera efterlevnadsrisker, områdesspecifika policyer och regional problemövervakning. Våra hjälpcentraler har experter som hjälper anställda med enskilda frågor oavsett om de är arbetsrelaterade eller om riktlinjerna inte räcker för att avgöra om något är olagligt. Vårt visselblåsarsystem som utvecklats under CPMS åt våra medarbetare fungerar så att eventuella visselblåsares konfidentialitet garanteras.

Denna bild förklarar infografikens titel och process
Dedikerade enheter
Skapa ett integritetskontor inom det företagsjuridiska kontoret som lyder direkt under VD:n
Utse advokater med ansvar för vår integritetspolicy inom de olika affärsdivisionerna
Övervakning
Utföra regelbundna/spontana kontroller genom dedikerade enheter eller personal
Uppföljning
Identifiera de underliggande orsakerna genom process-/resultatanalys, genomföra förbättringar, förhindra att samma problem återuppstår (t.ex. använda faktiska fall som en del av utbildningar)

Integritetspolicy

Vi tillkännagav vår globala standardintegritetspolicy och utvecklade relevanta policyer som återspeglar regionsspecifik lagstiftning och lokala förhållanden. Tack vare våra ansträngningar har våra medarbetare nu riktlinjer som den globala personuppgiftsguiden och guiden för entreprenad av personuppgiftsbehandling. Våra processer och system införlivar alla relevanta policyer i vår dagliga verksamhet och fortsätter att göra utvärderingar och erbjuda företagstäckande utbildning.

Dedikerade enheter

Skapa ett Global Privacy Office inom vårt Corporate Legal Office som lyder direkt under VD:n
Utse advokater med ansvar för vår integritetspolicy inom de olika affärsdivisionerna

 

Förstärkt översyn av sekretesspolicyhantering/ledningssystem

Utföra regelbundna utvärderingar och genomföra alla nödvändiga förbättringar av funktionen och säkerheten hos de system som samlar in och bearbetar data om våra kunder och medarbetare.

 

Integritetsutbildning

Tillhandahålla integritetsutbildning både online och offline som återspeglar avdelningsspecifika förhållanden (planering, R&D, marknadsföring etc.) samt grundläggande utbildning för alla medarbetare

 

Privacy Legal Management System (PLMS)

Göra det obligatoriskt att vidta motbyggande åtgärder genom att använda checklistan över dataintegritetsrisker för att bedöma dataintegritetsrisker i alla steg av våra produkter och tjänster, från att planering och utveckling till genomföring och nedläggning. Checklistan granskas även av särskilt utsedda advokater