Ansvarstagande arbetspolicy

Arbetet med att bygga upp en hållbar försörjningskedja

Samsung Electronics strävar efter att uppfylla sitt sociala och etiska ansvar som förväntas av olika intressenter liksom det internationella samfundet.

Leende barn blåser bubblor.

Policy för förbud mot barnarbete

Barnarbete får inte användas i något skede av tillverkningen och enligt vår policy ska vi fokusera på barnets bästa om barnarbete ändå skulle upptäckas. Samsung Electronics och dess leverantörer har nolltoleranspolicy mot barnarbete, i linje med förbud enligt internationella standarder och gällande lokala lagar och förordningar.
Samsung Electronics har antagit Child Labor Prohibition Policy – en policy mot barnarbete – som beskriver vår starka vilja att förhindra barnarbete i samarbete med Centre for Child Rights och Corporate Social Responsibility (CCR CSR), ett socialt program som upprättats av Rädda Barnen. Child Labor Prohibition Policy bygger på FN:s Barnkonvention, UNICEF:s Children’s Rights and Business Principles samt ILO-konventionen.

Två pojkar leker med klossar.

Riktlinjer för migrantarbete

På Samsung Electronics i Malaysia samarbetar personal från olika länder som Indonesien, Nepal och Pakistan osv. i harmoni. Respekten för kulturell mångfald och smidig kommunikation mellan de anställda är därför av största vikt.
För att hjälpa och stödja ömsesidig förståelse mellan olika kulturer erbjuds dessutom olika aktiviteter/evenemang med teman som ”den tvärkulturella upplevelsen” ”bra arbetsplats”, ”återvända hem” för migrerad personal. Under 2016 har vi utvecklat och publicerat ”Riktlinjer för migrerad personal” i samarbete med Business for Social Responsibility (BSR) som innehåller åtagandet att avskaffa tvångsarbete, orimliga provisioner för arbetsförmedling samt diskriminerande behandling som kan drabba migrerad personal som arbetar utomlands.

Tre par händer håller i en planta i jord.

Riktlinjer för lärlingsutbildning

Under 2016 har Samsung Electronics utvecklat riktlinjer för lärlingsutbildning i Indien i samverkan med Business for Social Responsibility (BSR) och indiska NGO, Partners in Change (PIC) som ett sätt att säkerställa transparens och överensstämmelse i lärlingskap och utbildning.
Riktlinjerna innefattar standarder för yrkesför ålder, minimilön och lärlingskapstid som föreskrivs i Indiens Apprentice Act 1961 och andra lagar och bestämmelser som gäller lärlingar. Den innehåller också information om hur man hanterar lärlingars klagomål, arbetsplatsutbildning och anställningsmöjligheter för den som utbildats som lärling vid företagets arbetsplats. Riktlinjerna förstärks av åtaganden för icke-diskriminering och andra mänskliga rättigheter. En viktig del av riktlinjerna är att deras tillämpning inte bara gäller Samsung Electronics i Indien, utan även dess underleverantörer.

Två män diskuterar och läser ett papper på ett bord.

Riktlinjer för hantering av klagomål

För att skydda de anställdas mänskliga rättigheter och skapa en positiv arbetsmiljö har Samsung upprättat kommunikationskanaler till ledningen där de anställda kan lämna synpunkter. Dessutom har vi online- och offlinekanaler för synpunkter på varje arbetsplats så att medarbetarna kan göra sina röster hörda så eventuella utstående problem kan lösas omgående.

Vi har upprättat vår riktlinjer för klagomål för att snabbt rättvist kunna lösa de problem som uppkommer under arbetet. Riktlinjerna innefattar följande steg: öppning av kanal för klagomål, inlämning av klagomål, lösning av klagomål, feedback. Det finns fyra kanaler; online, offline, hotline och via personalmöte.

Klagomålskanal

HERhealth utbildningsprogram

För att ge våra anställda inom tillverkningsindustrin möjligheter till bättre hälsa driver vi projektet Health Enables Returns (HERhealth), som ger information om hälsan för kvinnlig personal och driver på förbättringsarbete i Vietnam.
CSR-institutionen Business Social Responsibility (BSR) har genomfört detta projekt för 250 000 kvinnor i 10 länder sedan 2007 med syftet att inte bara ge grundläggande hälsorelaterade kunskaper för kvinnlig produktionspersonal, till exempel information om goda kostvanor och förebyggande av sjukdomar som hiv/aids, hepatit och tuberkulos, men också att öka medvetenheten om vikten av kvinnors hälsa.

År 2016–2017, har Samsung genomfört utbildning för kvinnlig personal över hela landet genom ett samarbete med Life Center, en lokal NGO som upprättades 2005 och är specialiserad på utbildning om hälsa. Dessutom planerar vi att fortsätta driva samma program med utmärkta utbildningsresultat.

Viktiga förbättringar
Kamratutbildning

HERfinance utbildningsprogram

Samsung har tillsammans med med BSR och Sanchayan (Indien) lanserat ett projekt för ekonomisk kompetensutveckling från 2015. Med början i Indien detta år, har vi även genomfört ekonomiutbildning tillsammans med lokala icke-statliga organisationer i Brasilien (Positive Planet) och Mexiko (Yo quiero Yo puedo).

Projektet syftar inte bara till att ge grundläggande kunskaper om sparande, räntor, lån och banker, men också på att lära ut ekonomisk planering till våra anställdas familjemedlemmar utifrån deras inkomster, så att de kan förverkliga ekonomiskt oberoende. Vi planerar att genomföra nästa steg av det ekonomiska kompetensutvecklingsprogrammet 2018 i utvalda länder.

Feedback på utbildning

Arti Sharma delade sina utbildningserfarenheter och sa: ”HERfinance-utbildningen är mycket viktigt för oss. Denna typ av utbildning är till stor hjälp för att förstå vikten av budgetering och förbättrade sparvanor.”

Seema delade sina utbildningserfarenheter och sa: ”Före HERfinance-utbildningen hade jag inte insett vikten av kortsiktigt och långsiktigt sparande, men efter att ha genomgått utbildningen förstår jag nu vikten av att spara. Jag vet hur viktigt det är för oss alla att uppnå våra mål med våra inkomster.”

Ett foto från HERfinance utbildning.
  • De viktigaste resultateten av HERfinance-utbildningen 63KB PDF DOWNLOAD

RBA Labor & Ethics-revisioner

* Tidigare EICC (Electronics Industry Coalition Citizenship)

Samsung är medlem av Responsible Business Alliance (RBA) och vi efterlever RBA:s uppförandekod och dess metoder för införande i hela företaget och hos våra underleverantörer. RBA:s uppförandekod bygger på internationellt erkända standarder, i syfte att främja socialt och miljömässigt ansvar och affärsetik. Vi strävar efter att ständigt förbättra våra ledningssystem och sprida bästa praxis internt. För att få fram kvalificerade internrevisorer som kontinuerligt kan övervaka arbetsmiljöer bjuder vi in inhemska och utländska anställda till utbildning om RBA Labor & Ethics för att bli certifierade.
Kvalificerade revisorer genomför inspektioner på plats, av till exempel ledningssystem för företaget och dess underleverantörer, arbetarskydd, etc. i enlighet med RBA:s standarder.

Människor lyssnar på en talare.
Status för RBA Labor & Ethics-revisorer