Filosofi

Våra löften

Vårt löfte är att agera ansvarsfullt som ett ledande globalt företag

Bild för Filosofi i Vision

Samsung åtar sig att följa alla lokala lagar och förordningar samt en stäng global uppförandekod som gäller alla medarbetare. Den håller att etisk ledning inte bara är ett verktyg för att bemöta snabba förändringar i den globala affärsmiljön, utan även är ett sätt att bygga tillit med våra olika intressenter, inklusive kunder, aktieägare, medarbetare, affärspartners och lokala samhällen. Med målet att bli ett av de mest etiska företagen i världen fortsätter Samsung att utbilda sina medarbetare och använda kontrollsystem samtidigt som vi utövar rättvis och öppen företagsstyrning.

Samsungs fem företagsprinciper

För att ge uttryck för sitt sociala ansvar som ett världsledande företag tillkännagav Samsung Electronics ”Samsungs fem företagsprinciper” år 2005. Dessa principer ligger till grund för vår globala uppförandekod, efterlevnad med lagliga och etiska standarder samt uppfyllandet av vårt sociala ansvar som företag.

1Vi följer alla lagar och etiska standarder.

 • Vi respekterar allas dignitet och mångfald.

  Vi respekterar allas grundläggande mänskliga rättigheter. Tvångsarbete, löneexploatering och barnslaveri är inte tillåtet under några omständigheter. Vi diskriminerar inte mot någon nationalitet, etnicitet, kön, religion etc. och behandlar alla intressenter och parter som kunder eller anställda.

 • Vi konkurrerar på ett rättvist sätt i enlighet med alla lagar och företagsetiska standarder.

  Vi följer alla regler i alla länder och lokala samhällen, och respekterar den fria marknaden och konkurrerar på ett rättvist sätt. Vi gör ingen vinst på orättvist sätt eller enligt dålig affärsetik. Vi tar inte emot eller ger gengåvor, mutor eller ger någon fördelaktig behandling som en del av vår affärsverksamhet.

 • Vi håller vår bokföring öppen med exakta räkenskaper.

  Vi registrerar och hanterar alla transaktioner så att alla intressenter klart och tydligt förstår att vår affärsverksamhet följer alla redovisningsstandarder, såväl som internationella som lokala. I enlighet med lagen är vi öppna med all företagsinformation och de huvudsakliga delarna av vår ledning, såsom finansiella förändringar inom företaget.

 • Vi engagerar oss inte politiskt och håller oss neutrala.

  Vi respekterar alla personers politiska rättigheter och politiska beslut, och bedriver ingen politisk aktivitet inom företaget. Vi använder inte företagets medel, personal, anläggningar etc. i politiska syften.

2Vi har en välordnad organisationskultur.

 • Vi håller våra privata och allmänna liv åtskilda från all affärsverksamhet.

  I händelse av konflikt mellan företaget och enskilda personer har företagets juridiska intressen företräde. Vi använder inte företagets egendom eller någons position för att främja personliga intressen, och vi är inte inblandade i någon form av olämpliga aktiviteter såsom missbruk eller förskingring av företagets tillgångar. Vi handlar inte med värdepapper med hjälp av information som erhållits genom företagets verksamhet.

 • Vi skyddar och respekterar företaget och andra parters immaterialrätt.

  Immaterialrätt och konfidentiell information får inte lämna företaget utan tillåtelse och godkännande. Vi respekterar andras immaterialrätt och är inte inblandade i brott mot denna såsom olovlig användning, återgivning, distribution, ändringar etc.

 • Vi skapar en sund atmosfär.

  Vi tillåter inte beteenden som kan skada goda arbetsförhållanden såsom sexuella trakasserier, pengatransaktioner eller våld. Vi bildar inte faktioner som kan orsaka problem inom gruppen och vi organiserar inte privata grupper.

3Vi respekterar alla kunder, aktieägare och medarbetare.

 • Nöjda kunder är vår främsta prioritet.

  Vi erbjuder produkter och tjänster som uppfyller våra kunders behov och förväntningar. Vi har ett uppriktigt och varmt förhållande med våra kunder och tar ödmjukt till oss av förslag och klagomål. Vi respekterar och hedrar information.

 • Vi strävar efter ledning med fokus på aktieägarvärde.

  Vi erbjuder våra aktieägare långsiktiga fördelar genom rimliga investeringar och att effektivisera vår verksamhet. Vi skapar stabilitet genom stadig ledning och förbättrar företagets marknadsvärde. Dessutom respekterar vi aktieägarnas rättigheter, rimliga krav och idéer.

 • Vi strävar efter att förbättra våra medarbetares livskvalitet.

  Vi erbjuder lika möjligheter för alla medarbetare och behandlar dem rättvist baserat på deras förmåga och resultat. Vi rekommenderar kontinuerlig självutveckling för våra medarbetare och hjälper dem att förbättras för att bättre kunna utföra sina arbetsuppgifter. Dessutom skapar vi en arbetsmiljö där alla kan arbeta självständigt och kreativt.

4Vi värnar om miljön, säkerhet och hälsa.

 • Vi strävar efter miljövänlighet i vår verksamhet.

  Vi följer internationella standarder om miljöskydd samt alla tillhörande lagar, författningar och interna förordningar. Vi strävar konstant efter att värna om miljön i alla delar av vår verksamhet, såsom utveckling, tillverkning, försäljning etc. Vi är ledande inom effektiv resursanvändning såsom återvinning.

 • Vi lägger tonvikt på människors säkerhet och hälsa.

  Vi följer internationella standarder om säkerhet samt alla tillhörande lagar, författningar och interna förordningar. Vi följer alla säkerhetsförordningar, skapar en bekväm arbetsmiljö och förhindrar olyckor som orsakas av försummelse.

5Vi är en socialt ansvarsfull företagsmedborgare.

 • Vi uppfyller troget alla våra grundläggande åtaganden som företagsmedborgare.

  Vi strävar efter att öka förtroendet för vårt företags ansvar och åtaganden som en del av regionala samhällen. Vi arbetar hårt för att skapa säkra anställningar och förstår uppriktigt ansvaret med att betala skatt.

 • Vi etablerar ömsesidiga förhållanden med affärspartners.

  Vi erbjuder lika möjligheter för alla medarbetare och behandlar dem rättvist baserat på deras förmåga och resultat. Vi rekommenderar kontinuerlig självutveckling för våra medarbetare och hjälper dem att förbättras för att bättre kunna utföra sina arbetsuppgifter. Dessutom skapar vi en arbetsmiljö där alla kan arbeta självständigt och kreativt.

 • Vi respekterar alla sociala och kulturella faktorer och tror på ömsesidigt samarbete.

  Vi respekterar lokal lagstiftning, kultur och värderingar och bidrar till förbättrad livskvalitet. Vi strävar efter att bidra till samhället genom allmännyttiga aktiviteter såsom intellektuella och konstnärliga studier, kultur, idrottsaktiviteter etc. Vi deltar aktivt i sociala omsorgsaktiviteter såsom frivilligarbete, katastrofhjälp etc.