Samsung Electronics Nordic AB (“Samsung”, “vi”, “oss”, “vår”) vet hur viktigt det är för våra kunder med dataskydd och vi strävar efter att alltid vara tydliga med hur vi samlar in, använder, lämnar ut, överför och lagrar dina personuppgifter.

 

Den här integritetspolicyn (“Integritetspolicy”) gäller för Samsungs behandling av personuppgifter för kunder som deltar i kampanjen Samsung X Dog karaoke för att få en Dolby Atmos Soundbar (HW-Q96R 7.1.4ch) vid köp av en QLED Q950R på samsung.com/se. Hädanefter kommer vi att referera till dessa var för sig som ”Kampanjen” och ”Kampanjprodukter”.

 

Vänligen notera att personuppgiftspolicyn för vår eStore också gäller utöver den här Integritetspolicyn. Personuppgiftspolicyn för eStore beskriver hur personuppgifter hanteras för att behandla din order som görs på vår eStore, och finns här. Personuppgiftspolicyn för

eStore äger företräde framför denna Integristetspolicy om inget annat uttryckligen framgår.

 

Vi behandlar dina personuppgifter som personuppgiftsansvarig för Kampanjen i enlighet med den här Integritetspolicyn. Vänligen notera att återförsäljaren som du har köpt din Samsung QLED Q950R hos kommer vara separat personuppgiftsansvarig för sin behandling av personuppgifter i anslutning till köpet. Återförsäljarens personuppgiftspolicy gäller för hur den behandlar dina personuppgifter. 

 

1. INFORMATION SOM VI BEHANDLAR

Om du köper Kampanjprodukter under Kampanjen, kommer vi att behandla följande information om dig:

 

1) ditt fullständiga namn;

2) e-postadress;

3) leveransadress;

4) telefonnummer; och

5) om nödvändigt kan vi använda data från vår eStore (så som namn och e-postadress), samt samla in personuppgifter om dig från tredje parter för att hantera våra rättigheter i relation till dig, och hantera returer av Produktpaket, så som anges i villkoren för Kampanjen. Sådana tredje parter och information inkluderar, men är inte begränsat till, återförsäljaren som du har köpt en Samsung QLED Q950R från och en bekräftelse på huruvida du har returnerat produkten eller inte (till exempel genom att kontrollera serienummer på den returnerade produkten).

 

Vänligen se eStores personuppgiftspolicy för information om vår behandling av information så som, men inte begränsat till, ditt namn, e-postadress, betalningsinformation och leveransadress. 

2. ANVÄNDNING AV DIN INFORMATION

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för följande ändamål:

 

A) Vi kommer använda informationen i punkterna 1-5 ovan, såsom den angivits på ditt Samsung Account, för att hantera Kampanjen (inklusive för att hantera eventuella returer av Kampanjprodukter), leverera Kampanjprodukter, och om nödvändigt korrespondera med dig om Kampanjen.

 

B) Informationen i punkt 5 kan komma att användas av oss för att utöva våra rättigheter att kräva tillbaka eller kräva betalning för Kampanjprodukter i det fall du returnerar den Samsung QLED Q950R som använts för att tillgå Kampanjen.

 

Om du väljer att tacka ja till marknadsinformation från Samsung i registreringsprocessen kommer behandlingen av personuppgifter för det ändamålet att beskrivas i den sekretesspolicy som anges i samband med att du tackar ja till marknadsinformation.

 

Samsungs lagliga grund för behandlingen av personuppgifter för ovan angivna ändamål är våra berättigade intressen, som är

 

- att tillhandahålla tjänster, support och assistans till dig i anslutning till att du tar del av Kampanjen, och om det blir nödvändigt, för att säkerställa att kundupplevelsen av Kampanjen är så bra som möjligt och att eventuella problem som uppstår kan

lösas; och

 

- att utöva våra rättigheter som anges i villkoren för Kampanjen. 

3. DELNING AV DIN INFORMATION

Personuppgifterna kommer delas med vår betrodda samarbetspartner som ansvarar för logistiken av Kampanjprodukter, Veddesta Distributions AB. Vi kan också komma att lämna ut information om dig internt inom vår verksamhet till relevanta team, så som, men inte begränsat till, våra team inom kundtjänst, juridik, finans och sälj. Vi kan också lämna ut din information till följande bolag, om det är nödvändigt för ditt deltagande i Kampanjen.

 

Samsungs bolag: information om dig kan komma att delas bland Samsungs bolag för ändamål beskrivna i den här Integritetspolicyn. Begreppet ”bolag” avser bolag som genom ägande eller kontroll är relaterade till Samsung Electronics Co., Ltd., inklusive Samsung Electronics Co., Ltd. självt. Bolag kan även inkludera andra företag som är relaterade på grund av ägande eller kontroll, så som Samsung SDS Co., Ltd. Huvudsakligen hanterar och tillhandahåller de, på uppdrag av Samsung Electronics Co., Ltd., ett antal tjänster vilket inkluderar, men inte är begränsat till: Samsung Account, Samsung Health, Samsung Pay, Hitta min Telefon (Find My Phone), Anpassade tjänster, Galaxy Apps (köpare), Samsung Pass, Samsung Cloud, Samsung Themes, Samsung Social, Säkra mappar (Secure Folder), Samsung Focus, Samsung Friends och Säkert Wi-Fi (Secure Wifi).

 

Tjänsteleverantörer: Vi kan lämna ut information om dig till noggrant utvalda bolag som levererar till oss eller på uppdrag av oss, så som kundservice-center, bolag som hanterar marknadsföring, kundnöjdhetsundersökningar, fakturering eller som skickar
e-post på uppdrag av oss. Dessa bolag är begränsade av våra kommersiella avtalsvillkor på så sätt att din information inte får användas för andra ändamål än för att utföra tjänsten i fråga åt oss.

 

Andra parter när så krävs enligt lag eller är nödvändigt för att skydda våra tjänster. Det kan finnas situationer då vi kan lämna ut din information till andra parter:

       
•  för att följa lagstiftning eller för att besvara på obligatoriska frågor vid legala processer (som husrannsakningsorder eller annat föreläggande från domstol);

 

•  för att säkerställa eller efterleva policyer eller avtal som styr våra tjänster; och

       
• för att skydda våra rättigheter, egendom eller säkerhet för Samsung eller några av våra bolag, affärspartners eller kunder.

 

Andra parter med ditt samtycke eller på din förfrågan: I tillägg till de övriga utlämnanden som beskrivs i den här Integritetspolicyn, så kan vi dela information om dig med tredje parter efter ditt separata samtycke eller din förfrågan om sådan delning av information.

4. INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR AV PERSONUPPGIFTER

Ditt deltagande i Kampanjen kommer innebära överföring, lagring av och behandling av dina personuppgifter utanför det land som du bor i, nämligen till Korea, i enlighet med den här Integritetspolicyn. Därtill kan ditt deltagande i Kampanjen innebära överföring, lagring och behandling av dina personuppgifter till andra länder; som inkluderar, men inte är begränsat till, länder inom EES, och USA, Kina, Singapore, Vietnam, Indien, Kanada, och Filippinerna. Vänligen notera att dataskyddet och lagarna i länder utanför EES som din information kan överföras till kanske inte är lika omfattande som de är i ditt land. Vi kommer vidta åtgärder för att efterleva tillämplig lag i ditt land för att säkerställa behandlingen av dina personuppgifter även utanför EES. För att få mer information eller för att få en kopia på de avtal som finns på plats med dessa parter, vänligen kontakta oss genom att besöka vår supportsida för dataskydd här: http://samsung.com/request-desk. 

5. DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära information om personuppgifterna som vi har samlat in om dig och att begära att vi rättar felaktigheter i dem, att invända mot eller begära begränsning av vår behandling av dem, begära tillgång till, raderandet av och portabilitet för dina personuppgifter. Enligt tillämplig lag i vissa jurisdiktioner kan vi komma att neka till att behandla begäranden som är oskäligt repetitiva, som kräver en oproportionerlig teknisk ansträngning, som äventyrar andra personers integritet och sekretess, som är extremt opraktiska, eller där tillgång inte är nödvändigt enligt tillämplig lokal lagstiftning. Om du skulle vilja göra en begäran om tillgång till dina personuppgifter, vänligen kontakta vår support för dataskydd här: http://samsung.com/request-desk.


Om du begär radering av dina personuppgifter, så är du införstådd med att du eventuellt inte kommer kunna tillgå eller använda Kampanjen och att personuppgifter kan kvarstå i Samsungs register och arkiv för en tid, i enlighet med tillämplig lag, men att Samsung inte kommer att använda den informationen för kommersiella ändamål. Du förstår, trots din begäran om radering, att Samsung förbehåller sig rätten att behålla dina personuppgifter, eller relevanta delar därav, i enlighet med vår lagringspolicy och tillämplig lagstiftning, i händelse av att Samsung har suspenderat, begränsat eller avslutat din tillgång till tjänsterna som en följd av överträdelser av Samsungs användarvillkor, när detta är nödvändigt för att skydda Samsungs, våra ägare, våra dotterbolags och bolag som vi äger eller kontrollerar samt affärspartners, anställda och kunders rättigheter, tillgångar, och trygghet. 

6. LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifterna om dig som vi behandlar med ändamål att genomföra Kampanjen kommer att raderas senast två (2) år efter att Kampanjen har avslutats. Det innebär att dina personuppgifter kommer att förstöras eller raderas från våra system när de inte längre behövs. Vänligen notera att det inte inkluderar personuppgifter som kan behållas för ändamål definierade nedan.

 

Vi tar lämpliga åtgärder för att försäkra oss att vi behandlar och behåller information om dig baserad på följande logik:

 

1. åtminstone under den tidsperioden som informationen används för att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig i Kampanjen;

 

2. enligt vad som krävs enligt lag, avtal eller till följd av lagstadgade skyldigheter;

 

3. endast så länge som krävs för ändamålet att ändamålet som personuppgifterna samlades in och behöver behandlas eller längre om det krävs under avtal, tillämplig lag, statistiska ändamål eller för lämpliga säkerhetsåtgärder; eller

 

4. så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna utöva våra rättigheter under villkoren för Kampanjen. 

7. KONTAKTA OSS

Om du har specifika frågor, vänligen kontakta oss på: dataprotection.sena@samsung.com, eller kontakta vårt Europeiska Dataskyddsombud, här:

 

Europeiska Dataskyddsombudet (European Data Protection Officer)

Samsung Electronics (UK) Limited

Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS

 

Om du vill kontakta oss för att utöva dina rättigheter, vänligen besök vår supportsida för dataskydd, här: https://www.samsung.com/request-desk


Om du anser att vår behandling av personuppgifter inte är i enlighet med tillämplig lag kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Kontaktuppgifter för relevanta tillsynsmyndigheter finner du här: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en