SAMSUNGS PERSONUPPGIFTSPOLICY FÖR BUTIKSSÄLJARE

Senast uppdaterad 2020-02-12

Denna personuppgiftspolicy (”Personuppgiftspolicy” ) reglerar hur vi använder och skyddar personuppgifter som rör anställda och/eller konsulter som arbetar hos återförsäljare av Samsungprodukter (”dig” eller ”du” ) och som vi inhämtar i samband med våra utbildningar av säljpersonal som arbetar med våra produkter (”Utbildningar” ). Med personuppgifter menar vi information som för sig självt eller tillsammans med annan information kan användas för att identifiera en levande person, som till exempel namn och adress men också annan information som lokaliseringsuppgifter eller IP-adresser (”Personuppgifter” ).

Vi är Samsung Electronics Nordic AB, organisationsnummer 556445-4345 med adressen Torshamnsgatan 48, Box 1235, SE-164 40 Stockholm (”Samsung” , ”vi” eller ”oss” ).

Vänligen läs Personuppgiftspolicyn noggrant så att du vet hur vi behandlar Personuppgifter om dig, och hur du utövar dina rättigheter i fråga om detta.

Denna Personuppgiftspolicy kan komma att ändras från tid till annan. Den mest aktuella versionen av Personuppgiftspolicyn kommer alltid att finnas tillgänglig på https://www.samsung.com/se/info/privacy/samsungplus-unconnected. Du kan kontrollera ikraftträdandedagen som anges längst upp för att se när Personuppgiftspolicyn senast uppdaterades.

Vilka Personuppgifter samlar vi in om dig?

Vi har bara möjlighet att tillhandahålla dig Utbildningar om du förser oss med Personuppgifter som avser dig.

När du deltar i någon av våra Utbildningar samlar vi följande uppgifter:
• För- och efternamn;
• E-postadress;
• Vilken butikskedja du är anställd av; och
• Namn på butiken du jobbar i.

Hur samlar vi in Personuppgifter om dig?

Vi inhämtar ditt namn och e-postadress från dig eller från den ansvarige på din arbetsplats i samband med Utbildningar som vi utför.

Vad gör vi med Personuppgifterna?

Vi använder ditt namn och din e-postadress för att överblicka graden av deltagande vid och för att administrera Utbildningarna.

Den lagliga grunden för vår behandling av dina Personuppgifter

Vi behandlar Personuppgifter avseende dig för att det är vårt berättigade intresse att:

1) Personer som säljer våra produkter deltar i utbildningar om produkterna så att dessa personer kan presentera våra produkter för och svara på frågor om produkterna från potentiella kunder;
2) Administrera hur stor del av en personalstyrka som deltar i Utbildningar; och
3) Betala ut och administrera ersättning löner, ersättningar och andra förmåner samt eventuella skatter och sociala avgifter enligt gällande lagstiftning.

I intresseavvägningen mellan vårt berättigade intresse och dina intressen och grundläggande fri- och rättigheter beaktas följande: den information som vi samlar in och behandlar är begränsad till enbart vad som är nödvändigt för att uppnå våra syften, och den är inte av sådan natur att den är särskilt känslig för din integritet. Vidare utgår vi från att det också ligger i dina intressen att ges en möjlighet att ta del av den Utbildning som vi erbjuder. Enbart en begränsad skara personer inom Samsung har tillgång till Personuppgifterna, som skyddas enligt vår vid var tid gällande policy för IT-säkerhet. Vi anser att behandlingen av personuppgifter är förenlig med dina egna intressen, samt att behandlingen inte utgör en kränkning av eller risk för dina fri- och rättigheter.

Hur länge lagrar vi Personuppgifterna?

Dina Personuppgifter bevaras endast så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Personuppgiftspolicy.

Dina personuppgifter raderas senast arton (18) månader efter att Utbildningen genomfördes.

Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process. När Personuppgifter inte längre behövs för något av våra ändamål raderar vi eller anonymiserar Personuppgifterna.

Vem lämnar vi ut dina Personuppgifter till?

Vi kommer inte att röja Personuppgifter om dig på annat vis än beskrivet i denna Personuppgiftspolicy. Ett begränsat antal medlemmar av service-teamen för SamsungPlus, såsom kundtjänst-teamet, våra fälttränare och vårt juristteam kan komma att ha tillgång till och behandla personuppgifter inom ramen för deras arbetsbeskrivningar och avtalsförpliktelser. Vi kan komma att dela dina Personuppgifter med 1) våra ägarbolag, dotterbolag och bolag som vi äger eller kontrollerar; 2) andra parter i enlighet med gällande lagstiftning eller om det är nödvändigt för att skydda oss, våra tjänster eller för att förhindra fysisk eller annan skada eller ekonomisk förlust. Vi ger inte dessa företag behörighet att använda eller dela med sig av den informationen utöver vad som är nödvändigt för dem att tillhandahålla oss sina tjänster eller för att efterfölja tillämpliga lagar och regler. Vi kan också få begäran om personuppgifter av brottsförebyggande myndighet för utredningar som avser nationell säkerhet, terroristbekämpning eller annan utredning av brott.

Viss personal, vissa dotterbolag och tredje parter som beskrivits ovan kan vara belägna utanför EES, vilket inkluderar länder som eventuellt inte upprätthåller samma nivå av dataskydd som våra användares hemland. Detta inkluderar Sydkorea (Republiken Korea). Samsung vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa att sådana mottagare är bundna av sekretessförpliktelser, och Samsung använder sig av åtgärder såsom standardavtalsklausuler för att säkerställa att de personuppgifter som överförs förblir skyddade. En kopia av dessa standardavtalsklausuler kan fås genom att kontakta oss med hjälp av de uppgifter som framgår nedan i avsnittet ”Kontakta oss”.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om Personuppgifter som vi har samlat in om dig och att begära att vi rättar felaktigheter i dem, att invända mot eller begära begränsning av vår behandling av dem, begära tillgång till, raderandet av och portabilitet för dina Personuppgifter. Enligt tillämplig lag i vissa jurisdiktioner kan vi komma att neka till att behandla begäran som är oskäligt repetitiva, som kräver en oproportionerlig teknisk ansträngning, som äventyrar andra personers integritet och sekretess, som är extremt opraktiska, eller där tillgång inte är nödvändigt enligt tillämplig lokal lagstiftning. Om du skulle vilja göra en begäran om tillgång till dina Personuppgifter, vänligen kontakta vår support för dataskydd här: http://samsung.com/request-desk.

Om du begär radering av dina Personuppgifter, så är du införstådd med att du eventuellt inte kommer kunna delta i Utbildningarna och att Personuppgifter kan kvarstå i Samsungs register och arkiv för en tid, i enlighet med tillämplig lag, men att Samsung inte kommer att använda den informationen för kommersiella ändamål.

Kontakta oss

Om du har specifika frågor, vänligen kontakta oss på dataprotection.sena@samsung.com.

Det lättaste sättet att kontakta oss är genom vår supportsida för dataskydd, här: https://www.samsung.com/request-desk.

Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud på:
Europeiska Dataskyddsombudet (European Data Protection Officer)
Samsung Electronics (UK) Limited
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT 16 0PS

Om du anser att vår behandling av Personuppgifter inte är i enlighet med tillämplig lag kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Kontaktuppgifter för relevanta tillsynsmyndigheter finner du här: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.