PERSONUPPGIFTSPOLICY FÖR SAMSUNG PLUS

Senast uppdaterad 2020-02-24

Denna personuppgiftspolicy (“Personuppgiftspolicy” ) reglerar hur Samsung Electronics Nordic AB (”Samsung” , ”vi” eller ”oss” ) använder och skyddar personuppgifter som rör anställda och/eller konsulter som arbetar hos Samsung eller hos återförsäljare av Samsungprodukter (”dig” eller ”du” ), som du tillhandahåller oss genom utbildningsportalen under domännamnet www.samsungplus.se (“Utbildningsportalen” ). Med ”personuppgifter” menar vi information som för sig självt eller tillsammans med annan information kan användas för att identifiera en levande person, som till exempel namn och adress men också annan information som lokaliseringsuppgifter eller IP-adresser (”Personuppgifter” ).

Vänligen läs denna Personuppgiftspolicy noggrant innan du använder Utbildningsportalen eftersom vi inte kan tillhandahålla dig Utbildningsportalen utan att behandla dina Personuppgifter.

Utbildningsportalen tillhandahålls i Sverige av, eller på uppdrag av, Samsung Electronics Nordic AB, organisationsnummer 556445-4345 med adressen Torshamnsgatan 48, Box 1235, SE-164 40 Stockholm.

Om vi uppdaterar Personuppgiftspolicyn kommer vi att informera dig om de förändringar vi anser vara viktiga. Den mest aktuella versionen av Personuppgiftspolicyn kommer alltid att finnas tillgänglig på Utbildningsportalen. Du kan kontrollera ikraftträdandedagen som anges längst upp för att se när Personuppgiftspolicyn senast uppdaterades.

Vilka Personuppgifter samlar vi in om dig?

Vi har bara möjlighet att tillhandahålla dig våra utbildningar och information om produkter genom denna Utbildningsportal om du registrerar ett konto, och därigenom förser oss med Personuppgifter som avser dig.

Personuppgifter som vi samlar in från dig

När du besöker Utbildningsportalen hämtas följande uppgifter in direkt från dig:
• IP-adress och annan information om din användning av Utbildningsportalen.

När du registrerar dig hämtas följande uppgifter in från dig:
• För- och efternamn;
• E-postadress;
• Vilken butikskedja du är anställd av;
• Namn på butiken du jobbar i, och dess Samsung StoreID;
• Vilken produktkategori som du jobbar med;
• Land;
• Om du är säljare eller Field Trainer; och
• Om du väljer det, din profilbild och ditt telefonnummer.

När du använder Utbildningsportalen hämtas följande uppgifter in från dig:
• Hur ofta du loggat in, aktivitet, tekniska data (IP-adresser m.m.), statistik angående vilka online-utbildningar du tagit samt resultat från dessa utbildningar

Vad gör vi med Personuppgifterna?

Vi kan komma att använda Personuppgifter från dig i följande syfte:
• För att registrera ett användarkonto för Utbildningsportalen;
• För att administrera tjänsterna som tillhandahålls via Utbildningsportalen;
• För att kunna övervaka, granska och förbättra tjänsterna vi erbjuder;
• För våra interna register;
• För att kunna utvärdera och följa upp utbildningar;
• För att skapa en översikt av vilka personer som genomgått och inte genomgått utbildningen;
• För att genomföra, mäta och följa upp utbildningar; och
• För marknadsföringssyften, förutsatt att du givit ditt separata samtycke (se mer om detta nedan).

När vi samlar in ditt namn och din e-postadress så är syftet att kunna erbjuda dig tillgång till Utbildningsportalen, samt att följa upp vilka deltagare som inte har deltagit i utbildningar.

De lagliga grunderna för vår behandling av dina Personuppgifter

Vi behandlar Personuppgifter avseende dig för att det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig när du registrerar dig för att använda Utbildningsportalen, samt för att det är vårt berättigade intresse att 1) personer som säljer våra produkter deltar i utbildningar om produkterna så att de kan presentera våra produkter för och svara på frågor om dem från potentiella kunder; samt 2) insamla statistik över hur många av en butiks säljare som utbildat sig om Samsungs produkter.

I intresseavvägningen mellan vårt berättigade intresse och dina intressen och grundläggande fri- och rättigheter beaktas följande: den information som vi samlar in och behandlar är begränsad till enbart vad som är nödvändigt för att uppnå våra syften, och den är inte av sådan natur att den är särskilt känslig för din integritet. Vidare utgår vi från att det också ligger i dina intressen att använda Utbildningsportalen för att fördjupa dina kunskaper om oss och våra produkter. Enbart en begränsad skara personer inom Samsung har tillgång till Personuppgifterna, som skyddas enligt vår vid var tid gällande policy för IT-säkerhet. Vi anser att behandlingen av personuppgifter är förenlig med dina egna intressen, samt att behandlingen inte utgör en kränkning av eller risk för dina fri- och rättigheter.

Hur länge lagrar vi Personuppgifterna?

Dina Personuppgifter bevaras endast så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Personuppgiftspolicyn.

Personuppgifter om en användare raderas om användaren inte har loggat in på mer än sex (6) månader.

Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process. När Personuppgifter inte längre behövs för något av våra ändamål raderar vi eller anonymiserar Personuppgifterna.

Vem lämnar vi ut dina Personuppgifter till?

Eftersom vi tar hjälp av en extern part för den tekniska förvaltningen av Utbildningsportalen kommer Personuppgifter lämnas ut till och behandlas av denne. Denne behandlar Personuppgifter enbart för de syften som vi anger, och på vår instruktion i enlighet med ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Den externe parten har i sin tur anlitat en molntjänstoperatör för att erbjuda oss sina tjänster, vilket innebär att Personuppgifter kan lämnas ut till och behandlas av molntjänstleverantören. Molntjänstleverantören behandlar Personuppgifter enbart för de syften som vi anger, inom EU/EES, och på vår instruktion.

Vi kommer inte att röja Personuppgifter om dig på annat vis än beskrivet i dennaPersonuppgiftspolicy. Ett begränsat antal medlemmar av service-teamen för Utbildningsportalen, såsom kundtjänst-teamet och vårt jurist-team kan komma att ha tillgång till och behandla personuppgifter inom ramen för deras arbetsbeskrivningar och avtalsförpliktelser. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med 1) våra ägarbolag, dotterbolag och bolag som vi äger eller kontrollerar; 2) med företag som tillhandahåller tjänster till oss, samt 3) andra parter i enlighet med gällande lagstiftning eller om det är nödvändigt för att skydda oss, våra tjänster eller för att förhindra fysisk eller annan skada eller ekonomisk förlust (vi kan till exempel vara skyldiga att, enligt lag, pågående juridisk process eller domstolsbeslut, lämna ut din information. Vi kan också få begäran om personuppgifter av brottsförebyggande myndighet för utredningar som avser nationell säkerhet, terroristbekämpning eller annan utredning av brott). Vi ger inte dessa företag behörighet att använda eller dela med sig av den informationen utöver vad som är nödvändigt för dem att tillhandahålla oss sina tjänster eller för att efterfölja tillämpliga lagar och regler.

Viss personal, och vissa dotterbolag och tredje parter som beskrivits ovan kan vara belägna utanför EES, vilket inkluderar länder som eventuellt inte upprätthåller samma nivå av dataskydd som våra användares hemland. Detta inkluderar Sydkorea (Republiken Korea). Samsung vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa att sådana mottagare är bundna av sekretessförpliktelser, och Samsung använder sig av åtgärder såsom standardavtalsklausuler för att säkerställa att de personuppgifter som överförs förblir skyddade. En kopia av dessa standardavtalsklausuler kan fås genom att kontakta oss med hjälp av de uppgifter som framgår nedan i avsnittet ”Kontakta oss”.

Marknadsföring

1. Marknadsföring
Vi kan komma att använda information om dig som vi har tillgång till för att informera dig om produkter, kampanjer, och ge dig annan information om våra produkter eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig samt information om nya utbildningar, om du har givit ditt separata samtycke för detta.

Vi kan komma att skicka sådan information med:
• E-post;
• SMS och/eller annan form av elektroniskt meddelande (inklusive MMS, bildmeddelande, videomeddelande, snabbmeddelande och framtida varianter av meddelande); eller
• Push-notiser.

2. Dina preferenser avseende marknadsföring
När du får marknadsföring från oss kommer du ges tillfälle att avregistrera dig från sådan marknadsföring så att du inte får fler utskick från oss. Du kommer även att kunna göra val för avregistrering av marknadsföring på Utbildningsportalen. När ditt samtycke krävs kommer du vanligen att bli ombedd att kryssa i en ”godkännande”-ruta på sidorna på Utbildningsportalen där vi efterfrågar uppgifter. Vi kan även be om ditt samtycke på andra sätt.

Du kan ändra dina preferenser avseende direkt marknadsföring genom att när som helst logga in på ditt användarkonto på Utbildningsportalen och själv ändra dina preferenser. När du får direkt marknadsföring från oss genom e-post kommer du dessutom ges möjlighet i e-postmeddelandet att tacka nej till fortsatt direkt marknadsföring. Om du ändrar dina preferenser kommer vi inte ta bort dina uppgifter från vår(a) databas(er) om du inte uttryckligen begär att vi gör det.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om personuppgifterna som vi har samlat in om dig och att begära att vi rättar felaktigheter i dem, att invända mot eller begära begränsning av vår behandling av dem, begära tillgång till, raderandet av och portabilitet för dina personuppgifter. Du har även rätt att när som helst återkalla ditt samtycke i de situationer när du har gett det. Enligt tillämplig lag i vissa jurisdiktioner kan vi komma att neka till att behandla begäranden som är oskäligt repetitiva, som kräver en oproportionerlig teknisk ansträngning, som äventyrar andra personers integritet och sekretess, som är extremt opraktiska, eller där tillgång inte är nödvändigt enligt tillämplig lokal lagstiftning. Om du skulle vilja göra en begäran om tillgång till dina personuppgifter, vänligen kontakta vår support för dataskydd här: http://samsung.com/request-desk.

Om du begär radering av dina personuppgifter, så är du införstådd med att du eventuellt inte kommer kunna tillgå eller använda Utbildningsportalen och att personuppgifter kan kvarstå i Samsungs register och arkiv för en tid, i enlighet med tillämplig lag, men att Samsung inte kommer att använda den informationen för kommersiella ändamål. Du förstår, trots din begäran om radering, att Samsung förbehåller sig rätten att behålla dina personuppgifter, eller relevanta delar därav, i enlighet med vår lagringspolicy och tillämplig lagstiftning, i händelse av att Samsung har suspenderat, begränsat eller avslutat din tillgång till Tjänsterna som en följd av överträdelser av Samsungs användarvillkor, när detta är nödvändigt för att skydda Samsungs, våra ägare, våra dotterbolags och bolag som vi äger eller kontrollerar samt affärspartners, anställda och kunders rättigheter, tillgångar, och trygghet.

Kontakta oss

Om du har specifika frågor, vänligen kontakta oss på: dataprotection.sena@samsung.com

Det lättaste sättet att kontakta oss är genom vår supportsida för dataskydd, här: https://www.samsung.com/request-desk.

Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud på:
Europeiska Dataskyddsombudet (European Data Protection Officer)
Samsung Electronics (UK) Limited
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT 16 0PS

Om du anser att vår behandling av personuppgifter inte är i enlighet med tillämplig lag kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Kontaktuppgifter för relevanta tillsynsmyndigheter finner du här: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en