Okolju prijazni proizvodni obrati

Naši okolju prijazni proizvodni obrati sobivajo z naravo

Ključni vizualni izgled strani Okolju prijazni proizvodni obrati

Vsi proizvodni obrati družbe Samsung Electronics so pridobili certifikat za sistem okoljskega upravljanja in tako prakticirajo ekološko upravljanje. Naša prizadevanja za okolje se ne zaključijo na mejah našega obrata. Znotraj vseh naših obratov prepoznavamo okoljske težave in zanje iščemo ustrezne rešitve. Z natančnim določanjem vira težave in izvajanjem preventivnih ukrepov po celotnem sistemu obrata zagotavljamo, da te rešitve niso samo začasne ali »premajhne in prepozne«. Zunaj obratov med tem navdušeno sodelujemo z lokalnimi skupnostmi pri delih za ohranjanje biotske raznovrstnosti in s tem prispevamo k ohranjanju ekosistema.

KKU za leto 2020: Upravljanje okolju prijaznih proizvodnih obratov

Odstotek obratov s certifikatom za sistem okoljskega upravljanja
Ta slika predstavlja cilj ekološko osveščenih proizvodnih obratov. Do leta 2020 želimo količino obratov s certifikatom za sistem okoljskega upravljanja povečati na 100 %. Natančneje želimo, da vseh naših 36 globalnih proizvodnih obratov ustreza standardom  ISO 14001 in OHSAS 18001.

Z uvedbo sistema okoljskega upravljanja v vseh naših proizvodnih obratih smo uvedli integrirano upravljanje

Za izvajanje ekološkega upravljanja smo pri družbi Samsung Electronics uredili proizvodne obrate na osnovi mednarodnih standardov za okoljsko upravljanje. Vsi naši obrati po vsem svetu imajo certifikat za okoljsko upravljanje Mednarodne organizacije za standardizacijo, ISO 14001, ter njen certifikat za sistem upravljanja z energijo, ISO 50001. S še enim korakom naprej smo pri družbi Samsung Electronics uvedli svoje lastne standarde, ki so še strožji od tistih za mednarodne certifikate. Pri tem skrbno upravljamo z vsemi vidiki proizvodnih obratov. Poleg tega imamo center Global EHS (okolje, zdravje in varnost) in center Global CS (zadovoljstvo strank) pod neposrednim vodstvom generalnega direktorja, da s tem zagotovimo sistematsko in organsko delovanje organizacije.

Zagotovitev 100-odstotnega okoljskega upravljanja

Mednarodna standarda ISO 14001 in ISO 50001 sta sistema za okoljsko upravljanje in upravljanje z energijo, ki so ju objavili tehnični komiteji ISO. Podjetja, ki želijo certifikat, morajo izvajati politiko okoljskega upravljanja in morajo imeti izoblikovane natančne okoljske cilje in akcijske načrte. Da lahko kandidat prestane zahtevna ocenjevanja, ki jih zahteva ISO, mora pokazati, da zmore izvesti nabor nalog, kot je razporeditev virov za zapletena podjetja in učinkovito opravljanje povezanih nalog. Certifikat ni enkraten dosežek, saj je podvržen letnim revizijam, poleg tega pa ga je treba obnavljati vsaka tri leta.

Proizvodni obrati družbe Samsung Electronics po vsem svetu so uspešno prestali te zahtevne postopke za pridobitev certifikata. Za še bolj napreden sistem okoljskega upravljanja izvajamo notranje revizije, za katere skrbijo naši lastni strokovnjaki, saj se ne zanašamo izključno na zunanje revizije.
Ta infografika kaže okoljsko ravnanje. Leva stran prikazuje podatke notranjih revizorjev, desna pa slike certifikatov, kot sta ISO 14001 in ISO 50001. Številki notranjih revizorjev sta 360 za ISO 14001 in 344 za ISO 50001.

Ustvarjamo politiko za zmanjšanje toplogrednih plinov
in jo izvajamo v praksi

To so dejanja, ki jih je mogoče izvesti na ravni podjetja za zmanjšanje vpliva na podnebne spremembe. Eden takšnih ukrepov je objektivno in transparentno ocenjevanje trenutnega delovanja in iskanje možnih notranjih izboljšav. Do zdaj smo pri družbi Samsung Electronics vsako leto preverjali dejanski izpust toplogrednih plinov s pomočjo tretje stranke. Poleg tega smo na osnovi diagnoz notranjih ocenjevalcev iskali načine za zmanjšanje naših izpustov in stalno izvajali korake na poti k izboljšavam. Ena izmed naših najpomembnejših dejavnosti pri zmanjševanju izpustov F-plinov je naše prizadevanje k vse manjšim emisijam, kar pomembno vpliva na globalno segrevanje. S tem smo občutno napredovali, predvsem na področju postopkov proizvodnje naših polprevodnikov.

Ta infografika prikazuje stanje skupnega zmanjšanja izpustov F-plinov na Samsung lokacijah v Koreji, kjer se nahaja večina proizvodnje naših polprevodnikov. Skupno zmanjšanje izpustov F-plinov se je iz leta v leto izboljšalo od 1,98 milijona Co2eq leta 2015 na 3,63 milijona Co2eq leta 2016 in 5,48 milijona Co2eq leta 2017 ter 7,37 milijona Co2eq leta 2018. Skupno zmanjšanje izpustov v zadnjih štirih letih znaša 7,37 milijona CO2eq.

Prizadevanja družbe Samsung Electronics za zmanjšanje toplogrednih plinov
V proizvodnem postopku polprevodnikov je za čiščenje površine silikonskih ploščic treba uporabiti F-Gas, vrsto toplogrednega plina. Ploščica je tanek kos silikona, ki služi kot osnova polprevodnika. Kakovost in delovanje polprevodnika sta močno odvisna od stanja površine ploščice, zato je bila uporaba plina F-Gas neizogibna. Zaradi tega smo pri družbi Samsung Electronics raziskali načine za ohranitev izpusta plina F-Gas na minimumu in kot rezultat tega smo namestili novo opremo za zmanjšanje izpusta toplogrednih plinov. Ta oprema je rezultat sodelovanja med družbama Samsung Electronics in Samsung Engineering ter močno zmanjša porabo plina F-Gas . Ta ne poskrbi samo za razgradnjo plina, temveč tudi bistveno zmanjša količino energije, potrebne za upravljanje z opremo. Prejšnja metoda za razgradnjo plina z uporabo velike vročine je zahtevala veliko energije in je zato sama po sebi proizvajala dodatni toplogredni plin. V nasprotju s tem nova tehnologija omogoča razgradnjo toplogrednih plinov pri nizki temperaturi, rezultat tega pa je manjša poraba energije. Zahvaljujoč tem prizadevanjem v svojih proizvodnih obratih obdelamo 90 % proizvedenih toplogrednih plinov.

Vpliv na okolje minimaliziramo z zmanjšanjem izpusta onesnaževal iz naših proizvodnih obratov

Med proizvodnim postopkom nastajajo neizogibni stranski proizvodi, ki lahko vplivajo na kakovost ozračja in vode. Pri Samsung Electronics vlagamo veliko sredstev v zmanjšanje negativnih vplivov, ki jih imajo tovrstna onesnaževala na okolje, npr. z zamenjevanjem opreme in izboljševanjem postopkov. Naše kotle smo opremili z gorilniki »low-NOx«, ki porabijo manj energije in bistveno zmanjšajo izpust dušikovih oksidov (NOx) ter CO2. Poleg tega med pripravo proizvodne linije namestimo opremo na nadzor onesnaževanja, ki je optimizirana za to linijo. Natančneje smo naše sisteme za obdelavo vode v korejskih proizvodnih obratih prilagodili tako, da se iz vode odstrani 97,6 % onesnaževal. Poleg tega nevarne odpadke hranimo v posebnih posodah, ki preprečujejo puščanje, da s tem povsem onemogočimo možnost za onesnaženje prsti. Prav tako izvajamo iniciative za preprečevanje onesnaženja, v katerih preverjamo elemente, ki bi lahko proizvajali onesnaževala, ter jih vnaprej odstranimo. Prav tako si prizadevamo zmanjšati naš vpliv na okolje z različnimi iniciativami za nadzor in preprečevanje onesnaževanja, ki se začnejo še pred proizvodnim postopkom ter nadaljujejo tudi, ko ta steče.

Ta infografika prikazuje kapitalske naložbe družbe Samsung za izboljšanje operativne okoljske zmogljivosti. Okoljske naložbe družbe Samsung so leta 2013 znašale 5,82 milijarde KRW, leta. 2014 6,883 milijarde KRW, leta 2015 6,59 milijarde KRW, leta 2016 9,334 milijarde KRW, leta 2017 9,515 milijarde KRW in leta 2018 9,167 milijarde KRW. V primerjavi z letom 2013 so bile okoljske naložbe leta 2018 višje za 58 %.

Za ohranitev zdravja Zemlje podpiramo iniciative za ohranjanje biotske raznovrstnosti

Ohranjanje ekosistema in varovanje okolja sta pomembna dela vzdrževanja zdravega planeta. Zaposleni družbe Samsung Electronics sodelujejo pri dejavnostih, ki varujejo zdravje ekosistema. S seznanjanjem o osnovni filozofiji o ohranjanju biotske raznovrstnosti in vodenjem kampanj, ki promovirajo njeno pomembnost, močno vzpodbujamo sodelovanje zaposlenih.

Ta infografika prikazuje osnovno filozofijo in akcijske načrte, ki jih ima družba Samsung Electronics za zagotavljanje biotske raznovrstnosti. Osnovna filozofija se glasi »Družba Samsung Electronics priznava prednosti in pomembnost ekosistema ter biotske raznovrstnosti. Za zmanjšanje vplivov, ki škodujejo biotski raznovrstnosti, aktivno sodelujemo v iniciativah za ohranitev ekosistema.« Za akcijske načrte 1) vsi zaposleni priznavajo ohranjanje biotske raznovrstnosti kot eno od ključnih vrednot ekološkega upravljanja; 2) ocenjujejo in analizirajo vpliv izdelka na ekosistem in biotsko raznovrstnost skozi njegov življenjski cikel ter težijo k zmanjšanju vseh negativnih vplivov; 3) posvečajo posebno pozornost regijam z veliko vrednostjo biotske raznovrstnosti po vseh proizvodnih obratih v Južni Koreji in v tujini, ter sodelujejo pri dejavnostih za ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki so prilagojene lokalnih potrebam; 4) stalno komunicirajo z zaposlenimi, lokalnimi skupnostmi, nevladnimi organizacijami in drugimi deležniki ter prispevajo k povečanju prizadevanj za ohranjanje biotske raznovrstnosti lokalnih skupnosti.
Zaščita habitatov ogroženih vrst

V regijah, v katerih so naši proizvodni obrati, smo prepoznali ogrožene vrste in njihove habitate, zato izvajamo kampanje za ohranjanje biotske raznovrstnosti z relevantnimi organizacijami, vključno z lokalnimi skupnostmi, javnimi ustanovami in visokošolskimi ustanovami.

Ta infografika prikazuje ogrožene vrste ob proizvodnih obratih v Južni Koreji. V mestu Suwon gre za eno vrsto sesalcev, šest vrst ptic, dve vrsti dvoživk in eno vrsto rastlin. V mestu Hwaseong gre za eno vrsto sesalcev, 26 vrst ptic, tri vrste dvoživk, eno vrsto žuželk in dve vrsti rastlin. V mestu Gwangju gre za pet ogroženih vrst sesalcev, šest ogroženih vrst ptic, eno ogroženo vrsto rib in eno ogroženo vrsto rastlin. V mestu Yongin gre za dve vrsti dvoživk in eno vrsto žuželk, v mestu Asan za eno vrsto sesalcev, 19 vrst ptic in tri vrste dvoživk ter dve drugi vrsti živali v kritično ogroženem stanju. V mestu Gumi gre za dve ogroženi vrsti sesalcev, sedem ogroženih vrst ptic, eno ogroženo vrsto rib in tri ogrožene vrste rastlin.

Ohranjanje beloglavega žerjava – obnova mokrišč Jaepyeong (Jaedurumi + Haepyeong)
Leta 2013 je proizvodni obrat družbe Samsung Electronics na lokaciji Gumi v provinci Gyeongsangbuk-do postal prvi v Koreji, ki je podpisal partnerstvo za ohranjanje biotske raznovrstnosti s centralnimi in lokalnimi oblastmi ter univerzami. Od takrat smo podprli umetno oploditev dveh parov ogroženih beloglavih žerjavov (korejski naravni spomenik št. 203), ki sta prispela z Nizozemske. Aprila 2016 je uspelo Raziskovalnemu inštitutu za ekološko okolje ptic uspešno vzgojiti ptice. To bo pomagalo pri obnovi ekosistema mokrišča Haepyeong, habitata ptic selivk, in predstavlja pomemben prispevek k ohranjanju biotske raznovrstnosti.

Ohranjanje obalnih peščenih sipin
V našem proizvodnem obratu na lokaciji Onyang v provinci Chungcheongnam-do od leta 2008 sodelujemo z Okoljsko pisarno za povodje reke Geum za ohranitev obalnih peščenih sipin, ki so dom dveh ogroženih vrst, kitajske čaplje in mongolskega kuščarja Eremias argus. Na lokaciji Boyreong City trenutno podpiramo dejavnosti, kot so čiščenje oceana, odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlin in zaščita peščenih sipin Sohwang, na lokaciji Asan pa podpiramo ustvarjanje habitatov trstikovca.

Iztrebljanje tujerodnih vrst rib/rastlin
Naša proizvodna obrata na lokacijah Giheung in Hwaseong v provinci Gyeonggi-do vsako leto izvajata dejavnosti za ohranjanje ekosistema vodotokov Osan in Woncheonri, kot so iztrebljanje tujerodnih vrst, hranjenje divjih živali in izvajanje kampanj za zaščito okolja.

Dogodek ob svetovnem dnevu vode

Voda je vir vsega življenja. Vsako leto 22. marca vsi proizvodni obrati družbe Samsung Electronics po vsem svetu obeležujejo svetovni dan vode in izvajajo aktivnosti za zaščito vodotokov in morskih ekosistemov. Ne samo zaposleni, tudi ljudje iz različnih zaledij kot so lokalne skupnosti, civilne skupine in visokošolske izobraževalne ustanove se združujejo pri podpori kampanj za ohranitev vode, izobraževanj o vodnih virih in dejavnostih ohranjanja. Temu je tako, ker vodo mogoče zaščititi samo, če sodelujemo.

Fotografija dogodka ob svetovnem dnevu vode
Skupaj oblikujemo prihodnost: naš cilj je trajnostna dobavna veriga
Slika ozadja za stran Dobavna veriga