Trajnostna dobavna veriga

Skupaj oblikujemo prihodnost:
naš cilj je trajnostna dobavna veriga

Ključna vizualna podoba strani o trajnostni dobavni verigi

Ustvarimo lahko boljši svet z deljenjem vrednot in sodelovanjem na osnovi zaupanja. To velja tudi za ekološko upravljanje (Green Management). Pri družbi Samsung Electronics za večjo sinergijo z dobavitelji – našimi strateškimi partnerji – uporabljamo ekološko upravljanje. Svojim dobaviteljem zagotavljamo sredstva in kadre, ki jih potrebujejo za izvajanje ekološkega upravljanja v skladu z mednarodnimi standardi, njihovim zaposlenim pa nudimo tudi izobraževanje, da lahko prepoznajo, kako pomembna so ekološka vprašanja. Ekološko upravljanje lahko svoj polni potencial doseže le, če vsi udeleženci sodelujejo.

Strategije upravljanja trajnostne dobavne verige

Družba Samsung Electronics ima ogromno dobavno verigo, ki jo sestavlja približno 2500 dobaviteljev po vsem svetu. Nekateri dobavljajo surovine ali komponente, drugi dobavljajo opremo, prav vsi pa so nepogrešljivi. Zavedamo se, da bi sodelovanje vseh teh dobaviteljev v ekološkem upravljanju sprožilo obsežen učinek po vsem svetu, zato jim ponujamo tehnično in ekonomsko podporo ter jim dodeljujemo svetovalce. Tako jih spodbujamo k prehodu na ekološko upravljanje in s tem vzpostavimo trajnostno dobavno verigo. Pri izboru novih dobaviteljev opravimo tudi oceno ekološkega upravljanja z našim lastnim programom za certifikacijo partnerjev Eco-Partner . Po tej oceni se sprejme končna odločitev, ki vključuje pregled ekoloških vrednot potencialnega dobavitelja, njihovo pripravljenost vključevanja v okolju prijazne proizvodne postopke in njihova stopnja dejanske realizacije teh vrednot v praksi.

Ta infografika prikazuje razdelek o okolju v »sistemu in strategiji upravljanja trajnostne dobavne verige«.” Pri podeljevanju ocen Eco-Partner pregledamo okoljsko politiko izdelkov, izobraževanje in usposabljanje ter preverimo prisotnost nevarnih snovi.  Naši dobavitelji morajo obvezno izpolnjevati vse zahteve za certifikat Eco-Partner.  Za podeljevanje ocene EHS pri partnerjih preverimo izpolnjevanje standardov na 22 področjih, ki med drugim zajemajo varnost pri delu, opremo za preprečevanje požarov, zdravje pri delu, ravnanje z nevarnimi snovmi in okoljevarstvene objekte. Partnerji morajo obvezno izpolnjevati zahteve na 8 obveznih področjih, ki vključujejo opremo za gašenje požarov, ravnanje z nevarnimi snovmi in odpadki ter ravnanje z odpadnimi vodami in odplakami.

Uvajamo sistem certifikatov Eco-Partner
za skrbno upravljanje dobavne verige

Vsi dobavitelji, ki dobavljajo izdelke ali komponente, ki jih prodaja družba Samsung Electronics, morajo imeti certifikat Eco-Partner. Certifikate podeljujemo na osnovi dobaviteljeve skladnosti z našimi standardi za nadzor snovi, uporabljenih v izdelkih, in na osnovi njihovega sistema za upravljanje kakovosti na okoljevarstvenem področju. Dobavitelji posredujejo okoljevarstveno poročilo za izdelek, ki vsebuje dokazila o vsebovanih nevarnih snoveh ter podatke o dobavitelju uporabljenih surovin. Družba Samsung Electronics nato z obiskom proizvodnih obratov dobavitelja preveri, ali se posredovana dokumentacija ujema z dejanskim stanjem. Da ohranijo certifikat Eco-Partner, pri dobaviteljih vsaki dve leti opravimo revizijo in tisti dobavitelji, ki revizije ne prestanejo uspešno, se izločijo iz dobavne verige. Tako si prizadevamo, da bi se naši dobavitelji vključili v naše iniciative za ekološko upravljanje. Namesto enkratne ocene zagotavljamo nenehno upravljanje in ocenjevanje, s katerima se zagotovi trajnostno upravljanje dobavne verige.

Ta infografika prikazuje postopek pridobitve certifikata Eco-Partner. Ko se dobaviteljem dobavijo surovine, je obvezno treba potrditi podatke analize in razpredelnico z natančno sestavo surovin. Ko dobavitelj to posreduje družbi Samsung Electronics, mora poslati tudi garancijsko pismo, natančno poročilo analize (podatki ICP/GCMS), varnostni list (MSDS) in vzorce za odobritev. Preden dobavitelj uspešno prestane postopek podelitve certifikata Eco-partner, temeljito pregledamo posredovane dokumente in vzorce ter skrbno ocenimo okoljevarstveni sistem zagotavljanja kakovosti.
Konkurenčno okolje: celovito preverjanje dobaviteljev

Vsako leto opravimo celovito preverjanje dobaviteljev, da okrepimo konkurenčnost naših dobaviteljev. To preverjanje sestavljata dva dela, in sicer poslovna konkurenčnost ter tveganja na področju trajnostnega razvoja. V kategoriji tveganj na področju trajnostnega razvoja, ki pokriva okoljevarstveni segment, ocenjujemo partnerjeva prizadevanja za okolju prijazno upravljanje in stanje certifikacije tega upravljanja glede na mednarodne okoljevarstvene standarde. Dobavitelji z boljšimi ocenami bodo prejeli več priložnosti in prednosti, dobavitelji s slabšimi ocenami pa bodo morali prevzeti odgovornost za svoje primanjkljaje. To pomeni, da morajo dobavitelji, ki želijo sodelovati z družbo Samsung Electronics, biti pozorni ne le na svoje poslovanje, temveč tudi na okolje. Če določenega dobavitelja ocenimo kot dobavitelja z visokim tveganjem zaradi slabih rezultatov na okoljevarstvenem področju, s tem dobaviteljem upravljamo ločeno in nenehno spremljamo, ali na slabo ocenjenih področjih dosega kakšen napredek. Z letom 2016 smo programe okoljevarstvenih svetovalcev, ki smo jih ponujali največjim dobaviteljem, razširili še na sekundarne in terciarne dobavitelje, da bi tako vzpostavili še bolj enotno in trajnostno dobavno verigo.

S skupnimi prizadevanji dobaviteljev za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
smo ustvarili učinek, kot bi posadili milijon borovcev

Družba Samsung Electronics pri dobaviteljih enkrat letno preverja porabo energije, vključno z elektriko in fosilnimi gorivi, ter emisije toplogrednih plinov. Pri tem ponujamo svetovanje na kraju proizvodnje pri dobaviteljih, ki z energijo ne upravljajo dovolj učinkovito. S svetovanjem jim pomagamo izboljšati učinkovitost porabe energije ali privarčevati energijo z izboljšanjem proizvodnih postopkov in vgradnjo potrebne opreme. V letu 2016 smo 10 dobaviteljem naložili 62 nalog za zmanjševanje porabe energije in emisij toplogrednih plinov ter jim hkrati posredovali tudi vire, s katerimi so se lahko lotili teh težav. Zaradi tega so se emisije CO2 zmanjšale za približno 4920 ton. Ker en borovec na leto vsrka približno 5 kg CO2, je to enako, kot bi posadili približno milijon borovcev.

posnetek borovega gozda iz zraka

Primer Chemtronics dokazuje, da kar koristi okolju, koristi poslovanju
Chemtronics je dobavitelj kemikalij. Ko smo pri preverjanju energetske učinkovitosti pregledali porabo energije v podjetju Chemtronics, smo ugotovili, da se močno opirajo na električno energijo – natančneje povedano uporabljajo 95 % električne energije in 5 % UNP. Družba Samsung Electronics je preverila stanje opreme tega podjetja. Odkrili smo izgubo moči na kompresorju zraka in da je sušilnik zraka porabljal veliko elektrike. Začeli smo s preprostimi ukrepi, na primer vgradnjo visokoučinkovite razsvetljave LED, in poskrbeli za izboljšave na zapleteni opremi, ki je povzročala precejšnje izgube. Na sušilnik zraka smo vgradili nadzorni sistem, ki z vzdrževanjem konstantne vlažnosti in temperature preprečuje prekomerno potrošnjo energije. Po teh izboljšavah smo opravili tudi ekonomsko analizo investicije iz petih vidikov: količina in delež zmanjšane porabe, prihranjeni stroški, obseg investicije in čas za povrnitev investicije. Izmerili smo tudi zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da preverimo njihov prispevek k varovanju okolja. Podjetje Chemtronics je po teh izboljšavah bilo ne le opazno bolj energetsko učinkovito, kar je pomenilo manjše stroške, temveč je prineslo tudi zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v višini 432,9 TOE (ekvivalent tone nafte).

Več informacij o strategiji/podpori upravljanja dobaviteljev in konfliktnih mineralih
Bela stran ozadja strani Trajnostno upravljanje – Dobavna veriga
Prizadevamo si za transparentno in odprto komunikacijo
Slika ozadja za stran Dobavna veriga