Podľa Zákona č.431/2002 o účtovníctve Z.z. v znení neskorších predpisov sa úplná účtovná závierka spoločnosti zverejňuje uložením do Registra účtovných závierok Ministerstva financií Slovenskej republiky http://www.registeruz.sk. Účtovná závierka bola pripravená v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou.

Zobraziť viac ZAVRIEŤ