Environmentálna, bezpečnostná a energetická politika

ENVIRONMENTÁLNA, BEZPEČNOSTNÁ A ENERGETICKÁ POLITIKA

Spoločnosť Samsung Electronics Slovakia s.r.o. prehlasuje túto Environmentálnu, Bezpečnostnú a Energetickú politiku, ktorou vyjadruje vôľu prispievať k prosperite ľudstva a zlepšovaniu životného prostredia, založenú na rešpektovaní života a prírody. Taktiež sa zaväzuje iniciovať udržateľný rozvoj spoločnosti so zreteľom na ochranu životného prostredia, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a efektívneho používania energií a to vo všetkých jej aktivitách v súlade s nasledovnými záväzkami:
 

  • Sústavne zlepšovať zavedený systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany životného prostredia a energetiky prostredníctvom strategického plánovania, efektívnej realizácie a účinného monitorovania našich stanovených dlhodobých a krátkodobých cieľov. Pre efektívnu realizáciu týchto našich cieľov zabezpečujeme dostupnosť nevyhnutných informácií a zdrojov.
  • Minimalizovať znečistenie životného prostredia používaním najlepších dostupných technológií a vytvárať bezpečné a environmentálne priaznivé pracovné prostredie s cieľom zvyšovať náš životný štandard.
  • Zabezpečovať zhodu so všetkými pre nás platnými právnymi a ostatnými predpismi, požiadavkami súvisiacimi so životným prostredím, bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a hospodárenia s energiou.
  • Uprednostňovať environmentálne, bezpečnostné a energetické hľadisko vo všetkých aspektoch našej výroby a to aj vo fázy návrhu a nákupu nových, zmenených zariadení a vybavení.
  • Uprednostňovať dodávateľov a obchodných partnerov, ktorí sa správajú v súlade s našou environmentálnou a bezpečnostnou politikou. Pri nákupe podporujeme energeticky úsporné produkty, služby a návrhy na znižovanie našej energetickej náročnosti.
  • Šetriť suroviny a energie s cieľom neustáleho znižovania energetickej náročnosti a tak vytvoriť spoločnosť efektívne hospodáriacu so zdrojmi.
  • Otvorene komunikovať o aktivitách smerujúcich k zlepšeniu ochrany životného prostredia, k zvyšovaniu stupňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj energetickej efektívnosti so všetkými zainteresovanými stranami.

12.01.2016
SEA – 7002 F1

Hyunjun Jung
Prezident spoločnosti