Základné ukazovatele


Podľa § 23d Zákona č.431/2002 o účtovníctve Z.z. v znení neskorších predpisov sa úplná účtovná závierka spoločnosti zverejňuje uložením do Registra účtovných závierok Ministerstva financií Slovenskej republiky http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/528219. Účtovná závierka bola pripravená v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou.

Financial statements 2018

960 KB PDF Prevzatie

Financial Statements 2017

818 KB PDF Prevzatie

Financial Statements 2016

2.41 MB PDF Prevzatie

Financial Statements 2015

2.5 MB PDF Prevzatie

Financial Statements 2014

709 KB PDF Prevzatie

Účtovná závierka za rok 2013

726 KB PDF Prevzatie

Financial Statements 2013

3.2 MB PDF Prevzatie

Účtovná závierka za rok 2012

1.4 MB PDF Prevzatie

Financial Statements 2012

Účtovná závierka za rok 2011

4.4 MB PDF Prevzatie

Financial Statements 2011

3.9 MB PDF Prevzatie

Účtovná závierka za rok 2010

1.5 MB PDF Prevzatie

Financial Statements 2010

6.6 MB PDF Prevzatie