Environmentálna A Bezpečnostná Politika

 • MISIA
  Cieľom Samsung Display Slovakia, s.r.o. Voderady (SDSK) je vyrábať vysoko kvalitné LED panely so zachovaním vysokej kvality, dodržiavaním zásad ochrany zdravia, bezpečnosti a ochrany životného prostredia.
  MISSION
  The aim of Samsung Display Slovakia s.r.o. Voderady is to produce high quality LED panels while maintaining high quality and compliance and adherence to the principles of health, safety and environmental protection.
 • ZÁVÄZOK
  Zaväzujeme sa zabezpečiť bezpečné pracovné podmienky s osobitným zreteľom na prevenciu zranení a poškodenia zdravia a zdravé životné prostredie s dôrazom na prevenciu znečistenia.
  COMMITMENT
  We accept commitment to ensure safe working conditions, with particular focus on prevention of injury and damage to health as well as healthy environment with emphasis on pollution prevention.
 • ROVNOVÁHA
  Snažíme sa dosiahnuť rovnováhu zamerania sa na zákazníka, kvality, životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ekonomickej výkonnosti.
  BALANCE
  We are trying to find a balance among customer focus, quality, environment, health and safety at work and economic performance.
 • VÝROBKY ŠETRNÉ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU
  SDSK poskytuje zákazníkom environmentálne šetrné výrobky, pri výrobe ktorých neboli použité žiadne nebezpečné látky.
  ECO-FRIENDLY PRODUCTS
  SDSK shall provide customers with environmentally friendly products that no hazardous substances are used to make.
 • EFEKTÍVNE VYUŽÍVANIE PRÍRODNÝCH ZDROJOV
  SDSK minimalizuje množstvo vzácnych surovín vo všetkých procesoch. Okrem toho sa sústredíme na šetrenie prírodných zdrojov efektívnym znovu- využívaním a recyklovaním energií, médií, materiálov a surovín.
  EFFICIENT USE OF RESOURCES
  SDSK shall minimize the amount of rare substances throughout all the processes. In addition, we concentrate on saving natural resources by effective re-use and recycle energies, media, materials and raw materials.
 • BEZPEČNÉ PRACOVNÉ PROSTREDIE
  Neustálou kontrolou a riadením procesov a pracovísk sa snažíme vytvoriť a udržiavať bezpečné a neškodné pracovné prostredie a chápať bezpečnosť ako súčasť práce. Ba čo viac, SDSK kladie dôraz na propagačné aktivity v oblasti ľudského zdravia a hygieny a snaží sa eliminovať škodlivé prvky z pracovného prostredia.
  SAFE WORKPLACE
  By continuous checking and controlling the processes and workplaces, we are trying to create and maintain safe and zero-harm workplace and understand and make safety as routine part of work. Moreover, SDSK put emphasis on health and hygiene promotion activities and eliminating hazardous elements from workplace.
 • SÚLAD
  Zaväzujeme sa dodržiavať platné právne a iné požiadavky v oblasti tvorby a ochrany ŽP ako aj v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
  COMPLIANCE
  We are committed to comply with applicable legal and other requirements in the area of the formation and protection of environment and health and safety at work.
 • ZLEPŠOVANIE
  Udržiavame a neustále zlepšujeme efektívnosť systému environmentálneho manažérstva a manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
  IMPROVEMENT
  We maintain and continually improve the effectiveness of environmental management system and health and safety management system.
 • CIELE
  V oblasti starostlivosti o životné prostredie je našim cieľom zníženie vstupov a šetrenie prírodných zdrojov, dôkladná ochrana všetkých zložiek životného prostredia a optimalizované odpadové hospodárstvo. Z hľadiska bezpečnosti sa staráme najmä o minimalizáciu pracovných rizík a dopadov na zdravie zamestnancov, o chránenie zdravia a prevenciu voči pracovným úrazom a o dôsledné zabezpečenie ochrany pred požiarmi.
  OBJECTIVES
  In the field of environmental care our goal is to reduce inputs and save natural resources, careful protection of all environmental elements and optimized waste management. In terms of safety, in particular, we take care to minimize occupational risks and impact on health of employees, protecting the health, the prevention of occupational accidents and to ensure consistent fire protection.
 • PODPORA A ZDROJE
  Riadenie spoločnosti poskytuje potrebné prostriedky na dosahovanie cieľov tým, že podporuje svoje programy riadenia EHS systému, ktoré vychádzajú z noriem ISO 14001 a OHSAS 18001.
  SUPPORT AND SOURCES
  The company management provides the necessary sources and support to achieve goals by encouraging the programs of EHS management system based on ISO 14001 and OHSAS 18001.