Ochrana klímy

Konáme už dnes, aby sme zaručili udržateľnú budúcnosť s nízkymi emisiami CO2

Kľúčový vizuálny materiál stránky ochrany klímy

Zmeny v podnebí, aspoň sčasti spôsobené prudkým nárastom v používaní fosílnych palív, a globálne otepľovanie tým spôsobené, je vážnym problémom, ktorý má dosah na celý svet. Spoločnosť Samsung Electronics si uvedomuje, že ide o reálnu krízu, a preto pokračuje vo svojom úsilí na viacerých frontoch. To zahŕňa vývoj energeticky účinných výrobkov, inštaláciu zariadení s minimálnymi emisiami skleníkových plynov a využívanie nových a obnoviteľných zdrojov energie.

Ukazovatele KPI v oblasti ochrany klímy

Od roku 2009 do 2019 sa znížilo množstvo emisií skleníkových plynov o 270 miliónov ton.
Takto sa využíva obnoviteľná energia v Spojených štátoch, Európe a Číne. V tejto oblasti sa očakáva, že miera efektívnej účinnosti bude 100 % v roku 2020.

Naše úsilie smerujeme na riešenie krízy spojenej s klimatickými zmenami

V prvom rade boli zavedené bezpečnostné usmernenia v oblasti životného prostredia a tie sa dodržiavajú s ohľadom na ekologické problémy, ktoré spoločnosť Samsung Electronics vo významnej miere vníma, a tiež riadime riziká v oblasti klimatických zmien na základe nášho systému ekologickej správy a systému energetického hospodárstva.

Stratégie a akčné plány na zvládnutie klimatických zmien
Stratégie a akčné plány na zvládnutie klimatických zmien
Zníženie emisií skleníkových plynov na pracoviskách · Prevádzkovať zariadenia na znižovanie emisií fluorovaných skleníkových plynov pre výrobný proces polovodičov · Spravovať projekty na úsporu energie a zvyšovať energetickú účinnosť Rozšírenie energetického hospodárstva na pracoviskách · Nastavenie systémov v oblasti energetického hospodárstva na všetkých pracoviskách a zachovanie osvedčení · Správa nákladov na energie a indikátorov každého pracoviska Zníženie skleníkových plynov vo fáze používania výrobku · Vývoj a spustenie energeticky vysokoúčinných výrobkov Správa ostatných emisií skleníkových plynov · Správa emisií skleníkových plynov vo výrobnej logistike, služobných cestách atď. Podpora dodávateľov · Monitorovanie emisií skleníkových plynov dodávateľov · Presadzovanie a podpora dodávateľov, aby sa pridali do dodávateľského reťazca projektu zverejňovania uhlíkových emisií (Carbon Disclosure Project, CDP)

Rozširujeme rozsah riadenia emisií na všetkých úrovniach

Riešenie problémov si vyžaduje presné informácie. Na presné meranie a riadenie svojich emisií skleníkových plynov sme ich kategorizovali do troch oblastí, ktoré sú definované v protokole o skleníkových plynoch na základe ich blízkosti k obchodnej činnosti a prevádzke. Lokalizácia presného bodu emisie na každej úrovni tvorí základ pre optimálne riadenie skleníkových plynov. Oblasť 1 zahŕňa skleníkové plyny emitované pri výrobe produktov v závodoch Samsung Electronics, kým oblasť 2 znamená nepriame emisie súvisiace s nákupom energie na generovanie elektriny a pary v závodoch. Oblasť 3 pokrýva emisie iné ako v závodoch, napríklad z logistických činností, služobných ciest, nášho dodávateľského reťazca a používania našich výrobkov. Túto analýzu používame na systematické riadenie všetkých emisií, či už priamych alebo nepriamych, zo všetkých závodov, používania výrobkov a našich dodávateľov.

Táto infografika znázorňuje emisie skleníkových plynov v jednotlivých oblastiach. Oblasť 1 predstavuje priame emisie skleníkových plynov, oblasť 2 nepriame emisie z elektriny, pary atď. a oblasť 3 všetky ostatné nepriame emisie z logistiky, dodávateľov, používania výrobkov atď.
Táto infografika znázorňuje emisie skleníkových plynov v jednotlivých oblastiach. Oblasť 1 predstavuje priame emisie skleníkových plynov, oblasť 2 nepriame emisie z elektriny, pary atď. a oblasť 3 všetky ostatné nepriame emisie z logistiky, dodávateľov, používania výrobkov atď.
Oblasť 1 (priame emisie skleníkových plynov) a
Oblasť 2 (nepriame emisie z elektriny)

· Mesačná analýza emisií závodov na celom svete v rámci systému riadenia skleníkových plynov
· Inštalácia zariadení na rozklad fluorovaných skleníkových plynov pri spracúvaní polovodičov s mierou rozkladu 90 % a viac
· Inštalácia vysokoefektívnych zariadení a prechod na LED interiérové osvetlenie v závodoch na celom svete

Panoramatická snímka závodu spoločnosti Samsung Electronics.
Oblasť 3 (všetky ostatné nepriame emisie z logistiky, dodávateľov, používania výrobkov atď.)

∙ Realizovať projekty redukcie skleníkových plynov na zlepšenie energetickej účinnosti v logistike.
∙ Objaviť projekty redukcie skleníkových plynov prostredníctvom podpory na mieste pre veľkých dodávateľov.
∙ Zvýšiť používanie video konferencií a znížiť počet medzinárodných služobných ciest.

Nákladné vozidlo (kamión Safety Truck spoločnosti Samsung Electronics)

Na zlepšenie energetickej účinnosti používame vyspelé technológie

Vďaka svojim vyspelým technológiám sa spoločnosť Samsung Electronics neustále vyvíja, pretože sa usilujeme o pohodlnejší životný štýl, ktorý zohľadňuje zodpovedný prístup k životnému prostrediu. Na dosiahnutie tohto cieľa zriaďuje spoločnosť Samsung dvakrát ročne celopodnikové konzultačné skupinové stretnutie v oblasti ekológie. Na týchto stretnutiach poskytuje spoločnosť Samsung informácie o environmentálnych požiadavkách a vývoji inovatívnych technológií environmentálnym odborníkom obchodných útvarov a skúma úsporné technológie na vyvíjanie výrobkov s vysokou energetickou účinnosťou. V roku 2019 sme znížili ročnú spotrebu energií o 42 % v porovnaní s rokom 2008 prijatím vysokoúčinných kompresorov pre ochladzovacie zariadenia a vysokoúčinných výmenníkov tepla pre klimatizáciu.

Ukážka využitia internetu vecí na globálnych pracoviskách

Spoločnosť Samsung Electronics sa usiluje o energetickú účinnosť nielen vo svojich výrobkoch, ale tiež na svojich pracoviskách vo všetkých závodoch. Zaviedli sme monitorovací systém a aktívnu kontrolu prostredia s využitím internetu vecí v systémoch vykurovania, vetrania a klimatizácie školiaceho strediska Yeongdeok v Kórei a na pracovisku v Ho Chi Minh City vo Vietname. Za použitia technológií internetu vecí sme tiež vyvinuli algoritmus na úsporu energií, ktorý je využiteľný na vonkajšie podmienky, záťaž v systémoch vykurovania, vetrania a klimatizácie a kapacity zariadení, vďaka čomu je možné optimálne sledovať a prispôsobovať prevádzku zariadení infraštruktúry. Výsledkom je zníženie spotreby energií spoločnosti Samsung Electronics v meste Ho Chi Minh City o 12,4 %. Aplikácia tejto technológie je naplánovaná na naše pracoviská v Kórei, Spojených štátoch a juhovýchodnej Ázii.

Ukážka využitia internetu vecí na globálnych pracoviskách

V spoločnosti Samsung Electronics priebežne rozširujeme používanie obnoviteľnej energie.

V roku 2018 vyhlásila spoločnosť Samsung Electronics, že do roku 2020 prejde na 100 % obnoviteľnú energiu vo všetkých svojich pracoviskách v Spojených štátoch amerických, Európe a Číne. Okrem toho na rozšírenie oblastí využitia obnoviteľnej energie v Kórei sme prisľúbili, že zavedieme fotovoltaické a geotermálne zariadenia na výrobu elektrickej energie na novopostavených pracoviskách a na parkoviská a strechy existujúcich pracovísk v Suwone, Hwaseongu a Pyeongtaeku. S týmto cieľom sme zostavili a sledujeme realizačné plány šité na mieru každému regiónu: v Indii sme podpísali zmluvy na dodávku energie s veternými a fotovoltaickými elektrárňami, v Brazílii je určitá časť energie dodávanej verejnoprospešnou spoločnosťou obnoviteľná energia, a mexické pracovisko zakúpilo osvedčenia o obnoviteľnej energii. Výsledkom je, že od roku 2019 predstavuje 92 % energie použitej v USA, Európe a Číne obnoviteľnú energiu. Spoločnosť Samsung Electronics bude naďalej rozširovať používanie obnoviteľnej energie v oblastiach, kde možno získať obnoviteľnú energiu.

Solárne a geotermálne zariadenia na parkoviskách, strechách a nové staveniská na našich obchodných miestach v Suwone, Hwaseongu a Pyeongtaeku.

Realizujeme projekty v reakcii na globálne klimatické zmeny.

Spoločnosť Samsung Electronics realizuje projekty nielen na zníženie celosvetových emisií uhlíka, ale tiež, aby tak prispela k vytváraniu lepšieho prostredia.
Približne 80 % obyvateľstva v Mombase, Keni používa uhlie ako palivo kvôli nedostatočným zdrojom elektrickej energie. Pri spaľovaní uhlia sa tvoria škodliviny a tieto látky spôsobujú zvýšenie miery predčasných úmrtí u kenského obyvateľstva. Okrem toho nadmerné používanie uhlia zhoršuje znečistenie vzduchu a urýchľuje odlesňovanie.
Na riešenie tohto problému vykročila spoločnosť Samsung Electronics napred. Ako súčasť svojich opatrení v boji proti klimatickým zmenám sme podpísali dohodu o ekologickom rozvoji a našli spôsoby, ako pomôcť obyvateľom Mombasy žiť v zdravšom prostredí. Po zhodnotení skutočnosti, že bioetanol možno získavať pri nízkych nákladoch, pretože v Keni je relatívne viac cukrovarov, spoločnosť Samsung Electronics investovala jeden milión eur na distribúciu sporákov, ktoré využívajú ako palivo bioetanol pre obyvateľov Mombasy. Keďže bioetanol má výhrevnosť šesťnásobne vyššiu ako uhlie, viedlo to k dvojitému účinku, zníženiu emisií škodlivín a zároveň zaisteniu jeho bezpečného používania v domácnostiach. Vďaka distribúcii sporákov mohla spoločnosť Samsung Electronics prispieť k zdravšiemu a bezpečnejšiemu životnému štýlu obyvateľov Mombasy, a tiež znížiť emisie skleníkových plynov.
Spolu ekologickým rozvojom bude spoločnosť Samsung Electronics pokračovať vo svojom úsilí oživiť regionálne hospodárstvo a zlepšovať prostredie poskytovaním vzdelávania v oblasti obstarávania, výroby a predaja sporákov a bioetanolu miestnym obyvateľom.

Na fotografii je spoločnosť Samsung Electronics realizujúca projekty v reakcii na globálne klimatické zmeny.
Naše ekologicky šetrné výrobky mieria k zdravšej planéte
Obrázok na pozadie stránky ekologicky šetrných výrobkov