Ochrana klímy

Konáme už dnes, aby sme zaručili udržateľnú budúcnosť s nízkymi emisiami CO2

Hlavný obrázok stránky o klimatických zmenách

Klimatické zmeny a globálne otepľovanie, ktoré aspoň čiastočne spôsobil nárast používania fosílnych palív, je vážny problém s dosahom na celý svet. Spoločnosť Samsung Electronics si uvedomuje, že ide o reálnu krízu, a preto vyvíja úsilie na viacerých frontoch. To zahŕňa vývoj energeticky efektívnych výrobkov, inštaláciu zariadení s minimálnymi emisiami skleníkových plynov a využívanie nových a obnoviteľných zdrojov energie.

2020 KPI výkonnosti v oblasti zmien podnebia

Intenzita emisií skleníkových plynov v závodoch na celom svete

Táto infografika znázorňuje ciele v oblasti intenzity emisií skleníkových plynov/KRW v rámci celosvetových činností vlastnených a prevádzkovaných spoločnosťou Samsung. Základné emisie skleníkových plynov v roku 2018 tvorili 3,59 ton CO2e/mil. KRW a naším cieľom na rok 2020 je 1,55 ton CO2e/mil. KRW.

Kumulatívna redukcia skleníkových plynov vo fáze používania výrobkov

Táto infografika znázorňuje kumulatívnu redukciu skleníkových plynov vo fáze používania výrobkov. Kumulatívna redukcia skleníkových plynov vo fáze používania výrobkov od roku 2009 do roku 2018 je 243 miliónov ton CO2. Cieľ kumulatívnej redukcie na rok 2020 počnúc od roku 2008 je 250 miliónov ton CO2.

Sústredíme sa na riešenie klimatickej krízy

Rada pre skleníkové plyny (Greenhouse Gas Council) zasadá štyrikrát za rok, aby stanovila program boja s klimatickými zmenami a posúdila doterajší pokrok. Účastníci sa tu podelia o najnovšie informácie o klimatických zmenách, stanovia podrobné akčné plány a skontrolujú úspechy za uplynulý štvrťrok. Spoločnosť Samsung Electronics zaviedla nižšie uvedený proces systematického riadenia na minimalizáciu emisií skleníkových plynov počas celého životného cyklu výrobkov vrátane výroby, distribúcie a používania.

Stratégie a akčné plány na zvládnutie klimatických zmien
ikony pre stratégie a akčné plány na zvládnutie klimatických zmien
Zníženie emisií skleníkových plynov na pracoviskách – Prevádzka zariadení na zníženie fluórovaných skleníkových plynov v procese výroby polovodičov – Správa projektov v oblasti zníženia energie, zvyšujúc energetickú účinnosť Rozšírenie energetického hospodárstva na pracoviskách – Nastavenie systémov v oblasti energetického hospodárstva na všetkých pracoviskách a zachovanie osvedčení (od roku 2013) – Správa nákladov na energie a indikátorov každého pracoviska Zníženie skleníkových plynov vo fáze používania výrobku – Vývoj a spustenie energeticky vysokoúčinných výrobkov Správa ostatných emisií skleníkových plynov – Správa emisií skleníkových plynov vo výrobnej logistike, služobných cestách atď. (od roku 2009) Správa dodávateľov – Monitorovanie emisií skleníkových plynov dodávateľov (od roku 2012)

Rozširujeme rozsah riadenia emisií na všetkých úrovniach

Riešenie problémov si vyžaduje presné informácie. Na presné meranie a riadenie našich emisií skleníkových plynov sme ich kategorizovali do troch oblastí, ktoré sú definované v protokole o skleníkových plynoch na základe ich blízkosti k obchodnej činnosti a prevádzke. Lokalizácia presného bodu emisie na každej úrovni tvorí základ pre optimálne riadenie skleníkových plynov.Oblasť 1 zahŕňa skleníkové plyny emitované pri výrobe produktov v závodoch Samsung Electronics, kým oblasť 2 znamená nepriame emisie súvisiace s nákupom energie na generovanie elektriny a pary v závodoch. Oblasť 3 pokrýva emisie iné ako v závodoch, napríklad z logistických činností, služobných ciest, nášho dodávateľského reťazca a používania našich výrobkov. Túto analýzu používame na systematické riadenie všetkých emisií, či už priame alebo nepriame, zo všetkých závodov, používania výrobkov a našich dodávateľov.

Táto infografika znázorňuje emisie skleníkových plynov v príslušných oblastiach. Oblasť 1 znamená priame emisie skleníkových plynov, oblasť 2 nepriame emisie z elektriny, pary atď. a oblasť 3 všetky iné nepriame emisie z logistiky, dodávateľov, používania výrobkov atď.
Oblasť 1 (priame emisie skleníkových plynov) a oblasť 2 (nepriame emisie z elektriny, pary atď.)

· Mesačná analýza emisií závodov na celom svete v rámci systému riadenia skleníkových plynov
· Inštalácia zariadení za rozklad skleníkových plynov pri spracovávaní polovodičov s mierou rozkladu 90 % a viac
· Inštalácia vysokoefektívnych zariadení a prechod na LED interiérové osvetlenie v závodoch na celom svete

Panoramatická fotografia závodu Samsung Electronics.
Všetky ostatné nepriame emisie z logistiky, dodávateľov, použitia produktov atď.

∙ Realizovať projekty redukcie skleníkových plynov na zlepšenie energetickej účinnosti v logistike.
∙ Objaviť projekty redukcie skleníkových plynov prostredníctvom podpory na mieste pre veľkých dodávateľov.
∙ Zvýšiť používanie video konferencií a znížiť počet medzinárodných služobných ciest.

Nákladné vozidlo (kamión Safety Truck spoločnosti Samsung Electronics)
Zníženie emisií skleníkových plynov vo fáze používania výrobkov
Tento graf znázorňuje kumulatívne množstvo zníženia skleníkových plynov od roku 2009 v našich 7 hlavných radoch, ktorými sú mobilný telefón, notebook, televízor, monitor, chladnička, práčka a klimatizácia. V roku 2014 to bolo 128 miliónov ton CO2, v roku 2015 156 miliónov ton CO2, v roku 2016 188 miliónov ton CO2. Odhadované množstvo v roku 2017 je 217 miliónov ton CO2 a v roku 2018 243 miliónov ton CO2.

* Jednotka: Milión tCO2
* Rozsah ziskavania údajov: Hlavné kategórie výrobkov (mobilné telefóny, notebooky, televízory, monitory, chladničky, práčky a klimatizácie)
* Kumulované od roku 2009

Na zlepšenie energetickej účinnosti používame vyspelé technológie

Vďaka svojim vyspelým technológiám sa spoločnosť Samsung Electronics neustále vyvíja, pretože sa usilujeme o pohodlnejší životný štýl, ktorý zohľadňuje zodpovedný prístup k životnému prostrediu. Na dosiahnutie tohto cieľa zriaďuje spoločnosť Samsung dvakrát ročne celopodnikové konzultačné skupinové stretnutie v oblasti ekológie. Na týchto stretnutiach poskytuje spoločnosť Samsung informácie o environmentálnych požiadavkách a vývoji inovatívnych technológií environmentálnym odborníkom obchodných útvarov a skúma úsporné technológie na vyvíjanie výrobkov s vysokou energetickou účinnosťou. V roku 2018 spoločnosť Samsung uviedla na trh výrobky s vysokoenergeticky účinnými technológiami, ako vysoko účinné motory pre práčky a kompresor pre chladničky, ktoré zvyšujú energetickú účinnosť v priemere o 39 % v porovnaní s rokom 2008. Tieto zlepšenia smerom k energetickej účinnosti znížili spotrebu energií a náklady na energie zákazníkov, ako aj emisie skleníkových plynov.

Táto infografika znázorňuje výkonnosť energetickej účinnosti vo fáze používania výrobkov. V roku 2018 bola priemerná spotreba energie výrobkov znížená o 39 % a kumulatívne emisie skleníkových plynov boli znížené o 243 miliónov ton v porovnaní s rokom 2008.
Táto infografika znázorňuje výkonnosť a ciele závodov spoločnosti Samsung na celom svete v oblasti spotreby energie. V roku 2018 spoločnosť Samsung celkovo ušetrila 34,3 mld. KRW v nákladoch zámorských závodov na energie a komunálne služby. Úspory zahŕňajú 53 % v elektrine, 9 % v systémoch kúrenia, ventilácie a klimatizácie, 11 % v stlačenom vzduchu, 0,1 % v generátoroch dusíka, 6% vo vode, 3 % v pare, 3 % v zemnom plyne a 13 % v iných rôznych kategóriách.

Väčšie množstvo vyrobených produktov si vyžaduje zvýšenie počtu výrobných závodov a s tým súvisiacu vyššiu spotrebu energie. Na zníženie energie použitej na zväčšovanie našej výrobnej kapacity spoločnosť Samsung stanovila 24 prevádzkových noriem zameraných na zníženie spotreby energie vo výrobnej fáze. Pre nové závody sme vyvinuli technológie na redukciu spotreby energie, ktoré sú prispôsobené jednotlivým vlastnostiam závodov, používajú sa už v raných fázach dizajnu a zlepšujú energetickú účinnosť. V roku 2018 sme vďaka tomu aj napriek zvýšeniu výroby celkovo ušetrili 34,3 mld. KRW v nákladoch zámorských závodov na energie a komunálne služby.

Táto infografika znázorňuje výkonnosť a ciele závodov spoločnosti Samsung na celom svete v oblasti spotreby energie. V roku 2018 spoločnosť Samsung celkovo ušetrila 34,3 mld. KRW v nákladoch zámorských závodov na energie a komunálne služby. Úspory zahŕňajú 53 % v elektrine, 9 % v systémoch kúrenia, ventilácie a klimatizácie, 11 % v stlačenom vzduchu, 0,1 % v generátoroch dusíka, 6% vo vode, 3 % v pare, 3 % v zemnom plyne a 13 % v iných rôznych kategóriách.
When I began my career, I found that, with the help of advanced technology, I could help patients learn more about their conditions. We think that the training program has made great contributions in the training of doctors here in Guangxi. Every time I see the heartbeat of a fetus on the screen, I feel very proud to be a doctor in the Ultrasound Department.
Táto infografika znázorňuje, že spoločnosť Samsung Electronics priebežne rozširuje svoje využívanie obnoviteľnej energie

V spoločnosti Samsung Electronics priebežne rozširujeme používanie obnoviteľnej energie.

Ako svetový líder v oblasti informačných technológií začala spoločnosť Samsung Electronics rozširovať používanie obnoviteľnej energie v reakcii na klimatické zmeny a svoje hlavné ciele oficiálne vyhlásila v júni roku 2018.
 
- Do roku 2020 prejdeme na 100 % obnoviteľnú energiu vo všetkých svojich pracoviskách v Spojených štátoch amerických, Európe a Číne.
Spoločnosť Samsung Electronics si stanovila krátkodobý cieľ rozšírenia používania obnoviteľnej energie začínajúc v Spojených štátoch amerických, Číne a Európe, kde existuje dostatočná infraštruktúra na používanie obnoviteľnej energie, a na splnení tohto cieľu usilovne pracuje.
V prvom rade sme prešli na 100 % obnoviteľnú energiu pri elektrine v regionálnych sídlach spoločnosti a závode na výrobu polovodičov v Spojených štátoch amerických v roku 2019 a zároveň preventívne dosiahli prechod na 100 % obnoviteľnú energiu v slovenskom závode v Európe. Pokračujeme a preto plánujeme postupne prejsť k regionálne vhodnej obnoviteľnej energii na ostatných pracoviskách v Spojených štátoch amerických a Európe. Okrem toho sme namontovali 5,5 MW fotovoltaické zariadenia na výrobu elektrickej energie na strechy budov našich pracovísk na výrobu televízorov a polovodičov v Číne. Práve tak ako v Kórei sa všetka vyrobená energia spotrebúva na prevádzku výrobných a vedľajších závodov.
 
- Fotovoltaické a geotermálne zariadenia na výrobu elektrickej energie zavedieme na parkoviská a strechy všetkých svojich tuzemských pracovísk, akými sú Suwon, Hwaseong a Pyeongtaek do konca roka 2020.
S cieľom nezaostávať za cieľom kórejskej vlády rozšíriť používanie obnoviteľnej energie o 20 % do roku 2030 a o 30 až 35 % do roku 2040 pracovisko spoločnosti Samsung Electronics v Suwone nainštalovalo fotovoltaické zariadenia na výrobu elektrickej energie s celkovou kapacitou 1,9 MW do parkovacej veže a na strechy piatich výskumných zariadení ako domáci pilotný projekt. Energia vyrobená fotovoltaickými zariadeniami sa priamo používa na príslušný výskum a parkovacie zariadenia. Popri monitorovaní výsledkov pilotnej fotovoltaickej inštalácie plánujeme naďalej zavádzať fotovoltaické a geotermálne zariadenia na výrobu elektrickej energie tiež do logistických stredísk a iných väčších pracovísk v mestách Hwaseong a Pyeongtek do konca roka 2020

- Pripojením sa k dodávateľskému reťazcu CDP v roku 2019 plánujeme odporučiť svojich 100 najvýznamnejších obchodných partnerov na stanovenie cieľa pre používanie obnoviteľnej energie.
Na podporu rozšíreného používania obnoviteľnej energie našimi obchodnými partnermi sa plánuje spoločnosť Samsung Electronics pridať k dodávateľskému reťazcu CDP, aby sme tak priviedli svojich 100 najvýznamnejších obchodných partnerov na základe objemov nákupov k stanoveniu cieľa pre používanie obnoviteľnej energie a rozšíreniu používania obnoviteľnej energie, pričom tak budeme zohrávať úlohu vo vytváraní zdravšieho prostredia.

Používanie obnoviteľnej energie v závodoch na celom svete
Táto infografika znázorňuje používanie obnoviteľnej energie v závodoch na celom svete. V roku 2015 92,06 GWh používania obnoviteľnej energie, v roku 2016 181,77 GWh, v roku 2017 228,5 GWh, v roku 2018 1356,5 GWh.

Realizujeme projekty v reakcii na globálne klimatické zmeny.

Spoločnosť Samsung Electronics realizuje projekty nielen na zníženie celosvetových emisií uhlíka, ale tiež, aby tak prispela k vytváraniu lepšieho prostredia.
Približne 80 % obyvateľstva v Mombase, Keni používa uhlie ako palivo kvôli nedostatočným zdrojom elektrickej energie. Pri spaľovaní uhlia sa tvoria škodliviny a tieto látky spôsobujú zvýšenie miery predčasných úmrtí u kenského obyvateľstva. Okrem toho nadmerné používanie uhlia zhoršuje znečistenie vzduchu a urýchľuje odlesňovanie.
Na riešenie tohto problému vykročila spoločnosť Samsung Electronics napred. Ako súčasť svojich opatrení v boji proti klimatickým zmenám sme podpísali dohodu o ekologickom rozvoji a našli spôsoby, ako pomôcť obyvateľom Mombasy žiť v zdravšom prostredí. Po zhodnotení skutočnosti, že bioetanol možno získavať pri nízkych nákladoch, pretože v Keni je relatívne viac cukrovarov, spoločnosť Samsung Electronics investovala jeden milión eur na distribúciu sporákov, ktoré využívajú ako palivo bioetanol pre obyvateľov Mombasy. Keďže bioetanol má výhrevnosť šesťnásobne vyššiu ako uhlie, viedlo to k dvojitému účinku, zníženiu emisií škodlivín a zároveň zaisteniu jeho bezpečného používania v domácnostiach. Vďaka distribúcii sporákov mohla spoločnosť Samsung Electronics prispieť k zdravšiemu a bezpečnejšiemu životnému štýlu obyvateľov Mombasy, a tiež znížiť emisie skleníkových plynov.
Spolu ekologickým rozvojom bude spoločnosť Samsung Electronics pokračovať vo svojom úsilí oživiť regionálne hospodárstvo a zlepšovať prostredie poskytovaním vzdelávania v oblasti obstarávania, výroby a predaja sporákov a bioetanolu miestnym obyvateľom.

Na fotografii je spoločnosť Samsung Electronics realizujúca projekty v reakcii na globálne klimatické zmeny.
Naše ekologické výrobky berú ohľad na zdravie planéty
Obrázok stránky o ekologických výrobkoch na pozadí