Ochrana klímy

Konáme už dnes, aby sme zaručili udržateľnú budúcnosť s nízkymi emisiami CO2

Hlavný obrázok stránky o klimatických zmenách

Klimatické zmeny a globálne otepľovanie, ktoré aspoň čiastočne spôsobil nárast používania fosílnych palív, je vážny problém s dosahom na celý svet. Spoločnosť Samsung Electronics si uvedomuje, že ide o reálnu krízu, a preto vyvíja úsilie na viacerých frontoch. To zahŕňa vývoj energeticky efektívnych výrobkov, inštaláciu zariadení s minimálnymi emisiami skleníkových plynov a využívanie nových a obnoviteľných zdrojov energie.

2020 KPI výkonnosti v oblasti zmien podnebia

Intenzita emisií skleníkových plynov v závodoch na celom svete

Táto infografika znázorňuje ciele v oblasti intenzity emisií skleníkových plynov/KRW v rámci celosvetových činností vlastnených a prevádzkovaných spoločnosťou Samsung. Základné emisie skleníkových plynov v roku 2017 tvorili 3,28 ton CO2e/mil. KRW a naším cieľom pre rok 2020 je 1,55 ton CO2e/mil. KRW.

Kumulatívna redukcia skleníkových plynov vo fáze používania výrobkov

Táto infografika znázorňuje kumulatívnu redukciu skleníkových plynov vo fáze používania výrobkov. Kumulatívna redukcia skleníkových plynov vo fáze používania výrobkov od roku 2008 do roku 2017 je 217 miliónov ton CO2. Cieľ kumulatívnej redukcie pre rok 2020 počnúc od roku 2008 je 250 miliónov ton CO2.

Sústredíme sa na riešenie klimatickej krízy

Rada pre skleníkové plyny (Greenhouse Gas Council) zasadá štyrikrát za rok, aby stanovila program boja s klimatickými zmenami a posúdila doterajší pokrok. Účastníci sa tu podelia o najnovšie informácie o klimatických zmenách, stanovia podrobné akčné plány a skontrolujú úspechy za uplynulý štvrťrok. Spoločnosť Samsung Electronics zaviedla nižšie uvedený proces systematického riadenia na minimalizáciu emisií skleníkových plynov počas celého životného cyklu výrobkov vrátane výroby, distribúcie a používania.

Stratégie a akčné plány na boj s klimatickými zmenami

Ikona k znižovaniu emisií skleníkových plynov v závodoch

· Prevádzkovanie zariadení na redukciu fluorovaného plynu pri procese výroby polovodičov
· Riadenie projektov na zníženie spotreby energie a zlepšenie energetickej efektívnosti

Ikona k rozširujúcemu sa energetickému riadeniu v závodoch

· Zriadenie systémov energetického riadenia vo všetkých závodoch a udržiavanie certifikácií (od roku 2013)
· Riadenie energetických nákladov a ukazovateľov v každom závode

Ikona k redukcii skleníkových plynov vo fáze používania výrobkov

· Vývoj a uvádzanie energeticky vysokoefektívnych výrobkov

Ikona k riadeniu emisií skleníkových plynov v iných fázach

· Riadenie emisií skleníkových plynov pri logistike výrobkov, služobných cestách atď. (od roku 2009)

Ikona k riadeniu dodávateľov

· Monitorovanie emisií skleníkových plynov dodávateľov (od roku 2012)

Rozširujeme rozsah riadenia emisií na všetkých úrovniach

Riešenie problémov si vyžaduje presné informácie. Na presné meranie a riadenie našich emisií skleníkových plynov sme ich kategorizovali do troch oblastí, ktoré sú definované v protokole o skleníkových plynoch na základe ich blízkosti k obchodnej činnosti a prevádzke. Lokalizácia presného bodu emisie na každej úrovni tvorí základ pre optimálne riadenie skleníkových plynov.Oblasť 1 zahŕňa skleníkové plyny emitované pri výrobe produktov v závodoch Samsung Electronics, kým oblasť 2 znamená nepriame emisie súvisiace s nákupom energie na generovanie elektriny a pary v závodoch. Oblasť 3 pokrýva emisie iné ako v závodoch, napríklad z logistických činností, služobných ciest, nášho dodávateľského reťazca a používania našich výrobkov. Túto analýzu používame na systematické riadenie všetkých emisií, či už priame alebo nepriame, zo všetkých závodov, používania výrobkov a našich dodávateľov.

Táto infografika znázorňuje emisie skleníkových plynov v príslušných oblastiach. Oblasť 1 znamená priame emisie skleníkových plynov, oblasť 2 nepriame emisie z elektriny, pary atď. a oblasť 3 všetky iné nepriame emisie z logistiky, dodávateľov, používania výrobkov atď.
Oblasť 1 (priame emisie skleníkových plynov) a oblasť 2 (nepriame emisie z elektriny, pary atď.)

· Mesačná analýza emisií závodov na celom svete v rámci systému riadenia skleníkových plynov
· Inštalácia zariadení za rozklad skleníkových plynov pri spracovávaní polovodičov s mierou rozkladu 90 % a viac
· Inštalácia vysokoefektívnych zariadení a prechod na LED interiérové osvetlenie v závodoch na celom svete

Panoramatická fotografia závodu Samsung Electronics.
Všetky ostatné nepriame emisie z logistiky, dodávateľov, použitia produktov atď.

∙ Realizovať projekty redukcie skleníkových plynov na zlepšenie energetickej účinnosti v logistike.
∙ Objaviť projekty redukcie skleníkových plynov prostredníctvom podpory na mieste pre veľkých dodávateľov.
∙ Zvýšiť používanie video konferencií a znížiť počet medzinárodných služobných ciest.

Nákladné vozidlo (kamión Safety Truck spoločnosti Samsung Electronics)
Zníženie emisií skleníkových plynov
vo fáze používania výrobkov
Zníženie emisií skleníkových plynov vo fáze používania výrobkov
Vyhodnotenie výsledkov
za posledné dva roky.

* Jednotky: mil. tCO2
* Rozsah zhromažďovaných údajov: Osem hlavných produktových kategórií (mobilné telefóny, notebooky, televízory, monitory, chladničky, práčky, klimatizačné jednotky a tlačiarne)
* Súhrnné údaje od roku 2009

Na zlepšenie energetickej účinnosti používame vyspelé technológie

Vďaka svojim vyspelým technológiám sa spoločnosť Samsung Electronics neustále vyvíja, pretože sa usilujeme o pohodlnejší životný štýl, ktorý zohľadňuje zodpovedný prístup k životnému prostrediu. Na dosiahnutie tohto cieľa zriaďuje spoločnosť Samsung dvakrát ročne celopodnikové konzultačné skupinové stretnutie v oblasti ekológie. Na týchto stretnutiach poskytuje spoločnosť Samsung informácie o environmentálnych požiadavkách a vývoji inovatívnych technológií environmentálnym odborníkom obchodných útvarov a skúma úsporné technológie na vyvíjanie výrobkov s vysokou energetickou účinnosťou. V roku 2017 predstavila spoločnosť Samsung výrobky s energeticky vysokoúčinnými technológiami ako Quick Drive pre práčky a vysokoúčinné ventilátory v externých jednotkách klimatizácií, čo zlepšilo energetickú účinnosť v priemere o 36 % v porovnaní s rokom 2008. Tieto zlepšenia smerom k energetickej účinnosti znížili spotrebu energií a náklady na energie zákazníkov, ako aj emisie skleníkových plynov.

Táto infografika znázorňuje výkonnosť energetickej účinnosti vo fáze používania výrobkov. V roku 2017 bola priemerná spotreba energie výrobkov znížená o 36 % a kumulatívne emisie skleníkových plynov boli znížené o 217 miliónov ton v porovnaní s rokom 2008.
Táto infografika znázorňuje výkonnosť a ciele závodov spoločnosti Samsung na celom svete v oblasti spotreby energie. Spoločnosť Samsung ušetrila 30,46 mld. KRW na nákladoch na elektrinu a 28,13 mld. KRW na nákladoch na komunálne služby v roku 2017. Úspory zahŕňajú 22 % v elektrine, 12 % v systémoch kúrenia, ventilácie a klimatizácie, 18 % v prevádzkach a manažmente, 10 % v stlačenom vzduchu, 12 % v generátoroch dusíka, 9% vo vode, 8 % v pare, 1 % v zemnom plyne a 8 % v iných rôznych kategóriách.

Väčšie množstvo vyrobených produktov si vyžaduje zvýšenie počtu výrobných závodov a s tým súvisiacu vyššiu spotrebu energie. Na zníženie energie použitej na zväčšovanie našej výrobnej kapacity spoločnosť Samsung stanovila 24 prevádzkových noriem zameraných na zníženie spotreby energie vo výrobnej fáze. Pre nové závody sme vyvinuli technológie na redukciu spotreby energie, ktoré sú prispôsobené jednotlivým vlastnostiam závodov, používajú sa už v raných fázach dizajnu a zlepšujú energetickú účinnosť. V roku 2017 sme vďaka tomu aj napriek zvýšeniu výroby celkovo ušetrili 58,6 mld. KRW v nákladoch zámorských závodov na energie a komunálne služby.

Táto infografika znázorňuje výkonnosť a ciele závodov spoločnosti Samsung na celom svete v oblasti spotreby energie. Spoločnosť Samsung ušetrila 30,46 mld. KRW na nákladoch na elektrinu a 28,13 mld. KRW na nákladoch na komunálne služby v roku 2017. Úspory zahŕňajú 22 % v elektrine, 12 % v systémoch kúrenia, ventilácie a klimatizácie, 18 % v prevádzkach a manažmente, 10 % v stlačenom vzduchu, 12 % v generátoroch dusíka, 9% vo vode, 8 % v pare, 1 % v zemnom plyne a 8 % v iných rôznych kategóriách.

Priebežne rozširujeme používanie obnoviteľnej energie.

Závody spoločnosti Samsung budú naďalej rozširovať používanie obnoviteľnej energie na zníženie našich prevádzkových emisií skleníkových plynov a ochranu životného prostredia. Na dosiahnutie tohto cieľa montujeme solárne panely vo voľnom priestore, ako napríklad strechy na parkovacích miestach a budovách v závodoch v Kórei. V oblastiach s dostatočnou infraštruktúrou pre obnoviteľné energie, ako Spojené štáty americké, Európa a Čína, je naším cieľom dodávať 100 % obnoviteľných energií pre naše závody, kancelárske priestory a prevádzkové priestory.

Používanie obnoviteľnej energie v závodoch na celom svete

Vďaka tejto snahe dosiahneme rovnaké množstvo energie, ktoré vytvorí priemerná 3,1 GW slnečná elektráreň do roku 2020.

Používanie nových a obnoviteľných zdrojov energie

Vďaka tejto snahe dosiahneme rovnaké množstvo energie, ktoré vytvorí priemerná 3,1 GW slnečná elektráreň do roku 2020.

When I began my career, I found that, with the help of advanced technology, I could help patients learn more about their conditions. We think that the training program has made great contributions in the training of doctors here in Guangxi. Every time I see the heartbeat of a fetus on the screen, I feel very proud to be a doctor in the Ultrasound Department.

Realizujeme výskumy a projekty, aby sme sa prispôsobili zmenám v podnebí

S cieľom nájsť tie najlepšie spôsoby, ako reagovať na zmeny v podnebí a prekonať ich, realizujeme od roku 2015 spoločnú štúdiu s názvom CSR Activities to Adjust to Climate Change (Aktivity v oblasti sociálnej zodpovednosti na prispôsobenie sa klimatickým zmenám). Naši výskumníci v spolupráci s Fakultou environmentálnych štúdií Národnej univerzity v kórejskom Soule riešia v rámci svojich pridelení tri témy: prístup k pitnej vode, energeticky účinné bývanie a vzdelávanie o zmenách v podnebí.

V rámci projektu týkajúceho sa pitnej vody sme nainštalovali čiastočne trvalé zariadenia v desiatich lokalitách vo Vietname, v ktorých je problém zabezpečiť stálu dodávku pitnej vody. Vďaka tomu sa miestni obyvatelia už nemusia obávať nedostatku vody ani v časoch najväčšieho sucha. Naše projekty renovácie bývania pre znevýhodnené skupiny ľudí sa rozšírili na stavebný projekt na zlepšenie energetickej účinnosti bývania. Tento projekt poskytuje domácnostiam životný priestor, ktorý šetrí energiu a izoluje ich od zimy a letných horúčav pri nízkych nákladoch. Štúdia 61 domácností v roku 2017 ukázala, že priemerná spotreba energie na domácnosť počas roka sa znížila o polovicu, čo viedlo k nižším nákladom na energiu pre tých najzraniteľnejších. Neviedlo to však len k ekonomickému zisku. Taktiež to znížilo pridružené emisie skleníkových plynov, ktoré súvisia s tvorbou energie, o 43 ton CO2e ročne.

Nakoniec sme vyvinuli špeciálny vzdelávací obsah o zmenách v podnebí na platforme Samsung Smart School, ktorý môžu využívať učitelia a študenti. Pomocou tohto obsahu sme vycvičili 300 odborných prednášajúcich a ponúkli ukážkové hodiny pre 2200 detí na 11 základných školách. Vďaka tomuto úsiliu pomáhame budúcim generáciám porozumieť, aké vážne zmeny prebiehajú v podnebí a prečo je dôležité, že sa pokúšame o ich nápravu.

Fotografia fontány s pitnou vodou na škole v Thai Nguyen vo Vietname
Naše ekologické výrobky berú ohľad na zdravie planéty
Obrázok stránky o ekologických výrobkoch na pozadí