Ekologicky uvedomelé pracoviská

Naše ekologicky uvedomelé pracoviská fungujú v harmónii s prírodou

Kľúčový obrazový materiál stránky ekologicky uvedomelých pracovísk

Všetky pracoviská Samsung Electronics získali certifikáciu pre environmentálny systém riadenia a uplatňujú ekomanažment. Naše úsilie o zlepšenie stavu životného prostredia však nekončí za bránami našich závodov. V rámci všetkých pracovísk identifikujeme environmentálne problémy a riešenia. Hľadaním príčiny problémov a prijímaním preventívnych opatrení zaisťujeme, aby tieto riešenia neboli len dočasné alebo nedostatočné. Mimo našich závodov sa zasa angažujeme pri ochrane biodiverzity a ekosystému v spolupráci s miestnymi komunitami.

2020 KPI: Prevádzka ekologicky uvedomelých pracovísk

Miera certifikácie pre environmentálny systém riadenia
Tento obrázok je cieľom ekologicky uvedomelých pracovísk. Cieľom je dosiahnuť do roku 2020 100 % mieru osvedčenia systému ekologického riadenia. Presne to znamená, že všetkých našich 36 svetových výrobných závodov by malo prejsť osvedčeniami ISO 14001 a OHSAS 18001.

Prijatím environmentálneho systému riadenia na všetkých pracoviskách sme zaviedli integrované riadenie

Samsung Electronics s cieľom uplatňovať ekomanažment riadi pracoviská na základe medzinárodných noriem environmentálneho riadenia. Všetky naše pracoviská na celom svete sú držiteľom certifikácie organizácie pre normalizáciu v oblasti environmentálneho riadenia ISO 14001 a systému energetického manažérstva ISO 50001. Spoločnosť Samsung Electronics však definovala aj vlastné normy, ktoré sú ešte prísnejšie ako medzinárodné certifikáty, a dôsledne riadi všetky aspekty pracovísk. Okrem toho máme globálne centrum pre životné prostredie, zdravie a bezpečnosť a globálne centrum pre zaistenie spokojnosti zákazníkov, ktoré podliehajú priamo generálnemu riaditeľovi spoločnosti, aby organizácia mohla pracovať systematicky a organicky.

100 % environmentálna správa

Medzinárodné normy ISO 14001 a ISO 50001 sú systémy environmentálnej a energetickej správy, ktoré vydali technické výbory ISO. Spoločnosti, ktoré chcú získať osvedčenie, musia mať vypracované zásady environmentálnej správy a podrobné ciele a akčné plány v oblasti životného prostredia. Na úspešné absolvovanie prísnych hodnotení, ktoré vyžaduje norma ISO, musí žiadateľ preukázať schopnosť vykonať celý rad úloh, napríklad pridelenie zdrojov na splnenie komplikovaných záväzkov a efektívne vykonávanie príslušných úloh. Osvedčenie nie je jednorazový proces, ale zahŕňa každoročné audity a opätovné osvedčenie každé tri roky. 

Všetky pracoviská spoločnosti Samsung Electronics na celom svete úspešne absolvovali tento zložitý proces osvedčenia a pre ešte pokročilejší systém ekologickej správy sme zaviedli interné audity, ktoré vykonávajú naši vlastní experti, takže sa nespoliehame len na externé audity.
Táto infografika znázorňuje ekologické riadenie. Na ľavej strane sú uvedené informácie o interných audítoroch a na pravej sú snímky osvedčení, ako je ISO 14001 a ISO 50001. Počet interných audítorov pre systém ISO 14001 je 360 a pre systém ISO 50001 344.

Vypracovali sme smernice na zníženie emisií skleníkových plynov
a zaviedli sme ich do praxe

Kroky zamerané na boj so zmenami podnebia môžeme podnikať aj na úrovni spoločnosti. Jedným z týchto opatrení je objektívne a transparentné posúdenie súčasnej výkonnosti a identifikácia potenciálnych interných zlepšení. Spoločnosť Samsung Electronics na tento účel každý rok overuje svoje skutočné emisie skleníkových plynov prostredníctvom tretej strany. Na základe diagnostiky interných kontrolórov sme navyše našli spôsob, ako znížiť naše emisie, a priebežne prijímame kroky smerujúce k zlepšeniu. Jednou z našich hlavných oblastí záujmu pri znižovaní skleníkových plynov je neustála snaha o zníženie emisií fluórových plynov, ktoré majú zásadný vplyv na globálne otepľovanie. To viedlo k významnému pokroku, najmä v našich závodoch na výrobu polovodičov.

Táto infografika znázorňuje stav redukcie kumulovaných fluórových plynov v závodoch spoločnosti Samsung v Kórei, kde sa nachádza veľká časť našej výroby polovodičov. Redukcia kumulovaných fluórových plynov sa medziročne zlepšila z 1,98 mil. CO2eq v roku 2015 na 3,63 mil. CO2eq v roku 2016 a na 5,48 mil. CO2eq v roku 2017 na 7,37 mil. Co2eq v roku 2018. Kumulatívna redukcia za posledné 4 roky tvorí celkom 7,37 milióna CO2eq.

Kumulatívna redukcia fluórových plynov závodov spoločnosti Samsung v Kórei
*Jednotka: 10 000 ton CO2eq
Akumulované zníženie v roku 2018 bolo 1,89 mil. CO2eq

Samsung Electronics znižuje emisie skleníkových plynov
Pri čistení povrchu kremíkových doštičiek pri spracovávaní polovodičov sa používa fluorovaný plyn, ktorý patrí medzi skleníkové plyny. Doštička je tenký kremíkový plátok, ktorý slúži ako polovodičová základňa. Stav povrchu doštičky je rozhodujúci pre kvalitu a výkon polovodiča, takže použitie fluorovaného plynu je nevyhnutné. Spoločnosť Samsung Electronics preto skúmala možnosti, ako emisie fluorovaných plynov minimalizovať, a napokon vyvinula nové zariadenie na redukciu emisií skleníkových plynov. Toto zariadenie, ktoré je výsledkom spolupráce spoločostí Samsung Electronics a Samsung Engineering, výrazne redukuje používanie fluorovaného plynu, rozkladá ho a zároveň výrazne znižuje množstvo spotrebovanej energie. Predchádzajúca metóda rozkladu plynu s použitím vysokej teploty si vyžadovala veľké množstvo energie, čo samo osebe predstavovalo zbytočnú produkciu skleníkových plynov. Nová technológia však umožňuje rozklad skleníkových plynov pri nízkej teplote, čo vedie k nižšej spotrebe energie. Vďaka tomuto úsiliu dokážeme spracovať viac ako 90 % skleníkových plynov vyprodukovaných v našich závodoch.

Minimalizujeme vplyv na životné prostredie znižovaním emisií znečisťujúcich látok v našich závodoch

Pri výrobnom procese nevyhnutne dochádza k vzniku vedľajších produktov, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu ovzdušia a vôd. Spoločnosť Samsung Electronics investuje nemalé prostriedky do minimalizácie negatívnych účinkov týchto znečisťujúcich látok na životné prostredie, napríklad prostredníctvom výmeny zariadení a zdokonaľovania procesov. Bojlery v našich závodoch sme vybavili horákmi s nízkymi emisiami NOx, ktoré spotrebúvajú menej energie a podstatne znižujú emisie NOx a CO2. Pri zostavovaní výrobných liniek okrem toho inštalujeme zariadenia na kontrolu znečistenia, ktoré sú optimalizované pre danú linku. Rozšírili sme aj zariadenia na úpravu vody v našich kórejských závodoch, ktoré teraz dokážu odstrániť 97,6 % znečisťujúcich látok. Nebezpečný odpad sa navyše skladuje v špeciálnych kontajneroch, ktoré zabraňujú akýmkoľvek únikom a úplne vylučujú možnosť kontaminácie pôdy. Realizujeme aj iniciatívy na prevenciu znečistenia, v rámci ktorých kontrolujeme a vopred odstraňujeme prvky, ktoré by mohli produkovať znečisťujúce látky. Vyvíjame maximálne úsilie na minimalizáciu nášho vplyvu na životné prostredie prostredníctvom rôznych iniciatív na kontrolu a prevenciu znečistenia, ktoré sa začínajú ešte pred výrobným procesom a trvajú aj dlho po ňom.

Táto infografika znázorňuje kapitálové investície spoločnosti Samsung na zlepšenie prevádzkovej výkonnosti v oblasti ochrany životného prostredia. Investície do ekológie spoločnosti Samsung boli 5,82 mld. KRW v roku 2013, 6,883 mld. KRW v roku 2014, 6,59 mld. KRW v roku 2015, 9,334 mld. KRW v roku 2016, 9,515 mld. KRW v roku 2017 a 9,167 mld. KRW v roku 2018. V porovnaní s rokom 2013 sa investície do ekológie v roku 2018 zvýšili o 58 %.

Investície do ekológie sa v roku 2018 zvýšili o 58 % v porovnaní s rokom 2013

Podporujeme iniciatívy na ochranu biodiverzity, aby si život na Zemi zachoval svoju rozmanitosť

Zachovanie ekosystému a ochrana životného prostredia sú dôležitou súčasťou snáh o zdravú planétu. Zamestnanci spoločnosti Samsung Electronics sa podieľajú na aktivitách zameraných na ochranu zdravia ekosystému. Spoločným uplatňovaním základnej filozofie ochrany biodiverzity a organizovaním kampaní, ktoré propagujú jej význam, motivujeme zamestnancov, aby priložili ruku k dielu.

Táto infografika znázorňuje základnú filozofiu a akčné plány spoločnosti Samsung Electronics na ochranu biodiverzity. Základná filozofia znie: „Samsung Electronics uznáva prínos a význam ekosystému a biodiverzity. Aktívne sa zapájame do iniciatív na ochranu ekosystému, aby sme minimalizovali negatívne vplyvy na biodiverzitu.“ Akčné plány zahŕňajú: 1) vzdelávanie zamestnancov, aby pochopili, že ochrana biodiverzity je jedna z hlavných hodnôt ekomanažmentu, 2) posúdenie a analýzu vplyvu produktov na ekosystém a biodiverzitu počas celého životného cyklu a úsilie o minimalizáciu prípadných negatívnych účinkov, 3) zmapovanie regiónov s vysokým stupňom biodiverzity na všetkých pracoviskách v Južnej Kórei a v cudzine a vykonávanie aktivít na ochranu biodiverzity, ktoré riešia miestne potreby, a 4) priebežnú komunikáciu so zamestnancami, miestnymi komunitami, mimovládnymi organizáciami a inými zainteresovanými stranami a podporu úsilia miestnych komunít o zachovanie biodiverzity.
Ochrana biotopov ohrozených druhov

Identifikovali sme ohrozené druhy a ich biotopy v regiónoch, kde sa nachádzajú naše výrobné závody, a realizujeme kampane na ochranu biodiverzity v spolupráci s príslušnými organizáciami vrátane miestnych komunít, štátnych inštitúcií a akademickej obce.

Táto infografika znázorňuje ohrozené druhy žijúce v blízkosti našich pracovísk v Južnej Kórei. V meste Suwon je ohrozený 1 druh cicavca, 6 druhov vtákov, 2 druhy obojživelníkov a 1 rastlinný druh. V meste Hwaseong: 1 druh cicavca, 26 druhov vtákov, 3 druhy obojživelníkov, 1 druh hmyzu a 2 druhy rastlín. V meste Gwangju: 5 druhov cicavcov, 6 druhov vtákov, 1 druh ryby a 1 rastlinný druh. V meste Yongin: 2 druhy obojživelníkov, 1 druh hmyzu. V meste Asan: 1 druh cicavca, 19 druhov vtákov, 3 druhy obojživelníkov a 2 iné druhy. V meste Gumi: 2 druhy cicavcov, 7 druhov vtákov, 1 druh ryby a 3 druhy rastlín.

Ochrana žeriava bielokrkého – obnova biotopu Jaepyeong (mokrade Jaedurumi + Haepyeong)
Závod spoločnosti Samsung Electronics v meste Gumi, provincia Gyeongsangbuk-do, sa v roku 2013 stal prvým v Kórei, ktorý podpísal partnerstvo za zachovanie biodiverzity s centrálnou vládou, miestnymi samosprávami a univerzitami. Odvtedy sme podporili umelé oplodnenie dvoch párov ohrozeného žeriava bielokrkého (kórejská prírodná pamiatka č. 203), ktoré boli dovezené z Holandska. V apríli 2016 sa Výskumnému ústavu ekologického životného prostredia vtáctva podarilo tieto vtáky úspešne odchovať. Tento krok pomôže obnoviť ekosystém mokradí Haepyeong, ktoré tvoria biotop pre sťahovavé vtáctvo, a predstavuje významný prínos k zachovaniu biodiverzity.

Zachovanie pobrežných piesočných dún
V našom závode Onyang v provincii Chungcheongnam-do od roku 2008 spolupracujeme s Úradom pre životné prostredie v povodí rieky Geum na zachovaní pobrežných piesočných dún, ktoré sú domovom dvoch ohrozených druhov – čínskej volavky bielej a vzácneho druhu jašterice. V meste Boyreong momentálne podporujeme aktivity, ako je napríklad čistenie oceánu, odstraňovanie invazívnych rastlín a ochrana piesočných dún v Sohwangu, kým v Asane podporujeme obnovu trstinových porastov.

Odstraňovanie invazívnych druhov rýb a rastlín
Naše závody Giheung a Hwaseong v provincii Gyeonggi-do každý rok v tokoch Osan a Woncheonri vykonávajú aktivity na ochranu ekosystému, v rámci ktorých odstraňujú invazívne druhy, kŕmia divé zvieratá a spúšťajú kampane na ochranu životného prostredia.

Svetový deň vody

Voda je zdrojom všetkého života. Všetky pracoviská spoločnosti Samsung Electronics na celom svete si každý rok 22. marca pripomínajú svetový deň vody a vykonávajú aktivity na ochranu riečnych a morských ekosystémov. Nielen zamestnanci, ale aj ľudia z rôznych polí pôsobnosti, napríklad miestne komunity, občianske združenia a akademická obec spolupracujú na podpore kampaní na ochranu vody, vzdelávania a podobných aktivít. Vodu totiž môžeme ochrániť len spoločným úsilím.

Fotografia zo svetového dňa vody
Spoločné formovanie budúcnosti: naším cieľom je udržateľný dodávateľský reťazec
Obrázok stránky o dodávateľskom reťazci na pozadí