Efektívne využívanie zdrojov

Šetrenie, dlhšie používanie a recyklácia

Hlavný obrázok stránky o efektívnom využívaní zdrojov

Hospodársky rast už od čias priemyselnej revolúcie sprevádzala bezohľadná ťažba a nešetrné využívanie prírodných zdrojov. Experti nás opakovane varujú pred neblahými následkami tejto ťažby a vyčerpaním zdrojov. Spoločnosť Samsung Electronics neberie tieto varovania na ľahkú váhu, a preto prijíma širokú škálu preventívnych opatrení.
V rámci procesu vývoja a výroby produktov sa usilujeme o efektívne využívanie zdrojov prostredníctvom technologických inovácií a hľadáme spôsoby, ako znovu zužitkovať nevyhnutný odpad a produkty na konci životnosti. Naďalej sa budeme snažiť o výrobu lepších produktov s menšou spotrebou zdrojov a premenu elektroodpadu na použiteľné zdroje.

KPI účinného využívania zdrojov

 
 • Hromadný spätný odber elektroodpadu z celého sveta

 • Využitie recyklovaných plastov

 • Používanie papierových obalov z udržateľných zdrojov

 • Miera recyklácie odpadu v závodoch spoločnosti Samsung.

 • Intenzita používania vody

 
 • Hromadný spätný odber elektroodpadu z celého sveta

 • Využitie recyklovaných plastov

 • Používanie papierových obalov z udržateľných zdrojov

 
 • Miera recyklácie odpadu v závodoch spoločnosti Samsung.

 • Intenzita používania vody

Naším cieľom je obehové hospodárstvo, v ktorom sa zdroje používajú opakovane

Spoločnosť Samsung Electronics vyvíja úsilie zamerané na obehové hospodárstvo s cieľom ochrániť životné prostredie pred krízou a využívať zdroje účinnejšie. Prekračovaním bežnej praxe využívania zdrojov, použiť ich raz a následne zahodiť, spoločnosť Samsung pracuje na tom, aby zaistila, že zdroje sa môžu opätovne využiť prostredníctvom obnovy, opätovného využitia a recyklácie po skončení životnosti výrobku. Znížením typu použitých materiálov a optimalizáciou montážnych techník sme vytvorili výrobné metódy, ktoré minimalizujú používanie zdrojov. Zberom výrobkov, ktoré dosiahli koniec svojej technickej životnosti, opätovne zhodnocujeme materiály. Spoločnosť Samsung vďaka tomuto systému obehového hospodárstva znižuje množstvo prírodných zdrojov potrebných na výrobu, redukuje skleníkové plyny a znečisťujúce látky, ktoré vznikajú pri spaľovaní odpadu, a zabraňuje znečisteniu pôdy a spodných vôd skládkami.

A predovšetkým, najlepší spôsob, ako šetriť zdroje, je výroba kvalitných výrobkov s dlhou životnosťou. Spoločnosť Samsung pred uvedením výrobku na trh vykonáva dôkladné testy spoľahlivosti, aby bola zaručená jeho trvácnosť. Poskytujeme pohodlnú možnosť opráv prostredníctvom našich globálnych servisných centier a ponúkame priebežné softvérové aktualizácie. Týmito postupmi predlžujeme životnosť našich výrobkov, aby sme ďalej prispievali k obehovému hospodárstvu, a šetríme zdroje.

Štruktúra obehového hospodárstva, ktorú prijala spoločnosť Samsung Electronics

Fotografia štruktúry obehového hospodárstva, ktorú prijala spoločnosť Samsung Electronics

Starým výrobkom vdychujeme nový život

Vytvorenie systému obehového hospodárstva je zásadným a základným faktorom pri minimalizácii odpadu a účinnom využívaní zdrojov.
Preto spoločnosť Samsung Electronics na celom svete prevádzkuje program Re+, ktorý sa zaoberá zberom elektronického odpadu. Výrobky po uplynutí životnosti sa zbierajú prostredníctvom našich servisných stredísk alebo recyklačných podnikov a zozbieraný elektronický odpad sa recykluje s pomocou metódy šetrnej k životnému prostrediu a znovu sa používa ako užitočný zdroj. Podarilo sa nám zhromaždiť spolu 3,55 milióna ton odpadu z produktov medzi rokmi 2009 a 2018.

Toto je obrázok programu Re+ spoločnosti Samsung Electronics. Re+ je najreprezentatívnejší program na efektívne využívanie zdrojov spoločnosti Samsung Electronics.

Keď sa zdroj použije, obnoví sa, recykluje a opätovne použije.

Spoločnosť Samsung Electronics sa presúva z predchádzajúcej štruktúry, ktorá spotrebúva zdroje tam, kde boli zdroje zlikvidované po jednom použití, a vykonáva rôzne činnosti, ktoré zvažujú recykláciu v uzavretých cykloch, ktorá využíva, recykluje a potom znovu využíva použité zdroje. V rámci nášho úsilia o vytvorenie sociálnej štruktúry recyklovania zdrojov najprv analyzujeme zloženie svojich hlavných produktov a z rôznych uhlov analyzujeme vplyv, ktorý má každá látka na bezpečnosť dodávateľského reťazca, životné prostredie, spoločnosť a hospodárstvo.

Tento obrázok znázorňuje zvyčajné zloženie mobilných telefónov, ktoré sú vyrobené 35,1 % z plastov, 20,2 % z hliníka, 10,6 % z ocele, 10,0 % z medi, 8,6 % z kobaltu a 15,5 % z ostatných materiálov.

Jedným z ukážkových prípadov úsilia spoločnosti Samsung o recykláciu je recyklačné stredisko Asan, ktoré zriadila a prevádzkuje spoločnosť Samsung. Väčšina kovov a plastov, ktoré prichádzajú z recyklačného strediska, sa druhotne používa na výrobu elektroniky. Odkedy bolo recyklačné stredisko Asan založené v roku 1998, recykluje odpadovú elektroniku. Len v roku 2018 spracovalo 369 000 chladničiek, pračiek, klimatizácií a výpočtových zariadení, pričom sa vytriedilo 25 207 ton hlavných kovov (oceľ, meď, hliník atď.) a plastov určených na recykláciu. Plasty z odpadovej elektroniky roztriedené v stredisku Asan sa dodávajú výrobcom plastov, ktorí im upravia zloženie, aby sa mohli opätovne použiť. Vďaka spoločne vyvinutej metóde stredisko Asan zaviedlo recyklačný systém v uzavretej slučke, ktorý umožňuje používanie obnovených plastov vo výrobkoch Samsung. 2 743 ton obnovených plastov vyrobených vďaka tomuto recyklačnému systému v roku 2018 sa použilo na chladničky, klimatizácie a práčky spoločnosti Samsung. A keď vezmeme do úvahy obnovené plasty získané z iných zdrojov, pri výrobe spotrebičov, televízorov, monitorov a nabíjačiek mobilných telefónov bolo použitých približne 39 000 ton. Meď sa oddeľuje od hlavných komponentov (drôty, kompresory atď.), recykluje a využíva na výrobu elektroniky. Ďalším príkladom je kobalt, ktorý je jedným z hlavných zdrojov v batériách mobilných telefónov.

Tento obrázok znázorňuje proces recyklácie odpadového plastu v uzavretej slučke v stredisku Asan.
 • Zoznam inštitúcií zaoberajúcich sa zberom a recykláciou elektroodpadu podľa krajín 89 KB STIAHNUŤ
 • Zoznam inštitúcií zaoberajúcich sa recykláciou obalov a batérií v európskych krajinách 162 KB STIAHNUŤ

Výrobný odpad premieňame na zdroje

Množstvo odpadu, ktoré sa vyprodukuje od fázy vývoja až po výrobu výrobkov, je značné. Pri zložitých elektronických zariadeniach s veľkým počtom súčiastok tvoria veľký objem už len obaly jednotlivých častí. Na konci projektu skončia všetky pilotné produkty, ktoré vzniknú pri dolaďovaní finálneho výrobku, v odpade. Ak by sa všetky spálili alebo zahrabali do zeme, znamenalo by to znečistenie životného prostredia a vyčerpanie zdrojov. Spracovaním odpadu prostredníctvom recyklačnej spoločnosti dbajúcej na ochranu životného prostredia zvyšuje spoločnosť Samsung obnovu recyklovateľných materiálov a svoj celkový cieľ v oblasti recyklácie odpadov 95 %, ktorý dosiahla už v roku 2016, o štyri roky napred plánom.

Tento obrázok znázorňuje proces recyklácie odpadového plastu v uzavretej slučke v stredisku Asan.

Nahradili sme jednorazové plastové obaly za ekologicky šetrné materiály.

V poslednom čase sa znečistenie mora plastmi, mikroplastmi a inými látkami súvisiacimi s plastmi stalo horúcou témou, ktorá sa preberala na celom svete. V súlade s týmto trendom spoločnosť Samsung Electronics zaviedla ekologické zásady balenia a nahrádza plastové materiály na jedno použitie použité v našich výrobkoch papiermi, bioplastmi alebo inými ekologickými materiálmi. Bioplast je ekologický plast s nižším obsahom fosílnych palív, ktorý umožňuje použitie škrobu, cukrovej trstiny a ďalších biomateriálov. Plánujeme tiež používať iba papier, ktorý získal osvedčenie o udržateľnosti lesov, a to v obaloch a príručkách všetkých našich výrobkov do konca roka 2020.

Využitie ekologických baliacich materiálov
Fotografie existujúceho obalového materiálu pre smartfóny a baliaceho materiálu pre Galaxy S10
Existujúci baliaci materiál pre smartfón – Plast: nabíjačka, slúchadlá, slúchadlo do uší, kábel Baliaci materiál pre Galaxy S10 – Papier: slúchadlá, slúchadlo do uší, kábel – Iný ako baliaci materiál: nabíjačka

Predĺženie životnosti výrobkov

Predĺžená životnosť výrobkov vďaka zákazníckym službám a vyššej odolnosti.

Spoločnosť Samsung Electronics sa vždy snaží zvyšovať odolnosť svojich výrobkov vykonávaním rôznych skúšok, napríklad skúšok sily, odolnosti proti pádu a skúšaním životnosti počas fázy vývoja výrobkov, aby si naši zákazníci mohli dlhšie užívať rovnaký výkon. Snažíme sa o viac, ako len plniť medzinárodné smernice, vykonávame zároveň testy prahových hodnôt, napríklad skúšku voľným pádom z rôznych uhlov a s rôznymi podlahami a skúšku vodeodolnosti za rôznych podmienok.
Spoločnosť Samsung sa okrem toho pokúša minimalizovať výmenu a opravy dielov kvôli chybe výrobkov. Svoje úsilie navyše zameriavame na predĺženie životnosti výrobkov, a to poskytovaním rýchlej diagnostiky výrobku a opráv odborníkmi. Pre tieto účely poskytujeme možnosť vyzdvihnutia produktu a možnosti opráv priamo na mieste a neustále rozširujeme autorizovanú sieť obnovovacích a servisných centier spoločnosti Samsung, vďaka čomu môžeme poskytovať presnejšiu a rýchlejšiu diagnostiku a opravy.

Skúšanie odolnosti mobilného telefónu
Druhotné využitie telefónov Galaxy v projekte Galaxy Upcycling
– Plnenie sociálnej zodpovednosti prostredníctvom zlikvidovaných mobilných telefónov

Od roku 2016 spoločnosť Samsung Electronics nepretržite realizuje projekt Galaxy Upcycling, ktorý mení staré smartfóny Galaxy, ktoré sa už nepoužívajú, na novo fungujúce zariadenia internetu vecí. Vďaka takýmto zariadeniam internetu vecí – kŕmidlám pre domáce zvieratá a zvončekom (aby sme spomenuli aspoň niektoré z nich) – sa nám podarilo zlepšiť kvalitu života našich spotrebiteľov a zároveň chrániť životné prostredie.
V roku 2018 sme realizovali projekt koncového vývoja oftalmoskopu s použitím technológie Galaxy Upcycling ako našej vhodnej technológie. V spolupráci s projektom BOM spoločnosti Yonsei University Health Syste, ktorý spoločnosť Samsung Electronics podporuje prostredníctvom programu Tomorrow Solution Program, sme vyvinuli oftalmoskopy, ktoré môžu byť použité v rozvojových krajinách, v ktorých ľudia nemôžu dostať primerané lekárske ošetrenie kvôli problémom s distribúciou drahých diagnostických zariadení. V dôsledku toho sa očakáva, že mnohí obyvatelia rozvojových krajín uniknú riziku oslepnutia. Ďalej plánujeme rozšíriť používanie technológie na diagnostické zariadenia na vyšetrenie krčka maternice, okrem iného s cieľom ďalej prispievať k podpore zdravia v rozvojových krajinách.
Cieľom programu „Galaxy Upcycling Program“ je v spolupráci s inštitúciami, ktoré sa usilujú dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj v prostredí obmedzenom na zdroje, navrhnúť rôzne koncepcie, ktoré presahujú rámec zdravotníctva.

Obrázok plnenia sociálnej zodpovednosti prostredníctvom zlikvidovaných mobilných telefónov

Šetrenie, opätovné využívanie a recyklácia drahocenných vodných zdrojov

V reakcii na čoraz závažnejšiu globálnu krízu vodných zdrojov a v rámci nášho úsilia o ochranu životného prostredia sme v spoločnosti Samsung Electronics zaviedli stratégiu 3R (Reduce, Reuse, Recycle – Redukovať, opätovne použiť, recyklovať) pre vodné zdroje. Zabránili sme plytvaniu vodou výmenou starých presakujúcich ventilov a vývojom dômyselných riadiacich jednotiek, ktoré zabezpečujú, že sa použije iba nevyhnutné množstvo vody. Okrem toho sme vylepšili svoje procesy, aby sme vodu mohli používať opakovane a znížiť jej spotrebu. Predtým sa voda použitá v jednom procese už nemohla použiť v ďalšom, pretože každý proces si vyžadoval vodu s inými vlastnosťami. Po štandardizácii však môžeme vodu používať vo viacerých procesoch. V roku 2018 sme vďaka tomu opakovane použili 60 609 ton vody, čo je o 8 % viac ako v predchádzajúcom roku, a množstvo opakovane použitej vody tvorilo 45,1 % celkovej spotreby vody. Naďalej hľadáme nové spôsoby, ako do roku 2020 znížiť intenzitu spotreby vody na 50 ton na 100 mil. KRW.

Táto infografika znázorňuje politiku spoločnosti v oblasti vodných zdrojov. Horná časť predstavuje základnú filozofiu a dolná časť akčné usmernenia. Základná filozofia spočíva v tom, že Samsung Electronics si uvedomuje význam vodných zdrojov pre udržateľnú spoločnosť a obchod. Ako globálna spoločnosť nesieme zodpovednosť za ochranu týchto zdrojov. Akčné usmernenia zahŕňajú: 1) úsilie o minimalizáciu ohrozenia vodných zdrojov pri riadení podniku, 2) uznanie dôležitosti vodných zdrojov v rámci našej firemnej kultúry, 3) aktívnu spoluprácu pri dodržiavaní štátnych politík v oblasti vodných zdrojov a 4) zverejňovanie našich politík a aktivít v oblasti vodných zdrojov.
Naše ekologicky uvedomelé pracoviská fungujú v harmónii s prírodou
Obrázok na pozadí stránky ekologicky uvedomelých pracovísk