Udržateľný dodávateľský reťazec

Spoločné formovanie budúcnosti: naším cieľom je udržateľný dodávateľský reťazec

Hlavný obrázok stránky o udržateľnom dodávateľskom reťazci

Dokážeme vybudovať lepší svet, ak budeme zastávať spoločné hodnoty a spolupracovať na základe dôvery. To isté platí aj pre ekologický manažment. Spoločnosť Samsung Electronics na maximalizáciu synergického efektu pri spolupráci s dodávateľmi, našimi strategickými partnermi, uplatňuje ekologický manažment. Našim dodávateľom poskytujeme dostatočný rozpočet a personál, aby dokázali splniť medzinárodné normy v oblasti ekologického manažmentu, a tiež vzdelávanie, ktoré ich zamestnancom pomôže uvedomiť si význam životného prostredia. Maximálny potenciál ekologického manažmentu sa totiž dá dosiahnuť len vtedy, ak všetci priložia ruku k dielu.

Stratégie manažmentu udržateľného dodávateľského reťazca

Spoločnosť Samsung Electronics má rozsiahly dodávateľský reťazec, ktorý zahŕňa približne 2 500 dodávateľov na celom svete. Niektorí z nich dodávajú suroviny, iní zasa súčiastky alebo zariadenia, ale všetci sú nenahraditeľní. Veríme, že keby sa všetci zapojili do ekologického manažmentu, vyvolalo by to pozitívnu reťazovú reakciu, a preto našim dodávateľom poskytujeme technickú a ekonomickú podporu a prideľujeme im konzultantov. Tým ich motivujeme k aktívnemu prechodu na ekologický manažment a budujeme udržateľný dodávateľský reťazec. Pri výbere nových dodávateľov navyše vykonávame hodnotenie environmentálneho manažmentu prostredníctvom nášho vlastného certifikačného programu Eco-Partner. Po hodnotení, pri ktorom sa posudzujú environmentálne hodnoty kandidáta, jeho ochota prevádzkovať ekologickú výrobu a rozsah, v akom premietol tieto hodnoty do praxe, prijmeme konečné rozhodnutie.

Táto infografika znázorňuje sekciu životného prostredia v rámci stratégie a systému riadenia udržateľného dodávateľského reťazca. Pri hodnotení Eco-Partner sa uplatňujú smernice týkajúce sa výrobkov a životného prostredia, poskytuje sa vzdelávanie a školenia a vykonáva sa kontrola nebezpečného obsahu. Splnenie požiadaviek na certifikáciu Eco-Partner je pre dodávateľov povinné. V rámci hodnotenia EHS sa overujú štandardy v 22 oblastiach, napríklad BOZP, protipožiarne opatrenia, nakladanie s nebezpečnými látkami a environmentálne zariadenia. Kandidáti musia bezpodmienečne splniť podmienky v ôsmich povinných oblastiach, ktoré zahŕňajú protipožiarne opatrenia, nakladanie s nebezpečnými látkami a odpadom, kanalizáciu a spracovanie odpadových vôd.

Uplatňujeme certifikačný systém Eco-Partner pre dôsledné riadenie dodávateľského reťazca

Všetci dodávatelia poskytujúci výrobky alebo súčiastky, ktoré predáva spoločnosť Samsung Electronics, podliehajú certifikácii Eco-Partner. Certifikácia vychádza z hodnotenia súladu dodávateľa s našimi normami na kontrolu látok používaných vo výrobkoch a jeho environmentálneho systému manažérstva kvality. Dodávatelia musia predložiť správu o environmentálnej kontrole výrobkov s informáciami o nakladaní s nebezpečnými látkami a údajmi o spoločnosti, ktorá dodáva suroviny. Samsung Electronics potom vykoná dôkladnú analýzu a overenie predložených dokumentov priamo vo výrobnom závode dodávateľa. Na udržanie certifikácie Eco-Partner sa dodávatelia musia každé dva roky podrobiť auditu. V prípade, že ho neabsolvujú úspešne, sú vylúčení z dodávateľského reťazca. Týmto spôsobom sa usilujeme o zapojenie dodávateľov do našich iniciatív v oblasti ekologického manažmentu. Namiesto jednorazového hodnotenia vykonávame priebežné riadenie a kontrolu s cieľom zaistiť udržateľný dodávateľský reťazec.

Táto infografika znázorňuje proces certifikácie Eco-Partner. Pri každej dodávke surovín určených pre dodávateľov je nutné potvrdiť podrobnú analýzu a zloženie surovín. Dodávatelia následne musia spoločnosti Samsung Electronics predložiť záručný list, podrobnú správu o analýze (údaje ICP/GCMS), karty bezpečnostných údajov materiálu (MSDS) a vzorky na kontrolu. V ďalšom priebehu certifikačného procesu Eco-partner sa dôkladne skontrolujú predložené dokumenty a vzorky a environmentálny systém manažérstva kvality.
Konkurenčné prostredie: komplexné hodnotenie dodávateľov

Komplexné hodnotenie dodávateľov sa realizuje každý rok s cieľom posilniť konkurencieschopnosť našich dodávateľov. Toto hodnotenie je kategorizované do dvoch oblastí – obchodná konkurencieschopnosť a riziká udržateľnosti. Kategória rizík udržateľnosti, ktorá pokrýva environmentálny sektor, hodnotí úsilie partnera v oblasti ekologického manažmentu a jeho certifikáciu vo vzťahu k medzinárodným environmentálnym normám. Dodávatelia s lepšími výsledkami hodnotenia dostanú viac príležitostí a výhod, kým zaostávajúci dodávatelia ponesú zodpovednosť za svoje nedostatky. To znamená, že dodávatelia, ktorí chcú spolupracovať so spoločnosťou Samsung Electronics, musia myslieť nielen na svoj obchod, ale aj na životné prostredie. Ak sa dodávateľ kvôli slabým výsledkom v sektore životného prostredia umiestni v kategórii vysokého rizika, tohto dodávateľa riadime samostatne a priebežne kontrolujeme jeho pokrok v príslušných oblastiach. Podporné programy v oblasti environmentálneho poradenstva, ktoré boli určené pre hlavných dodávateľov, sa od roku 2016 rozšírili na sekundárnych a terciárnych dodávateľov, čoho výsledkom je integrovanejší a udržateľnejší dodávateľský reťazec.

  • Kódex správania dodávateľov spoločnosti Samsung 267 KB STIAHNUŤ

V rámci úsilia dodávateľov o znižovanie emisií skleníkových plynov sme dosiahli vysadenie jedného milióna borovíc.

Raz za rok spoločnosť Samsung Electronics vykonáva prieskum emisií skleníkových plynov a spotreby energie všetkých našich dodávateľov vrátane elektriny a fosílnych palív. V rámci tejto činnosti poskytujeme terénne poradenstvo dodávateľom, ktorým sa energie nedarí riadiť efektívne. Toto poradenstvo im pomáha zefektívniť spotrebu energie alebo šetriť energiou zlepšovaním ich procesov alebo poskytnutím potrebného vybavenia. V roku 2016 sme desiatim dodávateľom zadali 62 úloh, ktoré spočívali v znížení spotreby energie a emisií skleníkových plynov, a poskytli sme im prostriedky na riešenie týchto problémov. Výsledkom bolo zníženie emisií CO2 o približne 4 920 ton. Keďže jedna borovica pohltí asi 5 kg CO2 za rok, znamená to vysadenie približne jedného milióna borovíc.

letecká fotografia borovicového lesa

Prípad spoločnosti Chemtronics dokazuje, že čo je dobré pre životné prostredie, je dobré aj pre obchod
Chemtronics je dodávateľ chemikálií. Keď sme v rámci hodnotenia energetickej efektívnosti skontrolovali jeho spotrebu energie, zistili sme, že je veľmi závislý od elektriny. Presnejšie, 95 % jeho zdrojov energie tvorila elektrina a 5 % kvapalný ropný plyn. Samsung Electronics preskúmala stav vybavenia spoločnosti. Zistili sme, že vo vzduchovom kompresore dochádza k strate energie a že sušička vzduchu spotrebúva priveľa elektriny. Začali sme jednoduchými úlohami, ako je inštalácia vysokoefektívnych LED svetiel, a vylepšili sme aj problematické zariadenia, ktoré spôsobovali stratu energie. Okrem toho sme na sušičku vzduchu nainštalovali kontrolný systém s cieľom zabrániť plytvaniu a znížiť spotrebu energie dodržaním konštantnej vlhkosti a teploty vzduchu. Po týchto vylepšeniach sme vykonali ekonomickú analýzu investície so zreteľom na päť aspektov: množstvo a rýchlosť zníženia spotreby energie, výška ušetrených nákladov, výška investície a doba návratnosti. Zmerali sme aj rozsah zníženia emisií skleníkových plynov, aby sme si overili prínos pre životné prostredie. Spoločnosť Chemtronics vďaka týmto opatreniam zaznamenala nielen podstatné zvýšenie energetickej efektívnosti, ktoré viedlo k zníženiu nákladov, ale aj pokles emisií skleníkových plynov na úrovni 432,9 toe.

Viac informácií o stratégii/podpore riadenia dodávateľov a nerastných surovín z konfliktných oblastí
Obrázok udržateľného riadenia dodávateľského reťazca na bielom pozadí
Usilujeme sa o transparentnú a otvorenú komunikáciu
Obrázok stránky o dodávateľskom reťazci na pozadí