Etika

Spravodlivá a transparentná firemná kultúra

Podporujeme integritu v našich každodenných činnostiach, aby sme sa správali zodpovedne a v súlade s našou spoločenskou pozíciou, ako sa očakáva od špičkovej globálnej spoločnosti.

 

Obchodné činnosti vykonávame v mnohých krajinách na celom svete, preto rešpektujeme a analyzujeme odlišnosti v legislatíve, nariadeniach a všeobecnej praxi jednotlivých krajín a svoju činnosť vykonávame v súlade so zákonmi a etickým správaním. Takisto sme vytvorili a implementovali globálne smernice na ochranu osobných údajov, pretože rešpektujeme súkromie našich zákazníkov a zamestnancov a chránime ich osobné údaje. Naše snahy systematicky riadiť etické riziká a zabezpečovať súlad s nariadeniami vychádzajú z Globálneho kódexu správania a z Kódexu podnikového správania spoločnosti Samsung , v súlade s ktorými sa musia riadiť všetci naši zamestnanci pri jednotlivých činnostiach a rozhodnutiach. Naše firemné právne oddelenie pod priamym vedením generálneho riaditeľa má na starosti Tím pre zabezpečenie súladu s nariadeniami a Výbor na zabezpečenie ochrany súkromia s cieľom posilniť dodržiavanie zhody s nariadeniami. Výbory zabezpečujúce súlad s nariadeniami a Výbor na zabezpečenie ochrany súkromia pomáhajú nášmu najvyššiemu vedeniu v rozhodovacích procesoch. V týchto výboroch sú zastúpené všetky naše obchodné divízie a regionálne prevádzky, ktoré sa zaviazali zabezpečovať dodržiavanie súladu s nariadeniami a ochranu súkromia. Ich cieľom je reagovať na kontrolu súladu prevádzkových činností a riadiť programy zabezpečujúce súlad s nariadeniami v miestnych pobočkách a dcérskych spoločnostiach.

Organizačná štruktúra divízií spoločnosti Samsung Electronics.

Vysvetlenie organizačnej štruktúry. Divízie spoločnosti Samsung Electronics.

Spoločnosť Samsung Electronics pozostáva z predstavenstva a piatich jednotiek.

 • Výbor pre transakcie so spriaznenými stranami
 • Riadiaci výbor

Funkčná jednotka.

 • Globálne marketingové stredisko
 • Globálne CS stredisko
 • Globálne EHS stredisko
 • Stredisko pre obchodnú spoluprácu
 • Stredisko pre firemné obchodné inovácie

Oddelenie podnikového riadenia

 • Výbory zabezpečujúce súlad s nariadeniami
 • Výbor na zabezpečenie ochrany súkromia
 • Vedenie
 • Oddelenie financií a účtovníctva
 • Ľudské zdroje
 • Komunikačný tím
 • Globáln tím pre vzťahy s verejnosťou   (Kancelária pre riadenie udržateľnosti pod vedením tímu)
 • Skupina IR

Firemné právne oddelenie

 • Výbory zabezpečujúce súlad s nariadeniami
 • Výbor na zabezpečenie ochrany súkromia
 • Tím pre zabezpečenie súladu s nariadeniami
 • Oddelenie na ochranu súkromia

Obchodná divízia

 • Výbory zabezpečujúce súlad s nariadeniami
 • Výbor na zabezpečenie ochrany súkromia
 • Administratívny tím
 • Riaditeľ zodpovedný za zabezpečovanie súladu s nariadeniami / ochranou súkromia

Regionálna pobočka

 • Organizácia zodpovedná za zabezpečovanie súladu s nariadeniami / ochranou súkromia
 • Dcérska spoločnosť
 • Riaditeľ zodpovedný za zabezpečovanie súladu s nariadeniami / ochranou súkromia

Etický kódex

Náš Globálny kódex správania („Podnikové zásady spoločnosti Samsung“) je k dispozícii na nahliadnutie našim dodávateľom, zákazníkom, iným externým zainteresovaným stranám a samozrejme aj našim zamestnancom na našej webovej stránke pre etický kódex, ktorá je kanálom pre nahlásenie akýchkoľvek porušení predpisov týkajúcich sa etiky. Usmernenia pre zamestnancov týkajúce sa etického správania („Kódex podnikového správania pre zamestnancov“) sú k dispozícii v 15 jazykoch (vrátane kórejčiny) a nájdete ich na našom intranete. O najdôležitejších bodoch týchto usmernení informujeme našich zamestnancov na celom svete minimálne raz ročne prostredníctvom spoločných audio/vizuálnych online školení. Od našich dodávateľov takisto požadujeme, aby sa riadili osobitnými „Podnikovými smernicami“, ktoré majú za cieľ zabezpečiť transparentné obchodné postupy.

Sťažnosti zákazníkov: 56% (2014), 58% (2015), 52% (2016); Iné: 25% (2014), 29% (2015), 31% (2016); Správy týkajúce sa boja proti korupcii: 19% (2014), 13% (2015), 18% (2016)

Zabezpečovanie súladu s nariadeniami

Náš program na zabezpečovanie súladu s nariadeniami sa zameriava na vytvorenie etickej podnikovej kultúry s cieľom minimalizovať obchodné riziká v súvislosti s prípadným určovaním cien alebo porušovaním práv duševného vlastníctva a prevziať väčšiu zodpovednosť v oblastiach týkajúcich sa ľudských práv, zdravia a bezpečnosti a životného prostredia. Systém CPMS (Compliance Program Management System) je IT systém vytvorený na riadenie rizík týkajúcich sa súladu s nariadeniami, ktorý zabezpečuje monitorovanie špecifických smerníc pre jednotlivé oblasti a objasňovanie regionálnych záležitostí. Naše oddelenie podpory je pripravené asistovať zamestnancom pri osobných konzultáciách s odborníkmi vždy, keď majú akékoľvek otázky týkajúce sa práce alebo ak na základe našich smerníc nedokážu posúdiť, či je daná situácia legálna. Náš systém na nahlasovanie nekalých praktík bol vyvinutý v rámci CPMS pre našich zamestnancov a funguje takým spôsobom, aby bola zabezpečená absolútna dôvernosť osôb upozorňujúcich na nekalé praktiky.

Tento obrázok vysvetľuje názov infografiky a proces.
Činnosť špecializovaných oddelení
Vytvorenie oddelenia na ochranu súkromia v rámci firemného právneho oddelenia pod priamym vedením generálneho riaditeľa
Vymenovanie právnikov zodpovedných za zásady ochrany súkromia v príslušných obchodných divíziách
Monitorovanie
Vykonávanie pravidelného/ad-hoc monitorovania zo strany špecializovaných oddelení alebo zamestnancov
Riadenie ďalších krokov
Identifikovanie hlavných príčin problémov prostredníctvom analýzy procesu/výsledku, implementácia zlepšení, zabránenie opätovnému výskytu toho istého problému (napr. uvedenie týchto skutočných situácií ako príkladov v rámci školenia)

Zásady ochrany súkromia

Oficiálne sme prezentovali naše globálne zásady ochrany súkromia a vytvorili sme príslušné usmernenia, ktoré odrážajú regulačné požiadavky špecifické pre konkrétne krajiny. V dôsledku toho od našich zamestnancov požadujeme, aby dodržiavali predpisy uvedené v „Globálnych usmerneniach týkajúcich sa ochrany osobných údajov“ a „Usmerneniach týkajúcich sa outsourcingu spracovania osobných údajov“. Naše procesy a systémy fungujú takým spôsobom, ktorý umožňuje implementovať príslušné usmernenia do našich každodenných obchodných činností, a aj naďalej vykonávame pravidelné kontroly a zabezpečujeme celopodnikové školenia.

Činnosť špecializovaných oddelení

Vytvorenie globálneho oddelenia na ochranu súkromia v rámci firemného právneho oddelenia pod priamym vedením generálneho riaditeľa
Vymenovanie právnikov zodpovedných za zásady ochrany súkromia v príslušných obchodných divíziách

 

Posilnenie kontroly systémov na spracovanie/riadenie osobných údajov

Vykonávanie pravidelných kontrol a implementácia potrebných zlepšení našich systémov a služieb určených pre našich zákazníkov a zamestnancov v súvislosti s technickým a fyzickým zabezpečením systému, ktorý riadi celý proces získavania, spracovania a odstraňovania osobných údajov

 

Školenie týkajúce sa zásad ochrany súkromia

Zabezpečovanie online/offline školení týkajúcich sa zásad ochrany súkromia, ktoré berú do úvahy špecifické charakteristiky práce jednotlivých oddelení (plánovanie, výskum a vývoj – R&D, marketing atď.), ale tiež základné školenie určené všetkým zamestnancom

 

Prevádzka systému PLMS (Privacy Legal Management System)

Povinná realizácia preventívnych opatrení využívaním kontrolného zoznamu rizík týkajúcich sa ochrany súkromia, ktorý bol vytvorený na monitorovanie rizík v súvislosti s ochranou osobných údajov vo všetkých fázach produktov a služieb (od plánovania a vývoja až po prevádzku a ukončenie činnosti). Kontrolu tohto zoznamu majú na starosti špecializovaní právnici.