Údaje a čísla

Kľúčové štatistiky, údaje a čísla

Naše najvýraznejšie úspechy a pokroky týkajúce sa udržateľnosti v rámci spoločnosti Samsung Electronics.

 
Product innovation information
Inovácie produktov 2015 2016 2017
Vývoj ekologických produktov1) (%) 74 86 94
Odhadované zníženie emisií skleníkových plynov
vo fáze používania3) produktov2) (v mil. tCO2e)
156 188 217
Odhadované zníženie4)
spotreby elektrickej energie produktov2) (%)
47 49 36
Súhrnné množstvo zhromaždených produktov3) na konci ich životnosti
(v 10.000 t)
226 271 312
Recyklovanie produktov5) (v tonách) 73,678 82,8676) 92,195
Zhodnotenie produktov na suroviny5) (v tonách) 63,595 71,528 79,579
 • 1) Projekty na vývoj produktov s hodnotením Good Eco-Product alebo lepším
 • 2) Rozsah zhromažďovaných údajov: Osem hlavných produktových kategórií (mobilné telefóny, notebooky, televízory, monitory, chladničky, práčky, klimatizačné jednotky a tlačiarne)
 • 3) Súhrnné údaje od roku 2009
 • 4) Priemerná ročná spotreba elektrickej energie v porovnaní s priemernou ročnou spotrebou elektrickej energie v roku 2008
 • 5) Rozsah zhromažďovaných údajov: Južná Kórea
Eco-friendly and safe workplace information
Ekologické a bezpečné pracovisko 2015 2016 2017
Investície do životného prostredia a bezpečnosti1)
(v 100 mil. KRW)
6.590 9.334 9.513
Emisie skleníkových plynov vyprodukované na pracovisku2)
(v 1.000 tCO2e)
10.192 11.600 13.585
Spotreba elektrickej energie na pracovisku3) (GWh) 19.478 21.073 23.419
Spotreba vody (v 1.000 t) 92.414 104.253 120.619
Miera opätovne využitej vody (%) 50 46,6 46,6
Miera zachytenej ultračistej vody (%) 42,5 41,1 36,7
Množstvo vyprodukovaného odpadu (t) 937.341 1.078.309 1.146.812
Zhodnotenie odpadu na suroviny (%) 93 95 95
Consumption of chemicals4) (v 1.000 t) 588 577 696
This graph is GHE emissions generated in the workplace.

Emisie skleníkových plynov vyprodukované na pracovisku

 • 2014 :Rozsah v 2.620.000 tCO2e, Rozsah2 v 6.670.000 tCO2e
 • 2015 :Rozsah v 2.445.000 tCO2e, Rozsah2 v 7.747.000 tCO2e
 • 2016 :Rozsah v 2.554.000 tCO2e, Rozsah2 v 9.046.000 tCO2e
 • 1) Na základe kritérií výpočtu využívaných v krajinách príslušných prevádzok
 • 2) Vykazované dodatočne po získaní údajov z rokov 2014 a 2015
 • 3) Na základe údajov z pracovísk na celom svete boli hodnoty z rokov 2014 a 2015 upravené z dôvodu zmeny vo vykazovaní – zmena jednotky TJ na GWh
 • 4) Celková spotreba ÷ konsolidovaný globálny predaj, okrem predaja z divízie Visual Display

Spáva o hospodárskej výkonnosti

16,4MB STIAHNUŤ PDF