Správy a smernice spoločnosti

Zverejňovanie relevantných informácií a transparentná komunikácia.

Každoročne zverejňujeme Správu o udržateľnosti a takisto príslušné smernice, aby sme naše snahy a výsledky týkajúce sa udržateľnosti komunikovali zainteresovaným stranám.

 

Hlavné princípy udržateľnosti

<h3>In main approaches to sustainability info-graphic.</h3><dl> <li>Mimovládne organizácie: Budovanie úspešných partnerstiev.</li> <li>Zamestnanci: Posilňovanie hodnôt prostredníctvom vzdelávania a inovácií.</li> <li>Zákazníci: Vývoj ekologických produktov a zlepšovanie spokojnosti zákazníkov. </li> <li>Vlády: Maximalizovanie hodnoty spoločnosti prostredníctvom zdravých ekonomických aktivít.</li> <li>Akcionári: Poctivé obchodné transakcie a dodržiavanie predpisov.</li> <li>Obchodní partneri: Zlepšovanie konkurencieschopnosti prostredníctvom obojstranne výhodných partnerstiev.</li> <li>Miestne komunity: Efektívne prispievanie na spoločenské aktivity pre neustále zlepšovanie dobrého mena a obchodnú kontinuitu. </li> <li>Globálna spoločnosť: Riešenie globálnych problémov (napr. klimatické zmeny).</li></dl>

Globálna spoločnosť

Riešenie globálnych problémov
(napr. klimatické zmeny)

Miestne komunity

Efektívne prispievanie na spoločenské aktivity pre neustále zlepšovanie dobrého mena a obchodnú kontinuitu

Obchodní partneri

Zlepšovanie konkurencieschopnosti prostredníctvom obojstranne výhodných partnerstiev

Akcionári

Poctivé obchodné transakcie a dodržiavanie predpisov

Vlády

Maximalizovanie hodnoty spoločnosti prostredníctvom zdravých ekonomických aktivít

Zákazníci

Vývoj ekologických produktov a zlepšovanie spokojnosti zákazníkov

Zamestnanci

Posilňovanie hodnôt prostredníctvom vzdelávania a inovácií

Mimovládne organizácie

Budovanie úspešných partnerstiev

Správa o udržateľnosti

Integrovanie udržateľného vývoja do podnikového riadenia je oblasť, ktorá pri rastúcich očakávaniach týkajúcich sa spoločenskej a environmentálnej zodpovednosti v obchodnom svete neustále naberá na význame. V reakcii na to sme zlepšili proces získavania názorov zainteresovaných strán a vytvorili sme celopodnikovú víziu a stratégie týkajúce sa udržateľného vývoja. Identifikovali sme ekonomické, environmentálne a spoločenské zodpovednosti, ktoré sú kľúčové pre udržateľné riadenie. Zaviazali sme sa pokračovať v identifikácii ďalších zainteresovaných strán, budovať s nimi pozitívne vzťahy a v konečnom dôsledku prinášať vyššiu hodnotu spoločnosti aj zainteresovaným stranám.

Zobraziť viac ZAVRIEŤ

Kódex podnikového správania

V roku 2005 spoločnosť Samsung Electronics predstavila svoj Globálny kódex správania, ktorý slúži ako referenčná príručka v otázkach nášho prístupu k etickým a zodpovedným obchodným postupom. Odvtedy však očakávania jednotlivých subjektov vrátane mimovládnych organizácií, vlád, zákazníkov, akcionárov, dodávateľov a zamestnancov narástli spoločne s našou globálnou spoločenskou zodpovednosťou. V tomto duchu spoločnosť Samsung Electronics aktualizovala a doplnila svoj Kódex podnikového správania, ktorý teraz obsahuje aj špecifické usmernenia týkajúce sa udržateľného riadenia, a prvýkrát ho zverejnila spoločne s minuloročnou Správou o udržateľnosti.

Kódex správania pre dodávateľov

Spoločnosť Samsung sa takisto usiluje o dobré partnerstvá s kľúčovými zainteresovanými stranami ako napríklad mimovládne organizácie, vlády a miestne komunity, aby mohla neustále zlepšovať svoje smernice a aby zabezpečila ich súlad s miestnym pracovným právom a s Kódexom podnikového správania spoločnosti Samsung.

Príručka ku Kódexu správania pre dodávateľov

  • Príručka ku Kódexu správania pre dodávateľov 2.6MB STIAHNUŤ PDF

Správa o zodpovednom získavaní minerálov spoločnosťou Samsung Electronics

V posledných rokoch sa objavuje čoraz viac problémov týkajúcich sa ťažby nerastov v konfliktmi zasiahnutých a vysoko rizikových oblastiach, preto v tomto smere akcionári vyžadujú od spoločností ich „zodpovedné získavanie″. V produktoch spoločnosti Samsung sa používajú rôzne komponenty, ktoré zahŕňajú minerály ako tantal, cín, volfrám, zlato a kobalt, aby sa zabezpečila charakteristika našej elektroniky. Preto sa aj naďalej snažíme o minimalizovanie negatívnych dopadov na spoločnosť a životné prostredie, ako sú porušovanie ľudských práv alebo zhoršenie životného prostredia v priebehu ťažby. Prostredníctvom tejto správy by sme vám chceli naše úsilie priblížiť.

  • Správa o zodpovednom získavaní minerálov spoločnosťou Samsung Electronics 1.2MB STIAHNUŤ PDF

Pracovnoprávne predpisy