Zodpovedné zamestnávanie

Kroky k vybudovaniu trvalo udržateľného zásobovacieho reťazca

Spoločnosť Samsung Electronics má za cieľ napĺňať sociálne a etické záväzky, ktoré od nej očakávajú obchodní partneri a medzinárodná komunita.

Veselé deti hrajúce sa s bublifukom.

Zákaz detskej práce

Detská práca nie je povolená v žiadnom zo štádií výroby a v prípade zistenia detskej práce budeme konať v najlepšom záujme dieťaťa. Detská prácu je zakázaná medzinárodnými ustanoveniami a lokálnymi zákonmi a reguláciami a spoločnosť Samsung Electronics a jej dodávatelia ju v žiadnom prípade netolerujú.

Spoločnosť Samsung Electronics zaviedla Zákaz detskej práce, ktorý podporuje našu snahu zabrániť detskej práci v spolupráci s Centre for Child Rights and Corporate Social Responsibility (CCR CSR), sociálnym zariadením, ktoré založila organizácia Save the Children Sweden. Zákaz detskej práce je založený na dokumentoch 'UN Convention on the Rights of the Child’, ‘UNICEF Children’s Rights and Business Principles’, a ‘ILO Convention’.

Dvaja chlapci hrajúci sa so stavebnicou.

Smernice pre zamestnávanie migrantov

V pobočke Samsung Electronics v Malajzii pracujú v spoločnej harmónii zamestnanci z rozličných krajín, ako napríklad Indonézia, Nepál či Pakistan. Práve preto je nesmierne dôležitá úcta ku kultúrnej pestrosti a hladká komunikácia medzi zamestnancami.
Pre podporu a zlepšenie vzájomného porozumenia medzi rozdielnymi kultúrami organizujeme aktivity ako "Medzikultúrny zážitok", "Skvelé pracovisko" "Návrat domov cudzokrajných zamestnancov" a ďalšie. V roku 2016 sme v spolupráci s organizáciou Business for Social Responsibility (BSR) uverejnili Smernice pre zamestnávanie migrantov, ktoré nás zaväzujú dodržiavať zákaz nútených prác, excesívnych zamestnávateľských podmienok a akejkoľvek diskriminácie pri práci migrantov v cudzích krajinách.

Pohľad na ruky troch osôb, ktoré v dlani držia hrsť pôdy.

Smernice pre učňovskú prax

V roku 2016 spoločnosť Samsung Electronics v spolupráci s organizáciou Business for Social Responsibility (BSR) a indickou mimovládnou organizáciou Partners in Change (PIC) vypracovala v Indii Smernice pre učňovskú prax, aby zaistila transparentnosť a dodržiavanie predpisov pri učňovskej praxi.

Smernice určujú vekové štandardy pracovníkov, minimálnu mzdu a trvanie praxe podľa platnej indickej legislatívy z roku 1961 a ďalších dohôd a zákonov zameraných na učňovskú prax. Smernice tiež zahrňujú informácie o tom, ako uchopiť sťažnosti učňov, školenia a možnosť ďalšieho zamestnania pracovníkov, ktorí absolvovali učňovskú prax na pracovisku spoločnosti. Na smernice sa vzťahujú záväzky k anti-diskriminačným a ďalším ľudským právam. Kľúčovou vlastnosťou Smerníc je skutočnosť, že ich dodržiavanie neplatí len pre spoločnosť Samsung Electronics v Indii, ale tiež pre jej dodávateľov.

Diskusia dvoch mužov sediacich pri stole s listom papiera.

Smernice pre riešenie sťažností

V záujme ochrániť ľudské práva zamestnancov a vytvoriť pozitívne pracovné prostredie založila spoločnosť Samsung komunikačné kanály, prostredníctvom ktorých môžu zamestnanci vyjadriť vedeniu svoje názory. Navyše prevádzkujeme online a offline kanály pre podávanie sťažností, aby každá pobočka brala do úvahy názory zamestnanca a promptne vyriešila akékoľvek nastávajúce problémy.

Pripravili sme Smernice pre riešenie sťažností za účelom spravodlivo a rýchlo vyriešiť pracovné sťažnosti. Proces začína využitím kanálu na oznámenie sťažnosti, jej samotným ohlásením, následným vyriešením a končí spätnou väzbou. Pre dcérske spoločnosti je vhodné podávať sťažnosti štyrmi spôsobmi: online, offline, pomocou horúcej linky alebo prostredníctvom zamestnaneckého výboru.

Spôsoby riešenia sťažností

Výukový program HERhealth

Snažíme sa urobiť všetko pre zdravý život našich zamestnankýň. Preto sme vytvorili projekt Health Enables Returns (HERhealth), ktorý má za cieľ zvýšiť povedomie o zdravotných rizikách a ich predchádzaniu.

V rámci spoločenskej zodpovednosti sme prostredníctvom tohto projektu od roku 2007 oslovili 250 000 žien v 10 krajinách. Zamestnané ženy informujeme o zdravšej výžive, prevencii HIV/AIDS, žltačky a tuberkulózy a o dôležitosti zdravého životného štýlu.

V rokoch 2016 a 2017 sa tento projekt spoločnosti Samsung zameral na Vietnam, kde sme nadviazali spoluprácu s miestnou neziskovou organizáciou Life Centre zaoberajúcou sa výchovou a vzdelávaním k zdraviu. Do budúcna plánujeme tento úspešný výukový program rozšíriť aj do ďalších krajín.

Hlavné vylepšenia
Školenie zodpovedných pracovníkov

Výukový program HERfinance

V spolupráci so spoločnosťou Samsung, BSR a Sanchayan vznikol v roku 2015 projekt posilňovania finančnej gramotnosti zamestnancov v Indii. Projekty zamerané na finančnú gramotnosť vznikli v spolupráci s mimovládnymi organizáciami tiež v Brazílii (Positive Planet) a Mexiku (Yo quiero Yo puedo).

Cieľom projektu je nielen poskytnúť zamestnancom informácie o sporení, úrokoch, úveroch a bankovníctve, ale tiež súčasne vzdelávať ich rodinných príslušníkov vo vedení rozpočtu a podporovať ich v snahe o dosiahnutie finančnej nezávislosti. Ďalšie rozšírenie projektu plánujeme vo vybraných krajinách na rok 2018.

Spätná väzba

Absolventka programu HERfinance Arti Sharma: "Program bol pre nás veľmi užitočný, naučili sme sa správne viesť rozpočet a aj to, ako lepšie ušetriť."

Absolventka programu HERfinance Seema: "Predtým, než som sa programu zúčastnila, som neriešila krátkodobé alebo dlhodobé úspory. Ale teraz už si ich dôležitosť uvedomujem."

Fotografia z výukového programu HERfinance.

Audit zodpovedného zamestnávania RBA

* Predtým EICC (Electronics Industry Coalition Citizenship)

Samsung je členom Responsible Business Alliance (RBA), riadi sa jej kódexom správania a zodpovednosti a jej metódy aplikuje vo svojej činnosti aj u svojich dodávateľov. Kódex vychádza z medzinárodne uznávaných štandardov a jeho cieľom je zvyšovať spoločenskú a environmentálnu zodpovednosť a etiku podnikania.

Za týmto účelom neustále pracujeme na zlepšovaní spôsobov riadenia a internom šírení najvhodnejších postupov. Domácim aj zahraničným zamestnancom poskytujeme školenia pracovnej zodpovednosti a etiky RBA Labor & Ethics, aby sa stali certifikovanými internými auditormi. Vďaka získanej kvalifikácii tak môžu spoľahlivo dohliadať na správne pracovné podmienky v našej spoločnosti. Napríklad kontrolou systémov riadenia práce na našich pracoviskách a u našich dodávateľov alebo kontrolou bezpečnosti práce podľa štandardov RBA.

Ľudia počúvajúci rečníka.
Stav auditu RBA