Stratégia

Náš prístup k udržateľnosti

V rámci globálnej spoločenskej zodpovednosti si plníme svoj spoločenský záväzok, ponúkame inovatívne produkty a služby a vytvárame ekonomické, spoločenské a environmentálne hodnoty.

 

V spoločnosti Samsung sa snažíme prostredníctvom udržateľného riadenia vytvárať integrované hodnoty. Nevytvárame len ekonomické hodnoty maximalizovaním ziskov a hodnoty pre akcionárov, ale takisto prijímame väčšiu globálnu spoločenskú zodpovednosť a vytvárame spoločenské hodnoty. Spoločne s vytváraním inovatívnych produktov a služieb v rámci hodnotového reťazca, ktorý vychádza zo základných firemných hodnôt spoločnosti Samsung, zároveň vytvárame ekonomické, spoločenské a environmentálne hodnoty. Monitorujeme finančné a nefinančné dôsledky našich činností na spoločnosť a snažíme sa maximalizovať pozitívny dosah a minimalizovať negatívny.

Systém udržateľného riadenia v spoločnosti Samsung

This image describe value of sustainability management.

This image describe economic value and social value.

 • The mean is Maximise profits and shareholder values (Products and Services Innovation) of Economic value.
 • The mean is contribute to social sustainability (Attainment of the UN SDGs) of social value.

Vytváranie ekonomických hodnôt

Naše snahy vyvíjať inovatívne technológie a produkty nám dláždia cestu ku generovaniu ziskov a zabezpečujú nové motory rastu. Snažíme sa inovácie zaradiť do našej firemnej kultúry a zároveň vytvárať synergie využívaním externých zdrojov na ďalšie inovácie. Vďaka tomu sme o krok bližšie k vybudovaniu ekosystému na vývoj inovatívnych produktov, ktoré naplnia potreby dnešného rýchlo sa meniaceho trhu.

 

Vytváranie spoločenských hodnôt

V rámci globálnej spoločenskej zodpovednosti spoločnosť Samsung vytvára spoločenské hodnoty spôsobom, ktorý je v súlade s cieľmi OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Špeciálne sme identifikovali ciele, ktoré sú pre našu obchodnú činnosť najrelevantnejšie a analyzujeme pozitívny aj negatívny dosah našich činností na dosahovanie týchto cieľov. Okrem toho sa snažíme identifikovať a dôkladne preskúmať obchodné príležitosti, ktoré prispievajú k dosiahnutiu cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

 
 
 • Obrázok cieľa predstavujúci elimináciu chudoby Eliminovať chudobu vo všetkých jej podobách na celom svete
 • Obrázok cieľa predstavujúci elimináciu hladu Eliminovať hlad, zvýšiť bezpečnosť potravín a podporovať trvalo udržateľné poľnohospodárstvo
 • Obrázok cieľa predstavujúci dobré zdravie Zabezpečiť zdravý život a podporovať pohodu vo všetkých vekových kategóriách
 • Obrázok cieľa predstavujúci kvalitné vzdelávanie Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a podporovať príležitosti pre celoživotné vzdelávanie všetkých ľudí
 • Obrázok cieľa predstavujúci rovnosť pohlaví Dosiahnuť rovnosť pohlaví a posilniť postavenie všetkých žien a dievčat
 • Obrázok cieľa predstavujúci čistú vodu a hygienické zariadenia Zabezpečiť trvalú udržateľnosť a dostupnosť vody a hygienických zariadení pre všetkých ľudí
 • Obrázok cieľa predstavujúci obnoviteľnú energiu Zabezpečiť prístup k trvalo udržateľnej energii všetkým ľuďom
 • Obrázok cieľa predstavujúci dobré zamestnanie a ekonomický rast. Podporovať trvalo udržateľný hospodársky rast, plnú zamestnanosť a dobrú prácu pre všetkých
 • Obrázok cieľa predstavujúci inovácie a infraštruktúru Vybudovať odolnejšiu infraštruktúru, podporovať trvalo udržateľnú industrializáciu
 • Obrázok cieľa predstavujúci odstraňovanie rozdielov Odstraňovať rozdiely v rámci krajín a medzi krajinami
 • Obrázok cieľa predstavujúci trvalo udržateľné mestá a komunity Budovať mestá a obce, ktoré budú inkluzívne, bezpečné, odolné a zároveň trvalo udržateľné
 • Obrázok cieľa predstavujúci zodpovednú spotrebu Zabezpečiť trvalo udržateľné vzorce spotreby a výroby
 • Obrázok cieľa predstavujúci ochranu klímy Vykonávať urgentné kroky na boj proti klimatickým zmenám a jej dôsledkom
 • Obrázok cieľa predstavujúci podmorský život Chrániť a udržateľne využívať oceány, moria a morské zdroje
 • Obrázok cieľa predstavujúci život na súši Chrániť ekosystém a pomáhať zachovať biodiverzitu (lesy, púšte, krajina a pod.)
 • Obrázok cieľa predstavujúci mier a spravodlivosť Zabezpečiť spravodlivý súdny systém pre všetkých ľudí
 • Obrázok cieľa predstavujúci partnerstvá na dosahovanie cieľov Posilniť implementáciu a oživiť globálne partnerstvá pre trvalo udržateľný rozvoj
 • Obrázok predstavujúci ciele v oblasti trvalo udržateľného rozvoja
* Ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja: V septembri 2015 prijalo Valné zhromaždenie OSN ciele v oblasti trvalo udržateľného rozvoja s cieľom dosiahnuť spoločenskú udržateľnosť na celom svete. Ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja vychádzajú z rozvojových cieľov tisícročia, ktoré sa zameriavali na menej rozvinuté krajiny, a stanovujú univerzálne ciele, o splnenie ktorých by sa mali snažiť všetky krajiny vrátane rozvinutých. Dosiahnutie týchto cieľov vyžaduje maximálnu angažovanosť občianskej spoločnosti a firiem v súkromnom sektore, ale tiež zapojenie vlád a odborníkov.

Vytváranie hodnoty prostredníctvom udržateľného riadenia

"V spoločnosti Samsung sa prostredníctvom udržateľného riadenia snažíme vytvárať nielen ekonomické, ale takisto spoločenské a environmentálne hodnoty, aby sme aj my prispeli k zlepšeniu globálnej spoločnosti. Keďže spoločenské a environmentálne hodnoty sa nedajú úplne jednoducho kvantifikovať, tak sme pri určovaní a riadení našich cieľov v oblasti udržateľného riadenia preferovali kvalitu pred kvantitou. V roku 2016 sme však zaviedli metódu True Value spoločnosti KPMG, ktorá kvantifikuje spoločenské a environmentálne ukazovatele, aby sme dokázali vizualizovať hodnoty, ktoré sa nám podarilo vytvoriť.
Kladné (+) a záporné (-) hodnoty príslušných ukazovateľov predstavujú celkové spoločenské hodnoty, ktoré sme buď vytvorili, alebo zredukovali za posledný rok k 31. decembru 2019. Tento prístup nám umožňuje ísť za čisto finančnú hodnotu vygenerovanú v dôsledku našich obchodných činností a zahrnúť aj socioekonomické a spoločenské hodnoty, aby sme na základe toho získali jasný obraz o skutočnej hodnote, ktorú sme v spoločnosti Samsung vytvorili. "

RIADENIE UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA 2019

Jednotky (bilión KRW)

 • Zisk Financial Value (44,344,857)
 • Socioekonomická hodnota : Investor Value (10,741,967), Supplier (833,900), Local community Development (46451)
 • Environmentálna hodnota : GHG Emissions (-715,558), Atmospheric Environmental Impact (-4,118), Aquatic Environmental Impact (-745,482), Environmentak Impact of waste (-3,632)
 • Skutočný zisk : True value (54,498,385)