Dodávateľský reťazec

Zodpovedné riadenie dodávateľského reťazca

Nepretržitou podporou a spoluprácou sa snažíme o to, aby si naši dodávatelia na trhu vybudovali konkurenčnú výhodu, a vytvárame zdravý firemný ekosystém a trvalo udržateľný dodávateľský reťazec.

 

Našu sieť s približne 2 200 dodávateľmi na celom svete riadime v súlade s našou filozofiou spravodlivosti, otvorenosti a obojstranne výhodnej spolupráce. Všetkým našim dodávateľom poskytujeme podporu, aby mohli svoju činnosť vykonávať v súlade s „Kódexom správania pre dodávateľov spoločnosti Samsung“ a takisto v súlade s príslušnými miestnymi nariadeniami a medzinárodnými normami. Našich dodávateľov pravidelne posudzujeme a riadime tak riziká v súvislosti s dodávateľským reťazcom týkajúce sa aspektov trvalej udržateľnosti ako napríklad životné prostredie, ľudské práva, financie a pod. Okrem toho ich neustále podporujeme a snažíme sa o zabezpečenie obojstrannej konkurenčnej výhody a rastu.

Stratégia riadenia dodávateľského reťazca a päť kritérií

 •  

  Ekonomická

  Snažíme sa o zabezpečenie komplexnej konkurenčnej výhody v oblasti nákladov, dodávok, kvality, technológií a ľudských zdrojov s cieľom maximalizovať synergie, rýchlosť a efektivitu spolu s našimi dodávateľmi a vytvoriť podnikový ekosystém, ktorý umožňuje trvalo udržateľný rast.

 •  

  Spoločenská

  Požadujeme dodržiavanie medzinárodných noriem a nariadení v oblasti ľudských práv, pracovného prostredia, etiky a v súvislosti s nerastnými surovinami z konfliktných oblastí s cieľom vybudovať otvorený a transparentný systém riadenia pre všetky zainteresované strany v dodávateľskom reťazci.

 •  

  Environmentálna

  Spolupracujeme výlučne s dodávateľmi s certifikátom Eco Partner, aby sme mohli analyzovať a riadiť dosah na životné prostredie, ktorý môže byť dôsledkom použitia ich komponentov, surovín a výrobného procesu.

Infografika Vytváranie hodnoty prostredníctvom udržateľného riadenia
<h3> Creating value through Sustainable management info-graph</h3> <ul> <li>List 1) Cost competitiveness (Economic).</li> <li>List 2) On time delivery (Economic).</li> <li>List 3) Supplier competitiveness (Economics, Social, Environmental).</li> <li>List 4) Response to Risk (Economics, Social, Environmental).</li> <li>List 5) Human resources capacity (Economic)</li> </ul>
Obrázok predstavujúci stratégiu riadenia dodávateľského reťazca a dodatočná vysvetľujúca infografika s piatimi kritériami v sekcii Dodávateľský reťazec v časti Udržateľnosť

Riadenie dodávateľov

"V spoločnosti Samsung sa snažíme vybudovať strategické partnerstvá s tými najlepšími dodávateľmi založené na vzájomnej dôvere. Z tohto dôvodu sme zaviedli spravodlivý a transparentný registračný systém pre nových dodávateľov a vykonávame každoročné hodnotenia, aby sme našim dodávateľom pomohli získať ešte lepšiu konkurenčnú výhodu na trhu a aby sme minimalizovali prípadné riziká.
Akákoľvek spoločnosť, ktorá má záujem podeliť sa o svoje charakteristické technologické skúsenosti a nadviazať spoluprácu so spoločnosťou Samsung, nám môže svoj obchodný návrh predložiť prostredníctvom nášho portálu na obstarávanie (www.secbuy.com). Naše medzinárodné centrum obstarávania (IPC) slúži ako centrálny systém pre obstarávanie a umožňuje nám identifikovať výnimočných dodávateľov v strategicky významných oblastiach na celom svete."

Kľúčové faktory pri posudzovaní nových dodávateľov v rámci nášho registračného programu

 
Životné prostredie a bezpečnosť
Od dodávateľov požadujeme splnenie kritérií stanovených v 22 článkoch, ktoré zahŕňajú bezpečnosť pri práci, zariadenia na predchádzanie požiarom, zdravie pri práci, nebezpečné látky a ekologickú prevádzku.
Osem povinných bodov: Zariadenia na predchádzanie požiarom, nebezpečenstvo pre životné prostredie a odpad, odvádzanie a čistenie odpadových vôd a pod.
 
Práca a ľudské práva
"Vykonávanie povinných auditov priamo v prevádzke v súvislosti s dodržiavaním 20 článkov, ktoré zahŕňajú dobrovoľnícku prácu, dodržiavanie nariadení týkajúcich sa pracovného času a zákaz diskriminácie.
Tri povinné body: Zákaz detskej práce, záruka minimálnej mzdy a zákaz nehumánneho zaobchádzania."
 
Certifikácia Eco-Partner
Vykonávame pravidelné kontroly týkajúce sa environmentálnych zásad v súvislosti s produktmi, vzdelávania a školení a používania nebezpečných látok.
Obchodný vzťah nadväzujeme výhradne s dodávateľmi, ktorí získali certifikáciu Eco-Partner.

Proces komplexného hodnotenia

Infografika predstavujúca proces komplexného hodnotenia (Celoročné hodnotenie, Sebazdokonaľovanie, Vyhodnotenie, Riadenie ďalších krokov) v dodávateľskom reťazci.

Programy partnerskej spolupráce

Riadime sa filozofiou, že konkurenčná výhoda spoločnosti Samsung Electronics je takisto dôsledkom konkurenčnej výhody našich dodávateľov. Preto neustále rozširujeme naše obojstranne výhodné iniciatívy pre domácich aj zahraničných dodávateľov. Poskytujeme širokú škálu programov na podporu financovania, vzdelávania a inovácií, aby sme našim dodávateľom pomohli zabezpečiť konkurencieschopnosť v globálnom rozsahu.

 • Obrázok predstavuje financovanie v rámci programov obchodnej spolupráce Obrázok predstavuje financovanie v rámci programov obchodnej spolupráce
  • 833,9 mld. KRW
  • Investície do fondu Mutual Growth Fund

  Financovanie

  V spolupráci s komerčnými bankami sme vytvorili fondy s celkovou hodnotou 1 bil. KRW

 • Obrázok predstavuje budovanie schopností dodávateľov v rámci programov obchodnej spolupráce Obrázok predstavuje budovanie schopností dodávateľov v rámci programov obchodnej spolupráce
  • 18.777 osôb
  • Počet účastníkov na školeniach pre dodávateľov

  Budovanie schopností dodávateľov

  Poskytujeme vedenie, odborné skúsenosti, globálne a iné kurzy v spolupráci s našim školiacim strediskom pre dodávateľov

 • Obrázok predstavuje iniciatívy na podporu inovácií v rámci programov obchodnej spolupráce Obrázok predstavuje iniciatívy na podporu inovácií v rámci programov obchodnej spolupráce
  • 487 spoločností
  • Počet dodávateľov, ktorí získali podporu v rámci programu Smart Factory

  Inovačné iniciatívy

  Podpora 1 000 dodávateľov a malých či stredných podnikov naprieč celou zemou pri zlepšovaní ich výrobnej kapacity bez akéhokoľvek obchodného vzťahu so spoločnosťou Samsung

[Výsledky našich kľúčových "Win-Win" programov v roku 2019]

* Pomáhame našim dodávateľom 1. a 2. úrovne, aby sa nebáli vyjadriť svoje obavy prostredníctvom našej priamej telefónnej linky (+82-80-200-3300), e-mailu (ssvoc@samsung.com), online systému pre hlásenie problémov na portáli pre spoluprácu s partnermi (www.secbuy.com), počas porady s dodávateľom na pracovisku alebo počas rôznych iných stretnutí.

Pracovné podmienky v dodávateľskom reťazci

V spoločnosti Samsung robíme všetko pre rešpektovanie ľudských práv v celom našom dodávateľskom reťazci. Vyžadujeme dodržiavanie medzinárodných dohôd o ľudských právach s cieľom zaistiť bezpečné pracovné podmienky, dodržiavanie kódexu správania Responsible Business Alliance (RBA) a pravidelne kontrolujeme všetkých dodávateľov v súlade s normami EICC, aby sme dokázali identifikovať a predchádzať potenciálnym problémom. Vo vytváraní bezpečných pracovných podmienok podporujeme priamo dodávateľov aj subdodávateľov tak, aby sme pomohli vybudovať zdravý, bezpečný pracovný ekosystém v celom našom dodávateľskom reťazci.

Pracovné podmienky v dodávateľskom reťazci
<h3>Pracovné prostredie v prevádzke dodávateľa</h3> <dl> <li>Sebahodnotenie</li> <li>Všetci dodávatelia 1. úrovne vykonávajú pravidelné každoročné sebahodnotenie</li> </dl> <dl> <li>Audity priamo v prevádzke</li> <li>Po posúdení objemov transakcií a na základe výsledkov sebahodnotenia vyberieme kritických dodávateľov, u ktorých vykonáme audity priamo v prevádzke</li> <li>Vykonávame celoročné a špeciálne audity týkajúce sa zamestnávania učňov a pracovníkov z radov študentov počas dovoleniek</li> </dl> <dl> <li>Audity vykonávané treťou stranou</li> <li>Audítor certifikovaný koalíciou EICC vykoná kontrolu u náhodne vybraných dodávateľov</li> <li>Audítor certifikovaný koalíciou EICC vykoná kontrolu u náhodne vybraných dodávateľov</li> </dl>

Taviarne a rafinérie dodávateľského reťazca spoločnosti Samsung Electronics

Samsung Electronics zakazuje používanie konfliktných nerastov, napríklad tantalu, cínu, wolframu a zlata, ktoré sú neeticky ťažené v krízových oblastiach v desiatich afrických krajinách vrátane Demokratickej republiky Kongo. Náš dodávateľský reťazec je založený na princípe etického procesu distribúcie tovaru. Aby sme zaistili, že naši dodávatelia budú dodržiavať najvyššie štandardy, prevádzame dôkladné vyšetrenie pôvodu nerastov používaných v našich výrobkoch. Za účelom udržania bezkonfliktného systému sme založili kontrolný proces konfliktných minerálov v súlade s pokynmi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj "OECD Due Diligence Guidance". Okrem toho podporujeme našich dodávateľov v nadväzovaní spolupráce s hutníckymi spoločnosťami, ktoré obdržali certifikáciu RMAP (Responsible Minerals Assurance prces), a od spoločnosti v našom dodávateľskom reťazci vyžadujeme, aby túto certifikáciu získali

Zoznam taviarní a rafinérií

(ku koncu decembra 2019)

Úspešne ukončená certifikácia CFSP Prebiehajúca certifikácia CFSP Celkom
Tantal (Ta) 40 - 40
Cín (Sn) 76 - 76
Volfrám (W) 41 - 41
Zlato (Au) 104 - 104
※ Kobalt (Co) - - 30

Zodpovednosť dodávateľov

Produkty a služby ponúkané spoločnosťou Samsung Electronics sú výsledkom úsilia a snahy všetkých subjektov v našom dodávateľskom reťazci. Spolu s našimi dodávateľmi zodpovedáme za splnenie nielen obchodných cieľov, ale aj spoločenských záväzkov a udržateľného spôsobu podnikania. Náš dodávateľský reťazec je založený na dôvere a úprimnosti.

* Listed in order of name of suppliers in 80% of Samsung Electronics’ transaction volume who agreed to be disclosed.

SUPPLIER ADDRESS
AAC Technologies Holdings Inc. No.3 Changcao Road, Hi-Tech Industrial Zone, Wujin, Changzhou City, Jiangsu Province, China
Lot K4-2F, Que Vo Ip Bac Ninh City, Bac Ninh, Vietnam
Yuhang Road., Shuyang Economic Develop Suqian City, Jiangsu Province, China
Adeka Corporation 70, Wanjusandan 2-Ro, Bongdong-Eup, Wanju-Gun, Jeollabuk-Do, Korea
Advantest Corp. 140, 3 Samgongdan 6-Ro, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
Rm.1215, Luneng Plaza, No.18 Taigu Road. Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai, China
Shin-Marunouchi Center Building, 1-6-2 Marunouchi, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan
Air Products and Chemicals Inc. 7201 Hamilton Boulevard, Allentown, PA, United States
3, Nongseo-Ro, 46Beon-Gil, Giheung-Gu, Yongin-Si, Gyunggi-Do, Korea
Alps Electric Co., Ltd. 33 (Jangduk-Dong) Hanamsandan 5 Byunro, Gwangsan-Gu, Gwangju, Korea
1-7, Yukigaya-Otsukamachi, Ota-Ku, Tokyo, Japan
Applied Materials Inc. (5F, Korea Design Center Bldg.,Yatap-Dong) 322, Yanghyeon-Ro, Bundang-Gu, Seongnam-Si, Gyeonggi-Do, Korea
8 Upper Changi North Road, 506906, Singapore
3050 Bowers Avenul, Santa Clara, CA, United States
ASM International N.V. (1Dong, Chungnam Technopark Cheonan Valley)136, Jiksan-Ro,Jiksan-Eup, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
3440 E University Phoenix Drive, Phoenix, AZ, United States
ASM Lithography Inc. Suites 3704-3706 37/F Tower Two Times Square, 1 Matheson Street Causeway Bay, Hong Kong
25, 5Gil, Samsung 1 Ro, Hwasung-Si, Gyeonggi-Do, Korea
2650 W. Geronimo Place Chandler, AZ, United States
AU Optronics Corp. 1 Li-Hsin Road.2, Science-Based Industrial Park, Hsinchu Taiwan
5 Li-Hsin Road.6, Science-Based Industrial Park, Hsinchu Taiwan
Avago Technologies Ltd. No 1 Yishun Avenue 7, Singapore
Biel Crystal Manufactory Ltd. Block A, 10/F., A1-A5 Mei Hing Ind. Bldg.,16-18 Hing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
BOE Technology Group Co., Ltd. No. 118 Jinghaiyi Road., Bda, Beijing, China
Bujeon Electronics Co., Ltd. Phuong Lieu Commune-Que Vo District, Bac Ninh, Vietnam
No 903, 3/2 Street, Phu Xa Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province, Vietnam
BYD Co., Ltd. No.3001, Baohe Road, Baolong Industrial Town, Longgang, Shenzhen, China
Xiangshui River, Economic Development Zone, Daya Bay, Huizhou, Guangdong, China
No 2, Yadi Road, The New-Type Industrial Park, Xi'an National Hi-Tech Industrial Development Zone, China
CammSys Corp. Ba Thien Industrial, Ba Hien Commune, Binh Xuyen Distric Vinh Phuc Province, Vietnam
Canon Inc. (9F,10F),607, Teheran-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
One Canon Park, Melville, NY, United States
30-2, Shimomaruko 3-Chome, Ohta-Ku, Tokyo 146-8501, Japan
Cirrus Logic Inc. 7B Nightingale Way, Quartermile Edinburgh, United Kingdom
Coretronic Corp. No.2-1.Nanke 6Th.Road, Tainan Science-Based Industrial Park Tainan County, Taiwan
Corning Inc. One Riverfront Plaza Corning, NY, United States
Daeduck Electronics Co., Ltd. (Jeongwang-Dong), 335, Somanggongwon-Ro, Gyeonggi-Do, Korea
Daeyoung Electronics Co., Ltd. Lot HT-2-1, Road D2, Ho Chi Minh Hi-Tech Park, Tang Nhon Phu B Ward, Dist. 9, Vietnam
Daifuku Co., Ltd. 14, Dongtanjiseong-Ro, Hwaseong-So, Gyeonggi-Do, Korea
7406 West Detroit Street, Chandler, AZ, United States
4-103, Komakihara, Komaki, Aichi, Japan
DAP Corporation 474-22 Anseongmachum-Road, Miyang-Myeon, Anseong-City, Kyunggi-Do, Korea
Dongjin Semichem Co., Ltd. 644, Baekbeom-Ro, Seo-Gu, Incheon, Korea
Dongwoo Fine-Chem Co., Ltd. 132, Yakchon-Ro, Iksan-Si, Jeollabuk-Do, Korea
Dongyang E&P Inc. 76, Jinwisandanro, Jinwi-Myeon, Pyeongtaek-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Nhan Hoa Ward-My Hao District-Hung Yen Province, Vietnam
Doosung Tech Luong Son Ip, Hoa Son Commune Hoa Binh Luong Son, Vietnam
Dr Enc SA de CV Manufacturas 622 Santa Rosa Jauregui Queretaro, Mexico
Dreamtech Co., Ltd. No.100, Huu Nghi Road, Vsip Bac Ninh Tu Son Town, Bac Ninh, Vietnam
SUPPLIER ADDRESS
Edwards Limited 96, 3 Gongdan 1-Ro, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
Elentec co., Ltd. B-37, Sector-80, Phase-Ii, Noida, India
44F, Quang Minh Industrial Zone, Ha Noi, Vietnam
Eou Unit, 57/1&2, Ecotech-I, Extension-I, Greater Noida, India
Lot 2247, Jalan Rajawali, Mukim Teluk Panglima Garang, Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
EM-Tech Co., Ltd. Huaxian Road, Danshan Industrial Area, Chengyang District, Qingdao, Shandon, China
Yen Phong Ip Yen Phong District, Bac Ninh, Vietnam
Entegris Inc. 72, Je2Gongdan 1-Gil, Miyang-Myeon, Anseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
117 Jonathan Blvd North Chaska, MN, United States
129 Concord Road, Billerica, MA, United States
31 Kaki Bukit Road 3, 06-08/11 Tech Link, Singapore
GoerTek Inc. No.268 Dongfang Road, Hi-Tech Industry Development District, Weifang, Shandong, China
Lot L-06, Que Vo Industrial Park Nam Son Commune, Bac Ninh, Vietnam
Hanyang ENG Co., Ltd. 72, Yeongtong-Ro 26 Beon-Gil, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
HB Technology Co., Ltd. 87, Sandongro, Eumbong-Myeon, Asan-Si, Chungnam, Korea
Hitachi Ltd. 46, 2 Gongdan 8-Gil, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
2150 N. 1st Street, Ste. 350, San Jose, CA, United States
2460 North First Street, Suite 290, San Jose, CA, United States
8F Young Poong Bldg., 41 Cheonggyecheon-Ro, Chongro-Ku, Seoul, Korea
92, Sanho-Daero, Gumi-Si, Gyeongsangbuk-Do, Korea
1601A Room ,16F, Blk.1, No.18, Taigu R Oad, Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai, China
24-14 Nishi-Shimbashi, 1-Chome, Minato-Ku, Tokyo, Japan
Grantokyo South Tower, 9-2, Marunou Chi 1-Chome,Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan
15-12 Nishi-Shimbashi 2-Chome, Minato-Ku, Tokyo, Japan
HNT Electronics Co., Ltd. Luong Son Industrial Park, Km 36, National Highway 6, Hoa Son Commune Luong Son, Hoa Binh, Vietnam
Hosiden Corp. Lot 1, Quang Chau Ip, Viet Yen Dicstrict, Bac Giang Province, Vietnam
Ibiden Co., Ltd. 15#, Rongchang East Street, BDA, Beijing, China
3-200, Gama-Cho, Ogaki, Gifu Pref, Japan
Innolux Corp. No.160 Kesyue Road., Chu-Nan Site, Hsinchu Science Park, Chu-Nan, Miao-L I, Taiwan
Intel Corp. 69/F, Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong
Intops Co., Ltd. 148, Okgye 2 Gongdan-Ro, Gumi-Si, Gyeongsangbuk-Do, Korea
Yen Phong 1Z., Yen Phong Dist., Bac Ninh, Vietnam
Lot I-10-2, D2 Road, District 9 Ho Chi Minh, Vietnam
Inzi Display Co., Ltd. 7880 Airway Road Suite#B6E, San Diego, CA, United States
Plot 220, Road 10, Amata Industrial Dong Nai Long Binh Ward, Bien Hoa City, Vietnam
Jahwa Electronics Co., Ltd. 1217, Chungcheong-Daero, Bugi-Myeon,Cheongwon-Gu, Cheongju-Si, Chungcheongbuk-Do, Korea
Plot 10, Khai Quang Industrial Park , Vinh Yen City, Vinh Phuc Province, Vietnam
Jiangsu Simand Electric Co., Ltd. No.111, Kangyuan Road, Xiangcheng District Suzhou, China
JX Nippon Mining & Metals Corp. 54, Hansan-Gil, Cheongbuk-Myeon, Pyeongtaek-Si, Gyeonggi-Do, Korea
125 North Price Road. Chandler, AZ, United States
1008164 1-2, Otemachi 1Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan
Kirin Precision Co., Ltd. Av.Benito Juarez 131-5 Parque Industrial Queretaro, Santa Rosa Jauregui, Qro., Mexico
(Hanamdong) 106 287, Sonjae-Ro, Gwangsan-Gu, Gwangju, Korea
KLA-Tencor Corp. 1 Technology Drive. Milpitas, CA, United States
Kyocera Corp. 13F Kamco Yangjae Tower, 262 Kangnamdae-Ro, Kangnam-Gu, Seoul, Korea
116, Beomjigi-Ro, Danwon-Gu, Ansan-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Lam Research Corp. 4F, 28, Pangyo-Ro 255Beon-Gil, Bundang-Gu, Seongnam-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Avenue Edouard-Dubois 20 Neuchatel, Switzerland
4650 Cushing Parkway. Fremont, CA, United States
Lens International HK Co., Ltd. Unit A, 7/F, Mg Tower, 133 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
LOT Vacuum Co., Ltd. (Shingeonji-Dong) 68, Gongdan1-Ro, Anseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Maxford Technology Limited 18 Floor, Chung Nam Building, 1 Loc Khart Road, Wanchai, Hong Kong
SUPPLIER ADDRESS
Maxim Integrated Products Inc. 160 Rio Robles Drive, San Jose, CA, United States
Mcnex Co., Ltd. Lot Cn5, Ninh Binh City, Ninh Binh Province Phuc Son Industrial Park, Vietnam
MediaTek Inc. No.1, Dusing 1st Road., Hsinchu Science Park, Hsinchu City, Taiwan
Meiko Electronics Co., Ltd. Lot Ld4, Thach That-Quoc Oai Industrial Zone, Phung Xa Commune, Thach That Dist, Hanoi, Vietnam
Micron Technology Inc. 8000 S. Federal Way Boise, ID, United States
Miraenanotech Co., Ltd. A6-1, Saida International Industrial Complex, Xiqing, Tianjin, China
Murata Manufacturing Co., Ltd. 22F, (Gt Tower, Seocho-Dong), 411, Seocho-Daero, Seocho-Gu, Seoul, Korea
9380 Carroll Park Drive San Diego, CA, United States
20 Fairbanks, Suite 187 Irvine, CA, United States
200 Yishun Ave 7, Singapore
Namuga Co., Ltd. Lot B9, Thuy Van Industrial Zone, Thuy Van Commune, Viet Tri City, Phu Tho Province, Vietnam
New Motech Co., Ltd. 8, Hanamsandan 7Beon-Ro, Gwangsan-Gu, Gwangju, Korea
7/156 Moo 4 T. Mabyangporn A. Pluakda Eng, Rayong, Thailand
Nitto Denko Corp. 33rd Floor, Grand Front Osaka, 4-20 Ofuka-Cho, Kita-Ku, Osaka 530-0011, Japan
NuFlare Technology Inc. 8-1, Shinsugita-Cho, Isogo-Ku Yokohama, Kanagawa, Japan
NXP Semiconductors N.V. NXP Semiconductors Netherlands B.V. High Tech Campus 60, Eindhoven The Netherlands
Partron Co., Ltd. 22, Samsung 1-Ro 2-Gil, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Posco Co., Ltd 158# Shenxu Road Suzhou Industrial Park, China
Powerlogics Co., Ltd. 163 Gwahaksanup4Ro, Oksan-Myeon, Cheongwon-Gun, Chungchongbuk-Do, Korea
Khai Quang Industrial Zone Khai Quang Ward Vinh Yen City, Vinh Phuc Province, Vietnam
Praxair Technology Inc. (Teheran-Ro, Sinhan Building16F), 512, Teheran-Ro, Kangnam-Gu, Seoul, Korea
7, 3Gongdan 2-Ro, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
PSK Inc. 48, Samsung 1 Ro 4-Gil, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Qorvo Inc. 1 Changi Business Park Avenue1, #04, Singapore
Rohm Co., Ltd. 159-13, Gasan Digital 1-Ro, Geumcheon-Gu, Seoul, Korea
Samsung Display Co., Ltd. 95 Samsung 2nd Road. Nonsuh-Dong Kiheung-Gu, Yongin Gyeonggi-Do, Korea
77, 4Sandan 5-Gil, Cheonan-Si Seobuk-Gu, Chungcheongnam-Do, Korea
Yen Phong I Industrial Zone Yen Phong District, Bac Ninh, Vietnam
Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. (Maetan-Dong) 150, Maeyeong-Ro, Yeongtong-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Semphil., Chip Block 5, Barrio, Batin O, Calamba, Laguna, Philippines
Yen Binh Industrial Zone Dong Tien Ward, Pho Yen Town Thai Nguyen Province, Vietnam
No.80 Xiaqing Road, The West Zone Of Teda, Tianjin, China
14F Tower A, SCC, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China
788 Nanhe Road. Kunshan Et Development Jiangsu Province, China
Samsung SDI Co., Ltd. Yen Phong I - I.P Yen Trung Commune, Yen Phong Dist, Bac Ninh, Vietnam
56, Gosan-Ro, Uiwang-Si 16073, Gyeonggi-Do, Korea
Gongse-Dong 150-20, Gongse-Ro, Giheung-Gu , Yonginsi, Gyeonggi-Do, Korea
SI Flex Co., Ltd. Lot A, Quang Chau Industrial Park, Bac Giang Province. Viet Yen District, Vietnam
Siltronic Corp. P.O. Box 1140, D-84479 Burghausen, Germany
12 Tampines Industrial Ave 5, Singapore
7200 NW Front Street. Portland, OR, United States
SMART Modular Technologies Inc. Av. Tegula, 888 Edificio Cristal - CEA Ponte Alta, Atibaia, Sao Paulo, Brazil
Soulbrain Co., Ltd. 34, Pangyo-Ro 255Beon-Gil, Bundang-Gu, Seongnam-Si, Gyeonggi-Do, Korea
STI Co., Ltd. 1, Bonggi-Gil, Gongdo-Eup, Anseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
STMicroelectronics N.V. 5A Serangoon North Avenue 5, Singapore
Sumco Corp. Seavans North, 1-2-1 Shibaura, Minato-Ku, Tokyo, Japan
19801 N. Tatum Blvd. Phoenix, AZ, United States
Sung Woo Electronics Co., Ltd. Thuan Thanh 3 Industrial Zone, Than H Khuong Commune, Bac Ninh, Vietnam
Synaptics Inc. 1251 Mckay Dr. San Jose, CA, United States
SUPPLIER ADDRESS
Taiwan PCB Techvest Co., Ltd. No.12, Kung Yeh 2nd Road., Pin Chen, Tao Yuan Hsien, Taiwan
Taiyo Nippon Sanso Corp. 94, Eumbongmyeon-Ro, Eumbong-Myeon, Asan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
150 Allen Road Basking Ridge, NJ, United States
3F, No.2 Bldg. Baowu Tower 1859 Expo Boulevard Shanghai Pudong, China
#1189 Bao-8 Road, Zong He Bao Shui Xi'An Shaanxi, China
Taiyo Yuden Co., Ltd. 3 International Business Park Nordic European Centre #06-28, Singapore
440 Stevens Ave., Suite 300 Solana San Diego, CA, United States
B2B 2Nd Floor, Building3, No.258 Xin Ling Road, Pilot Free Trade Zone, Shanghai, China
43, Jayumuyeok 3-Gil, Masanhoewon-Gu, Changwon-Si, Gyeongsangnam-Do, Korea
Nordring 23, Furth, Germany
TDK Corp. 11 North Buona Vista Drive #13-08 The Metropolis Tower 2, Singapore
Nilai Industrial Estate, 71800 Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia
3505 Wharf Cable TV Tower, 9 Hoi Sh Ing Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong
8F, Songnam Building, Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seoul, Korea
No.1 Xingang Road, Zhangwan Town, Jiaocheng City, Ningde, Fujian Province, China
St.Martin Str. 53, Munich, Germany
TES Co., Ltd. 2374-36, Jungbu-Daero, Yangji-Myeon, Cheoin-Gu, Yongin-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Texas Instruments Inc. 3-6, World Shipping Centre, Harbour City, 7 Canton Road, Hong Kong
The Dow Chemical Company 14F, 412, Teheran-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
412, Teheran-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
(Backseok-Dong) 56, 3 Gongdan 1-Ro, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
P.O. Box 60896 Charlotte, NC, United States
112, Seonggeo-Gil, Seonggeo-Eup, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
4F No.6, Lane 280, Zhongshan North Road, Taiwan
451 Bellevue Road. Newark, DE, United States
Tokyo Electron Ltd. 51, Jangangongdan 6-Gil, Jangan-Myeon, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
1F, No.126 Hedan Road., Pudong, Shanghai, China
Akasaka Biz Tower, 3-1 Akasaka 5-Chome, Minato-Ku, Tokyo 107-6325, Japan
2400 Grove Blvd. Austin, TX, United States
Toshiba Corp. 20 Pasir Panjang Road #12-25/28 Mapletree Business City, Singapore
517, Yeongdong-Daero, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
2570-1, Urasuda, Kamo-Shi, Niigata, Japan
Yeongdongdaero 517, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
Tripod Technology Corp. No.7, Middle Section, Mianzhou Avenue, Xiantao, Hubei, China
ULVAC, Inc. 5, Hansan-Gil, Cheongbuk-Eup, Pyeongtaek-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Versum Materials Inc. (Singil-Dong) 283, Haebong-Ro, Danwon-Gu, Ansan-Si, Gyeonggi-Do, Korea
7201 Hamilton Blvd. Allentown, PA, United States
WiSol Co., Ltd. D1-1,D1-3 International Industrial City Xeda, Tianjin, China
No.26 Street 05 Vsip Bac Ninh Industrial Zone Tu Son Town, Bac Ninh, Vietnam
Wonik IPS Co., Ltd. 75, Jinwisandan-Ro, Jinwi-Myeon, Pyeongtaek-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Wonik Materials Co., Ltd. 30, Yangcheong 3-Gil, Yangcheong-Ri, Ochang-Eup, Cheongwon-Gu, Cheongju-Si, Chungcheongbuk-Do, Korea
1 2 3 4