Dodávateľský reťazec

Zodpovedné riadenie dodávateľského reťazca

Nepretržitou podporou a spoluprácou sa snažíme o to, aby si naši dodávatelia na trhu vybudovali konkurenčnú výhodu, a vytvárame zdravý firemný ekosystém a trvalo udržateľný dodávateľský reťazec.

 

Našu sieť s približne 2 500 dodávateľmi na celom svete riadime v súlade s našou filozofiou spravodlivosti, otvorenosti a obojstranne výhodnej spolupráce. Všetkým našim dodávateľom poskytujeme podporu, aby mohli svoju činnosť vykonávať v súlade s „Kódexom správania pre dodávateľov spoločnosti Samsung“ a takisto v súlade s príslušnými miestnymi nariadeniami a medzinárodnými normami. Našich dodávateľov pravidelne posudzujeme a riadime tak riziká v súvislosti s dodávateľským reťazcom týkajúce sa aspektov trvalej udržateľnosti ako napríklad životné prostredie, ľudské práva, financie a pod. Okrem toho ich neustále podporujeme a snažíme sa o zabezpečenie obojstrannej konkurenčnej výhody a rastu.

Stratégia riadenia dodávateľského reťazca a päť kritérií

 •  

  Ekonomická

  Snažíme sa o zabezpečenie komplexnej konkurenčnej výhody v oblasti nákladov, dodávok, kvality, technológií a ľudských zdrojov s cieľom maximalizovať synergie, rýchlosť a efektivitu spolu s našimi dodávateľmi a vytvoriť podnikový ekosystém, ktorý umožňuje trvalo udržateľný rast.

 •  

  Spoločenská

  Požadujeme dodržiavanie medzinárodných noriem a nariadení v oblasti ľudských práv, pracovného prostredia, etiky a v súvislosti s nerastnými surovinami z konfliktných oblastí s cieľom vybudovať otvorený a transparentný systém riadenia pre všetky zainteresované strany v dodávateľskom reťazci.

 •  

  Environmentálna

  Spolupracujeme výlučne s dodávateľmi s certifikátom Eco Partner, aby sme mohli analyzovať a riadiť dosah na životné prostredie, ktorý môže byť dôsledkom použitia ich komponentov, surovín a výrobného procesu.

Infografika Vytváranie hodnoty prostredníctvom udržateľného riadenia
<h3> Creating value through Sustainable management info-graph</h3> <ul> <li>List 1) Cost competitiveness (Economic).</li> <li>List 2) On time delivery (Economic).</li> <li>List 3) Supplier competitiveness (Economics, Social, Environmental).</li> <li>List 4) Response to Risk (Economics, Social, Environmental).</li> <li>List 5) Human resources capacity (Economic)</li> </ul>
Obrázok predstavujúci stratégiu riadenia dodávateľského reťazca a dodatočná vysvetľujúca infografika s piatimi kritériami v sekcii Dodávateľský reťazec v časti Udržateľnosť

Riadenie dodávateľov

"V spoločnosti Samsung sa snažíme vybudovať strategické partnerstvá s tými najlepšími dodávateľmi založené na vzájomnej dôvere. Z tohto dôvodu sme zaviedli spravodlivý a transparentný registračný systém pre nových dodávateľov a vykonávame každoročné hodnotenia, aby sme našim dodávateľom pomohli získať ešte lepšiu konkurenčnú výhodu na trhu a aby sme minimalizovali prípadné riziká.
Akákoľvek spoločnosť, ktorá má záujem podeliť sa o svoje charakteristické technologické skúsenosti a nadviazať spoluprácu so spoločnosťou Samsung, nám môže svoj obchodný návrh predložiť prostredníctvom nášho portálu na obstarávanie (www.secbuy.com). Naše medzinárodné centrum obstarávania (IPC) slúži ako centrálny systém pre obstarávanie a umožňuje nám identifikovať výnimočných dodávateľov v strategicky významných oblastiach na celom svete."

Kľúčové faktory pri posudzovaní nových dodávateľov v rámci nášho registračného programu

 
Životné prostredie a bezpečnosť
Od dodávateľov požadujeme splnenie kritérií stanovených v 22 článkoch, ktoré zahŕňajú bezpečnosť pri práci, zariadenia na predchádzanie požiarom, zdravie pri práci, nebezpečné látky a ekologickú prevádzku.
Osem povinných bodov: Zariadenia na predchádzanie požiarom, nebezpečenstvo pre životné prostredie a odpad, odvádzanie a čistenie odpadových vôd a pod.
 
Práca a ľudské práva
"Vykonávanie povinných auditov priamo v prevádzke v súvislosti s dodržiavaním 20 článkov, ktoré zahŕňajú dobrovoľnícku prácu, dodržiavanie nariadení týkajúcich sa pracovného času a zákaz diskriminácie.
Tri povinné body: Zákaz detskej práce, záruka minimálnej mzdy a zákaz nehumánneho zaobchádzania."
 
Certifikácia Eco-Partner
Vykonávame pravidelné kontroly týkajúce sa environmentálnych zásad v súvislosti s produktmi, vzdelávania a školení a používania nebezpečných látok.
Obchodný vzťah nadväzujeme výhradne s dodávateľmi, ktorí získali certifikáciu Eco-Partner.

Proces komplexného hodnotenia

Infografika predstavujúca proces komplexného hodnotenia (Celoročné hodnotenie, Sebazdokonaľovanie, Vyhodnotenie, Riadenie ďalších krokov) v dodávateľskom reťazci.

Programy partnerskej spolupráce

Riadime sa filozofiou, že konkurenčná výhoda spoločnosti Samsung Electronics je takisto dôsledkom konkurenčnej výhody našich dodávateľov. Preto neustále rozširujeme naše obojstranne výhodné iniciatívy pre domácich aj zahraničných dodávateľov. Poskytujeme širokú škálu programov na podporu financovania, vzdelávania a inovácií, aby sme našim dodávateľom pomohli zabezpečiť konkurencieschopnosť v globálnom rozsahu.

 • Obrázok predstavuje financovanie v rámci programov obchodnej spolupráce Obrázok predstavuje financovanie v rámci programov obchodnej spolupráce
  • 822,8 mld. KRW
  • Investície do fondu Mutual Growth Fund

  Financovanie

  V spolupráci s komerčnými bankami sme vytvorili fondy s celkovou hodnotou 1 bil. KRW

 • Obrázok predstavuje budovanie schopností dodávateľov v rámci programov obchodnej spolupráce Obrázok predstavuje budovanie schopností dodávateľov v rámci programov obchodnej spolupráce
  • 16.209 osôb
  • Počet účastníkov na školeniach pre dodávateľov

  Budovanie schopností dodávateľov

  Poskytujeme vedenie, odborné skúsenosti, globálne a iné kurzy v spolupráci s našim školiacim strediskom pre dodávateľov

 • Obrázok predstavuje iniciatívy na podporu inovácií v rámci programov obchodnej spolupráce Obrázok predstavuje iniciatívy na podporu inovácií v rámci programov obchodnej spolupráce
  • 487 spoločností
  • Počet dodávateľov, ktorí získali podporu v rámci programu Smart Factory

  Inovačné iniciatívy

  Podpora 1 000 dodávateľov a malých či stredných podnikov bez akékoľvek obchodného vzťahu s spoločnosťou Samsung

[Výsledky našich kľúčových "Win-Win" programov v roku 2017]

* Pomáhame našim dodávateľom 1. a 2. úrovne, aby sa nebáli vyjadriť svoje obavy prostredníctvom našej priamej telefónnej linky (+82-80-200-3300), e-mailu (ssvoc@samsung.com), online systému pre hlásenie problémov na portáli pre spoluprácu s partnermi (www.secbuy.com), počas porady s dodávateľom na pracovisku alebo počas rôznych iných stretnutí.

Pracovné podmienky v dodávateľskom reťazci

V spoločnosti Samsung robíme všetko pre rešpektovanie ľudských práv v celom našom dodávateľskom reťazci. Vyžadujeme dodržiavanie medzinárodných dohôd o ľudských právach s cieľom zaistiť bezpečné pracovné podmienky, dodržiavanie kódexu správania Responsible Business Alliance (RBA) a pravidelne kontrolujeme všetkých dodávateľov v súlade s normami EICC, aby sme dokázali identifikovať a predchádzať potenciálnym problémom. Vo vytváraní bezpečných pracovných podmienok podporujeme priamo dodávateľov aj subdodávateľov tak, aby sme pomohli vybudovať zdravý, bezpečný pracovný ekosystém v celom našom dodávateľskom reťazci.

Pracovné podmienky v dodávateľskom reťazci
<h3>Pracovné prostredie v prevádzke dodávateľa</h3> <dl> <li>Sebahodnotenie</li> <li>Všetci dodávatelia 1. úrovne vykonávajú pravidelné každoročné sebahodnotenie</li> </dl> <dl> <li>Audity priamo v prevádzke</li> <li>Po posúdení objemov transakcií a na základe výsledkov sebahodnotenia vyberieme kritických dodávateľov, u ktorých vykonáme audity priamo v prevádzke</li> <li>Vykonávame celoročné a špeciálne audity týkajúce sa zamestnávania učňov a pracovníkov z radov študentov počas dovoleniek</li> </dl> <dl> <li>Audity vykonávané treťou stranou</li> <li>Audítor certifikovaný koalíciou EICC vykoná kontrolu u náhodne vybraných dodávateľov</li> <li>Audítor certifikovaný koalíciou EICC vykoná kontrolu u náhodne vybraných dodávateľov</li> </dl>

Problematika konfliktných minerálov

Samsung Electronics zakazuje používanie konfliktných nerastov, napríklad tantalu, cínu, wolframu a zlata, ktoré sú neeticky ťažené v krízových oblastiach v desiatich afrických krajinách vrátane Demokratickej republiky Kongo. Náš dodávateľský reťazec je založený na princípe etického procesu distribúcie tovaru. Aby sme zaistili, že naši dodávatelia budú dodržiavať najvyššie štandardy, prevádzame dôkladné vyšetrenie pôvodu nerastov používaných v našich výrobkoch. Za účelom udržania bezkonfliktného systému sme založili kontrolný proces konfliktných minerálov v súlade s pokynmi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj "OECD Due Diligence Guidance". Okrem toho podporujeme našich dodávateľov v nadväzovaní spolupráce s hutníckymi spoločnosťami, ktoré obdržali certifikáciu RMAP (Responsible Minerals Assurance prces), a od spoločnosti v našom dodávateľskom reťazci vyžadujeme, aby túto certifikáciu získali

Certifikácia RMAP súvisiaca s konfliktnými minerálmi v dodávateľskom reťazci

(ku koncu decembra 2017)

Úspešne ukončená certifikácia CFSP Prebiehajúca certifikácia CFSP Celkom
Tantal (Ta) 42 - 42
Cín (Sn) 69 2 71
Volfrám (W) 41 - 41
Zlato (Au) 98 3 101

Zodpovednosť dodávateľov

Produkty a služby ponúkané spoločnosťou Samsung Electronics sú výsledkom úsilia a snahy všetkých subjektov v našom dodávateľskom reťazci. Spolu s našimi dodávateľmi zodpovedáme za splnenie nielen obchodných cieľov, ale aj spoločenských záväzkov a udržateľného spôsobu podnikania. Náš dodávateľský reťazec je založený na dôvere a úprimnosti.

* Listed in order of name of suppliers in 80% of Samsung Electronics’ transaction volume who agreed to be disclosed

SUPPLIER ADDRESS
AAC Technologies Holdings Inc. LOT K4-2F, QUE VO IP BAC NINH CITY, BAC NINH, VIETNAM VAN DUONG COMMU
213167 NO.3 CHANGCAO ROAD, HI-TECH INDUSTRIAL ZONE, WUJIN, CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA
YUHANG RD, SHUYANG ECONOMIC DEVELOP SUQIAN CITY JIANGSU PROVINCE, CHINA
Advantest Corp. 140, 3SAMGONGDAN 6-RO, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
SHIN-MARUNOUCHI CENTER BUILDING,1-6-2 MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN
RM.1215,LUNENG PLAZA,NO.18 TAIGU RD WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE, SHANGHAI
Air Products and Chemicals Inc. 3, NONGSEO-RO, 46BEON-GIL, GIHEUNG-GU, YONGIN-SI, GYUNGGI-DO, KOREA
7201 HAMILTON BOULEVARD ALLENTOWN PA
Alps Electric Co., Ltd. 33 (JANGDUK-DONG) HANAMSANDAN5BYUNRO GWANGSAN-GU GWANGJU, KOREA
1-7, YUKIGAYA-OTSUKAMACHI, OTA-KU, TOKYO, 145-8501
APPLIED MATERIALS 8 UPPER CHANGI NORTH ROAD, SINGAPOR E 506906, SINGAPORE
3050 BOWERS AVENUL SANTA CLARA CA
(5F, KOREA DESIGN CENTER BLDG., YATAP-DONG) 322, YANGHYEON-RO, BUNDANG-GU, SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
ASM International N.V. (1DONG, CHUNGNAM TECHNOPARK CHEONAN VALLEY)136, JIKSAN-RO, JIKSAN-EUP, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO
3440 E UNIVERSITY PHOENIX DRIVE
ASM Lithography Inc. SUITES 3704-3706 37/F TOWER TWO TIMES SQUARE, 1 MATHESON STREET CAUSEWAY BAY, HONG KONG
2650 W. GERONIMO PLACE CHANDLER AZ
25, 5GIL, SAMSUNG1RO, HWASUNG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
AU Optronics
Corp.
1 LI-HSIN RD.2,SCIENCE-BASED INDUST RIAL PARK, HSINCHU TAIWAN, R.O.C.
5 LI-HSIN RD.6,SCIENCE-BASED INDUST RIAL PARK, HSINCHU TAIWAN, R.O.C.
Avago
Technologies Ltd.
NO 1 YISHUN AVENUE 7 SINGAPORE
BOE
Technology Group Co., Ltd.
NO. 118 JINGHAIYI RD, BDA, BEIJING
Biel Crystal Manufactory Ltd. BLOCK A, 10/F., A1-A5 MEI HING IND. BLDG.,16-18 HING YIP STREET, KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONG
BUMJIN B BLOCK JINHERUI INDUSTRIAL PARK, SHANPO VILAGE LILIN TOWN ZHONGKAI HIGH-TECH ZONE, HUIZHOU CITY, CHINA
SAIDAGONGYEYUANSIZHILU6HAO TIANJIN XIQINGQU
SHA HU KO CUN CHANG PING TOWN DONGG UAN CITY GUANG DONG
BYD Co., Ltd. XIANGSHUI RIVER, ECONOMIC DEVELOPME NT ZONE, DAYA BAY, HUIZHOU, GUANGDO NG, P.R.CHINA
NO.3001, BAOHE ROAD, BAOLONG INDUST RIAL TOWN, LONGGANG, SHENZHEN, P.R. CHINA
NO2,YADI ROAD, THE NEW-TYPE INDUSTRIAL PARK ,XI'AN NATIONAL HI-TECH INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE
YAN AN ROAD, KUI CHONG, LONG GANG, SHENZHEN, CHINA 518119
Canon Inc. 30-2, SHIMOMARUKO 3-CHOME, OHTA-KU, TOKYO 146-8501, JAPAN
(9F,10F),607, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
ONE CANON PARK MELVILLE NEW YORK, 11747
Cirrus Logic Inc. 7B NIGHTINGALE WAY, QUARTERMILE EDINBURGH
Coretronic
Corp.
NO.2-1.NANKE 6TH.ROAD, TAINAN SCIEN CE-BASED INDUSTRIAL PARK TAINAN COUNTY, TAIWAN, R.O.C.
Corning
Inc.
ONE RIVERFRONT PLAZA CORNING NEW YORK, UNITED STATES
Daifuku Co., Ltd. KOMAKIHARA KOMAKI AICHI JAPAN
14, DONGTANJISEONG-RO, HWASEONG-SO, GYEONGGI-DO, KOREA
7406 WEST DETROIT STREET CHANDLER USA
Dongyang E&P Inc. TONGQIAO INDUSTRIAL BASE ZHONGKAI HIGH-TECH ZONE HUIZHOU GUANGDONG PROVINCE
DOOSUNG TECH LUONG SON IP, HOA SON COMMUNE HOA BINH LUONG SON
Dr Enc SA de CV MANUFACTURAS 622 SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO
Dreamtech Co., Ltd. NO.100,HUU NGHI ROAD, VSIP BAC NINH TU SON TOWN, BAC NINH PROVINCE VIETNAM
SUPPLIER ADDRESS
Elentec co., Ltd. 44F, QUANG MINH INDUSTRIAL ZONE, HANOI, VIETNAM
ELK Corp. 89 DAEDEOK TECHNO 2TH ST, GWANGPEONG-DONG, YUSEONG-GU, DAEJEON, KOREA
EM-Tech Co., Ltd. YEN PHONG IP YEN PHONG DISTRICT BAC NINH PROVINCE
HUAXIAN ROAD,DANSHAN INDUSTRIAL AREA, CHENGYANG DISTRICT QINGDAO CITY, SHANDONG PROVINCE
Entegris Inc. 72, JE2GONGDAN 1-GIL, MIYANG-MYEON, ANSEONG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
129 CONCORD ROAD BILLERICA
117 JONATHAN BLVD N CHASKA MN
31 KAKI BUKIT ROAD 3, 06-08/11 TECH LINK SINGAPORE
Glonics Viet Nam Co., Ltd. NO 903, 3/2 STREET, PHU XA COMMUNE, THAI NGUYEN CITY, THAI NGUYEN PROVINCE
GoerTek Inc. NO.268 DONGFANG ROAD HI-TECH INDUST RY DEVELOPMENT DISTRICT WEIFANG SHANDONG
LOT L-06, QUE VO INDUSTRIAL PARK NAM SON COMMUNE, BAC NINH CITY BAC NINH PROVINCE
Hitachi Ltd. 46, 2GONGDAN 8-GIL, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
24-14 NISHI-SHIMBASHI, 1-CHOME, MIN ATO-KU, TOKYO 105-8717 JAPAN
15-12,NISHI-SHIMBASHI 2-CHOME, MINATO-KU
GRANTOKYO SOUTH TOWER, 9-2, MARUNOU CHI 1-CHOME,CHIYODA-KU, TOKYO, 100- 6606, JAPAN
2150 N. 1ST STREET, STE. 350 SAN JOSE CA
1601A ROOM ,16F,BLK.1,NO.18,TAIGU R OAD,WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE 2001 31, SHANGHAI
8F YOUNG POONG BLDG., 41 CHEONGGYECHEON-RO, CHONGRO-KU, SEOUL, KOREA, 110-752
92, SANHO-DAERO, GUMI-SI, GYEONGSANGBUK-DO, 730-906, KOREA
2460 NORTH FIRST STREET, SUITE 290 SAN JOSE CA
HNT Electronics Co., Ltd. LUONG SON INDUSTRIAL PARK, KM 36, NATIONAL HIGHWAY 6, HOA SON COMMUNE LUONG SON, HOA BINH
Hosiden Corp. LOT 1, QUANG CHAU IP, VIET YEN DICS TRICT, BAC GIANG PROVINCE, VIETNAM
Ibiden Co., Ltd. 15#, RONGCHANG EAST STREET, BDA, BEIJING CHINA, 100176
3-200, GAMA-CHO, OGAKI, GIFU PREF JAPAN
Innolux Corp. NO.160 KESYUE RD., CHU-NAN SITE, HS INCHU SCIENCE PARK, CHU-NAN, MIAO-L I, TAIWAN
Intel Corp. 69/F, CENTRAL PLAZA, 18 HARBOUR ROAD, WANCHAI, HONG KONG
Interflex Co., Ltd. LOT CN05, BA THIEN IP, BINH XUYEN DISTRICT, VINH PHUC PROVINCE
(SUNGGOKDONG) 149 KANGCHONRO DANWON-GU, ANSAN-SI, GYEONGGI-DO
Jahwa Electronics Co., Ltd. PLOT 10, KHAI QUANG INDUSTRIAL PARK , VINH YEN CITY, VINH PHUC PROVINCE, VIETNAM
Jiangsu Simand
Electric Co., Ltd.
NO.111,KANGYUAN ROAD, XIANGCHENG DISTRICT SUZHOU CHINA
JX Nippon Mining &
Metals Corp.
54, HANSAN-GIL, CHEONGBUK-MYEON, PYEONGTAEK-SI, GYEONGGI-DO, 451-833 REP. OF KOREA
125 NORTH PRICE RD CHANDLER
1008164 1-2, OTEMACHI 1CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN
KLA-Tencor
Corp.
ONE TECHNOLOGY DRIVE MILPITAS CALIFORNIA, USA
Kyocera Corp. (WONSI-DONG) 116, BEOMJIGI-RO, DANWON-GU, ANSAN-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
13F KAMCO YANGJAE TOWER, 262 KANGNAMDAE-RO, KANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
116,BEOMJIGI-RO,DANWON-GU,ANSAN-SI,GYEONGGI-DO
Lam Research Corp. AVENUE EDOUARD-DUBOIS 20 NEUCHATEL
4F, 28, PANGYO-RO 255BEON-GIL, BUNDANG-GU, SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
4650 CUSHING PARKWAY FREMONT
Lens International HK Co., Ltd. UNIT A,7/F, MG TOWER, 133 HOI BUN ROAD, KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONG
Maxford
Technology Limited
18 FLOOR, CHUNG NAM BUILDING, 1 LOC KHART ROAD, WANCHAI, HONG KONG
SUPPLIER ADDRESS
Maxim Integrated
Products Inc.
160 RIO ROBLES DRIVE SAN JOSE CA
Mcnex Co., Ltd. LOT CN5, NINH BINH CITY, NINH BINH PROVINCE PHUC SON INDUSTRIAL PARK
MediaTek Inc. #03-01, NO. 1, FUSIONOPOLIS WALK, SINGAPORE
2F,NO. 132-2, SING-SHAN RD., NEIHU, TAIPEI, TAIWAN
Micron
Technology Inc.
8000 S. FEDERAL WAY BOISE ID
1 NORTH COAST DRIVE SINGAPORE 757432 SINGAPORE
MMurata Manufacturing Co., Ltd. 22F, (GT TOWER, SEOCHO-DONG), 411, SEOCHO-DAERO, SEOCHO-GU, SEOUL, KOREA
THE EXCHANGE TOWER NO.2, 189 NANJING TIANJIN HEPING
200 YISHUN AVE 7 SINGAPORE
9380 CARROLL PARK DRIVE SAN DIEGO CALIFORNIA
20 FAIRBANKS, SUITE 187 IRVINE CA
Namuga Co., Ltd. LOT B9, THUY VAN INDUSTRIAL ZONE, THUY VAN COMMUNE, VIET TRI CITY, PHU THO PROVINCE
Nitto Denko Corp. 165 CHEONGBUKSANDAN-RO,CHEONGBUK-MYEON, PYEONGTAEK-SI, GYEONGGI-DO
33RD FLOOR, GRAND FRONT OSAKA, 4-20 OFUKA-CHO, KITA-KU, OSAKA 530-0011,
NuFlare
Technology Inc.
8-1, SHINSUGITA-CHO, ISOGO-KU YOKOHAMA, KANAGAWA, JAPAN
NXP Semiconductors N.V. NXP SEMICONDUCTORS NETHERLANDS B.V. HIGH TECH CAMPUS 60, EINDHOVEN THE NETHERLANDS
Partron Co., Ltd. 22, SAMSUNG 1-RO 2-GIL, HWASEONG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
Praxair Technology Inc. (TEHERAN-RO,SINHAN BUILDING16F), 512,TEHERAN-RO,KANGNAMGU, SEOUL, KOREA
7, 3GONGDAN 2-RO, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
Qorvo Inc. 1 CHANGI BUSINESS PARK AVENUE1, #04- SINGAPORE
Rohm Co., Ltd. 159-13,GASAN DIGITAL 1-RO, GEUMCHEON-GU, SEOUL, 153-803, KOREA
Samsung Display Co., Ltd. 95 SAMSUNG 2ND RD. NONSUH-DONG KIHEUNG-GU, YONGIN GYEONGGI-DO
77, 4SANDAN 5-GIL, CHEONAN-SI SEOBUK-GU, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
YEN PHONG I INDUSTRIAL ZONE BAC NINH PROVINCE YEN PHONG DISTRICT
Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. YEN BINH INDUSTRIAL ZONE DONG TIEN WARD, PHO YEN TOWN THAI NGUYEN PROVINCE
(MAETAN-DONG) 150, MAEYEONG-RO, YEONGTONG-GU, SUWON-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
14F,TOWER A,SCC, JUNCTION OF HOU HAI BLVD AND HAIDE 1ST RD., NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA
788 NANHE RD KUNSHAN ET DEVELOPMENT JIANGSU PROVINCE CHINA
1,WEISHAN ROAD XIQING MECRO-ELECTRO NICS INDUSTRIAL PARK, XIQING DIST TIANJIN CHINA
NO.80 XIAQING ROAD,THE WEST ZONE OF TEDA, TIANJIN, CHINA
3655 N. 1ST SAN JOSE CA
WELLGROW INDUSTRIAL ESTATE, 93 MOO 5, T.BANGSAMAK, A.BANGPAKONG, CHACHOENGSAO 24180, THAILAND
TIANJINSHIHEXIQUHEINUCHENGDAO27 TIANJIN
SEMPHIL., CHIP BLOCK 5, BARRIO, BATINO, CALAMBA, LAGUNA, PHILIPPINES
Samsung SDI Co., Ltd. YEN PHONG I - I.P YEN TRUNG COMMUNE , YEN PHONG DIST, BAC NINH PROVINCE, VIETNAM
GONGSE-DONG 150-20, GONGSE-RO, GIHEUNG-GU , YONGIN-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
56, GOSAN-RO, UIWANG-SI 16073, GYEONGGI-DO, KOREA
YIXIANYUAN SCIENTIFIC INDUSTRIAL PARK, TIANJIN 301726, CHINA
Seowonintech Co., Ltd. YEN PHONG INDUSTRIAL ZONE, LONG CHA U COMMUNE YEN PHONG DISTRIC, BAC NI NH PROVINCE
ZHENGYING INDUSTRIAL AREA BEIZHAKOU, JINNAN DIST, TIANJIN
Shin Heung Precision Co., Ltd.. A1 ROAD DONGLI EDA TIANJIN
SI Flex Co., Ltd. LOT A, QUANG CHAU INDUSTRIAL PARK, BAC GIANG PROVINCE. VIET YEN DISTRICT
Siltronic Corp. 12 TAMPINES INDUSTRIAL AVE 5
7200 NW FRONT STREET PORTLAND
SMART Modular
Technologies Inc.
AV TEGULA (CEA) ED. CRISTAL ATIBAIA PONTE ALTA 888 ED CRISTAL
Sozhou Posco-Core Technology Co., Ltd. 158# SHENXU ROAD SUZHOU INDUSTRIAL PARK
STMicroelectronics N.V. 5A SERANGOON NORTH AVENUE 5 SINGAPORE
Sumco Corp. SEAVANS NORTH, 1-2-1 SHIBAURA, MINATO-KU TOKYO JAPAN
19801 N. TATUM BLVD PHOENIX ARIZONA
SUPPLIER ADDRESS
Sung Woo Electronics Co., Ltd. THUAN THANH 3 INDUSTRIAL ZONE, THAN H KHUONG COMMUNE, THUAN THANH DISTRICT, BAC NINH PROVINCE
Synaptics Inc. 1251 MCKAY DR. SAN JOSE CA
Taiwan PCB
Techvest Co., Ltd.
NO.12, KUNG YEH 2ND.RD ., PIN CHEN, TAO YUAN HSIEN, TAIWAN, R.O.C.
Taiyo Nippon
Sanso Corp.
#1189 BAO-8 ROAD ,ZONG HE BAO SHUI XI'AN SHAANXI
94, EUMBONGMYEON-RO, EUMBONG-MYEON, ASAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
150 ALLEN ROAD BASKING RIDGE NJ
3F, NO.2 BLDG. BAOWU TOWER 1859 EXPO BOULEVARD SHANGHAI PUDONG
Taiyo Yuden Co., Ltd. 3 INTERNATIONAL BUSINESS PARK NORDI C EUROPEAN CENTRE #06-28
43, JAYUMUYEOK 3-GIL, MASANHOEWON-GU, CHANGWON-SI, GYEONGSANGNAM-DO, KOREA
UNIT 2801-08, THE METROPOLIS TOWER, 10 METROPOLIS DRIVE, HUNGHOM, KOWLOON, HONGKONG
B2B 2ND FLOOR,BUILDING3, NO.258 XIN LING ROAD, CHINA(SHANGHAI) PILOT FREE TRADE ZONE, SHANGHAI, CHINA
440 STEVENS AVE., SUITE 300 SOLANA ,SAN DIEGO ,CA
GERMANY, FURTH, NORDRING 23
2-7-19 KYOBASHI CHUO-KU ,TOKYO ,JAPAN
TDK Corp. 3505 WHARF CABLE TV TOWER, 9 HOI SH ING ROAD, TSUEN WAN, N.T., HONG KONG
NO.1 XINGANG ROAD,ZHANGWAN TOWN, JIAOCHENG CITY,NINGDE, FUJIAN PROVINCE, PRC.
11 NORTH BUONA VISTA DRIVE #13-08 THE METROPOLIS TOWER 2
ST.MARTIN STR. 53, MUNICH, GERMANY
8F, SONGNAM BUILDING, SEOCHO-DONG, SEOCHO-GU, SEOUL, KOREA
NILAI INDUSTRIAL ESTATE, 71800 NILA I, NEGERI SEMBILAN, MALAYSIA.
Texas Instruments Inc. 3-6,WORLD SHIPPING CENTRE, HARBOUR CITY, 7 CANTON ROAD, KOWLOON
The Dow Chemical Company 412, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
(BACKSEOK-DONG)56, 3GONGDAN 1-RO, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAMDO, KOREA
4F NO.6, LANE 280, ZHONGSHAN NORTH ROAD
PO BOX 60896 CHARLOTTE NC
451 BELLEVUE ROAD NEWARK DE
UL. STREFOWA 16 DZIERZONIOW POLSKA
14F, 412, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
BACHTOBE IETRASSE 3, 8810 HORGEN, H ORGEN, SWITZERLAND
Tokyo Electron Ltd. AKASAKA BIZ TOWER, 3-1 AKASAKA 5-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-6325, JAPAN
51, JANGANGONGDAN 6-GIL, JANGAN-MYEON, HWASEONG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
2400 GROVE BLVD. AUSTIN TX
1F, NO.126 HEDAN RD.PUDONG SHANG HA I 200131, CHINA
Toshiba Corp. 517, YEONGDONG-DAERO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
YEONGDONGDAERO 517, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
20 PASIR PANJANG ROAD #12-25/28 MAPLETREE BUSINESS CITY, SINGAPORE 117439
2570-1, URASUDA, KAMO-SHI, NIIGATA, JAPAN
72-34, HORIKAWA-CHO, SAIWAI-KU, KAW ASAKI-SHI, KANAGAWA, JAPAN
Tripod Technology Corp.
NO.7, MIDDLE SECTION, MIANZHOU AVEN XIANTAO HUBEI
MID.TUANJIE.RD.DEVELOPMENT ZONE, XIS HAN DISTRICT, WUXI CITY, JIANGSU PROVINCE
Versum Materials US LLC 7201 HAMILTON BLVD. ALLENTOWN
WiSol Co., Ltd. D1-1,D1-3 INTERNATIONAL INDUSTRIAL CITY XEDA TIANJIN
1 2 3 4