Dodávateľský reťazec

Zodpovedné riadenie dodávateľského reťazca

Nepretržitou podporou a spoluprácou sa snažíme o to, aby si naši dodávatelia na trhu vybudovali konkurenčnú výhodu, a vytvárame zdravý firemný ekosystém a trvalo udržateľný dodávateľský reťazec.

 

Našu sieť s približne 2 500 dodávateľmi na celom svete riadime v súlade s našou filozofiou spravodlivosti, otvorenosti a obojstranne výhodnej spolupráce. Všetkým našim dodávateľom poskytujeme podporu, aby mohli svoju činnosť vykonávať v súlade s „Kódexom správania pre dodávateľov spoločnosti Samsung“ a takisto v súlade s príslušnými miestnymi nariadeniami a medzinárodnými normami. Našich dodávateľov pravidelne posudzujeme a riadime tak riziká v súvislosti s dodávateľským reťazcom týkajúce sa aspektov trvalej udržateľnosti ako napríklad životné prostredie, ľudské práva, financie a pod. Okrem toho ich neustále podporujeme a snažíme sa o zabezpečenie obojstrannej konkurenčnej výhody a rastu.

Stratégia riadenia dodávateľského reťazca a päť kritérií

 •  

  Ekonomická

  Snažíme sa o zabezpečenie komplexnej konkurenčnej výhody v oblasti nákladov, dodávok, kvality, technológií a ľudských zdrojov s cieľom maximalizovať synergie, rýchlosť a efektivitu spolu s našimi dodávateľmi a vytvoriť podnikový ekosystém, ktorý umožňuje trvalo udržateľný rast.

 •  

  Spoločenská

  Požadujeme dodržiavanie medzinárodných noriem a nariadení v oblasti ľudských práv, pracovného prostredia, etiky a v súvislosti s nerastnými surovinami z konfliktných oblastí s cieľom vybudovať otvorený a transparentný systém riadenia pre všetky zainteresované strany v dodávateľskom reťazci.

 •  

  Environmentálna

  Spolupracujeme výlučne s dodávateľmi s certifikátom Eco Partner, aby sme mohli analyzovať a riadiť dosah na životné prostredie, ktorý môže byť dôsledkom použitia ich komponentov, surovín a výrobného procesu.

Infografika Vytváranie hodnoty prostredníctvom udržateľného riadenia
<h3> Creating value through Sustainable management info-graph</h3> <ul> <li>List 1) Cost competitiveness (Economic).</li> <li>List 2) On time delivery (Economic).</li> <li>List 3) Supplier competitiveness (Economics, Social, Environmental).</li> <li>List 4) Response to Risk (Economics, Social, Environmental).</li> <li>List 5) Human resources capacity (Economic)</li> </ul>
Obrázok predstavujúci stratégiu riadenia dodávateľského reťazca a dodatočná vysvetľujúca infografika s piatimi kritériami v sekcii Dodávateľský reťazec v časti Udržateľnosť

Riadenie dodávateľov

"V spoločnosti Samsung sa snažíme vybudovať strategické partnerstvá s tými najlepšími dodávateľmi založené na vzájomnej dôvere. Z tohto dôvodu sme zaviedli spravodlivý a transparentný registračný systém pre nových dodávateľov a vykonávame každoročné hodnotenia, aby sme našim dodávateľom pomohli získať ešte lepšiu konkurenčnú výhodu na trhu a aby sme minimalizovali prípadné riziká.
Akákoľvek spoločnosť, ktorá má záujem podeliť sa o svoje charakteristické technologické skúsenosti a nadviazať spoluprácu so spoločnosťou Samsung, nám môže svoj obchodný návrh predložiť prostredníctvom nášho portálu na obstarávanie (www.secbuy.com). Naše medzinárodné centrum obstarávania (IPC) slúži ako centrálny systém pre obstarávanie a umožňuje nám identifikovať výnimočných dodávateľov v strategicky významných oblastiach na celom svete."

Kľúčové faktory pri posudzovaní nových dodávateľov v rámci nášho registračného programu

 
Životné prostredie a bezpečnosť
Od dodávateľov požadujeme splnenie kritérií stanovených v 22 článkoch, ktoré zahŕňajú bezpečnosť pri práci, zariadenia na predchádzanie požiarom, zdravie pri práci, nebezpečné látky a ekologickú prevádzku.
Osem povinných bodov: Zariadenia na predchádzanie požiarom, nebezpečenstvo pre životné prostredie a odpad, odvádzanie a čistenie odpadových vôd a pod.
 
Práca a ľudské práva
"Vykonávanie povinných auditov priamo v prevádzke v súvislosti s dodržiavaním 20 článkov, ktoré zahŕňajú dobrovoľnícku prácu, dodržiavanie nariadení týkajúcich sa pracovného času a zákaz diskriminácie.
Tri povinné body: Zákaz detskej práce, záruka minimálnej mzdy a zákaz nehumánneho zaobchádzania."
 
Certifikácia Eco-Partner
Vykonávame pravidelné kontroly týkajúce sa environmentálnych zásad v súvislosti s produktmi, vzdelávania a školení a používania nebezpečných látok.
Obchodný vzťah nadväzujeme výhradne s dodávateľmi, ktorí získali certifikáciu Eco-Partner.

Proces komplexného hodnotenia

Infografika predstavujúca proces komplexného hodnotenia (Celoročné hodnotenie, Sebazdokonaľovanie, Vyhodnotenie, Riadenie ďalších krokov) v dodávateľskom reťazci.

Programy partnerskej spolupráce

Riadime sa filozofiou, že konkurenčná výhoda spoločnosti Samsung Electronics je takisto dôsledkom konkurenčnej výhody našich dodávateľov. Preto neustále rozširujeme naše obojstranne výhodné iniciatívy pre domácich aj zahraničných dodávateľov. Poskytujeme širokú škálu programov na podporu financovania, vzdelávania a inovácií, aby sme našim dodávateľom pomohli zabezpečiť konkurencieschopnosť v globálnom rozsahu.

 • Obrázok predstavuje financovanie v rámci programov obchodnej spolupráce Obrázok predstavuje financovanie v rámci programov obchodnej spolupráce
  • 833,9 mld. KRW
  • Investície do fondu Mutual Growth Fund

  Financovanie

  V spolupráci s komerčnými bankami sme vytvorili fondy s celkovou hodnotou 1 bil. KRW

 • Obrázok predstavuje budovanie schopností dodávateľov v rámci programov obchodnej spolupráce Obrázok predstavuje budovanie schopností dodávateľov v rámci programov obchodnej spolupráce
  • 18.777 osôb
  • Počet účastníkov na školeniach pre dodávateľov

  Budovanie schopností dodávateľov

  Poskytujeme vedenie, odborné skúsenosti, globálne a iné kurzy v spolupráci s našim školiacim strediskom pre dodávateľov

 • Obrázok predstavuje iniciatívy na podporu inovácií v rámci programov obchodnej spolupráce Obrázok predstavuje iniciatívy na podporu inovácií v rámci programov obchodnej spolupráce
  • 487 spoločností
  • Počet dodávateľov, ktorí získali podporu v rámci programu Smart Factory

  Inovačné iniciatívy

  Podpora 1 000 dodávateľov a malých či stredných podnikov naprieč celou zemou pri zlepšovaní ich výrobnej kapacity bez akéhokoľvek obchodného vzťahu so spoločnosťou Samsung

[Výsledky našich kľúčových "Win-Win" programov v roku 2018]

* Pomáhame našim dodávateľom 1. a 2. úrovne, aby sa nebáli vyjadriť svoje obavy prostredníctvom našej priamej telefónnej linky (+82-80-200-3300), e-mailu (ssvoc@samsung.com), online systému pre hlásenie problémov na portáli pre spoluprácu s partnermi (www.secbuy.com), počas porady s dodávateľom na pracovisku alebo počas rôznych iných stretnutí.

Pracovné podmienky v dodávateľskom reťazci

V spoločnosti Samsung robíme všetko pre rešpektovanie ľudských práv v celom našom dodávateľskom reťazci. Vyžadujeme dodržiavanie medzinárodných dohôd o ľudských právach s cieľom zaistiť bezpečné pracovné podmienky, dodržiavanie kódexu správania Responsible Business Alliance (RBA) a pravidelne kontrolujeme všetkých dodávateľov v súlade s normami EICC, aby sme dokázali identifikovať a predchádzať potenciálnym problémom. Vo vytváraní bezpečných pracovných podmienok podporujeme priamo dodávateľov aj subdodávateľov tak, aby sme pomohli vybudovať zdravý, bezpečný pracovný ekosystém v celom našom dodávateľskom reťazci.

Pracovné podmienky v dodávateľskom reťazci
<h3>Pracovné prostredie v prevádzke dodávateľa</h3> <dl> <li>Sebahodnotenie</li> <li>Všetci dodávatelia 1. úrovne vykonávajú pravidelné každoročné sebahodnotenie</li> </dl> <dl> <li>Audity priamo v prevádzke</li> <li>Po posúdení objemov transakcií a na základe výsledkov sebahodnotenia vyberieme kritických dodávateľov, u ktorých vykonáme audity priamo v prevádzke</li> <li>Vykonávame celoročné a špeciálne audity týkajúce sa zamestnávania učňov a pracovníkov z radov študentov počas dovoleniek</li> </dl> <dl> <li>Audity vykonávané treťou stranou</li> <li>Audítor certifikovaný koalíciou EICC vykoná kontrolu u náhodne vybraných dodávateľov</li> <li>Audítor certifikovaný koalíciou EICC vykoná kontrolu u náhodne vybraných dodávateľov</li> </dl>

Problematika konfliktných minerálov

Samsung Electronics zakazuje používanie konfliktných nerastov, napríklad tantalu, cínu, wolframu a zlata, ktoré sú neeticky ťažené v krízových oblastiach v desiatich afrických krajinách vrátane Demokratickej republiky Kongo. Náš dodávateľský reťazec je založený na princípe etického procesu distribúcie tovaru. Aby sme zaistili, že naši dodávatelia budú dodržiavať najvyššie štandardy, prevádzame dôkladné vyšetrenie pôvodu nerastov používaných v našich výrobkoch. Za účelom udržania bezkonfliktného systému sme založili kontrolný proces konfliktných minerálov v súlade s pokynmi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj "OECD Due Diligence Guidance". Okrem toho podporujeme našich dodávateľov v nadväzovaní spolupráce s hutníckymi spoločnosťami, ktoré obdržali certifikáciu RMAP (Responsible Minerals Assurance prces), a od spoločnosti v našom dodávateľskom reťazci vyžadujeme, aby túto certifikáciu získali

Certifikácia RMAP súvisiaca s konfliktnými minerálmi v dodávateľskom reťazci

(ku koncu decembra 2018)

Úspešne ukončená certifikácia CFSP Prebiehajúca certifikácia CFSP Celkom
Tantal (Ta) 40 - 40
Cín (Sn) 73 - 73
Volfrám (W) 41 - 41
Zlato (Au) 104 - 104

Zodpovednosť dodávateľov

Produkty a služby ponúkané spoločnosťou Samsung Electronics sú výsledkom úsilia a snahy všetkých subjektov v našom dodávateľskom reťazci. Spolu s našimi dodávateľmi zodpovedáme za splnenie nielen obchodných cieľov, ale aj spoločenských záväzkov a udržateľného spôsobu podnikania. Náš dodávateľský reťazec je založený na dôvere a úprimnosti.

* Listed in order of name of suppliers in 80% of Samsung Electronics’ transaction volume who agreed to be disclosed.

SUPPLIER ADDRESS
AAC Technologies Holdings Inc. 213167 No.3 Changcao Road, Hi-Tech Industrial Zone, Wujin, Changzhou City, Jiangsu Province, China
Lot K4-2F, Que Vo Ip Bac Ninh City, Bac Ninh, Vietnam
Yuhang Rd, Shuyang Economic Develop Suqian City, Jiangsu Province, China
Adeka Corporation 70, Wanjusandan 2-Ro, Bongdong-Eup, Wanju-Gun, Jeollabuk-Do, Korea
Advantest Corp. 140, 3Samgongdan 6-Ro, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
Rm.1215,Luneng Plaza, No.18 Taigu Rd Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai, China
Shin-Marunouchi Center Building, 1-6 -2 Marunouchi, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan
Air Products and Chemicals Inc. 7201 Hamilton Boulevard Allentown PA, USA
3, Nongseo-Ro, 46Beon-Gil, Giheung-Gu, Yongin-Si, Gyunggi-Do, Korea
Alps Electric Co., Ltd. 33 (Jangduk-Dong) Hanamsandan 5 Byunro, Gwangsan-Gu, Gwangju, Korea
1-7, Yukigaya-Otsukamachi, Ota-Ku, Tokyo, 145-8501, Japan
Applied Materials Inc. 8 Upper Changi North Road, 506906, Singapore
3050 Bowers Avenul Santa Clara CA, USA
(5F, Korea Design Center Bldg.,Yatap-Dong ) 322, Yanghyeon-Ro, Bundang-Gu, Seongnam-Si, Gyeonggi-Do, Korea
ASM International N.V. (1Dong, Chungnam Technopark Cheonan Valley)136, Jiksan-Ro, Jiksan-Eup, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
3440 E University Phoenix Drive, USA
ASM Lithography Inc. Suites 3704-3706, Tower Two, Times Square. 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hongkong
2650 W. Geronimo Place Chandler AZ, USA
25, 5Gil, Samsung 1 Ro, Hwasung-Si, Gyeonggi-Do, Korea
AU Optronics Corp. 1 Li-Hsin Rd.2,Science-Based Industrial Park, Hsinchu, Taiwan
Avago Technologies Ltd. No 1 Yishun Avenue 7, Singapore
Biel Crystal Manufactory Ltd. Block A, 10/F., A1-A5 Mei Hing Ind. Bldg.,16-18 Hing Yip Street, Kwun Tong, Hongkong
BOE Technology Group Co., Ltd. No. 118 Jinghaiyi Rd, Bda, Beijing, China
Bujeon Electronics Co., Ltd. Phuong Lieu Commune-Que Vo District -Bac Ninh Province, Vietnam
No 903, 3/2 Street, Phu Xa Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province, Vietnam
BUMJIN B Block Jinherui Industrial Park, Shanpo Vilage Lilin Town Zhongkai High-Tech Zone, Huizhou City, China
BYD Co., Ltd. Xiangshui River, Economic Development Zone, Daya Bay, Huizhou, Guangdong, China
No.3001, Baohe Road, Baolong Indust Rial Town, Longgang, Shenzhen, China
No2, Yadi Road, The New-Type Industrial Park, Xi'An National Hi-Tech Industrial Development Zone, China
Yan An Road,Kui Chong, Long Gang, Shenzhen, China
CammSys Corp. Ba Thien Industrial, Ba Hien Commune, Binh Xuyen Distric, Vinh Phuc Province, Vietnam
Canon Inc. 30-2, Shimomaruko 3-Chome, Ohta-Ku, Tokyo 146-8501, Japan
(9F, 10F), 607, Teheran-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
One Canon Park Melville New York, 11747, USA
Cirrus Logic Inc. 7B Nightingale Way, Quartermile Edinburgh, UK
Coretronic Corp. No.2-1.Nanke 6Th.Road, Tainan Scien Ce-Based Industrial Park Tainan County, Taiwan
Corning Inc. One Riverfront Plaza Corning New York , USA
Daeduck Electronics Co., Ltd. (Jeongwang-Dong), 335, Somanggongwon-Ro, Gyeonggi-Do, Korea
Daeyoung Electronics Co., Ltd. Lot Ht-2-1, Road D2, Ho Chi Minh Hi Ho Chi Minh City Dist 9, Vietnam
Daifuku Co., Ltd. Komakihara Komaki Aichi, Japan
14, Dongtanjiseong-Ro, Hwaseong-So, Gyeonggi-Do, Korea
7406 West Detroit Street Chandler, USA
DAP Corporation 474-22 Anseongmachum-Road Miyang-Myeon, Anseong-City, Kyunggi-Do, Korea
Dongjin Semichem Co., Ltd. 644, Baekbeom-Ro, Seo-Gu, Incheon, Korea
Dongwoo Fine-Chem Co., Ltd. 132, Yakchon-Ro, Iksan-Si, Jeollabuk-Do, Korea
Dongyang E&P Inc. 76, Jinwisandanro, Jinwi-Myeon, Pyeongtaek-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Tongqiao Industrial Base Zhongkai H Igh-Tech Zone Huizhou Guangdong Province, China
Nhan Hoa Ward-My Hao District-Hung Yen Province, Vietnam
Doosung Tech Luong Son Ip, Hoa Son Commune Hoa Binh Luong Son, Vietnam
Dr Enc SA de CV Manufacturas 622 Santa Rosa Jauregui Queretaro, Mexico
Dreamtech Co., Ltd. No.100, Huu Nghi Road, Vsip Bac Ninh Tu Son Town, Bac Ninh Province, Vietnam
SUPPLIER ADDRESS
Edwards Limited 96, 3Gongdan 1-Ro, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
Elentec co., Ltd. 44F, Quang Minh Industrial Zone, Ha Noi, Vietnam
B-37, Sector-80, Phase-Ii , Noida (Up), India
Eou Unit, 57/1&2, Ecotech-I, Extens Ion-I, Greater Noida, India
2247, Jalan Rajawali, Kampung Batu 9 Kebun Baru, 42500 Telok Panglima Garang, Selangor, Malaysia
EM-Tech Co., Ltd. Yen Phong Ip Yen Phong District Bac Ninh Province, Vietnam
Huaxian Road, Danshan Industrial Area, Chengyang District, Qingdao City, Shandong Province, China
Entegris Inc. 72, Je2Gongdan 1-Gil, Miyang-Myeon, Anseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
129 Concord Road Billerica MA, USA
117 Jonathan Blvd N Chaska MN, USA
31 Kaki Bukit Road 3, 06-08/11 Tech Link, Singapore
GoerTek Inc. No.268 Dongfang Road Hi-Tech Indust Ry Development District Weifang Shandong, China
Lot L-06, Que Vo Industrial Park Nam Son Commune, Bac Ninh City, Bac Ninh Province, Vietnam
Hanyang ENG Co.,Ltd. 72, Yeongtong-Ro 26Beon-Gil, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Hitachi Ltd. 46, 2Gongdan 8-Gil, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
24-14, Nishi-Shimbashi, 1-Chome, Minato-Ku, Tokyo, Japan/td>
15-12, Nishi-Shimbashi, 2-Chome, Minato-Ku, Tokyo, Japan
Grantokyo South Tower, 9-2, Marunou Chi 1-Chome,Chiyoda-Ku, Tokyo, 100- 6606, Japan
2150 N. 1St Street, Ste. 350 San Jose CA, USA
1601A Room ,16F,Blk.1,No.18,Taigu Road,Waigaoqiao Free Trade Zone 2001 31, Shanghai, China
8F Young Poong Bldg., 41 Cheonggyecheon-Ro, Chongro-Ku, Seoul, Korea
92, Sanho-Daero, Gumi-Si, Gyeongsangbuk-Do, 730-906, Korea
2460 North First Street, Suite 290 San Jose CA, USA
HNT Electronics Co., Ltd. Luong Son Industrial Zone, Km 36, National Road 6, Hoa Son ward, Luong Son district, Hoa Binh province, Vietnam
Hosiden Corp. Lot 1, Quang Chau Ip, Viet Yen Dics Trict, Bac Giang Province, Vietnam
Ibiden Co., Ltd. 15#, Rongchang East Street, Bda, Beijing, China
3-200, Gama-Cho, Ogaki, Gifu Pref, Japan
Innolux Corp. No.160 Kesyue Rd., Chu-Nan Site, Hs Inchu Science Park, Chu-Nan, Miao-LI, Taiwan
Intel Corp. 69/F, Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hongkong
Intops Co., Ltd. Yen Phong 1Z., Yen Phong Dist., Bac Ninh Province, Vietnam
Lot I-10-2,D2 Road, District 9 Ho Chi Minh, Vietnam
148, Okgye 2 Gongdan-Ro, Gumi-Si, Gyeongsangbuk-Do, Korea
Inzi Display Co.,Ltd. 7880 Airway Road Suite# B6E San Diego San Diego, CA 92154, USA
Plot 220, Road 10, Amata Industrial Dong Nai Long Binh Ward, Bien Hoa City, Vietnam
Jahwa Electronics Co., Ltd. Plot 10, Khai Quang Industrial Park , Vinh Yen City, Vinh Phuc Province , Vietnam
Jiangsu Simand Electric Co., Ltd. No.111,Kangyuan Road, Xiangcheng District Suzhou, China
JX Nippon Mining Metals Corp. 54, Hansan-Gil, Cheongbuk-Myeon, Pyeongtaek-Si, Gyeonggi-Do, Korea
125 North Price Rd Chandler, USA
1008164 1-2, Otemachi 1Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan
Kirin Precision Co., Ltd. (Hanamdong) 106 287, Sonjae-Ro, Gwangsan-Gu, Gwangju, Korea
KLA-Tencor Corp. One Technology Drive Milpitas California, USA
Kyocera Corp. 116, Beomjigi-Ro, Danwon-Gu, Ansan-Si, Gyeonggi-Do, Korea
13F Kamco Yangjae Tower, 262 Kangnamdae-Ro, Kangnam-Gu, Seoul, Korea
Lam Research Corp. Avenue Edouard-Dubois 20 Neuchatel, Switzerland
4F, 28, Pangyo-Ro 255 Beon-Gil, Bundang-Gu, Seongnam-Si, Gyeonggi-Do, Korea
4650 Cushing Parkway Fremont CA, USA
Lens International HK Co., Ltd. Unit A, 7/F, Mg Tower, 133 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong
LOT Vacuum Co., Ltd. (Shingeonji-Dong) 68, Gongdan1-Ro, Anseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Maxford Technology Limited 18 Floor, Chung Nam Building, 1 Loc Khart Road, Wanchai, Hongkong
SUPPLIER ADDRESS
Maxim Integrated Products Inc. 160 Rio Robles Drive San Jose CA, USA
Mcnex Co., Ltd. Lot Cn5, Ninh Binh City, Ninh Binh Province Phuc Son Industrial Park, Vietnam
MediaTek Inc. #03-01, No. 1, Fusionopolis Walk, Singapore
No.1, Dusing 1St Rd., Science Park, Hsinchu, Taiwan
Meiko Electronics Co., Ltd. Lot Ld4, Thach That-Quoc Oai Industrial Zone, Phung Xa Commune, Thach That Dist, Hanoi, Vietnam
Micron Technology Inc. 8000 S. Federal Way Boise Id, USA
1 North Coast Drive Singapore 757432, Singapore
Miraenanotech Co., Ltd. A6-1, Saida International Industrial Complex, Xiqing Tianjin, China
Murata Manufacturing Co., Ltd. 22F, (Gt Tower, Seocho-Dong), 411, Seocho-Daero, Seocho-Gu, Seoul, Korea
The Exchange Tower No.2,189 Nanjing Tianjin Heping, China
200 Yishun Ave 7, Singapore
9380 Carroll Park Drive San Diego CA, USA
20 Fairbanks, Suite 187 Irvine CA, USA
Namuga Co., Ltd. Lot B9, Thuy Van Industrial Zone, Thuy Van Commune, Viet Tri City, Phu Tho Province, Vietnam
New Motech Co., Ltd. 8, Hanamsandan 7Beon-Ro, Gwangsan-Gu, Gwangju, Korea
7/156 Moo 4 T.Mabyangporn A.Pluakda Eng, Rayong, Thailnad
Nitto Denko Corp. 33Rd Floor, Grand Front Osaka, 4-20 Ofuka-Cho, Kita-Ku, Osaka 530-0011, Japan
NuFlare Technology Inc. 8-1, Shinsugita-Cho, Isogo-Ku Yokohama, Kanagawa, Japan
NXP Semiconductors N.V. NXP Semiconductors Netherlands B.V. High Tech Campus 60, Eindhoven The Netherlands
Partron Co., Ltd. 22, Samsung 1-Ro 2-Gil, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Posco Co., Ltd 158# Shenxu Road Suzhou Industrial Park, China
Powerlogics Co., Ltd. Khai Quang Industrial Zone, Khai Quang Ward, Vinh Yen City, Vinh Phuc Province, Vietnam
Praxair Technology Inc. (Teheran-Ro,Sinhan Building16F), 512,Teheran-Ro, Kangnam-Gu, Seoul, Korea
7, 3Gongdan 2-Ro, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
PSK Inc. 48, Samsung 1 Ro 4-Gil, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Qorvo Inc. 1 Changi Business Park Avenue1,#04, Singapore
Rohm Co., Ltd. 159-13,Gasan Digital 1-Ro, Geumcheon-Gu, Seoul, 153-803, Korea
Samsung Display Co., Ltd. 95 Samsung 2nd Rd. Nonsuh-Dong Kiheung-Gu, Yongin, Gyeonggi-Do, Korea
77, 4Sandan 5-Gil, Cheonan-Si Seobuk-Gu, Chungcheongnam-Do, Korea
Yen Phong I Industrial Zone Bac Ninh Province Yen Phong District, Vietnam
Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. (Maetan-Dong) 150, Maeyeong-Ro, Yeongtong-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Yen Binh Industrial Zone Dong Tien Ward, Pho Yen Town Thai Nguyen Province, Vietnam
14F, Tower A, Scc, Junction Of Hou Hai Blvd And Haide 1St Rd., Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China
788 Nanhe Rd Kunshan Et Development Jiangsu Province, China
1, Weishan Road Xiqing Mecro-Electro Nics Industrial Park, Xiqing Dist, Tianjin, China
No.80 Xiaqing Road,The West Zone Of Teda, Tianjin, China
Wellgrow Industrial Estate, 93 Moo 5, T.Bangsamak, A.Bangpakong, Chachoengsao, Thailand
Semphil., Chip Block 5, Barrio, Batino, Calamba, Laguna, Philippines
Samsung SDI Co., Ltd. Yen Phong I - I.P Yen Trung Commune, Yen Phong Dist, Bac Ninh Province, Vietnam
Gongse-Dong 150-20, Gongse-Ro, Giheung-Gu, Yongin-Si, Gyeonggi-Do, Korea
56, Gosan-Ro, Uiwang-Si 16073, Gyeonggi-Do, Korea
SI Flex Co., Ltd. Lot A, Quang Chau Industrial Park, Bac Giang Province. Vietyen District, Vietnam
Siltronic Corp. 12 Tampines Industrial Ave 5, Singapore
7200 Nw Front Street Portland OR, USA
SMART Modular Technologies Inc. Av. Tegula, 888 Edificio Cristal - CEA Ponte Alta, Atibaia, Sao Paulo, Brazil
Soulbrain Co.,Ltd. 34, Pangyo-Ro 255Beon-Gil, Bundang-Gu, Seongnam-Si, Gyeonggi-Do, Korea
STMicroelectronics N.V. 5A Serangoon North Avenue 5, Singapore
Sumco Corp. Seavans North, 1-2-1 Shibaura, Minato-Ku, Tokyo, Japan
19801 N. Tatum Blvd Phoenix Arizona, USA
Sung Woo Electronics Co., Ltd. Thuan Thanh 3 Industrial Zone, Than H Khuong Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province, Vietnam
Synaptics Inc. 1251 Mckay Dr. San Jose CA, USA
SUPPLIER ADDRESS
Taiwan PCB Techvest Co., Ltd. No.12, Kung Yeh 2Nd.Rd ., Pin Chen, Tao Yuan Hsien, Taiwan
Taiyo Nippon Sanso Corp. #1189 Bao-8 Road ,Zong He Bao Shui Xi'An Shaanxi, China
94, Eumbongmyeon-Ro, Eumbong-Myeon, Asan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
150 Allen Road Basking Ridge NJ, USA
3F, No.2 Bldg. Baowu Tower 1859 Expo Boulevard Shanghai Pudong, China
Taiyo Yuden Co., Ltd. 3 International Business Park Nordi C European Centre #06-28, Singapore
43, Jayumuyeok 3-Gil, Masanhoewon-Gu, Changwon-Si, Gyeongsangnam-Do, Korea
Unit 2801-08, The Metropolis Tower, 10 Metropolis Drive, Hunghom, Kowloon, Hongkong
B2B 2nd Floor,Building3, No.258 Xin Ling Road, China(Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Shanghai, China
440 Stevens Ave., Suite 300 Solana San Diego CA, USA
Furth, Nordring 23, Germany
2-7-19 Kyobashi Chuo-Ku, Tokyo, Japan
TDK Corp. 3505 Wharf Cable Tv Tower, 9 Hoi Sh Ing Road, Tsuen Wan, N.T., Hongkong
No.1 Xingang Road, Zhangwan Town, Jiaocheng City, Ningde, Fujian Province, Prc., China
11 North Buona Vista Drive #13-08 The Metropolis Tower 2, Singapore
St.Martin Str. 53, Munich, Germany
8F, Songnam Building, Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seoul, Korea
Nilai Industrial Estate, 71800 Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia
TES Co., Ltd. 2374-36, Jungbu-Daero, Yangji-Myeon, Cheoin-Gu, Yongin-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Texas Instruments Inc. 3-6, World Shipping Centre, Harbour City, 7 Canton Road, Hongkong
The Dow Chemical Company 412, Teheran-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
(Backseok-Dong)56, 3Gongdan 1-Ro, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
112, Seonggeo-Gil, Seonggeo-Eup, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
4F No.6, Lane 280, Zhongshan North Road, Taiwan
PO Box 60896 Charlotte NC, USA
451 Bellevue Road Newark DE, USA
Ul. Strefowa 16 Dzierzoniow, Polska
Bachtobe Ietrasse 3, 8810 Horgen, Horgen, Switzerland
Tokyo Electron Ltd. Akasaka Biz Tower, 3-1 Akasaka 5-Chome, Minato-Ku, Tokyo 107-6325, Japan
51, Jangangongdan 6-Gil, Jangan-Myeon, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
2400 Grove Blvd. Austin TX, USA
1F, No.126 Hedan Rd. Pudong Shang Hai 200131, China
Toshiba Corp. 517, Yeongdong-Daero, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
20 Pasir Panjang Road #12-25/28 Mapletree Business City, Singapore
2570-1, Urasuda, Kamo-Shi, Nigata, Japan
20 Pasir Panjang Road #12-25/28 Mapletree Business City, Singapore
72-34, Horikawa-Cho, Saiwai-Ku, Kaw Asaki-Shi, Kanagawa, Japan
Tripod Technology Corp. No.7, Middle Section, Mianzhou Aven Xiantao Hubei, China
UIL Co., Ltd. Lot F1 Que Vo Expanded Industrial Zone, Phuonglieu, Quevo, Bacninh, Vietnam
ULVAC, Inc. 5, Hansan-Gil, Cheongbuk-Eup, Pyeongtaek-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Versum Materials Inc. (Singil-Dong) 283, Haebong-Ro, Danwon-Gu, Ansan-Si, Gyeonggi-Do, Korea
7201 Hamilton Blvd. Allentown, USA
WiSol Co., Ltd. D1-1, D1-3 International Industrial City Xeda Tianjin, China
No.26 Street 05 Vsip Bac Ninh Industrial Zone Tu Son Town, Bac Ninh Province, Vietnam
Wonik Materials Co., Ltd. 30, Yangcheong 3-Gil, Yangcheong-Ri, Ochang-Eup, Cheongwon-Gu, Cheongju-Si, Chungcheongbuk-Do, Korea
Wonik IPS Co., Ltd. 75, Jinwisandan-Ro, Jinwi-Myeon, Pyeongtaek-Si, Gyeonggi-Do, Korea
1 2 3 4