• Home /
 • Mobile Assistant Menu | Accessibility

Mobile Assistant Menu | Accessibility

Zjednodušenie prístupu k mobilným zariadeniam Galaxy

Zobrazí sa ponuka „Zjednodušenie prístupu“. To zahŕňa možnosti pre „Čítačka obrazovky“, „Zlepšenia viditeľnosti“, „Vylepšenia pre osoby s poškodením sluchu“ a „Interakcia a zručnosť'.

Pomocné menu

Asistenčné menu bolo navrhnuté pre osoby s poruchami motoriky alebo inými fyzickými postihnutiami. Pomocou asistenčného menu máte prístup k hardvérovým tlačidlám a k všetkým častiam obrazovky jednoduchým ťuknutím alebo potiahnutím.

Je zobrazené menu „Interakcia a zručnosť“. Asistenčné menu je zapnuté. Je zobrazené Asistenčné menu s ikonami Nedávne, Domov, Späť, Vypnúť obrazovku, Hlasitosť a Snímky obrazovky.

Stlačenie hardvérových klávesov a tlačidiel

Pomocné menu umožňuje vykonávať nasledujúce úlohy bez použitia hardvérových klávesov alebo tlačidiel na obrazovke:

 • Nedávne aplikácie

  zobrazenie nedávnych aplikácií
  Domovská obrazovka

 • Domovská obrazovka

  Prechod na domovskú obrazovku

 • Späť

  Návrat na predchádzajúcu obrazovku

 • Hlasitosť

  úprava hlasitosti a prístup k ďalším funkciám ovládania zvuku

 • Zámok

  zamknutie telefónu

 • Snímky obrazovky

  vytvorenie snímky obrazovky

 • Možnosti telefónu

  vypnutie, reštartovanie a tiesňový režim

 • Bixby

  prechod na Bixby – domovskú obrazovku (ťuknutím) alebo vyvolanie asistenta Bixby (po dotyku a podržaní)

Je zobrazené menu Možnosti pomocného menu. Ikony aplikácií pre menu Nedávne, Domov, Späť, Vypnúť obrazovku, Hlasitosť, Snímky obrazovky, Panel oznámení, Zväčšenie odtiahnutím prstov, Možnosti telefónu, Kurzor, Ovládanie obrazovky a Nastavenia menu sú aktívne a možno ich odstrániť. Ikony aplikácií pre menu Jas, Rotácia obrazu, Bixby a Okno lupy sú neaktívne a možno ich pridať.

Jednoduchý prístup ku všetkým častiam obrazovky

Majte jednoduchý prístup k položkám v každej časti obrazovky.

 • Panel oznámení

  otvorenie alebo zatvorenie panela oznámení

 • Kurzor

  použitie malého dotykového zariadenia a kurzora na prístup ku všetkým častiam obrazovky

 • Ovládanie obrazovky

  posúvanie v zoznamoch alebo navigácia na stránkach pomocou kruhového dotykového zariadenia

 • Hlasitosť

  zvýšenie alebo zníženie hlasitosti

 • Zväčšenie odtiahnutím prstov

  zväčšenie alebo zmenšenie zobrazenia jediným ťuknutím

 • Nastavenia menu

  prechod do nastavení asistenčného menu

 • Jas

  úprava jasu obrazovky

 • Rotácia obrazu

  zmena možností orientácie obrazovky

 • Okno lupy

  otvorenie okna lupy pomocou dotykového zariadenia

* Obrázky zariadení sú simulované pre ilustračné účely.