Ekologicky šetrné výrobky

Ekologicky šetrné výrobky

Naše ekologické
produkty pre zdravšiu
planétu

Naše ekologické produkty pre zdravšiu planétu

Muž sedí pri stole s notebookom a smartfónom. Ceruzkou načrtáva dizajn na papieri. Muž sedí pri stole s notebookom a smartfónom. Ceruzkou načrtáva dizajn na papieri.

Spoločnosť Samsung Electronics prikladá životnému prostrediu mimoriadnu vážnosť – od prvej chvíle, keď sa začne plánovanie výrobku, až po jeho konečnú likvidáciu. Naša metóda Eco-design Process (proces ekologicky zodpovedného dizajnovania), ktorú sme prijali v roku 2004, dôkladne analyzuje potenciálny vplyv na životné prostredie. Vyvíjame maximálne úsilie, aby boli naše výrobky rovnako ekologicky šetrné, ako aj funkčné, od zachovávania zdrojov a vyvíjania nových inovatívnych výrobkov po zaistenie toho, aby sa dali ľahko recyklovať na konci ich životnosti. Vďaka tomu sú naše výrobky uznávané na celom svete ako ekologicky šetrné.

Snažíme sa prekonať naše ukazovatele KPI v oblasti životného prostredia pomocou ekologického dizajnu produktov

 • 98%

  * Vychádza z roku 2020

  Miera vývoja ekologicky
  šetrných výrobkov

 • 800+

  * Vychádza z roku 2020

  Počet globálnych certifikačných modelov
  ekologických štítkov

Environmentálne hodnotenie hlavných výrobkov

Spoločnosť Samsung Electronics vykonáva environmentálne hodnotenia na svojich výrobkoch už od fázy vývoja výrobku s pomocou svojho hodnotiaceho systému. S cieľom získať dôveru verejnosti v hodnotiaci systém sme si osvojili certifikačné kritériá osvedčenia Eco-Label, ktoré vydáva ministerstvo životného prostredia Kórejskej republiky ekologicky šetrným výrobkom, osvedčenia Spojených štátov amerických Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT) a osvedčenia Spojených štátov amerických Association of Home Appliance Manufacturers (AHAM).

Vplyv výrobkov na životné prostredie – posudzovanie životného cyklu

Vykonávame posudzovanie životného cyklu (Life Cycle Assessment, LCA) na analyzovanie environmentálnych vplyvov celého životného cyklu našich výrobkov naprieč fázami výroby našich výrobkov, ich používania a likvidácie, a výsledky zapracúvame do vývoja našich výrobkov. Napríklad v roku 2019 sme vykonali LCA na 24-palcovom monitore (model: S24E650PL), počas ktorého sme získali vyhlásenie za ekologický produkt (Environmental Product Declaration, EPD) od spoločnosti Underwriters Laboratories (UL). Analyzovali sme vplyv monitorových výrobkov na globálne otepľovanie tým, že sme ich posudzovali v 12 kategóriách vplyvu na životné prostredie1) v procese predvýroby, výroby, distribúcie, používania a likvidácie. Na základe toho sme zaznamenali, že fáza „používania“ mala najväčší dosah na 76 % zo všetkých fáz. Dôvodom je to, že veľké množstvo skleníkových plynov je emitované v procese výroby elektriny spotrebovanej počas fázy „používania“. Na základe týchto výsledkov sa budeme snažiť minimalizovať spotrebu energie a pohotovostnú spotrebu monitorov zapracovaním týchto výsledkov z vývojovej fázy.

Výsledky posúdenia vplyvov na globálne
otepľovanie pri 24" monitore 
(S24E650PL)

 • 21.7%

  Výskum

 • 0.3%

  Výroba

 • 0.7%

  Distribúcia

 • 75.6%

  Používanie

 • 1.7%

  Likvidácia

Látky citlivé voči životnému prostrediu vo všetkých výrobkoch sú prísne riadené, aby sa zabezpečilo ich bezpečné používanie

V duchu zásady „žiadny kompromis, ak sa jedná o životné prostredie“ spoločnosť Samsung Electronics prísne kontroluje látky, ktoré by mohli ovplyvniť životné prostredie.

Muž a žena v bielych laboratórnych plášťoch pracujú vo vedeckom zariadení. Žena sa pozerá na elektronickú tabuľku na obrazovke počítača. Muž drží vzorku v liekovke. Muž a žena v bielych laboratórnych plášťoch pracujú vo vedeckom zariadení. Žena sa pozerá na elektronickú tabuľku na obrazovke počítača. Muž drží vzorku v liekovke.

Klasifikácia látok z hľadiska produkcie výrobkov

 • Zakázané látky

  S látkami sa zaobchádza podľa predpisov alebo
  dohovorov a dobrovoľne sa ukončuje ich používanie z dôvodu
  potenciálnych negatívnych účinkov na životné prostredie alebo zdravie

 • Potenciálne
  rizikové látky

  Látky, ktoré si vyžadujú neustále sledovanie látok,
  u ktorých sa predpokladá, že budú regulované v budúcnosti.

História hospodárenia s ekologicky citlivými látkami spoločnosti Samsung Electronics

 • 2019

  • Zákaz používania ďalších ôsmich typov ftalátov
   (DINP,DIDP,DNOP,DnHP,DMEP,DIPP,nPIPP,DnPP)
  • Zákaz používania sterilizátorov/antikoróznych prostriedkov pre výrobky s klimatizačnými zariadeniami a
   filtrami na čistenie vzduchu (PHMG, PGH, PHmb, CMIT, MIT)
 • 2018

  • · Zákaz používania štyroch typov ftalátov (DEHP, BBP, DBP, DIBP) vo všetkých komponentoch
 • 2016

  • Zákaz používania štyroch typov ftalátov (DEHP, BBP, DBP, DIBP) v nových komponentoch
 • 2015

  • Zákaz používania hexabrómocyklododekánu (HBCD) a nonylfenolu
 • 2013

  • Uvedenie na trh výrobkov bez ftalátov a antimónu
   (niektoré komponenty notebookov, televízorov, monitorov a domáceho kina)
 • 2012

  • · Uvedenie na trh výrobkov bez PVC
   (niektoré komponenty notebookov, televízorov, monitorov a domáceho kina)
  • · Zákaz používania chlórovaných spomaľovačov horenia v mobilných telefónoch a MP3 prehrávačoch
 • 2011

  • Uvedenie na trh mobilných telefónov úplne bez zlúčenín berýlia
 • 2010

  • Zákaz používania chloridu kobalnatého
  • Uvedenie na trh novo vyvinutých mobilných telefónov, kamier a MP3 prehrávačov
   úplne bez brómovaných spomaľovačov horenia a PVC
 • 2008

  • · Zákaz používania perfluoroktansulfonanu (PFOS)a zlúčenín antimónu
  • · Uvedenie na trh mobilných telefónov úplne bez brómovaných spomaľovačov horenia a PVC (niektoré modely)
 • 2006

  • Zostavenie plánov na zníženie používania brómovaných spomaľovačov horenia a PVC
 • 2005

  • · Zákaz používania PBB a PBDE vo výrobkoch a brómovaných spomaľovačov horenia v obalových materiáloch
  • · Vyvinutý technický strom na zníženie používania brómovaných spomaľovačov horenia (zlepšenie dodávateľského reťazca)
 • 2004

  • · Úplné odstránenie kadmia (Cd), olova (Pb), ortuti (Hg) a šesťmocného chrómu (Cr6+)
 • 2003

  • · Zavedenie štandardov na kontrolu látok používaných vo výrobkoch
 • Štandardy na kontrolu látok používaných vo výrobkoch
  475.3 KB
 • Nariadenie REACH k zoznamu látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy
  355 KB

Zavádzame certifikačný
systém Eco-Partner, aby
sme dôsledne riadili
dodávateľský reťazec

Spoločnosť Samsung Electronics vykonáva hodnotenie ekologickosti partnerov Eco-Partner u všetkých dodávateľov výrobkov a súčiastok, aby podrobne preskúmala nielen výrobky, ale aj súčiastky. Udeľujeme osvedčenie posudzovaním ich súladu s našimi zásadami pre kontrolu látok používaných vo výrobkoch a so systémom riadenia kvality dodávateľov v oblasti životného prostredia. Dodávatelia predkladajú environmentálnu správu o výrobkoch preukazujúcu informácie o ich používaní nebezpečných látok spolu s údajmi od spoločnosti dodávajúcej suroviny. Spoločnosť Samsung Electronics potom vykoná dôkladné posúdenie návštevou výrobných závodov dodávateľov a overením predložených dokumentov. Na udržanie osvedčenia Eco-Partner musia byť dodávatelia podrobení auditu každé dva roky a tí, ktorí neprešli auditom, sú vylúčení z dodávateľského reťazca. Týmto spôsobom sa usilujeme začleniť našich dodávateľov do našich iniciatív ekologického riadenia. Namiesto jednorazového hodnotenia poskytujeme nepretržité riadenie a hodnotenie, aby sme zaistili udržateľné riadenie dodávateľského reťazca.

Dvaja muži sa pozerajú na tú istú obrazovku notebooku vo veľkom výrobnom sklade. Jeden muž drží prenosný vysielač. Dvaja muži sa pozerajú na tú istú obrazovku notebooku vo veľkom výrobnom sklade. Jeden muž drží prenosný vysielač.

Proces certifikácie Eco-Partner

 • 01

  Suroviny

  • 1. Podrobné údaje analýzy
  • 2. Tabuľka zloženia surovín
 • 02

  Dodávatelia

  • 1. Záručný list
  • 2. Správa analýzy presnosti
       (údaje ICP/GCMS)
  • 2. Správa analýzy presnosti (údaje
       ICP/GCMS)
  • 3. MSDS
  • 4. Vzorové súčiastky na schválenie
 • 03

  Samsung
  Electronics

  • 1. Kontrola predložených
       dokumentov a vzoriek
  • 1. Review submitted documents
       and samples
  • 2. Hodnotenie systému kvality životného prostredia
  • 2. Assess environmental quality
       system
 • 04

  Certifikácia
  Eco-Partner

Spoločnosť Samsung Electronics neustále hľadá nové spôsoby šetrenia energie

Spoločnosť Samsung Electronics sa vždy snaží vyrábať energeticky vysokoúčinné výrobky s lepším výkonom a menšou spotrebou energie. Ak výrobok dokáže ponúknuť ešte lepší výkon pri menšej spotrebe energie, zákazníci ušetria na nákladoch na energiu. Menšia spotreba energie znamená nižšie emisie skleníkových plynov. Výsledkom využívania inovatívnych, energeticky účinných technológií v našich výrobkoch v roku 2020 sme dokázali znížiť spotrebu energií svojich výrobkov o 32 % v porovnaní s rokom 2008. To znamená, že sme dokázali vyrobiť výrobok s lepším výkonom za použitia polovice energie. Naša práca sa tým však nekončí. Pokračujeme vo výskume s cieľom vyvíjať prevratné technológie, ktoré ešte viac znížia spotrebu energie.

Zoradený výber domácich spotrebičov Samsung vrátane práčok, chladničky a televízora Crystal UHD. Zoradený výber domácich spotrebičov Samsung vrátane práčok, chladničky a televízora Crystal UHD.

Úsilie v oblasti ekológie spoločnosti Samsung Electronics je uznávané na celom svete

Výrobky spoločnosti Samsung Electronics sú pre svoju ekologickú šetrnosť uznávané v mnohých krajinách vrátane USA, Európy, Číny a Brazílie, kde im boli udelené ekologické osvedčenia, ako sú ekologické značky a štítky s údajmi o uhlíkových emisiách. To bolo umožnené našou snahou študovať a vyvíjať výrobky, ktoré kladú dôraz na životné prostredie s použitím pokrokových technológií. Naša práca však ešte neskončila – spoločnosť Samsung Electronics bude aj naďalej presadzovať víziu „PlanetFirst“, pričom uprednostňuje Zem a životné prostredie. Budeme sa usilovať o to, aby bol život pohodlný a zároveň udržateľný z hľadiska životného prostredia.

Globálne ekologické označenia a ekologické vyhlásenia výrobkov

Ekologické označenia

Vyhlásenia ekologických produktov