วิสัยทัศน์
ปรัชญา
บริษัท
ผู้บริหาร

CEO

ประวัติ
บริบทธุรกิจ
คอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์
ไอทีและการสื่อสารเคลื่อนที่
โซลูชั่นอุปกรณ์
ความยั่งยืน
กลยุทธ์
ความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม
ความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
แนวปฏิบัติด้านแรงงานที่มีความรับผิดชอบ
ซัพพลายเชน
จรรยาบรรณ
รายงานและนโยบาย
ข้อเท็จจริงและตัวเลข
อาชีพ
Samsung อาชีพ
การทำงานที่ Samsung
สาขาตำแหน่งงาน
โครงการความสามารถพิเศษของเรา

ก้าวไปด้วยกันเพื่ออนาคต!
เพื่อให้ผู้คนทำทุกสิ่งให้เป็นไปได้

ภาพการจ้างงานและชุมชนสำหรับความรับผิดชอบต่อสังคม

Tech Institute

เราช่วยเหลือเยาวชนในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าและวางรากฐานสำหรับความเป็นอิสระทางเศรษฐกิจ ด้วยการจัดฝึกอบรมทางอาชีพและการจ้างงานในท้องถิ่น

Paris is a city of dreams. Of course, not all of them are shiny. Will I be able to find the way to my own dream? THE ROAD LESS TRAVELED This is the story of Rodolphe Laidet. I was introduced to computers when I was little, probably when I was three or four years old. I remember seeing an old Atari ST computer while sitting on my father's lap. He was in front of the screen and I was playing with the user's manual. A dream conceived on my father's lap I was one of the top students of my year till I was in middle school; I graduated with outstanding grades. However, I quit school during my first year in high school and started learning the computer programming, networks and operating systems and on my own. That suited me better. Doubters and naysayers When you leave school at an early age, people aroung react in two different ways. Some believe in you, support your dreams and encourage you to keep going. The others, they criticize your decision and discourage your choice. After facing many social prejudices, I started to become anxious and doubt my abilities, my decisions, the future. The Darker the Nignt, the Brighter the Light Then, I learned about the Samsung Campus. After a month long, intensive selection process, Iwas admitted to the Campus. I was very happy to finally have the chance to follow my dream. The Samsung Campus gave me the opportunity to learn computer programming, which I had desired since childhood. What I really like here is that the students are allowed to run their own projects. It's fantastic to have a student like Rodolphe. He's always full of passions when talking about his two years experience at the Samsung campus. Finding the path along the way I currently work for a company called Habiteoo as a DevOps engineer. Here, I'd like to develop new concepts, new paradigms and patterns in the computer programming that would benefit the society. I would like to create innovative and efficient solutions that will improve people's lives. The information Technology developed with me and also became part of my life. With its limitless possiblilties, I'd like to spread my wings. And since the moment I've been here, I am more than confident thar finally my dream comes true. Finding one's way is always a big challenge, yet, it is possible. Now my future is in my hands

ณ ปี 2018 มีผู้คนหนุ่มสาวกว่า 110,000 คนในกว่า 30 ประเทศได้เข้ามีส่วนร่วม สืบเนื่องจากความสำเร็จของโครงการดังกล่าว Samsung Tech Institute กำลังเปิดตัวสถาบันใหม่ในนามว่า Samsung Innovation Campus

ภาพการจ้างงานและชุมชนสำหรับความรับผิดชอบต่อสังคม

เราสนับสนุนการจ้างงานด้วยการจัดฝึกอบรมอาชีพที่เกี่ยวข้องกับไอที โดยร่วมมือกับหน่วยงานด้านการศึกษาและรัฐบาลท้องถิ่น สถาบันเทคโนโลยีนำเสนอหลักสูตรที่แตกต่างตามสภาวะของแต่ละประเทศ โดยมุ่งเน้นการบ่มเพาะบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ในประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านไอที และวิศวกรฝ่ายบริการลูกค้าในประเทศกำลังพัฒนา โดยมีการปรับแต่งให้สอดรับกับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละประเทศ

ภาพการจ้างงานและชุมชนสำหรับความรับผิดชอบต่อสังคม
เยี่ยมชมห้องข่าวของ Samsung Electronics สำหรับเรื่องราวเพิ่มเติม