วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ 2020
ปรัชญา
บริษัท
ผู้บริหาร
ประวัติ
บริบทธุรกิจ
คอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์
ไอทีและการสื่อสารเคลื่อนที่
โซลูชั่นอุปกรณ์
ความยั่งยืน
กลยุทธ์
ความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม
ความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
แนวปฏิบัติด้านแรงงานที่มีความรับผิดชอบ
ซัพพลายเชน
จรรยาบรรณ
รายงานและนโยบาย
ข้อเท็จจริงและตัวเลข
อาชีพ
Samsung อาชีพ
การทำงานที่ Samsung
สาขาตำแหน่งงาน
โครงการความสามารถพิเศษของเรา
สุขภาพและการแพทย์

เชื่อมั่นในสุขภาพ

ปรับปรุงคุณภาพชีวิตด้วยโซลูชั่นใหม่ทางด้านสุขภาพ

ภาพสุขภาพและการแพทย์ในกิจกรรมเพื่อสังคม
When I began my career, I found that, with the help of advanced technology, I could help patients learn more about their conditions. We think that the training program has made great contributions in the training of doctors here in Guangxi. Every time I see the heartbeat of a fetus on the screen, I feel very proud to be a doctor in the Ultrasound Department.

Sono School

จัดหาการฝึกอบรมและอุปกรณ์วินิจฉัยอัลตราโซนิกสำหรับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ในภูมิภาคที่ขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานทางการแพทย์

ภาพนี้แสดง sono school ในกิจกรรมเพื่อสังคมด้านสุขภาพและการแพทย์

ศูนย์สุขภาพเคลื่อนที่

ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยในพื้นที่ชนบทและพื้นที่ทุรกันดาร ด้วยยานพาหนะที่มีอุปกรณ์สำหรับการตรวจร่างกายทั่วไป (ตา เลือด หู และฟัน) และการรักษาการบาดเจ็บภายนอก

ภาพนี้แสดงศูนย์สุขภาพเคลื่อนที่ในกิจกรรมเพื่อสังคมด้านสุขภาพและการแพทย์

ในปี 2017 เราให้การสนับสนุนโรงเรียนและศูนย์ต่าง ๆ 101 แห่งซึ่งมีนักเรียนและชาวบ้านกว่า 180,000 คนใน 8 ประเทศ

เยี่ยมชมห้องข่าวของ Samsung Electronics สำหรับเรื่องราวเพิ่มเติม