วิสัยทัศน์
ปรัชญา
บริษัท
ผู้บริหาร

CEO

ประวัติ
บริบทธุรกิจ
คอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์
ไอทีและการสื่อสารเคลื่อนที่
โซลูชั่นอุปกรณ์
ความยั่งยืน
กลยุทธ์
ความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม
ความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
แนวปฏิบัติด้านแรงงานที่มีความรับผิดชอบ
ซัพพลายเชน
จรรยาบรรณ
รายงานและนโยบาย
ข้อเท็จจริงและตัวเลข
อาชีพ
Samsung อาชีพ
การทำงานที่ Samsung
สาขาตำแหน่งงาน
โครงการความสามารถพิเศษของเรา
ความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน

ความหลากหลายและการเติบโต

เราสร้างอนาคตด้วยการส่งเสริมวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน

 

ภายใน Samsung

มนุษย์เราแต่ละคนมีความพิเศษเพราะเราแตกต่างกัน
การยอมรับความหลากหลายย่อมนำมาซึ่งประสบการณ์และมุมมองที่แตกต่าง ซึ่งจะช่วยให้เราสร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่า

พนักงานหญิง

 
<h3>Overall</h3> <ul> <li>42% to the 2014</li> <li>46% to the 2015</li> <li>44% to the 2016</li> </ul> <h3>Tech-Female Engineer</h3> <ul> <li>17.0% to the 2014</li> <li>17.1% to the 2015</li> <li>17.4% to the 2016</li> </ul> <h3>Sales-Female Maketers</h3> <ul> <li>30.0% to the 2014</li> <li>29.4% to the 2015</li> <li>29.1% to the 2016</li> </ul> <h3>Leadership-Female Leaders</h3> <ul> <li>4.2% to the 2014</li> <li>5.0% to the 2015</li> <li>6.3% to the 2016</li> </ul>

ภายใน Samsung
ERGs ที่ Samsung(Employee Resource Groups)

พนักงานของเรามีคุณค่าและพรสวรรค์ที่แตกต่างกัน และเราเชื่อว่าการส่งเสริมความหลากหลายนี้เป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
มีการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายความหลากหลาย เพื่อให้พนักงานสามารถติดต่อกันเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาด้านวิชาชีพและสร้างวัฒนธรรมที่รวมเป็นหนึ่งเดียวเพิ่มมากขึ้น

การศึกษา

เราให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากรในการจัดการความหลากหลาย ด้วยการสร้างจิตสำนึก การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และการฝึกฝนเกี่ยวการรวมเป็นหนึ่งเดียว

การเรียนรู้และพัฒนา

เราช่วยเหลือบุคลากรทั่วทั้งองค์กรเพื่อจัดการความหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมวัฒนธรรมการรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ธุรกิจ

 
 
<h3>info-graph of the diversity and inclusion education section</h3> <ul> <li>The first, Personal Level said detail "Learn about yourself and others".</li> <li>Second, Leader level said detail "Lead the journey".</li> <li>the last team level said detail "Develop diverse and inclusive relationships.</li> </ul>