วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ 2020
ปรัชญา
บริษัท
ผู้บริหาร
ประวัติ
บริบทธุรกิจ
คอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์
ไอทีและการสื่อสารเคลื่อนที่
โซลูชั่นอุปกรณ์
ความยั่งยืน
กลยุทธ์
ความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม
ความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
แนวปฏิบัติด้านแรงงานที่มีความรับผิดชอบ
ซัพพลายเชน
จรรยาบรรณ
รายงานและนโยบาย
ข้อเท็จจริงและตัวเลข
อาชีพ
Samsung อาชีพ
การทำงานที่ Samsung
สาขาตำแหน่งงาน
โครงการความสามารถพิเศษของเรา
การดำเนินการเรื่องสภาพอากาศ

ดำเนินการวันนี้ เพื่อการลดก๊าซคาร์บอนอย่างยั่งยืนในวันหน้า

ภาพหลักในหน้าการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเพิ่มมากขึ้น และเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน นับเป็นปัญหาร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อโลกของเราโดยรวม Samsung Electronics ตระหนักถึงวิกฤตการณ์ดังกล่าว และดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจังในหลายๆ ด้าน รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงาน การติดตั้งอุปกรณ์ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) น้อยที่สุด และการใช้พลังงานทางเลือก

KPI ผลงานด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศปี 2020

This infographic shows the greenhouse gas/KRW unit intensity goals of Samsung’s owned and operated global operations. Base greenhouse gas emissions in 2017 were 3.28 tons of CO2e/million KRW, and our goal for 2020 is 1.55 tons of CO2e/million KRW.

อัตราการปล่อยก๊าซ GHG สำหรับสถานที่ทำงานทั่วโลก

This infographic shows the accumulated greenhouse gas reductions in the product usage stage. The accumulated greenhouse gas reductions in the product usage stage from 2008 to 2017 is 217 million tons CO2. Accumulated reduction goal for 2020, beginning in 2008, is 250 million tons CO2.

การลดก๊าซเรือนกระจกแบบสะสมในขั้นตอนการใช้ผลิตภัณฑ

เราให้ความสำคัญกับการรับมือกับวิกฤตสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง

ด้วยเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขั้นสูงเหล่านี้ Samsung Electronics กำลังพัฒนาเพื่อรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและสร้างหนทางที่สะดวกต่อการใช้ชีวิตยิ่งกว่าเดิม เพื่อทำตามเป้าหมายนี้ Samsung ได้จัดการประชุมกลุ่มของทั้งบริษัทเพื่อหารือเรื่องสิ่งแวดล้อมจำนวนสองครั้งต่อปี ในการประชุมเหล่านี้ Samsung ได้แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายธุรกิจ และศึกษาวิจัยเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดพลังงานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานสูงสุด ในปี 2017 Samsung ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีประหยัดพลังงานสูง เช่น Quick Drive สำหรับเครื่องซักผ้า และพัดลมประสิทธิภาพสูงในคอมเพรสเซอร์ของระบบเครื่องปรับอากาศ ที่ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยเฉลี่ยได้ถึง 36% เมื่อเทียบกับปี 2008 ความก้าวหน้าของประสิทธิภาพการใช้พลังงานเหล่านี้ช่วยลดการใช้พลังงานของลูกค้าและค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน รวมไปถึงการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย

ไอคอนสำหรับการลดการปล่อยก๊าซ GHG ในสถานที่ทำงาน
 • การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสถานที่ทำงานต่าง ๆ

  · การใช้อุปกรณ์ลด F-Gas ในกระบวนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์
  · การจัดการโครงการลดพลังงาน การปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงาน

 • การเพิ่มการบริหารจัดการพลังงานตามสถานที่ทำงานต่าง ๆ

  · การจัดตั้งระบบจัดการพลังงานในสถานที่ทำงานทุกแห่ง และดูแลรักษาใบรับรอง (ตั้งแต่ปี 2013)
  · การจัดการค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและดัชนีต่างๆ ของสถานที่ทำงานแต่ละแห่ง

 • การลดก๊าซเรือนกระจกในขั้นตอนการใช้ผลิตภัณฑ์

  · การพัฒนาและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงาน

 • การบริหารจัดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ

  · การจัดการการปล่อยก๊าซ GHG ในการขนส่งสินค้า การเดินทางเพื่อธุรกิจ ฯลฯ (ตั้งแต่ปี 2009)

 • การบริหารจัดการซัพพลายเออร์

  · การตรวจสอบการปล่อยก๊าซ GHG ของซัพพลายเออร์ (ตั้งแต่ปี 2012)

ไอคอนสำหรับการลดการปล่อยก๊าซ GHG ในสถานที่ทำงาน
 • การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสถานที่ทำงานต่าง ๆ

  · การใช้อุปกรณ์ลด F-Gas ในกระบวนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์
  · การจัดการโครงการลดพลังงาน การปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงาน

 • การเพิ่มการบริหารจัดการพลังงานตามสถานที่ทำงานต่าง ๆ

  · การจัดตั้งระบบจัดการพลังงานในสถานที่ทำงานทุกแห่ง และดูแลรักษาใบรับรอง (ตั้งแต่ปี 2013)
  · การจัดการค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและดัชนีต่างๆ ของสถานที่ทำงานแต่ละแห่ง

 • การลดก๊าซเรือนกระจกในขั้นตอนการใช้ผลิตภัณฑ์

  · การพัฒนาและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงาน

ไอคอนสำหรับการลดการปล่อยก๊าซ GHG ในสถานที่ทำงาน
 • การบริหารจัดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ

  · การจัดการการปล่อยก๊าซ GHG ในการขนส่งสินค้า การเดินทางเพื่อธุรกิจ ฯลฯ (ตั้งแต่ปี 2009)

 • การบริหารจัดการซัพพลายเออร์

  · การตรวจสอบการปล่อยก๊าซ GHG ของซัพพลายเออร์ (ตั้งแต่ปี 2012)

เรากำลังเพิ่มการบริหารจัดการการปลดปล่อยของเราในทุกระดับ

การแก้ปัญหาจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่แม่นยำ เพื่อให้วัดปริมาณได้อย่างแม่นยำและบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เราได้จัดหมวดหมู่การปลดปล่อยออกเป็น 3 ขอบเขตตามเกณฑ์ของก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากธุรกิจและการดำเนินงาน ซึ่งการระบุจุดของการปลดปล่อยในแต่ละระดับที่แม่นยำนั้นคือพื้นฐานในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเหมาะสม ขอบเขต 1 หมายถึงก๊าซเรือนกระจกที่ปลดปล่อยออกมาจากขั้นตอนการผลิตตามสถานประกอบการต่าง ๆ ของ Samsung Electronics ขอบเขต 2 คือการปลดปล่อยทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อพลังงานเพื่อนำมาผลิตไฟฟ้าและไอน้ำของสถานประกอบการต่าง ๆ ขอบเขต 3 นั้นครอบคลุมไปถึงการปลดปล่อยที่ไม่ได้เกิดขึ้นตามสถานประกอบการ เช่น การปลดปล่อยที่เกิดจากการขนส่ง, การเดินทางเพื่อธุรกิจ, ห่วงโซ่อุปทานของเรา รวมไปถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราด้วย ซึ่งเราใช้การวิเคราะห์นี้เพื่อบริหารจัดการการปลดปล่อยต่าง ๆ ทั้งแบบโดยตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากสถานประกอบการของเรา, การใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา และซัพพลายเออร์ของเราได้อย่างเป็นระบบ

This infographic is about the GHG emissions in the respective scopes. Scope 1 refers to the direct GHG emissions, Scope 2 indirect emissions from electricity, steam, etc, and Scope 3 all other indirect emissions from logistics, suppliers, use of products, etc.
ประเภท 1(การปล่อยก๊าซ GHG โดยตรง) & ประเภท 2(การปล่อยก๊าซโดยอ้อมจากไฟฟ้า ไอน้ำ ฯลฯ)

· การวิเคราะห์รายเดือนเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซในสถานที่ทำงานทั่วโลก โดยอ้างอิงระบบจัดการ GHG
· อุปกรณ์สลายก๊าซ GHG ที่ติดตั้งในการแปรรูปเซมิคอนดักเตอร์ ด้วยอัตราการสลายตัว 90% ขึ้นไป
· อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงที่ติดตั้ง และเปลี่ยนไฟภายในอาคารเป็น LED ในสถานที่ทำงานทั่วโลก

A panoramic photo of the Samsung Electronics’ worksite.
ขอบเขต 3 (การปลดปล่อยทางอ้อมอื่น ๆ นับตั้งแต่การขนส่ง, ซัพพลายเออร์, การใช้ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ)

∙ ดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการขนส่ง
∙ จัดทำโครงการลดก๊าซเรือนกระจกต่าง ๆ ผ่านการสนับสนุนตามสถานที่ของผู้จำหน่ายรายหลักต่าง ๆ
∙ ใช้การประชุมทางไกลผ่านวิดีโอเพิ่มขึ้นและลดจำนวนการเดินทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศลง

A photo of logistics truck (Safety Truck of Samsung Electronics)
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในขั้นตอนการใช้ผลิตภัณฑ์

* หน่วย: ล้าน tCO2
* ขอบเขตการเก็บรวบรวมข้อมูล: ประเภทผลิตภัณฑ์หลัก 8 ประเภท (โทรศัพท์มือถือ โน้ตบุ๊ก ทีวี จอภาพ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ และเครื่องพิมพ์)
* สะสมตั้งแต่ปี 2009

เราใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ด้วยเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขั้นสูงเหล่านี้ Samsung Electronics กำลังพัฒนาเพื่อรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและสร้างหนทางที่สะดวกต่อการใช้ชีวิตยิ่งกว่าเดิม เพื่อทำตามเป้าหมายนี้ Samsung ได้จัดการประชุมกลุ่มของทั้งบริษัทเพื่อหารือเรื่องสิ่งแวดล้อมจำนวนสองครั้งต่อปี ในการประชุมเหล่านี้ Samsung ได้แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายธุรกิจ และศึกษาวิจัยเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดพลังงานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานสูงสุด ในปี 2017 Samsung ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีประหยัดพลังงานสูง เช่น Quick Drive สำหรับเครื่องซักผ้า และพัดลมประสิทธิภาพสูงในคอมเพรสเซอร์ของระบบเครื่องปรับอากาศ ที่ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยเฉลี่ยได้ถึง 36% เมื่อเทียบกับปี 2008 ความก้าวหน้าของประสิทธิภาพการใช้พลังงานเหล่านี้ช่วยลดการใช้พลังงานของลูกค้าและค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน รวมไปถึงการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย

This infographic shows the energy efficiency performance in the product usage stage. In 2017, average product energy consumption was reduced by 36% and cumulative greenhouse gas emissions were reduced by 217 million tons compared to 2008.
This infographic shows the energy usage performance and goals of Samsung’s global locations. Samsung saved 30.46 billion KRW in electricity costs and 28.13 billion KRW in utilities costs in 2017. The savings consist of 22% electricity, 12% HVAC, 18% in operations and management, 10% in compressed air, 12% in nitrogen generators, 9% in water, 8% in steam, 1% in gas and 8% in other miscellaneous categories.

ปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นจำเป็นต้องใช้สถานที่การผลิตและพลังงานที่เพิ่มขึ้นด้วย เพื่อลดการใช้พลังงานในขณะที่เราขยายกำลังผลิตนั้น Samsung ได้กำหนดมาตรฐานการประหยัดพลังงาน 24 ประการเพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพ สำหรับสถานที่การผลิตใหม่ ๆ นั้น ได้มีการนำเทคโนโลยีประหยัดพลังงานต่าง ๆ มาปรับใช้ให้เข้ากับลักษณะของสถานที่ โดยเริ่มนำมาใช้ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบกระบวนการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน ซึ่งผลลัพธืที่ได้ก็คือ เราสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้โดยสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของพลังงานและสิ่งอำนวยความสะดวกของสถานประกอบการในต่างประเทศได้ถึง 58.6 พันล้านวอนเกาหลีในปี 2017

This infographic shows the energy usage performance and goals of Samsung’s global locations. Samsung saved 30.46 billion KRW in electricity costs and 28.13 billion KRW in utilities costs in 2017. The savings consist of 22% electricity, 12% HVAC, 18% in operations and management, 10% in compressed air, 12% in nitrogen generators, 9% in water, 8% in steam, 1% in gas and 8% in other miscellaneous categories.

ที่ Samsung เรากำลังเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง

สถานประกอบการทั่วโลกของ Samsung จะเดินหน้าเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียน เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปฏิบัติงานของเราและเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายนี้ เรากำลังติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ตามพื้นที่ว่างต่าง ๆ เช่น หลังคาโรงจอดรถและอาคารต่าง ๆ ตามสถานที่ของเราในเกาหลี ส่วนในภูมิภาคที่มีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหมุนเวียนเพียงพอแล้วอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และจีนนั้น เป้าหมายของเราคือใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานทดแทน 100% สำหรับโรงงาน สำนักงาน และสถานปฏิบัติงานต่าง ๆ ของเรา

This infographic represents the use of renewable energy in global sites. 92.06GWh in 2015,and 181.77GWh in 2016, 228.50GWh in 2017.

การใช้พลังงานหมุนเวียนที่สถานประกอบการทั่วโลก

This infographic represents the use of renewable energy in global sites. 92.06GWh in 2015,and 181.77GWh in 2016, 228.50GWh in 2017.

การใช้พลังงานใหม่และพลังงานหมุนเวียน

เรากำลังดำเนินการวิจัยและโครงการเพื่อปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

เพื่อค้นหาหนทางในการตอบสนองและเอาชนะความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ตั้งแต่ปี 2015 เราได้ดำเนินการศึกษาร่วมภายใต้ชื่อ กิจกรรม CSR เพื่อการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ภายใต้ความร่วมมือกับ Graduate School of Environmental Studies ของ Seoul National University นักวิจัยของเราได้ดำเนินการศึกษา 3 หัวข้อ ได้แก่ การเข้าถึงน้ำดื่ม บ้านที่ประหยัดพลังงาน และการศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

ในโครงการน้ำดื่ม เราได้ติดตั้งอุปกรณ์ผลิตน้ำดื่มกึ่งถาวรในสถานที่ตั้ง 10 แห่งในเวียดนาม ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดที่กินได้ ด้วยเหตุนี้ คนท้องถิ่นจึงไม่ต้องกังวลเรื่องการเข้าถึงน้ำอีกต่อไป แม้กระทั่งในช่วงหน้าแล้งที่รุนแรง
ขณะเดียวกัน โครงการฟื้นฟูที่พักอาศัยสำหรับผู้ยากไร้ได้รับการยกระดับสู่โครงการก่อสร้างเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงานของที่พักอาศัย โครงการนี้ปรับปรุงที่พักอาศัยให้มีสภาพแวดล้อมที่ประหยัดพลังงาน และมีฉนวนกันความร้อนในช่วงหน้าร้อนและกันความเย็นในช่วงหน้าหนาว โดยใช้งบประมาณเพียงเล็กน้อย โครงการนำร่องในปี 2016 ครอบคลุม 10 ครัวเรือน สามารถลดการใช้พลังงานเฉลี่ยต่อปีต่อครัวเรือนได้ถึงครึ่งหนึ่ง และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานสำหรับผู้ด้อยโอกาส นอกเหนือจากประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจแล้ว ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 8.6 ตัน CO2 e ต่อปี

สุดท้าย ที่ Samsung Smart School เรากำลังพัฒนาเนื้อหาการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศสำหรับครูและนักเรียน ในปี 2017 ด้วยการใช้เนื้อหาเหล่านี้ เราได้เปิดตัวโครงการนำร่องด้านการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศสำหรับนักเรียนชั้นประถม เพื่อช่วยให้คนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ รวมถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหา

A photo of drinking water fountain at a pre-school in Thai Nguyen, Vietnam
ผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมของเราช่วยให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้น
ภาพพื้นหลังในหน้าผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม