วิสัยทัศน์
ปรัชญา
บริษัท
ผู้บริหาร

CEO

ประวัติ
บริบทธุรกิจ
คอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์
ไอทีและการสื่อสารเคลื่อนที่
โซลูชั่นอุปกรณ์
ความยั่งยืน
กลยุทธ์
ความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม
ความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
แนวปฏิบัติด้านแรงงานที่มีความรับผิดชอบ
ซัพพลายเชน
จรรยาบรรณ
รายงานและนโยบาย
ข้อเท็จจริงและตัวเลข
อาชีพ
Samsung อาชีพ
การทำงานที่ Samsung
สาขาตำแหน่งงาน
โครงการความสามารถพิเศษของเรา
การดําเนินการเกี่ยวกับสภาพอากาศ

เริ่มลงมือในวันนี้เพื่อความ
ยั่งยืนและคาร์บอนที่ต่ำในวันหน้า

ภาพหลักของหน้าการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลพวงมาจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลจนเป็นต้นเหตุของสภาวะเรือนกระจกนั้น เป็นปัญหาร้ายแรงที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก Samsung Electronics ได้ตระหนักถึงวิกฤตนี้และกำลังพยายามทุกวิถีทางเพื่อเผชิญหน้ากับปัญหาดังกล่าว ซึ่งรวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงานสูงต่าง ๆ การติดตั้งอุปกรณ์ที่ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) น้อยที่สุด และการใช้พลังงานจากแหล่งใหม่ ๆ และพลังงานทดแทน

KPI ด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

ตั้งแต่ปี 2009 ถึง 2019 ก๊าซเรือนกระจกลดลง 270 ล้านตัน
นี่คือภาพการใช้พลังงานหมุนเวียนในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และจีน ซึ่งคาดว่าอัตราการเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคนี้จะอยู่ที่ 100% ในปี 2020

เราให้ความสำคัญกับการรับมือกับวิกฤตสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้มีการจัดทําและปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมในเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ Samsung Electronics เป็นอย่างมาก และเรายังจัดการกับความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศตาม “ระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม” และ “ระบบการบริหารจัดการพลังงาน” ของเรา

กลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานเพื่อรับมือกับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานเพื่อรับมือกับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง
 • การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสถานที่ทำงานต่าง ๆ

  · ดําเนินการสร้างสถานประกอบการที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซฟลูออริเนตสําหรับกระบวนการผลิตสารกึ่งตัวนํา
  · จัดการโครงการประหยัดพลังงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

 • การเพิ่มการบริหารจัดการพลังงานตามสถานที่ทำงานต่าง ๆ

  · ติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงาน ณ สถานประกอบการทุกแห่ง และรักษามาตรฐานการรับรองต่าง ๆ
  · บริหารจัดการต้นทุนและตัวบ่งชี้ด้านพลังงานของสถานประกอบการแต่ละแห่ง

 • การลดก๊าซเรือนกระจกในขั้นตอนการใช้ผลิตภัณฑ์

  · พัฒนาและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานสูงต่าง ๆ

 • การบริหารจัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ

  · บริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการขนส่งผลิตภัณฑ์ การเดินทางเพื่อธุรกิจ ฯลฯ

 • การสนับสนุนซัพพลายเออร์

  · ตรวจติดตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของซัพพลายเออร์
  · การส่งเสริมและสนับสนุนซัพพลายเออร์ให้เข้าร่วม CDP Supply Chain

กลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานเพื่อรับมือกับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง
 • การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสถานที่ทำงานต่าง ๆ

  · ดําเนินการสร้างสถานประกอบการที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซฟลูออริเนตสําหรับกระบวนการผลิตสารกึ่งตัวนํา
  · จัดการโครงการประหยัดพลังงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

 • การเพิ่มการบริหารจัดการพลังงานตามสถานที่ทำงานต่าง ๆ

  · ติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงาน ณ สถานประกอบการทุกแห่ง และรักษามาตรฐานการรับรองต่าง ๆ
  · บริหารจัดการต้นทุนและตัวบ่งชี้ด้านพลังงานของสถานประกอบการแต่ละแห่ง

 • การลดก๊าซเรือนกระจกในขั้นตอนการใช้ผลิตภัณฑ์

  · พัฒนาและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานสูงต่าง ๆ

กลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานเพื่อรับมือกับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง
 • การบริหารจัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ

  · บริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการขนส่งผลิตภัณฑ์ การเดินทางเพื่อธุรกิจ ฯลฯ

 • การสนับสนุนซัพพลายเออร์

  · ตรวจติดตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของซัพพลายเออร์
  · การส่งเสริมและสนับสนุนซัพพลายเออร์ให้เข้าร่วม CDP Supply Chain

เรากำลังเพิ่มการบริหารจัดการการปลดปล่อยของเราในทุกระดับ

การแก้ปัญหาจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่แม่นยำ เพื่อให้วัดปริมาณได้อย่างแม่นยำและบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เราได้จัดหมวดหมู่การปลดปล่อยออกเป็น 3 ขอบเขตตามเกณฑ์ของก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากธุรกิจและการดำเนินงาน ซึ่งการระบุจุดของการปลดปล่อยในแต่ละระดับที่แม่นยำนั้นคือพื้นฐานในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเหมาะสม ขอบเขต 1 หมายถึงก๊าซเรือนกระจกที่ปลดปล่อยออกมาจากขั้นตอนการผลิตตามสถานประกอบการต่าง ๆ ของ Samsung Electronics ขอบเขต 2 คือการปลดปล่อยทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อพลังงานเพื่อนำมาผลิตไฟฟ้าและไอน้ำของสถานประกอบการต่าง ๆ ขอบเขต 3 นั้นครอบคลุมไปถึงการปลดปล่อยที่ไม่ได้เกิดขึ้นตามสถานประกอบการ เช่น การปลดปล่อยที่เกิดจากการขนส่ง, การเดินทางเพื่อธุรกิจ, ห่วงโซ่อุปทานของเรา รวมไปถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราด้วย ซึ่งเราใช้การวิเคราะห์นี้เพื่อบริหารจัดการการปลดปล่อยต่าง ๆ ทั้งแบบโดยตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากสถานประกอบการของเรา, การใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา และซัพพลายเออร์ของเราได้อย่างเป็นระบบ

อินโฟกราฟิกนี้เกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตต่อไปนี้ ขอบเขตที่ 1 หมายถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง, ขอบเขตที่ 2 การปล่อยทางอ้อมจากไฟฟ้า ไอน้ำ ฯลฯ และขอบเขตที่ 3 การปล่อยมลพิษทางอ้อมอื่น ๆ ทั้งหมดจากโลจิสติกส์ ซัพพลายเออร์ การใช้ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ
อินโฟกราฟิกนี้เกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตต่อไปนี้ ขอบเขตที่ 1 หมายถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง, ขอบเขตที่ 2 การปล่อยทางอ้อมจากไฟฟ้า ไอน้ำ ฯลฯ และขอบเขตที่ 3 การปล่อยมลพิษทางอ้อมอื่น ๆ ทั้งหมดจากโลจิสติกส์ ซัพพลายเออร์ การใช้ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ
ขอบเขตที่ 1(การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง) และ
ขอบเขตที่ 2(การปล่อยทางอ้อมจากไฟฟ้า)

· การวิเคราะห์รายเดือนในด้านการปลดปล่อยของสถานประกอบการทั่วโลกที่อ้างอิงตามระบบการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
· ติดตั้งอุปกรณ์สลายก๊าซฟลูออริเนตในกระบวนการผลิตสารกึ่งตัวนำ ที่ให้อัตราการสลายตัวที่สูงถึง 90% ขึ้นไป
· ติดตั้งอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเปลี่ยนหลอดไฟภายในอาคารเป็นหลอด LED ตามสถานประกอบการต่าง ๆ ทั่วโลก

ภาพมุมกว้างสถานประกอบการของ Samsung Electronics
ขอบเขต 3 (การปลดปล่อยทางอ้อมอื่น ๆ นับตั้งแต่การขนส่ง, ซัพพลายเออร์, การใช้ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ)

∙ ดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการขนส่ง
∙ จัดทำโครงการลดก๊าซเรือนกระจกต่าง ๆ ผ่านการสนับสนุนตามสถานที่ของผู้จำหน่ายรายหลักต่าง ๆ
∙ ใช้การประชุมทางไกลผ่านวิดีโอเพิ่มขึ้นและลดจำนวนการเดินทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศลง

ภาพของรถบรรทุกขนส่ง (รถบรรทุกที่ปลอดภัยของ Samsung Electronics)
เราใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ด้วยเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขั้นสูงเหล่านี้ Samsung Electronics กำลังพัฒนาเพื่อรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและสร้างหนทางที่สะดวกต่อการใช้ชีวิตยิ่งกว่าเดิม เพื่อทำตามเป้าหมายนี้ Samsung ได้จัดการประชุมกลุ่มของทั้งบริษัทเพื่อหารือเรื่องสิ่งแวดล้อมจำนวนสองครั้งต่อปี ในการประชุมเหล่านี้ Samsung ได้แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายธุรกิจ และศึกษาวิจัยเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดพลังงานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานสูงสุด ในปี 2019 เราลดการใช้พลังงานลงได้ถึง 42% เมื่อเทียบกับปี 2008 ด้วยการหันไปใช้คอมเพรสเซอร์ประสิทธิภาพสูงสำหรับตู้เย็น และอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนประสิทธิภาพสูงสำหรับเครื่องปรับอากาศ

ตัวอย่างแอปพลิเคชัน IoT ในสถานที่ประกอบการทั่วโลก

Samsung Electronics ไม่เพียงใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพผ่านผลิตภัณฑ์ของเราเท่านั้น แต่ยังดําเนินการผ่านสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ใช้ในสถานประกอบการทุกแห่งอีกด้วย เราได้เริ่มใช้ระบบการตรวจสอบและสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ใช้งานโดยอาศัย IoT ในระบบ HVAC (ความร้อน, การระบายอากาศ และเครื่องปรับอากาศ) ของศูนย์ฝึกอบรม Yeongdeok ในประเทศเกาหลีและสถานประกอบการในโฮจิมินห์ซิตี้ของประเทศเวียดนาม ด้วยการใช้เทคโนโลยี IoT เรายังได้พัฒนาอัลกอริทึมการประหยัดพลังงานซึ่งทำหน้าที่จัดการสภาพอากาศกลางแจ้ง, การทำงานของ HVAC และความสามารถของอุปกรณ์ ช่วยให้สามารถควบคุมการดําเนินงานของอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานได้อย่างเหมาะสมที่สุด ด้วยเหตุนี้ Samsung Electronics ในโฮจิมินห์ซิตี้จึงสามารถลดการใช้พลังงานได้ถึง 12.4% เทคโนโลยีนี้ถูกกําหนดให้นําไปใช้ในสถานที่ทํางานของเราในเกาหลี สหรัฐอเมริกา และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ตัวอย่างแอปพลิเคชัน IoT ในสถานที่ประกอบการทั่วโลก

ที่ Samsung Electronics เรากำลังเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2018 Samsung Electronics ประกาศว่าจะเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ในสถานประกอบการทุกแห่งของเราในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และจีนภายในปี 2020 นอกจากนี้ เพื่อขยายการใช้พลังงานหมุนเวียนในเกาหลี เราสัญญาว่าจะติดตั้งอุปกรณ์ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานความร้อนใต้พิภพในสถานประกอบการที่สร้างขึ้นใหม่ รวมถึงลานจอดรถและดาดฟ้าของสถานประกอบการที่มีอยู่แล้วซึ่งตั้งอยู่ในซูวอน, ฮวาซอง และพยองแท็ก ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้จัดตั้งและได้ดําเนินตามแผนการดําเนินงานที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละภูมิภาค เช่น ในอินเดีย เราได้ลงนามในสัญญาการจัดหาพลังงานกับโรงไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์, ในบราซิล บางส่วนของพลังงานที่บริษัทสาธารณูปโภคจัดหาให้คือพลังงานหมุนเวียน และสถานประกอบการในเม็กซิโกก็ได้รับใบรับรองด้านพลังงานหมุนเวียน ด้วยเหตุนี้ ในปี 2019 92% ของพลังงานที่ใช้ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และจีนจึงเป็นพลังงานหมุนเวียน Samsung Electronics จะยังคงขยายการใช้พลังงานหมุนเวียนต่อไปในพื้นที่ที่สามารถนําพลังงานหมุนเวียนมาใช้ได้อย่างปลอดภัย

ภาพถ่ายของอุปกรณ์ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และความร้อนใต้พิภพในลานจอดรถ, บนชั้นดาดฟ้าของอาคาร และสถานที่ก่อสร้างแห่งใหม่ในสถานที่ธุรกิจของเราในซูวอน, ฮวาซอง และพยองแท็ก

เรากำลังดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลก

Samsung Electronics ไม่ได้เพียงแค่กำลังดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อลดการปลดปล่อยคาร์บอนของโลกเท่านั้น แต่เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าเดิมอีกด้วย
ประมาณ 80% ของประชากรในเมืองโมมบาซาของเคนยาใช้ถ่านเป็นเชื้อเพลิงเนื่องจากการขาดแคลนด้านพลังงาน ถ่านที่ถูกเผาไหม้จะก่อให้เกิดสารอันตราย ซึ่งสารเหล่านี้เป็นสาเหตุของการเพิ่มอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของประชากรในเคนยา ยิ่งไปกว่านั้น การใช้ถ่านที่มากเกินไปกำลังก่อมลพิษทางอากาศเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเพิ่มการตัดไม้ทำลายป่าด้วย
เพื่อแก้ไขปัญหานี้ Samsung Electronics จึงได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ ในฐานะส่วนหนึ่งของมาตรการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศของบริษัท เราได้ร่วมมือกับ Green Development และได้พบหนทางในการช่วยเหลือพลเมืองของมอมบาซาให้ได้ใช้ชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นได้ ด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าไบโอเอทานอลในเคนยานั้นมีราคาถูกเนื่องจากมีโรงงานน้ำตาลอยู่มากมายในประเทศ Samsung Electronics ได้ลงทุนเป็นเงินหนึ่งล้านยูโรเพื่อแจกจ่ายเตาหุงต้มอาหารที่ใช้เชื้อเพลิงจากไบโอเอทานอลให้กับพลเมืองของมอมบาซา และด้วยเหตุที่ว่าไบโอเอทานอลนั้นให้ความร้อนได้มากกว่าถ่านถึงหกเท่า จึงช่วยทั้งการปล่อยสารอันตรายและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานสำหรับครัวเรือนไปพร้อม ๆ กัน ด้วยการแจกจ่ายเตาหุงต้มอาหารนี้ Samsung Electronics สามารถช่วยให้พลเมืองของมอมบาซามีสุขภาพที่ดีขึ้นและชีวิตความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยขึ้น รวมทั้งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปในตัวด้วย
ด้วยการทำงานร่วมกับ Green Development Samsung Electronics จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและพัฒนาสิ่งแวดล้อมของภูมิภาค ด้วยการให้การศึกษาในด้านการจัดหา การผลิต และการจำหน่ายเตาหุงต้มอาหารและไบโอเอทานอลแก่ประชาชน

ภาพการดำเนินโครงการเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกของ Samsung Electronics
ผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมของเราทำให้โลกมีสุขภาพที่ดี
ภาพฉากหลังของหน้าผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม