วิสัยทัศน์
ปรัชญา
บริษัท
ผู้บริหาร

CEO

ประวัติ
บริบทธุรกิจ
คอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์
ไอทีและการสื่อสารเคลื่อนที่
โซลูชั่นอุปกรณ์
ความยั่งยืน
กลยุทธ์
ความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม
ความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
แนวปฏิบัติด้านแรงงานที่มีความรับผิดชอบ
ซัพพลายเชน
จรรยาบรรณ
รายงานและนโยบาย
ข้อเท็จจริงและตัวเลข
อาชีพ
Samsung อาชีพ
การทำงานที่ Samsung
สาขาตำแหน่งงาน
โครงการความสามารถพิเศษของเรา
ผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมของเราทำให้โลกมีสุขภาพที่ดี

ภาพหลักของหน้าผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

Samsung Electronics ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมในระดับสูงสุดนับตั้งแต่การเริ่มวางแผนผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการกำจัดผลิตภัณฑ์ในขั้นสุดท้าย Eco-design Process ของเราซึ่งเริ่มใช้ในปี 2004 ได้วิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด เรากำลังทำอย่างสุดความสามารถเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรานั้นทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถใช้งานได้ นับตั้งแต่การประหยัดทรัพยากรและสร้างแหล่งทรัพยากรใหม่ ๆ ไปจนถึงการทำให้มั่นใจว่าจะสามารถรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดายเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน นี่จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมผู้คนทั่วโลกถึงตระหนักดีว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

KPI ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

อัตราการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมคือ 97% ในปี 2019
ในปี 2019 มีจํานวนการรับรองฉลากเพื่อสิ่งแวดล้อมสากลมากกว่า 900 รุ่น
การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์หลักต่าง ๆ

Samsung Electronics ทำการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ระบบการประเมินของบริษัท เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับระบบการประเมินสำหรับสาธารณชน เราได้เปลี่ยนไปใช้เกณฑ์การรับรองของ Eco-Label ซึ่งเป็นการรับรองที่มอบให้กับผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมของประเทศเกาหลี, Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT) Certification ของสหรัฐอเมริกา และ Association of Home Appliance Manufacturers (AHAM) Certification ของสหรัฐอเมริกา

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ – การประเมินวงจรชีวิต

เพื่อประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ของเราตลอดอายุการใช้งาน เช่น การผลิต, การใช้งาน และการกําจัด Samsung Electronics ทําการประเมินวงจรชีวิต (LCA) และสะท้อนถึงผลลัพธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในปี 2019 ได้มีการดำเนินการ LCA ในจอภาพขนาด 24 นิ้ว และผลลัพธ์ที่ได้ก็น่าเชื่อถือได้ด้วยการได้รับการรับรอง UL Environmental Product Declaration (EPD) ในสหรัฐอเมริกา Samsung Electronics วิเคราะห์ผลกระทบของจอภาพที่มีต่อภาวะโลกร้อนในแต่ละระยะของวงจรชีวิต เช่น ก่อนการผลิต, การผลิต, การจัดจําหน่าย, การใช้งาน และการกําจัดในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 12 แห่ง¹⁾
ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่า 76% ของผลกระทบนั้นเกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอน "การใช้งาน" ทั้งนี้เนื่องจากการผลิตพลังงานที่ใช้ในระหว่าง "การใช้งาน" ของจอภาพทําให้เกิดก๊าซเรือนกระจกที่มีนัยสําคัญ ในอนาคต เราจะสะท้อนผลลัพธ์ในขั้นตอนการพัฒนาเพื่อพยายามลดการใช้พลังงานและพลังงานสแตนด์บาย

ภาพผลลัพธ์ของการประเมินผลกระทบภาวะโลกร้อนของจอภาพขนาด 24 นิ้ว (S24E650PL) 21.7%: ก่อนการผลิต 0.3%: การผลิต 0.7%: การจัดจำหน่าย 75.6%: การใช้งาน 1.7%: การกําจัด
ผลลัพธ์ของการประเมินผลกระทบภาวะโลกร้อนของจอภาพขนาด 24 นิ้ว (S24E650PL) 21.7% : ก่อนการผลิต 0.3% : การผลิต 0.7% : การจัดจำหน่าย 75.6% : การใช้งาน 1.7% : การกําจัด

สารที่มีความอ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ได้รับการจัดการอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ปลอดภัยในการใช้

ภายใต้หลักการที่ “ไม่ผ่อนปรนต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม" Samsung Electronics จึงบริหารจัดการสารที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสากลด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดยิ่งขึ้น เราได้กำหนด ‘มาตรฐานสำหรับการควบคุมสารต่าง ๆ ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์’ ขึ้นมา และได้นำไปบังคับใช้ในการตรวจสอบขั้นต้นและการติดตามผลในชิ้นส่วนและวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ ทั้งนี้ เรายังได้เต็มใจสร้างสูตรแผนการลดปริมาณที่ไม่ได้จำกัดไว้เฉพาะสารต้องห้ามต่าง ๆ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงสารต่าง ๆ ที่มีโอกาสเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมด้วย เช่น พอลิไวนิลคลอไรด์ (PVC), สารหน่วงการติดไฟที่เป็นสารประกอบโบรมีน (BFR), เบริลเลียม และแอนทิโมนี ซึ่งทั้งหมดนี้ ทำให้เราสามารถลดการใช้วัสดุที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง
Samsung Electronics ได้จัดการสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมแบบเชิงรุกนับตั้งแต่ปี 2004 ซึ่งเริ่มดำเนินการก่อนที่จะมีข้อจำกัดของแนวทางสำหรับสารอันตราย (RoHS) ของสหภาพยุโรปถึง 2 ปี แรงผลักดันที่ทำให้บริษัทตั้งระบบการจัดการที่เข้มงวดภายในก่อนที่ทางสหภาพยุโรปจะออกแนวทางมานั้น ก็คือหลักปรัชญาการบริหารของ Samsung Electronics ที่ให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมนั่นเอง ซึ่งในปี 2005 เราได้สร้างห้องปฏิบัติการสำหรับวิเคราะห์สารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสารประกอบอินทรีย์ที่ไม่เสถียร และเรายังได้ตั้งระบบเฝ้าดูตัวเองขึ้นมาอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น ห้องปฏิบัติการการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อมของเรายังได้รับการรับรองจาก Korea Laboratory Accreditation Scheme (KOLAS) ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับการวิเคราะห์ข้อมูลและความสามารถด้านการทดลองของเราในปี 2019

ภาพของการจัดการสารที่มีความอ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อม
ภาพของการจัดการสารที่มีความอ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อม
ภาพการจําแนกประเภทของสารที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์ สารควบคุม: สารต่าง ๆ ได้รับการจัดการโดยกฎระเบียบหรือข้อตกลง และจะหยุดใช้เมื่ออาจเกิดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพ สารที่มีความเสี่ยง: สารต่าง ๆ ที่จําเป็นต้องมีการสังเกตอย่างต่อเนื่องของสารที่คาดว่าจะได้รับการควบคุมในอนาคต
การจําแนกประเภทของสารที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์ สารควบคุม : สารต่าง ๆ ได้รับการจัดการโดยกฎระเบียบหรือข้อตกลง และจะหยุดใช้เมื่ออาจเกิดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพ สารที่มีความเสี่ยง : สารต่าง ๆ ที่จําเป็นต้องมีการสังเกตอย่างต่อเนื่องของสารที่คาดว่าจะได้รับการควบคุมในอนาคต
ประวัติการจัดการสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมของ Samsung Electronics
นี่เป็นภาพที่แสดงถึงประวัติศาสตร์การบริหารจัดการสารอันตรายของ Samsung Electronics 2019: - ระงับการใช้พทาเลตเพิ่มเติมอีก 8 ชนิด (DINP, DIDP, DnOP, DnHP, DMEP, DIPP, nPIPP, DnPP)     - ระงับการใช้สารฆ่าเชื้อ/สารป้องกันการกัดกร่อนสําหรับผลิตภัณฑ์ที่มีไส้กรองเครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศ (PHMG, PGH, PHMB, CMIT, MIT) ปี 2018: ระงับการใช้พทาเลต 4 ชนิดในชิ้นส่วนประกอบทุกประเภท (DEHP, BBP, DBP, DIBP) ปี 2016: ระงับการใช้พทาเลต 4 ชนิดในชิ้นส่วนประกอบใหม่ (DEHP, BBP, DBP, DIBP) ปี 2015: ระงับการใช้เฮกซะโบรโมไซโคลโดดีเคน (HBCD) และโนนิลฟีนอล ปี 2013: เปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากพทาเลตและแอนทิโมนี (ส่วนประกอบบางชนิดของแล็ปท็อป, ทีวี, หน้าจอคอมพิวเตอร์ และผลิตภัณฑ์โฮมเธียเตอร์) ปี 2012: - เปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ปราศจาก PVC (ส่วนประกอบบางชนิดของแล็ปท็อป, ทีวี, หน้าจอคอมพิวเตอร์ และผลิตภัณฑ์โฮมเธียเตอร์)     - ระงับการใช้สารหน่วงไฟชนิดมีคลอรีนในโทรศัพท์มือถือและเครื่องเล่น MP3 ปี 2011: เปิดตัวโทรศัพท์มือถือที่ปราศจากสารประกอบเบริลเลียมอย่างสิ้นเชิง ปี 2010: - ระงับการใช้โคบอลต์คลอไรด์     - เปิดตัวโทรศัพท์เคลื่อนที่, กล้อง และเครื่องเล่น MP3 ที่ได้รับการพัฒนาใหม่ให้ปราศจาก BFR และ PVC อย่างสิ้นเชิง ปี 2008: - ระงับการใช้กรดเปอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟนิก (PFOS) และสารประกอบแอนติโมนี     - เปิดตัวโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ปราศจาก BFR และ PVC อย่างสิ้นเชิง (บางรุ่น) ปี 2006: - ตั้งเป้าวางแผนเพื่อลดการใช้ BFR และ PVC ปี 2005: - ระงับการใช้ PBB และ PBDE ในผลิตภัณฑ์และ BFR ในวัสดุของบรรจุภัณฑ์     - พัฒนาแผนผังทางเทคนิคเพื่อลดการใช้ BFR (การปรับปรุงห่วงโซ่อุปทาน) ปี 2004: ระงับการใช้แคดเมียม (Cd), ตะกั่ว (Pb), ปรอท (Hg) และเฮกซะวาเลนต์โครเมียม (Cr6+) อย่างสิ้นเชิง ปี 2003: เปิดตัวมาตรฐานสำหรับการควบคุมสารต่าง ๆ ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์
2019: - ระงับการใช้พทาเลตเพิ่มเติมอีก 8 ชนิด (DINP, DIDP, DnOP, DnHP, DMEP, DIPP, nPIPP, DnPP) - ระงับการใช้สารฆ่าเชื้อ/สารป้องกันการกัดกร่อนสําหรับผลิตภัณฑ์ที่มีไส้กรองเครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศ (PHMG, PGH, PHMB, CMIT, MIT) ปี 2018: ระงับการใช้พทาเลต 4 ชนิดในชิ้นส่วนประกอบทุกประเภท (DEHP, BBP, DBP, DIBP) ปี 2016: ระงับการใช้พทาเลต 4 ชนิดในชิ้นส่วนประกอบใหม่ (DEHP, BBP, DBP, DIBP) ปี 2015: ระงับการใช้เฮกซะโบรโมไซโคลโดดีเคน (HBCD) และโนนิลฟีนอล ปี 2013: เปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากพทาเลตและแอนทิโมนี (ส่วนประกอบบางชนิดของแล็ปท็อป, ทีวี, หน้าจอคอมพิวเตอร์ และผลิตภัณฑ์โฮมเธียเตอร์) ปี 2012: - เปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ปราศจาก PVC (ส่วนประกอบบางชนิดของแล็ปท็อป, ทีวี, หน้าจอคอมพิวเตอร์ และผลิตภัณฑ์โฮมเธียเตอร์) - ระงับการใช้สารหน่วงไฟชนิดมีคลอรีนในโทรศัพท์มือถือและเครื่องเล่น MP3 ปี 2011: เปิดตัวโทรศัพท์มือถือที่ปราศจากสารประกอบเบริลเลียมอย่างสิ้นเชิง ปี 2010: - ระงับการใช้โคบอลต์คลอไรด์ - เปิดตัวโทรศัพท์เคลื่อนที่, กล้อง และเครื่องเล่น MP3 ที่ได้รับการพัฒนาใหม่ให้ปราศจาก BFR และ PVC อย่างสิ้นเชิง ปี 2008: - ระงับการใช้กรดเปอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟนิก (PFOS) และสารประกอบแอนติโมนี - เปิดตัวโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ปราศจาก BFR และ PVC อย่างสิ้นเชิง (บางรุ่น) ปี 2006: - ตั้งเป้าวางแผนเพื่อลดการใช้ BFR และ PVC ปี 2005: - ระงับการใช้ PBB และ PBDE ในผลิตภัณฑ์และ BFR ในวัสดุของบรรจุภัณฑ์ - พัฒนาแผนผังทางเทคนิคเพื่อลดการใช้ BFR (การปรับปรุงห่วงโซ่อุปทาน) ปี 2004: ระงับการใช้แคดเมียม (Cd), ตะกั่ว (Pb), ปรอท (Hg) และเฮกซะวาเลนต์โครเมียม (Cr6+) อย่างสิ้นเชิง ปี 2003: เปิดตัวมาตรฐานสำหรับการควบคุมสารต่าง ๆ ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์

เรากําลังใช้ระบบการรับรอง Eco-Partner เพื่อจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างใกล้ชิด

Samsung Electronics ทําการประเมิน Eco-Partner กับซัพพลายเออร์ผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนทั้งหมดเพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด
เราให้การรับรองโดยการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสำหรับการควบคุมสารต่าง ๆ ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์และระบบการจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมของซัพพลายเออร์ ซัพพลายเออร์ส่งรายงานด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ที่มีข้อมูลสารอันตรายพร้อมด้วยข้อมูลจากบริษัทวัตถุดิบ จากนั้น Samsung Electronics จะทําการประเมินอย่างละเอียดโดยการเยี่ยมชมสถานที่ผลิตของซัพพลายเออร์เพื่อตรวจสอบเอกสารที่ส่ง เพื่อรักษาใบรับรอง Eco-Partner ซัพพลายเออร์ต้องได้รับการตรวจสอบทุกสองปี และผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบจะไม่รวมอยู่ในห่วงโซ่อุปทาน ด้วยวิธีการเหล่านี้ เรามุ่งมั่นที่จะรวมซัพพลายเออร์ของเราเข้าไว้ในโครงการการจัดการสีเขียว (Green Management) ของเรา แทนที่จะทําการประเมินเพียงครั้งเดียว เราให้การบริหารจัดการและการประเมินอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้แน่ใจว่าการจัดการห่วงโซ่อุปทานนั้นมีความยั่งยืน

ภาพของกระบวนการรับรองพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อม

Samsung Electronics เดินหน้าวิจัยวิธีการประหยัดพลังงาน

Samsung Electronics พยายามอย่างไม่ลดละเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานสูงที่ใช้พลังงานน้อยลงแต่ให้ประสิทธิภาพมากขึ้น ถ้าผลิตภัณฑ์สามารถใช้พลังงานลดลงได้อย่างดีเยี่ยมยิ่งขึ้น ลูกค้าก็จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ ส่งผลให้มีการใช้พลังงานน้อยลงเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้นลดน้อยลงไปด้วย ผลลัพธ์จากการใช้เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมและประหยัดพลังงานในผลิตภัณฑ์ของเราในปี 2019 ทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานในผลิตภัณฑ์ของเราลงได้ถึง 42% เมื่อเทียบกับในปี 2008 สิ่งนี้หมายความว่าเราสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งกว่าเดิมแต่ใช้พลังงานน้อยลงถึงครึ่งหนึ่ง แต่งานของเราไม่ได้หยุดอยู่แค่ตรงนั้น เรายังคงเดินหน้าการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีอันปฏิวัติวงการที่จะลดการใช้พลังงานลงยิ่งกว่าเดิม

ภาพของผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน

ทั่วโลกได้รับรู้ถึงความพยายามด้านสิ่งแวดล้อมของ Samsung Electronics

หลายประเทศ เช่น สหรัฐ ยุโรป จีน และบราซิลได้ยกย่องผลิตภัณฑ์ของ Samsung Electronics ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้ให้การรับรองด้านสิ่งแวดล้อม เช่น เครื่องหมายด้านสิ่งแวดล้อม และตรารับรองการปล่อยคาร์บอนต่าง ๆ ซึ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นได้จากความอุตสาหะของเราในการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรกด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ล้ำหน้า แต่งานของเราไม่ได้ยุติลงเพียงเท่านี้ Samsung Electronics จะยังคงเดินหน้าต่อไปตามวิสัยทัศน์ ‘PlanetFirst’ ที่ให้ความสำคัญต่อโลกและสิ่งแวดล้อม เราจะมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับชีวิตของผู้คนและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

นี่คือฉลากเพื่อสิ่งแวดล้อมสากลและฉลากที่แสดงถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของ Samsung Electronics ฉลากเพื่อสิ่งแวดล้อมสากลประกอบไปด้วยฉลากเพื่อสิ่งแวดล้อมของเกาหลี, จีน, สวีเดน, ยุโรปเหนือ, รัสเซีย, สหรัฐอเมริกา และบราซิล ฉลากที่แสดงถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมประกอบไปด้วย UK Carbon Trust, Korean Water Footprint และ US UL EPD
นี่คือฉลากเพื่อสิ่งแวดล้อมสากลและฉลากที่แสดงถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของ Samsung Electronics ฉลากเพื่อสิ่งแวดล้อมสากลประกอบไปด้วยฉลากเพื่อสิ่งแวดล้อมของเกาหลี, จีน, สวีเดน, ยุโรปเหนือ, รัสเซีย, สหรัฐอเมริกา และบราซิล ฉลากที่แสดงถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมประกอบไปด้วย UK Carbon Trust, Korean Water Footprint และ US UL EPD
อนุรักษ์ ใช้ให้นานขึ้น และนํามาใช้ใหม่
ภาพฉากหลังของหน้าประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร