วิสัยทัศน์
ปรัชญา
บริษัท
ผู้บริหาร

CEO

ประวัติ
บริบทธุรกิจ
คอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์
ไอทีและการสื่อสารเคลื่อนที่
โซลูชั่นอุปกรณ์
ความยั่งยืน
กลยุทธ์
ความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม
ความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
แนวปฏิบัติด้านแรงงานที่มีความรับผิดชอบ
ซัพพลายเชน
จรรยาบรรณ
รายงานและนโยบาย
ข้อเท็จจริงและตัวเลข
อาชีพ
Samsung อาชีพ
การทำงานที่ Samsung
สาขาตำแหน่งงาน
โครงการความสามารถพิเศษของเรา
สถานประกอบการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

สถานประกอบการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ของเรา

ภาพหลักของหน้าสถานประกอบการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

สถานประกอบการทั้งหมดของ Samsung Electronics ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและจึงได้ดําเนินการบริหารด้านสิ่งแวดล้อมเช่นนี้ แต่ความพยายามต่อสิ่งแวดล้อมของเราไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่สถานประกอบการ ภายในสถานประกอบการทั้งหมดของเรา เราระบุปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและคิดหาวิธีแก้ปัญหาต่าง ๆ การระบุต้นเหตุของปัญหาและการดําเนินการป้องกันทั่วทั้งระบบของสถานประกอบการ ทําให้เรามั่นใจได้ว่าวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่แค่วิธีชั่วคราวหรือเป็นวิธีที่ “สายไปแล้ว” ขณะเดียวกันเราก็มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อรักษาระบบนิเวศภายนอกสถานประกอบการ

ด้วยการนําระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมาใช้
ในสถานประกอบการทุกแห่งที่เราได้ดําเนินการจัดการแบบบูรณาการ

เพื่อฝึกการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม Samsung Electronics ได้บริหารจัดการสถานประกอบการตามมาตรฐานการจัดการสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ สถานประกอบการทั้งหมดของเราทั่วโลกได้รับการรับรองการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์การมาตรฐานสากล ISO 14001 และการรับรองระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 บริษัทที่หวังจะได้รับการรับรองเหล่านี้ต้องมีหลักการบริหารจัดการธุรกิจโดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรม
บริษัทต้องผ่านการประเมินอย่างละเอียดเกี่ยวกับความสามารถในการดําเนินการต่าง ๆ เช่น ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรสําหรับการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานโดยละเอียด และความสามารถในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เพื่อรักษาการรับรองดังกล่าว บริษัทต้องได้รับการตรวจตราทุกปีและมีการตรวจสอบการรับรองซ้ำทุก 3 ปี โรงงานผลิตทั้งหมดของ Samsung Electronics ได้ผ่านกระบวนการรับรองที่เข้มงวดเหล่านี้ทั้งหมด แต่แทนที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่มีอยู่แล้ว เราได้กําหนดมาตรฐานที่เข้มงวดกว่าข้อกําหนดการรับรองสากลเหล่านี้และบริหารจัดการสถานประกอบการของเราให้สอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว นอกจากนี้ เรายังมีศูนย์ EHS สากล (สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย) และศูนย์ CS สากล (ความพึงพอใจของลูกค้า) ที่มี CEO เป็นผู้นำโดยตรงเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถทํางานอย่างเป็นระบบและเป็นธรรมชาติ

KPI ของสถานประกอบการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

อัตราการรับรองระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ภาพของอัตราการได้รับการรับรองสำหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ 100% ในปี 2019 โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐาน ISO 14001, OHSAS 18001 ของโรงงานผลิต 36 แห่งทั่วโลก
โรงงานผลิตทั่วโลก 36 แห่งที่มีการรับรอง ISO 14001 และ OHSAS 18001

เรากำหนดนโยบายลดก๊าซเรือนกระจกต่าง ๆ
และนำนโยบายดังกล่าวมาปฏิบัติจริง

เรามีการดำเนินงานที่สามารถใช้ในระดับบริษัทเพื่อจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ซึ่งมาตรการหนึ่งก็คือการวัดผลงานปัจจุบันอย่างไม่ลำเอียงและโปร่งใส พร้อมทั้งระบุสิ่งที่ยังจะสามารถปรับปรุงได้ภายในบริษัท เพื่อทำสิ่งนี้ให้สำเร็จ Samsung Electronics ได้ทำการรับรองปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจริงของบริษัทผ่านบุคคลที่สาม ยิ่งไปกว่านั้น เมื่ออ้างอิงตามผลวินิจฉัยของเหล่าผู้ตรวจสอบภายใน เราได้ค้นพบหนทางที่จะลดการปลดลป่อยของเราและได้พัฒนาขั้นตอนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง หนึ่งประเด็นหลักที่เราให้ความสำคัญในการลดก๊าซเรือกระจกก็คือความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะลดการปลดปล่อยก๊าซฟลูโอริเนต (F-Gas) ซึ่งมีผลกระทบอันใหญ่หลวงต่อสภาวะโลกร้อน สิ่งนี้เองได้นำไปสู่ความก้าวหน้าที่มีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติการการผลิตสารกึ่งตัวนำของเรา

สถานะของการลดก๊าซฟลูโอริเนตสะสมของสถานประกอบการต่าง ๆ ของ Samsung ในประเทศเกาหลี และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2019

เรากําลังทํางานอย่างใกล้ชิดกับซัพพลายเออร์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนของซัพพลายเออร์ Samsung Electronics ได้เข้าร่วมกับห่วงโซ่อุปทานของ CDP ในปี 2019 ตั้งแต่นั้นมา เราได้มีส่วนช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นโดยการแนะนําให้ซัพพลายเออร์หลัก 200 ราย (อิงตามปริมาณการซื้อ) ให้กําหนดเป้าหมายในการใช้พลังงานหมุนเวียน เราดําเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับการตอบแบบสอบถาม CDP Climate Change และตรวจสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกับการใช้พลังงานหมุนเวียนสําหรับซัพพลายเออร์ที่สร้างยอดขาย 80% จาก Samsung Electronics ซัพพลายเออร์หลายรายได้ส่งคําตอบสำหรับแบบสอบถาม และซัพพลายเออร์ที่ได้กําหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกโดยสมัครใจก็ได้รับสิ่งจูงใจตอบแทน Samsung Electronics จะยังคงให้การสนับสนุนและทํางานอย่างใกล้ชิดกับซัพพลายเออร์เพื่อที่พวกเขาจะได้ให้ความสนใจในเศรษฐกิจที่มีคาร์บอนต่ำและร่วมมือไปกับเรา

ภาพป่าสน

เพื่อให้โลกมีสุขภาพดี
เราสนับสนุนโครงการริเริ่มเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ

ผู้บริหารและพนักงาน Samsung Electronics มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสร้างระบบนิเวศที่ดี Samsung Electronics แบ่งปันปรัชญาพื้นฐานเบื้องหลังกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ, ดําเนินแคมเปญเพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับความสําคัญของกิจกรรม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นของผู้บริหารและพนักงานของเรา

อินโฟกราฟิกนี้แสดงสายพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ตามภูมิภาคของสถานประกอบการทางธุรกิจภายในประเทศ มีสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ 1 สายพันธุ์ในสถานประกอบการที่ซูวอน สถานประกอบการที่ฮวาซองมีนก 12 สายพันธุ์, สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ 2 สายพันธุ์, แมลง 1 สายพันธุ์ และพืช 2 สายพันธุ์ มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 2 สายพันธุ์, นก 1 สายพันธุ์, ปลา 1 สายพันธุ์, แมลง 1 สายพันธุ์ และพืช 2 สายพันธุ์ในสถานประกอบการที่กวางจู มีสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ 2 สายพันธุ์และแมลง 1 สายพันธุ์ในสถานประกอบการที่ยงอิน สถานประกอบการที่อาซานมีนก 5 สายพันธุ์, สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ 2 สายพันธุ์ และสายพันธุ์อื่นอีก 1 สายพันธุ์ในอาซาน สุดท้าย สถานประกอบการที่กูมิมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 1 สายพันธุ์, นก 1 สายพันธุ์, ปลา 1 สายพันธุ์, แมลง 1 สายพันธุ์, พืช 1 สายพันธุ์ และสายพันธุ์อื่นอีก 1 สายพันธุ์
อินโฟกราฟิกนี้แสดงปรัชญาพื้นฐานและแผนปฏิบัติงานที่ Samsung Electronics มีเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ปรัชญาพื้นฐานคือ “Samsung Electronics ตระหนักถึงประโยชน์และความสําคัญของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อลดผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อความหลากหลายทางชีวภาพให้น้อยที่สุด เราจึงมีส่วนร่วมในการริเริ่มอนุรักษ์ระบบนิเวศอย่างจริงจัง” สําหรับแผนปฏิบัติงาน 1) พนักงานทุกคนตระหนักถึงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นหนึ่งในค่านิยมหลักของการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 2) ประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพตลอดวงจรชีวิตและพยายามลดผลกระทบเชิงลบ 3) จัดลําดับความสําคัญของภูมิภาคที่มีค่าความหลากหลายทางชีวภาพสูงในทุกสถานประกอบการในเกาหลีใต้และต่างประเทศ และดําเนินกิจกรรมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพที่ตอบสนองความต้องการในท้องถิ่น และ 4) สื่อสารกับพนักงาน, ชุมชนท้องถิ่น, เอ็นจีโอ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความพยายามในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนท้องถิ่น
การปกป้องที่อยู่อาศัยของสายพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์

เราได้ระบุสายพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์และถิ่นที่อยู่ของสัตว์เหล่านั้นในภูมิภาคที่โรงงานผลิตของเราตั้งอยู่ และเรากําลังดําเนินการรณรงค์เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชุมชนท้องถิ่น สถาบันของรัฐ และสถาบันการศึกษา

อินโฟกราฟิกนี้แสดงสายพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ตามภูมิภาคของสถานประกอบการทางธุรกิจภายในประเทศ มีสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ 1 สายพันธุ์ในสถานประกอบการที่ซูวอน สถานประกอบการที่ฮวาซองมีนก 12 สายพันธุ์, สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ 2 สายพันธุ์, แมลง 1 สายพันธุ์ และพืช 2 สายพันธุ์ มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 2 สายพันธุ์, นก 1 สายพันธุ์, ปลา 1 สายพันธุ์, แมลง 1 สายพันธุ์ และพืช 2 สายพันธุ์ในสถานประกอบการที่กวางจู มีสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ 2 สายพันธุ์และแมลง 1 สายพันธุ์ในสถานประกอบการที่ยงอิน สถานประกอบการที่อาซานมีนก 5 สายพันธุ์, สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ 2 สายพันธุ์ และสายพันธุ์อื่นอีก 1 สายพันธุ์ในอาซาน สุดท้าย สถานประกอบการที่กูมิมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 1 สายพันธุ์, นก 1 สายพันธุ์, ปลา 1 สายพันธุ์, แมลง 1 สายพันธุ์, พืช 1 สายพันธุ์ และสายพันธุ์อื่นอีก 1 สายพันธุ์

การอนุรักษ์นกกระเรียนคอขาว – การฟื้นฟู Jaepyeong (พื้นที่ชุ่มน้ำ Jaeduumi + Haepyeong)
ในปี 2013 สถานประกอบการของ Samsung Electronics
ในกูมิของจังหวัดคยองซังบุกโดได้กลายมาเป็นบริษัทแรกในเกาหลีที่ลงนามในความร่วมมือด้านการสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพกับรัฐบาลท้องถิ่น รัฐบาลกลาง และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ นับตั้งแต่นั้นมา เราได้สนับสนุนการผสมเทียมของนกกระเรียนคอขาวที่ใกล้สูญพันธุ์สองคู่ (Korean Natural Monument No. 203) ที่นํามาจากเนเธอร์แลนด์ ในเดือนเมษายน ปี 2016 สถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมนิเวศวิทยาเกี่ยวกับนก (Bird Ecological Environment Research Institute) สามารถเพาะพันธุ์นกได้สําเร็จ สิ่งนี้จะช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศของพื้นที่ชุ่มน้ำ Haepyeong ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่สําหรับนกอพยพ และมีส่วนสําคัญในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ

การอนุรักษ์เนินทรายชายฝั่งทะเล
ในสถานประกอบการของเราที่ออนยางในจังหวัดชุงชองนัมโด เราได้ร่วมมือกับสํานักงานด้านสิ่งแวดล้อม Geum River Basin ตั้งแต่ปี 2008 เพื่อรักษาเนินทรายชายฝั่งทะเล ซึ่งเป็นที่อยู่ของสองสายพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ นั่นคือ นกยางจีนและ Mongolian Racerunne ปัจจุบันใน Boyreong City เราสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การทําความสะอาดมหาสมุทร, การกำจัดพืชต่างถิ่นที่เข้ามารุกราน และอนุรักษ์เนินทราย Sohwang ในขณะที่อาซาน เราได้สนับสนุนการสร้างแหล่งที่อยู่ของ Silvergrass

การกําจัดพันธุ์ปลา/พืชต่างถิ่นต่าง ๆ
สถานประกอบการที่จีฮวงและฮวาซองของเราในจังหวัดคยองกีโดได้ดําเนินกิจกรรมอนุรักษ์ระบบนิเวศทุกปีที่ลําธารโอซานและวอนชอนรี, กําจัดสายพันธุ์ต่างถิ่น, เลี้ยงสัตว์ป่า และเปิดตัวการรณรงค์เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม

เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อมตามหลักการที่เข้มงวดและโปร่งใส
แบนเนอร์ข้อมูลสิ่งแวดล้อม