วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ 2020
ปรัชญา
บริษัท
ผู้บริหาร
ประวัติ
บริบทธุรกิจ
คอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์
ไอทีและการสื่อสารเคลื่อนที่
โซลูชั่นอุปกรณ์
ความยั่งยืน
กลยุทธ์
ความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม
ความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
แนวปฏิบัติด้านแรงงานที่มีความรับผิดชอบ
ซัพพลายเชน
จรรยาบรรณ
รายงานและนโยบาย
ข้อเท็จจริงและตัวเลข
อาชีพ
Samsung อาชีพ
การทำงานที่ Samsung
สาขาตำแหน่งงาน
โครงการความสามารถพิเศษของเรา
สถานที่ทำงานที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

สถานที่ทำงานที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมสอดประสานกับธรรมชาติ

ภาพหลักในหน้าสถานที่ทำงานที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

สถานที่ทำงานทุกแห่งของ Samsung Electronics ได้รับใบรับรองการจัดการสิ่งแวดล้อม และดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อม แต่ความพยายามของเราสำหรับสิ่งแวดล้อมไม่ได้หยุดแค่ในสถานที่ทำงาน ภายในสถานที่ทำงานทุกแห่ง เราระบุปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและคิดหาวิธีแก้ไข ด้วยการระบุสาเหตุต้นตอของปัญหาและดำเนินมาตรการป้องกันทั่วทั้งระบบในสถานที่ทำงาน เราตรวจสอบให้แน่ใจว่าวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เป็นการดำเนินการเพียงชั่วคราวหรือ “น้อยเกินไป ล่าช้าเกินไป” ขณะเดียวกัน ภายนอกสถานที่ทำงาน เรามีส่วนร่วมอย่างจริงจังในงานอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกับชุมชนท้องถิ่น เพื่อปกป้องระบบนิเวศน์

2020 KPI: การดำเนินการสถานที่ทำงานที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

อัตราการรับรองระบบจัดการสิ่งแวดล้อม
ภาพนี้แสดงเป้าหมายของสถานที่ทำงานที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ภายในปี 2020 บริษัทตั้งเป้าให้อัตราการรับรองระบบจัดการสิ่งแวดล้อมอยู่ที่ 100% รายละเอียดก็คือ โรงงานผลิตทั้ง 36 แห่งทั่วโลกของเราจะต้องได้รับใบรับรอง ISO 14001 และ OHSAS 18001

ด้วยการปรับใช้ระบบจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานทุกแห่ง
เราได้ดำเนินการจัดการอย่างครบวงจร

เพื่อดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อม Samsung Electronics ได้บริหารจัดการสถานที่ทำงานตามมาตรฐานสากลว่าด้วยการจัดการสิ่งแวดล้อม สถานที่ทำงานทุกแห่งทั่วโลกได้รับใบรับรองด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมจาก International Organization for Standardization นั่นคือ ISO 14001 และใบรับรองระบบจัดการพลังงาน ISO 50001 ยิ่งไปกว่านั้น Samsung Electronics ได้กำหนดมาตรฐานที่เข้มงวดกว่าใบรับรองระหว่างประเทศ และเราจัดการทุกแง่มุมของสถานที่ทำงานอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ เรามีศูนย์ Global EHS (Environment, Health & Safety) และศูนย์ Global CS (Customer Satisfaction) ภายใต้การดูแลโดยตรงของ CEO เพื่อช่วยให้องค์กรทำงานได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสม

การบรรลุการจัดการสิ่งแวดล้อม 100%
มาตรฐานสากล ISO 14001 และ ISO 50001 เป็นระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบจัดการพลังงานตามลำดับ ตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการด้านเทคนิคของ ISO บริษัทที่ต้องการใบรับรองจะต้องมีนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม และต้องกำหนดวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการอย่างละเอียด เพื่อให้ผ่านการประเมินที่เข้มงวดของ ISO ผู้สมัครจะต้องแสดงความสามารถในการทำงานต่างๆ เช่น การจัดสรรทรัพยากรสำหรับงานที่ซับซ้อน และการติดตามงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ใบรับรองไม่ใช่ความสำเร็จที่เกิดขึ้นครั้งเดียว แต่ต้องมีการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี และต่ออายุใบรับรองทุกสามปี
สถานที่ทำงานทั่วโลกของ Samsung Electronics ผ่านกระบวนการรับรองที่เข้มงวดเหล่านี้ และสำหรับระบบจัดการสิ่งแวดล้อมที่ก้าวหน้ามากกว่า เราดำเนินการตรวจสอบภายในองค์กรโดยผู้เชี่ยวชาญของเราเอง แทนที่จะพึ่งพาเฉพาะการตรวจสอบภายนอก

Samsung Electronics’ worksites around the world have all successfully passed through these difficult certification processes, and for an even more advanced environmental management system we hold internal audits carried out by our own experts rather than relying only on external audits.

เรากำหนดนโยบายสำหรับการลดก๊าซเรือนกระจก และนำไปใช้ปฏิบัติ

เรามีการดำเนินงานที่สามารถใช้ในระดับบริษัทเพื่อจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ซึ่งมาตรการหนึ่งก็คือการวัดผลงานปัจจุบันอย่างไม่ลำเอียงและโปร่งใส พร้อมทั้งระบุสิ่งที่ยังจะสามารถปรับปรุงได้ภายในบริษัท เพื่อทำสิ่งนี้ให้สำเร็จ Samsung Electronics ได้ทำการรับรองปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจริงของบริษัทผ่านบุคคลที่สาม ยิ่งไปกว่านั้น เมื่ออ้างอิงตามผลวินิจฉัยของเหล่าผู้ตรวจสอบภายใน เราได้ค้นพบหนทางที่จะลดการปลดลป่อยของเราและได้พัฒนาขั้นตอนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง หนึ่งประเด็นหลักที่เราให้ความสำคัญในการลดก๊าซเรือกระจกก็คือความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะลดการปลดปล่อยก๊าซฟลูโอริเนต (F-Gas) ซึ่งมีผลกระทบอันใหญ่หลวงต่อสภาวะโลกร้อน สิ่งนี้เองได้นำไปสู่ความก้าวหน้าที่มีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติการการผลิตสารกึ่งตัวนำของเรา

This infographic shows the accumulated F-Gas reduction status of Samsung locations in Korea, where much of our semiconductor manufacturing is located. Accumulated F-Gas reduction has improved YoY from 1.98 million Co2eq in 2015 to 3.63 million Co2eq in 2016, to 5.48 million Co2eq in 2017. The accumulated reductions over the past 3 years totals to 5.48 million CO2eq.

ความพยายามของ Samsung Electronics ในการลดก๊าซเรือนกระจก
ในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ การทำความสะอาดพื้นผิวของแผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนต้องใช้ F-Gas ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกชนิดหนึ่ง เวเฟอร์คือแผ่นบางๆ ของซิลิคอนที่ทำหน้าที่เป็นฐานรองรับเซมิคอนดักเตอร์ คุณภาพและประสิทธิภาพของเซมิคอนดักเตอร์ขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นผิวเวเฟอร์ ดังนั้นการใช้ F-Gas จึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้น Samsung Electronics จึงค้นคว้าวิจัยเพื่อหาหนทางที่จะลดการปล่อยก๊าซ F-Gas ให้เหลือน้อยที่สุด และด้วยเหตุนี้เราจึงได้พัฒนาและติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยการประสานงานร่วมกันระหว่าง Samsung Electronics และ Samsung Engineering อุปกรณ์นี้ช่วยลดการใช้ F-Gas ได้อย่างมาก โดยจะทำหน้าที่สลายก๊าซ และลดปริมาณพลังงานที่จำเป็นต้องใช้สำหรับอุปกรณ์ วิธีการสลายก๊าซแบบเดิมๆ โดยใช้ความร้อนสูง ต้องใช้พลังงานจำนวนมาก และดังนั้นจึงก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีใหม่ช่วยให้สามารถสลายก๊าซเรือนกระจกที่อุณหภูมิระดับต่ำ จึงลดการใช้พลังงาน ด้วยความพยายามดังกล่าว เราบำบัดมากกว่า 90% ของก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นในสถานที่ทำงานของเรา

เราลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ด้วยการลดการปล่อยสารก่อมลภาวะจากสถานที่ทำงานของเรา

ในกระบวนการผลิต มีผลพลอยได้ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศและคุณภาพน้ำ Samsung Electronics ลงทุนอย่างมากในการลดผลกระทบแง่ลบ เช่น สารก่อมลภาวะ ต่อสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การเปลี่ยนอุปกรณ์ และปรับปรุงกระบวนการ เราติดตั้งเตา “low-NOx” สำหรับหม้อไอน้ำ เพื่อลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซ NOx และ CO2 ได้อย่างมาก นอกจากนี้ ในการจัดตั้งสายการผลิต เราติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมมลภาวะที่ปรับแต่งเป็นพิเศษสำหรับสายการผลิตดังกล่าว กล่าวอย่างเฉพาะเจาะจงก็คือ เราเพิ่มศูนย์บำบัดน้ำในสถานที่ทำงานในเกาหลี เพื่อลดสารก่อมลภาวะ 97.6% ยิ่งไปกว่านั้น ขยะอันตรายถูกเก็บไว้ในภาชนะชนิดพิเศษ เพื่อป้องกันการรั่วไหล และหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนสู่ดินอย่างสิ้นเชิง นอกจากนี้ เราดำเนินโครงการป้องกันมลภาวะ โดยมีการตรวจสอบองค์ประกอบที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะ และขจัดออกไปล่วงหน้า เราพยายามที่จะลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมผ่านมาตรการควบคุมและป้องกันมลภาวะในหลากหลายด้าน ซึ่งเริ่มต้นก่อนกระบวนการผลิต และครอบคลุมด้านอื่นๆ นอกเหนือจากการผลิต

This infographic shows Samsung’s capital investments to improve operational environmental performance. Samsung’s environmental investments were 5.82 billion KRW in 2013, 6.883 billion KRW in 2014, 6.59 billion KRW in 2015, 9.334 billion KRW in 2017, and 9.513 billion KRW in 2017. Compared to 2013, the environmental investments in 2017 increased by 63%.

เพื่อปกป้องโลกให้น่าอยู่
เราสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

การอนุรักษ์ระบบนิเวศน์และปกป้องสิ่งแวดล้อมถือเป็นส่วนสำคัญของการดูแลรักษาโลกของเรา พนักงานของ Samsung Electronics เข้าร่วมในกิจกรรม เพื่อปกป้องระบบนิเวศน์ ด้วยการปฏิบัติตามหลักปรัชญาพื้นฐานของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และการดำเนินแคมเปญที่ส่งเสริมความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ เรากระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง

ภาพอินโฟกราฟิกนี้แสดงหลักปรัชญาพื้นฐานและแผนปฏิบัติการของ Samsung Electronics ในการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ หลักปรัชญาพื้นฐานคือ “Samsung Electronics ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของระบบนิเวศน์และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ เรามีส่วนร่วมอย่างจริงจังในโครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศน์” สำหรับแผนปฏิบัติการ 1) พนักงานทุกคนต้องตระหนักว่าการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นหนึ่งในแง่มุมที่สำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม, 2) ประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบของผลิตภัณฑ์ต่อระบบนิเวศน์และความหลากหลายทางชีวภาพตลอดอายุการใช้งาน และพยายามที่จะลดผลกระทบแง่ลบ, 3) จัดลำดับความสำคัญของพื้นที่ที่มีคุณค่าด้านความหลากหลายทางชีวภาพในระดับสูงในสถานที่ทำงานทุกแห่งในเกาหลีใต้และต่างประเทศ และดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งรองรับความต้องการของท้องถิ่น และ 4) สื่อสารอย่างต่อเนื่องกับพนักงาน ชุมชนท้องถิ่น NGO และฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และช่วยเสริมสร้างความพยายามของชุมชนท้องถิ่นสำหรับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
การปกป้องที่อยู่อาศัยของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์

เราระบุชนิดของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์และที่อยู่อาศัยในพื้นที่ต่างๆ ที่โรงงานผลิตของเราตั้งอยู่ และเราดำเนินแคมเปญการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น ชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และสถานศึกษา

ภาพอินโฟกราฟิกนี้แสดงสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ที่ละแวกใกล้เคียงกับสถานที่ทำงานในเกาหลีใต้ ในเมือง Suwon มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 1 ชนิด นก 6 ชนิด สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ 2 ชนิด และพืช 1 ชนิด ในเมือง Hwaseong City มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 1 ชนิด นก 26 ชนิด สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ 3 ชนิด แมลง 1 ชนิด และพืช 2 ชนิด ใน Gwangju มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 5 ชนิด นก 6 ชนิด ปลา 1 ชนิด และพืช 1 ชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์ ในเมือง Yongin City มีสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ 2 ชนิด และแมลง 1 ชนิด ส่วนในเมือง Asan มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 1 ชนิด นก 19 ชนิด สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ 3 ชนิด และอื่นๆ 2 ชนิด ในเมือง Gumi มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 2 ชนิด นก 7 ชนิด ปลา 1 ชนิด และพืช 3 ชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์

การอนุรักษ์นกกระเรียนคอขาว – การฟื้นฟูป่าชายเลน Jaepyeong (Jaedurumi + Haepyeong)
ในปี 2013 สถานที่ทำงานของ Samsung Electronics ใน Gumi จังหวัด Gyeongsangbuk-do กลายเป็นสถานที่แรกในเกาหลีที่มีการลงนามความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกับรัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่น และมหาวิทยาลัย นับจากนั้นเป็นต้นมา เราได้สนับสนุนการผสมเทียมนกกระเรียนคอขาวสองคู่ ซึ่งเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ (อนุสาวรีย์ธรรมชาติของเกาหลีอันดับที่ 203) ซึ่งนำเข้ามาจากเนเธอร์แลนด์ ในเดือนเมษายน 2016 สถาบัน Bird Ecological Environment Research Institute สามารถผสมพันธุ์นกได้สำเร็จ ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศน์ของป่าชายเลน Haepyeong ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของนกอพยพ และเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

การปกป้องเนินทรายชายฝั่ง
ในสถานที่ทำงานที่ Onyang จังหวัด Chungcheongnam-do เราได้ร่วมมือกับ Geum River Basin Environmental Office ตั้งแต่ปี 2008 เพื่อปกป้องเนินทรายชายฝั่ง ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ นั่นคือ นกกระยาง Chinese Egret และนก Mongolian Racerunner ปัจจุบัน ในเมือง Boyreong เราสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เช่น การทำความสะอาดมหาสมุทร การกำจัดพืชต่างถิ่น และการปกป้องเนินทรายใน Sohwang ขณะที่ใน Asan เราสนับสนุนการสร้างที่ยึดเกาะสำหรับดอกหญ้า

การกำจัดสายพันธุ์ปลา/พืชต่างถิ่น
สถานที่ทำงานของเราใน Giheung และ Hwaseong ในจังหวัด Gyeonggi-do ดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ระบบนิเวศน์เป็นประจำทุกปีที่ลำธาร Osan และ Woncheonri เพื่อกำจัดสายพันธุ์ต่างถิ่น ให้อาหารสัตว์ป่า และเริ่มต้นแคมเปญเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมวันน้ำโลก

น้ำคือแหล่งกำเนิดของทุกชีวิต ในทุกๆ ปี สถานที่ทำงานทุกแห่งทั่วโลกของ Samsung Electronics ร่วมฉลองวันน้ำโลกในวันที่ 22 มีนาคม และดำเนินกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สายน้ำและระบบนิเวศน์ในมหาสมุทร นอกเหนือจากพนักงาน ผู้คนจากภูมิหลังต่างๆ เช่น ชุมชนท้องถิ่น กลุ่มพลเมือง และนักวิชาการ ร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนแคมเปญการอนุรักษ์น้ำ การให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ และกิจกรรมการอนุรักษ์อื่นๆ ทั้งนี้เพราะการปกป้องน้ำจำเป็นต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน

ภาพถ่ายกิจกรรมวันน้ำโลก
สร้างสรรค์อนาคตร่วมกัน: เราตั้งเป้าหมายสำหรับซัพพลายเชนที่ยั่งยืน
ภาพพื้นหลังของหน้าซัพพลายเชน