วิสัยทัศน์
ปรัชญา
บริษัท
ผู้บริหาร

CEO

ประวัติ
บริบทธุรกิจ
คอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์
ไอทีและการสื่อสารเคลื่อนที่
โซลูชั่นอุปกรณ์
ความยั่งยืน
กลยุทธ์
ความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม
ความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
แนวปฏิบัติด้านแรงงานที่มีความรับผิดชอบ
ซัพพลายเชน
จรรยาบรรณ
รายงานและนโยบาย
ข้อเท็จจริงและตัวเลข
อาชีพ
Samsung อาชีพ
การทำงานที่ Samsung
สาขาตำแหน่งงาน
โครงการความสามารถพิเศษของเรา
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

PlanetFirst: โลกคือสิ่งที่เราให้ความสําคัญสูงสุด

ภาพหลักของหน้าการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ระบบคุณค่าของการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

Samsung Electronics ได้วางรากฐานของการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นปรัชญาสําหรับศตวรรษที่ 21 ในแถลงการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของ Samsung ในปี 1992 ตั้งแต่นั้นมา เราได้ก้าวไปไกลกว่าเพียงการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม เราได้นําการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมาใช้จริง นําเสนอโซลูชันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแก่ลูกค้าของเรา และเป็นผู้นําไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน เพราะสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นสิ่งสําคัญต่ออนาคตของเรา

 
ปรัชญา : เรามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ชีวิตมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทั่วโลกผ่านการดําเนินธุรกิจที่เคารพผู้คนและธรรมชาติ วิสัยทัศน์ : เรามอบประสบการณ์ที่ยั่งยืนแบบใหม่ให้แก่ลูกค้า ผ่านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อม และเป็นผู้นําอนาคตที่ยั่งยืนของสังคมโลก “PlanetFirst” : คําขวัญที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของเราต่อความรับผิดชอบทางสังคมขององค์กรและการบริหารจัดการความยั่งยืนผ่านแนวปฏิบัติทางธุรกิจซึ่งให้ความสําคัญกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม รูปวงกลมของโลโก้นี้หมายถึงโลกและการเริ่มต้นใหม่ ส่วนสีเขียวและสีน้ำเงินสื่อถึงแผ่นดินและผืนน้ำอันอุดมสมบูรณ์ซึ่งจะคงอยู่ยาวนานไปอีกหลายชั่วอายุคน

การดําเนินการเกี่ยวกับสภาพอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศส่งผลกระทบต่อทุกส่วนของโลก
ด้วยการลดก๊าซเรือนกระจกและโครงการริเริ่มที่เกี่ยวข้อง การตอบสนองการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของเราจึงมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ภาพหลักของหน้าการดําเนินการเกี่ยวกับสภาพอากาศ

ผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

เราสามารถทำให้วงการอิเล็กทรอนิกส์คำนึงเรื่องสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
ที่ Samsung Electronics เราคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรา โดยเริ่มกันตั้งแต่ในขั้นตอนการวางแผน
เรามุ่งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยีล้ำหน้าในการทำให้ชีวิตมีความสะดวกสบายและมีแรงบันดาลใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

ภาพหลักของหน้าผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร

ทรัพยากรที่จํากัดของโลกจําเป็นต้องได้รับการอนุรักษ์ การใช้ให้นานขึ้น และการรีไซเคิล
Samsung Electronics ยังคงทําการวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานทรัพยากรให้อยู่ในระดับสูงสุด

ภาพหลักของหน้าประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร

สถานประกอบการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

สถานประกอบการที่ไม่เคยเลิกคำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
มนุษย์กับธรรมชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้ที่สถานประกอบการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมของ Samsung Electronics

ภาพหลักของหน้าสถานประกอบการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลสําหรับสิ่งแวดล้อม

Samsung Electronics เปิดตัวนโยบายและศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมอย่างโปร่งใส
เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมได้คํานึงถึงแม้กระทั่งเสียงที่เล็กที่สุด ทําให้การสื่อสารและการมีส่วนร่วมเปิดกว้างสําหรับทุกคน

ภาพหลักของหน้าข้อมูลสิ่งแวดล้อม