วิสัยทัศน์
ปรัชญา
บริษัท
ผู้บริหาร

CEO

ประวัติ
บริบทธุรกิจ
คอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์
ไอทีและการสื่อสารเคลื่อนที่
โซลูชั่นอุปกรณ์
ความยั่งยืน
กลยุทธ์
ความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม
ความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
แนวปฏิบัติด้านแรงงานที่มีความรับผิดชอบ
ซัพพลายเชน
จรรยาบรรณ
รายงานและนโยบาย
ข้อเท็จจริงและตัวเลข
อาชีพ
Samsung อาชีพ
การทำงานที่ Samsung
สาขาตำแหน่งงาน
โครงการความสามารถพิเศษของเรา
คลิปวิดีโอนี้นำเสนอประวัติ 10 ปีของ Samsung หลังจากที่ได้เริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม "Samsung Electronics ได้ประกาศแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมไว้ในปี 2009 ซึ่งข้อมูลด้านล่างนี้แสดงให้เห็นถึงประวัติ 10 ปีที่ผ่านมาสำหรับลูกค้าและสิ่งแวดล้อม"

“PlanetFirst”

สโลแกนของเราสื่อถึงความมุ่งมั่นและการดำเนินการของ Samsung Electronics ในการปกป้องโลกและสิ่งแวดล้อม
Samsung Electronics วางรากฐานสำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมในฐานะหลักปรัชญาสำหรับศตวรรษที่ 21 ในคำประกาศว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของ Samsung เมื่อปี 1992 นับจากนั้นเป็นต้นมา เราดำเนินการมากเกินกว่าเพียงแค่การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม เราดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ด้วยการนำเสนอโซลูชั่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ลูกค้า และปูทางสู่อนาคตที่ยั่งยืน สิ่งแวดล้อมที่ดีจำเป็นอย่างยิ่งต่ออนาคตของเรา

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

KPI : การจัดการสีเขียว

ที่ Samsung Electronics เราได้ตั้งเป้าหมายของการจัดการสีเขียวเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์โดยสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด และเพื่อทำเศรษฐกิจหมุนเวียนให้สำเร็จ

การดำเนินการเรื่องสภาพอากาศ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศส่งผลกระทบต่อทุกส่วนของโลก
ด้วยการลดก๊าซเรือนกระจกและโครงการริเริ่มที่เกี่ยวข้อง การตอบสนองของเราต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตสีเขียวที่ยั่งยืน

ภาพหลักในหน้าการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

ผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

เราสามารถทำให้วงการอิเล็กทรอนิกส์คำนึงเรื่องสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
ที่ Samsung Electronics เราคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรา โดยเริ่มกันตั้งแต่ในขั้นตอนการวางแผน
เรามุ่งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยีล้ำหน้าในการทำให้ชีวิตมีความสะดวกสบายและมีแรงบันดาลใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

ภาพหลักของหน้าผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

ประสิทธิภาพด้านทรัพยากร

ทรัพยากรที่จำกัดบนโลกจำเป็นต้องได้รับการอนุรักษ์ ใช้งานให้ยาวนานขึ้น และถูกรีไซเคิล
Samsung Electronics ดำเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร

ภาพหลักในหน้าประสิทธิภาพด้านทรัพยากร

สถานประกอบการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

สถานประกอบการที่ไม่เคยเลิกคำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
มนุษย์กับธรรมชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้ที่สถานประกอบการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมของ Samsung Electronics

ภาพหลักของหน้าสถานประกอบการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

ซัพพลายเชนที่ยั่งยืน

ด้วยการทำให้พันธมิตรเล็งเห็นคุณค่าการจัดการสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับเรา
เรากำลังสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ปลอดภัยขึ้นและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากกว่าเดิม

ภาพหลักในหน้าซัพพลายเชนที่ยั่งยืน

การสื่อสารและการมีส่วนร่วม

Samsung Electronics ตีพิมพ์เผยแพร่นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและผลประกอบการอย่างโปร่งใส
เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม เราดำเนินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโดยรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เผยแพร่ข้อมูล และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วม

ภาพหลักในหน้าการสื่อสารและการมีส่วนร่วม