วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ 2020
ปรัชญา
บริษัท
ผู้บริหาร
ประวัติ
บริบทธุรกิจ
คอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์
ไอทีและการสื่อสารเคลื่อนที่
โซลูชั่นอุปกรณ์
ความยั่งยืน
กลยุทธ์
ความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม
ความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
แนวปฏิบัติด้านแรงงานที่มีความรับผิดชอบ
ซัพพลายเชน
จรรยาบรรณ
รายงานและนโยบาย
ข้อเท็จจริงและตัวเลข
อาชีพ
Samsung อาชีพ
การทำงานที่ Samsung
สาขาตำแหน่งงาน
โครงการความสามารถพิเศษของเรา
คลิปวิดีโอนี้แสดงการจัดการสิ่งแวดล้อมของ Samsung Electronic "เราดำเนินการมากเกินกว่าเพียงแค่การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม เราดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ด้วยการนำเสนอโซลูชั่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ลูกค้า และปูทางสู่อนาคตที่ยั่งยืน สิ่งแวดล้อมที่ดีจำเป็นอย่างยิ่งต่ออนาคตของเรา"

“PlanetFirst”

สโลแกนของเราสื่อถึงความมุ่งมั่นและการดำเนินการของ Samsung Electronics ในการปกป้องโลกและสิ่งแวดล้อม Samsung Electronics วางรากฐานสำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมในฐานะหลักปรัชญาสำหรับศตวรรษที่ 21 ในคำประกาศว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของ Samsung เมื่อปี 1992 นับจากนั้นเป็นต้นมา เราดำเนินการมากเกินกว่าเพียงแค่การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม เราดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ด้วยการนำเสนอโซลูชั่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ลูกค้า และปูทางสู่อนาคตที่ยั่งยืน สิ่งแวดล้อมที่ดีจำเป็นอย่างยิ่งต่ออนาคตของเรา

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ภาพนี้แสดงหลักปรัชญาพื้นฐานของการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็น “การเสริมสร้างความรุ่งเรืองของมนุษยชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการดำเนินธุรกิจในลักษณะที่เคารพต่อทั้งมนุษย์และธรรมชาติ ด้วยพื้นฐานของการให้เกียรติต่อทุกชีวิต”


ภาพนี้แสดงวิสัยทัศน์ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม วิสัยทัศน์ของเราคือ “จัดหาประสบการณ์ที่แปลกใหม่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ลูกค้า และปูทางสู่อนาคตที่ยั่งยืนสำหรับชุมชนทั่วโลก โดยอาศัยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

ภาพนี้แสดงสโลแกนของการจัดการสิ่งแวดล้อม สโลแกนคือ “PlanetFirst” ซึ่งสื่อความหมายว่า “ดำเนินการภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและการจัดการที่ยั่งยืนผ่านกิจกรรมทางธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อโลกเป็นอันดับแรก”

2020 KPI : การจัดการสีเขียว

ที่ Samsung Electronics เราได้ตั้งเป้าหมายของการจัดการสีเขียวเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์โดยสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด และเพื่อทำเศรษฐกิจหมุนเวียนให้สำเร็จ

การลดก๊าซเรือนกระจกในขั้นตอนการใช้ผลิตภัณฑ์

ภาพอินโฟกราฟิกนี้แสดง 2020 KPI: การจัดการสิ่งแวดล้อม ตั้งเป้าที่จะลดก๊าซเรือนกระจก 250,000,000 ตันในช่วงปี 2009 ถึง 2020 ในขั้นตอนการใช้ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นใหม่ตามมาตรฐาน Eco-Label

ภาพอินโฟกราฟิกนี้แสดง 2020 KPI: การจัดการสิ่งแวดล้อม, เป้าหมายคือผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นใหม่ตามมาตรฐาน Eco-Label อยู่ที่ 90%

เก็บรวบรวมผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วทั่วโลก

ภาพอินโฟกราฟิกนี้แสดง 2020 KPI: การจัดการสิ่งแวดล้อม, เป้าหมายคือปริมาณการเก็บรวบรวมผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วอยู่ที่ 3,080,000 ตันในช่วงปี 2009 ถึง 2020

อัตราการปล่อยก๊าซ GHG

ภาพอินโฟกราฟิกนี้แสดง 2020 KPI: การจัดการสิ่งแวดล้อม, เป้าหมายอัตราการปล่อยก๊าซ GHG ในสถานที่ทำงานทั่วโลกอยู่ที่ CO2e ปริมาณ 1.55 ตัน/100 ล้านวอน

อัตราการรีไซเคิลของเสียตามสถานประกอบการของ Samsung

ภาพอินโฟกราฟิกนี้แสดง 2020 KPI: การจัดการสิ่งแวดล้อม, อัตราการรีไซเคิลขยะจากการผลิตตามเป้าหมายอยู่ที่ 95%

อัตราการใช้น้ำ

ภาพอินโฟกราฟิกนี้แสดง 2020 KPI: การจัดการสิ่งแวดล้อม, อัตราการใช้น้ำตามเป้าหมายอยู่ที่ 50 ตัน/100 ล้านวอน

การดำเนินการเรื่องสภาพอากาศ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศส่งผลกระทบต่อทุกส่วนของโลก
ด้วยการลดก๊าซเรือนกระจกและโครงการริเริ่มที่เกี่ยวข้อง การตอบสนองของเราต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตสีเขียวที่ยั่งยืน

ภาพหลักในหน้าการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

ผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถพัฒนาให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
ที่ Samsung Electronics เราคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเมื่อเราพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งหมด โดยเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน เราพยายามที่จะใช้เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ เพื่อทำให้ชีวิตสะดวกสบายและใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น

ภาพหลักในหน้าผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ประสิทธิภาพด้านทรัพยากร

ทรัพยากรที่จำกัดบนโลกจำเป็นต้องได้รับการอนุรักษ์ ใช้งานให้ยาวนานขึ้น และถูกรีไซเคิล
Samsung Electronics ดำเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร

ภาพหลักในหน้าประสิทธิภาพด้านทรัพยากร

สถานที่ทำงานที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

สถานที่ทำงานที่ดำเนินการผลิตสินค้าก็ต้องมีการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมเช่นกัน
มนุษย์และธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนในสถานที่ทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ Samsung Electronics

ภาพหลักในหน้าสถานที่ทำงานที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ซัพพลายเชนที่ยั่งยืน

ด้วยการแบ่งปันค่านิยมของการจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกับคู่ค้าของเรา เรากำลังสร้างซัพพลายเชนที่ปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น

ภาพหลักในหน้าซัพพลายเชนที่ยั่งยืน

การสื่อสารและการมีส่วนร่วม

Samsung Electronics ตีพิมพ์เผยแพร่นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและผลประกอบการอย่างโปร่งใส
เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม เราดำเนินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโดยรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เผยแพร่ข้อมูล และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วม

ภาพหลักในหน้าการสื่อสารและการมีส่วนร่วม