วิสัยทัศน์
ปรัชญา
บริษัท
ผู้บริหาร

CEO

ประวัติ
บริบทธุรกิจ
คอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์
ไอทีและการสื่อสารเคลื่อนที่
โซลูชั่นอุปกรณ์
ความยั่งยืน
กลยุทธ์
ความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม
ความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
แนวปฏิบัติด้านแรงงานที่มีความรับผิดชอบ
ซัพพลายเชน
จรรยาบรรณ
รายงานและนโยบาย
ข้อเท็จจริงและตัวเลข
อาชีพ
Samsung อาชีพ
การทำงานที่ Samsung
สาขาตำแหน่งงาน
โครงการความสามารถพิเศษของเรา

นับตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม การเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นมาพร้อมกับขุดค้นและแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างไร้ซึ่งความรับผิดชอบ ซึ่งบรรดาผู้เชี่ยวชาญได้ออกมาเตือนถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรดังกล่าว และการหมดไปของทรัพยากรต่าง ๆ ในอนาคต Samsung Electronics ได้ตระหนักถึงคำเตือนเหล่านี้และได้นำมาตรการต่าง ๆ ออกมาใช้เพื่อตอบสนองต่อปัญหาที่เผชิญอยู่
ในกระบวนการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ เราได้ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี และหาทางที่จะนำของเสียและผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุกลับมาใช้อีกครั้ง ซึ่งเราจะยังคงเดินหน้าการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าเดิมด้วยการใช้ทรัพยากรน้อยลง และแปลงขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้กลายมาเป็นทรัพยากรที่สามารถนำมาใช้ได้

KPI ของประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร

ภาพเหล่านี้แสดงผลลัพธ์ของปี 2019 ยอดรวมการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกกลับมาใช้: 403 ล้านตัน การใช้พลาสติกรีไซเคิล: 24.5 ล้านตัน อัตราการรีไซเคิลของเสียตามสถานที่ตั้งของ Samsung: 95% ความคุ้มค่าด้านการใช้น้ำ: 67 ตัน/100 ล้าน KRW
สมรรถนะในปี 2019 ยอดรวมการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกกลับมาใช้: 403 ล้านตัน การใช้พลาสติกรีไซเคิล: 24.5 ล้านตัน อัตราการรีไซเคิลของเสียตามสถานที่ตั้งของ Samsung: 95% ความคุ้มค่าด้านการใช้น้ำ: 67 ตัน/100 ล้าน KRW

เราตั้งเป้าการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ซึ่งทรัพยากรต่าง ๆ จะถูกใช้ใหม่อย่างต่อเนื่อง

เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมในภาวะวิกฤตและใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น Samsung Electronics ได้พยายามมุ่งเน้นไปที่เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน เพื่อก้าวข้ามแนวปฏิบัติทั่ว ๆ ไปที่เป็นการใช้ทรัพยากรแบบครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งไปนั้น Samsung กำลังทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าทรัพยากรเหล่านั้นสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยการเก็บรวบรวม การนำมาใช้ใหม่ และการรีไซเคิลหลังจากที่หมดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ด้วยการลดจำนวนของวัสดุที่ใช้ลงและปรับวิธีการประกอบให้เหมาะสม เราได้พัฒนาวิธีการผลิตที่ลดการใช้ทรัพยากรลง อีกทั้งเรายังสามารถเก็บรวบรวมวัสดุที่มีค่าต่าง ๆ ได้ด้วยการเก็บรวบรวมผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งาน ด้วยเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนนี้เอง Samsung ได้ลดปริมาณทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องใช้ในการผลิตลง ลดก๊าซเรือนกระจกและมลพิษที่เกิดจากการเผาขยะ และสามารถป้องกันการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินที่เกิดจากขยะฝังกลบได้
เหนือสิ่งอื่นใด วิธีการที่ดีที่สุดในการอนุรักษ์ทรัพยากรต่าง ๆ ก็คือการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีอายุการใช้งานยาวนาน ที่ซึ่งเราเสริมความแข็งแกร่งทนทานให้กับผลิตภัณฑ์ของเราก่อนที่จะเปิดตัวด้วยชุดการทดสอบความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ที่เข้มงวด และการมอบบริการซ่อมแซมที่สะดวกสบายผ่านศูนย์บริการต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งรวมไปถึงการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ต่อเนื่องด้วย
Samsung กำลังยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เพื่อมีส่วนช่วยในเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนมากยิ่งขึ้นและอนุรักษ์ทรัพยากรต่าง ๆ

นําโครงสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้
โดย Samsung Electronics

ภาพแสดงถึงสิ่งที่ Samsung ดำเนินงานอยู่ในแต่ละกรอบงานที่มีส่วนช่วยในเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์, การผลิต, การจัดจำหน่าย, การใช้ผลิตภัณฑ์, การซ่อมแซม / การนำมาใช้ใหม่ และการรีไซเคิลของเสีย
ผู้บริโภค ใช้ ใช้ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม เพิ่มสมรรถนะของผลิตภัณฑ์, อัปเกรดเฟิร์มแวร์ และยืดอายุการรับประกันผลิตภัณฑ์ ซ่อมและนำมาใช้ใหม่ ขยายศูนย์บริการทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ด้วยการให้บริการวินิจฉัยจากระยะไกลจากผู้เชี่ยวชาญ Samsung Electronics การพัฒนา วางแผนผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานและทรัพยากรน้อยลง ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ง่ายต่อการถอดประกอบและรีไซเคิล การออกแบบเพื่อยืดอายุของผลิตภัณฑ์ ซื้อวัสดุและชิ้นส่วนที่ไม่มีสารอันตราย ขยายการใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืน เช่น วัสดุรีไซเคิล ทําธุรกิจกับ “พันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อม” ที่ได้รับการรับรอง การผลิต ขยายการใช้พลังงานหมุนเวียนตามสถานประกอบการทั่วโลก ลดการใช้น้ำและเพิ่มการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ รีไซเคิลของเสียตามสถานประกอบการให้กลายเป็นทรัพยากร ใช้สารเคมีทางเลือกในสถานประกอบการ การจัดจำหน่าย ใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนและกระดาษที่ผลิตอย่างยั่งยืน บรรจุภัณฑ์ขนาดกะทัดรัดและมีน้ำหนักเบา ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้เชื้อเพลิงโดยการปรับระบบโลจิสติกส์ให้เหมาะสม บริษัทรีไซเคิล การนำกลับมาและการรีไซเคิล จัดโครงการเรียกคืนขยะอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละประเทศ สกัดและนําวัสดุกลับมาใช้ใหม่จากผลิตภัณฑ์ของเสีย ดำเนินการระบบรีไซเคิลอัตโนมัติสำหรับทรัพยากรของเสีย

เรามอบชีวิตใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุ

การจัดตั้งระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนนั้นเป็นตัวแปรที่สำคัญและเป็นรากฐานในการลดของเสียและการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น Samsung Electronics จึงได้ดำเนินการ Re+ Program ทั่วโลกซึ่งเป็นโครงการเก็บรวบรวมของเสียอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งานจะถูกเก็บรวบรวมผ่านศูนย์บริการของเราหรือหน่วยงานที่ร่วมให้บริการรีไซเคิล ซึ่งของเสียอิเล็กทรอนิกส์ที่เก็บรวบรวมมาจะได้รับการรีไซเคิลผ่านกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้กลายเป็นทรัพยากรที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ ทั้งนี้ เราสามารถเก็บรวมรวบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้แล้วได้ทั้งสิ้น 4.03 ล้านตันในระหว่างปี 2009 ถึงปี 2019

นี่คือภาพของโครงการ Re+ ของ Samsung Electronics ซึ่ง Re+ เป็นโครงการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดด้านทรัพยากรของ Samsung Electronics
นี่คือภาพของโครงการ Re+ ของ Samsung Electronics ซึ่ง Re+ เป็นโครงการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดด้านทรัพยากรของ Samsung Electronics
  • รายชื่อสถาบันสำหรับการรับคืนและรีไซเคิลในแต่ละประเทศ 238 KB ดาวน์โหลด
  • รายชื่อสถาบันสําหรับการบรรจุหีบห่อและการรีไซเคิลแบตเตอรี่ในประเทศยุโรป 2.64 MB ดาวน์โหลด

เมื่อมีการใช้ทรัพยากร จะมีการนำกลับมา รีไซเคิล และนำมาใช้ใหม่

Samsung Electronics กำลังก้าวออกจากโครงสร้างการบริโภคทรัพยากรแบบก่อน ๆ ที่ซึ่งทรัพยากรจะถูกนำไปทิ้งหลังจากการใช้เพียงครั้งเดียว และกำลังดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการรีไซเคิลแบบครบวงจร ที่ช่วยเก็บรวบรวม รีไซเคิล และนำทรัพยากรมาใช้ใหม่ได้ ความพยายามส่วนหนึ่งของเราก็คือจัดตั้งโครงสร้างทางสังคมแห่งการรีไซเคิลทรัพยากรขึ้นมา เราวิเคราะห์ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์หลัก ๆ ของเราเป็นอันดับแรก และวิเคราะห์ซ้ำในอีกหลาย ๆ ด้านเพื่อดูผลกระทบของสารแต่ละชนิดที่จะมีต่อความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทาน, สิ่งแวดล้อม, สังคม และเศรษฐกิจ

This image shows the typical composition of mobile phones, which are made of 35.1% plastic, 20.2% aluminium, 10.6% steel, 10.0% copper, 8.6% cobalt and 15.5% other materials.
ภาพนี้แสดงให้เห็นถึงส่วนประกอบทั่วไปของโทรศัพท์มือถือ ซึ่งผลิตจากพลาสติก 35.1%, อะลูมิเนียม 20.2%, เหล็กกล้า 10.6%, ทองแดง 10.0%, โคบอลต์ 8.6% และวัสดุอื่น ๆ 15.5%

หนึ่งในกรณีที่นำเสนอความพยายามในการรีไซเคิลของ Samsung ก็คือ Asan Recycling Centre ซึ่งก่อตั้งและดำเนินงานโดย Samsung ซึ่งโลหะและพลาสติกสำคัญ ๆ ที่ออกมาจากศูนย์รีไซเคิลจะถูกนำมาใช้ใหม่เพื่อทำชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ นับตั้งแต่การก่อตั้งในปี 1998 Asan Recycling Centre ได้ทำการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์อยู่ตลอดเวลา เฉพาะในปี 2019 ศูนย์รีไซเคิลแห่งนี้ได้ทำการรีไซเคิลตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ไอทีต่าง ๆ ไปแล้วถึง 338,000 เครื่อง ซึ่งทำให้แยกโลหะสำคัญ (เหล็กกล้า ทองแดง อะลูมิเนียม และโลหะอื่น ๆ) และพลาสติกสำคัญออกมาได้ถึง 24,524 ตันเพื่อนำไปรีไซเคิลต่อไป พลาสติกจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่แยกได้ ณ Asan Recycling Centre จะถูกส่งไปยังผู้ผลิตพลาสติกรายต่าง ๆ เพื่อปรับสูตรนำมาใช้ใหม่ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาร่วมกัน Asan Recycling Centre ได้จัดตั้งระบบรีไซเคิลอัตโนมัติขึ้นที่ช่วยให้สามารถนำพลาสติกที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่ในผลิตภัณฑ์ของ Samsung ได้ พลาสติกที่นำมาใช้ใหม่จำนวน 1,882 ตันที่ผลิตด้วยระบบรีไซเคิลอัตโนมัติในปี 2019 นั้นถูกนำไปใช้ในตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ และเครื่องซักผ้าของ Samsung ส่วนพลาสติกที่นำมาใช้ใหม่ที่ได้มาจากช่องทางอื่น ๆ นั้นมีประมาณ 30,753 ตันที่ถูกนำไปใช้ในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า โทรทัศน์ หน้าจอคอมพิวเตอร์ และที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือ ทองแดงนั้นถูกแยกออกมาจากชิ้นส่วนประกอบหลักต่าง ๆ (เช่น สายไฟ คอมเพรสเซอร์ และชิ้นส่วนอื่น ๆ) เพื่อนำไปรีไซเคิลและสร้างเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ อีกหนึ่งตัวอย่างก็คือโคบอลต์ซึ่งเป็นหนึ่งในทรัพยากรสำคัญที่ใช้ในแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือ

นี่เป็นภาพของกระบวนการรีไซเคิลขยะพลาสติกแบบอัตโนมัติที่ Asan Recycling Centre
กระบวนการรีไซเคิลขยะพลาสติกแบบอัตโนมัติที่ Asan Recycling Centre

เราส่งเสริมให้ไม่มีขยะฝังกลบและการหมุนเวียนทรัพยากร

ตามเป้าหมายในการให้ความสำคัญกับระบบการหมุนเวียนทรัพยากร Samsung Electronics กําลังดําเนินการพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปของเสียและการขยายการแยกของเสียเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีขยะฝังกลบ ในปี 2019 เราได้เพิ่มระดับการรีไซเคิลด้วยการรีไซเคิลทองแดงโดยใช้เทคโนโลยีสําหรับการผลิตทองแดงดิบ (ทองแดง 97%) กับทองแดงที่สกัดจากกากตะกอนของเสีย และด้วยการแยกเรซินสังเคราะห์ที่เป็นของเสียออกจากกัน (ซึ่งแต่เดิมนั้นใช้วิธีการเผา) เพื่อเป็นการตระหนักถึงความพยายามดังกล่าว สถานประกอบการของฮวาซองได้รับ “Presidential Citation at Leading Companies in Resource Recirculation” ในเดือนกันยายน 2019 จากกระทรวงสิ่งแวดล้อมของเกาหลี นอกจากนี้ เรากําลังดำเนินงานเพื่อให้ได้รับการรับรองว่า “ปราศจากของเสียฝังกลบ” สําหรับสถานประกอบการในเกาหลี และจะขยายความพยามดังกล่าวไปยังสถานประกอบการนอกเกาหลีในไม่ช้านี้

อินโฟกราฟิกนี้แสดงกระบวนการบําบัดของเสีย เมื่อวัตถุดิบและวัสดุย่อยต่าง ๆ กลายเป็นผลิตภัณฑ์และถูกทิ้งหลังการใช้งาน สิ่งเหล่านั้นจะถูกส่งไปยังศูนย์รีไซเคิล และของเสียจะถูกขนส่งและกําจัดเพื่อนําไปรีไซเคิลและเผา
อินโฟกราฟิกนี้แสดงกระบวนการบําบัดของเสีย เมื่อวัตถุดิบและวัสดุย่อยต่าง ๆ กลายเป็นผลิตภัณฑ์และถูกทิ้งหลังการใช้งาน สิ่งเหล่านั้นจะถูกส่งไปยังศูนย์รีไซเคิล และของเสียจะถูกขนส่งและกําจัดเพื่อนําไปรีไซเคิลและเผา

เราได้ทดแทนการใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวด้วยผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นับตั้งแต่เริ่มกําหนดนโยบายวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมในปี 2018 Samsung Electronics ได้แทนที่วัสดุบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวด้วยวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น กระดาษและวัสดุพลาสติกชีวภาพ และวางแผนที่จะแทนที่กระดาษที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์และคู่มือแบบ 100% ด้วยกระดาษที่ได้รับการรับรองว่าได้มาจากป่าไม้ที่ยั่งยืนภายในปี 2020 นอกจากนี้ สําหรับผลิตภัณฑ์ทีวีไลฟ์สไตล์ของเรา อาทิ “The Frame,” “The Serif” และ “The Sero” เราได้เปิดตัว “บรรจุภัณฑ์รักสิ่งแวดล้อม” ด้วยการใช้แนวคิดการรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์ กระดาษแข็งลูกฟูกมักใช้ในบรรจุภัณฑ์ทีวีเพื่อปกป้องผลิตภัณฑ์ Samsung Electronics ได้ตีความคุณค่าของวัสดุบรรจุภัณฑ์ใหม่อย่างสมบูรณ์ด้วยการพัฒนากระดาษแข็งลูกฟูกด้วยการออกแบบแบบดอตแมทริกซ์ ด้วยเหตุนี้ ลูกค้าจึงสามารถแยกย่อยและประกอบชิ้นส่วนกระดาษแข็งลูกฟูกเพื่อเอาไว้ใช้งานอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย ด้วยความช่วยเหลือของคู่มือที่สาธิตวิธีการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ เช่น สิ่งของสำหรับสัตว์เลี้ยงและเฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็ก

การใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
นี่เป็นภาพของการใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การยืดอายุของผลิตภัณฑ์

อายุของผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นผ่านการบริการลูกค้าและความทนทานกว่าเดิม

Samsung Electronics มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความทนทานของผลิตภัณฑ์ด้วยการสร้างการทดสอบที่หลากหลาย เช่น การทดสอบความแข็งแกร่ง การทดสอบการปล่อยให้ตกจากที่สูง และการทดสอบอายุการใช้งานในขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถเพลิดเพลินไปกับประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอได้ยาวนานขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น เรายังก้าวข้ามมาตรฐานในระดับนานาชาติด้วยการสร้างการทดสอบขีดจำกัดของผลิตภัณฑ์ เช่น การทดสอบปล่อยให้ตกสู่พื้นผิวต่างชนิดด้วยมุมต่าง ๆ และการทดสอบการกันน้ำที่ทำในหลากหลายสภาวะ
Samsung ยังมุ่งมั่นที่จะลดการเปลี่ยนชิ้นส่วนและการซ่อมแซมอันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์ที่พังด้วย ยิ่งไปกว่านั้น เราได้มุ่งมั่นพยายามยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ด้วยการมอบการวินิจฉัยผลิตภัณฑ์และบริการซ่อมแซมที่รวดโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้หมดปัญหาเรื่องนี้ เราได้มอบตัวเลือกการไปรับผลิตภัณฑ์และบริการแบบวอล์กอินเพื่อการซ่อมแซมที่สะดวกสบาย และเรายังได้ขยายเครือข่ายศูนย์ซ่อมและดูแลที่ได้รับการรับรองของ Samsung อย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบบริการวินิจฉัยและซ่อมแซมที่แม่นยำและรวดเร็วกว่าเดิม

ภาพการทดสอบความทนทานของโทรศัพท์มือถือ

ลด ใช้ซ้ำ และรีไซเคิลทรัพยากรน้ำที่ทรงคุณค่า

สําหรับการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน Samsung Electronics มุ่งเน้นความพยายามในกลยุทธ์ 3R (ลด, ใช้ซ้ำ, รีไซเคิล) สําหรับทรัพยากรน้ำ โดยอาศัยความเชื่อที่ว่าการปกป้องสิ่งแวดล้อมเริ่มต้นได้ด้วยการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเข้มงวด เรากําลังพยายามนําน้ำกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ผ่านความพยายามในการอนุรักษ์ตามปกติ เช่น การปรับปรุงการดําเนินงานในสถานประกอบการ, การเปลี่ยนสิ่งอํานวยความสะดวกที่เสื่อมสภาพ และปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงาน รวมถึงผ่านการปรับปรุงโครงสร้าง เช่น การปรับปรุงกระบวนการผลิตและการสร้างระบบรีไซเคิล ส่งผลให้ในปี 2019 มีปริมาณน้ำที่ใช้ซ้ำทั้งหมดเพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งเท่ากับ 68,555,000 ตัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานประกอบการสารกึ่งตัวนำซึ่งใช้ทรัพยากรน้ำจํานวนมากนั้นสามารถบรรลุเป้าหมายด้านการใช้น้ำได้เกินกว่าที่คาดไว้ด้วยการปรับเปลี่ยนตัวแปรการควบคุมกระบวนการ, การเปลี่ยนวิธีการบำบัดน้ำเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน นอกจากนี้ สถานประกอบการที่พยองแท็กซึ่งได้ติดตั้งโรงงานผลิตน้ำขนาดใหญ่แห่งใหม่ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมานี้ได้กําหนดเป้าหมายการอนุรักษ์น้ำระยะกลางถึงระยะยาวที่สะท้อนถึงเป้าหมายการอนุรักษ์ที่มีอยู่และการดําเนินงานของโรงงานที่มีประสิทธิภาพ Samsung Electronics ได้รับการรับรอง “วอเตอร์ฟุตพรินต์ (Water Footprint)” จากองค์กร Carbon Trust ในสหราชอาณาจักรที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกเป็นครั้งแรกในอุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนำเพื่อเชิดชูความพยายามด้านการจัดการและอนุรักษ์น้ำที่ยั่งยืนของเรา

อินโฟกราฟิกนี้แสดงนโยบายทรัพยากรน้ำ ด้านบนเป็นปรัชญาพื้นฐานส่วนด้านล่างเป็นแนวทางปฏิบัติ ปรัชญาพื้นฐานคือ Samsung Electronics ตระหนักดีว่าทรัพยากรน้ำเป็นสิ่งสําคัญในการรักษาสังคมและธุรกิจที่ยั่งยืน และสิ่งนี้มีส่วนช่วยในการเติมเต็มความรับผิดชอบต่อสังคมของเราในฐานะบริษัทระดับโลกในการปกป้องทรัพยากรดังกล่าว แนวทางปฏิบัติคือ 1) พยายามลดความเสี่ยงด้านทรัพยากรน้ำในการจัดการธุรกิจ 2) ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรน้ำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรของเรา 3) ให้ความร่วมมืออย่างแข็งขันในการปฏิบัติตามนโยบายทรัพยากรน้ำสาธารณะ และ 4) เปิดเผยนโยบายและกิจกรรมด้านทรัพยากรน้ำของเรา
อินโฟกราฟิกนี้แสดงนโยบายทรัพยากรน้ำ ด้านบนเป็นปรัชญาพื้นฐานส่วนด้านล่างเป็นแนวทางปฏิบัติ ปรัชญาพื้นฐานคือ Samsung Electronics ตระหนักดีว่าทรัพยากรน้ำเป็นสิ่งสําคัญในการรักษาสังคมและธุรกิจที่ยั่งยืน และสิ่งนี้มีส่วนช่วยในการเติมเต็มความรับผิดชอบต่อสังคมของเราในฐานะบริษัทระดับโลกในการปกป้องทรัพยากรดังกล่าว แนวทางปฏิบัติคือ 1) พยายามลดความเสี่ยงด้านทรัพยากรน้ำในการจัดการธุรกิจ 2) ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรน้ำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรของเรา 3) ให้ความร่วมมืออย่างแข็งขันในการปฏิบัติตามนโยบายทรัพยากรน้ำสาธารณะ และ 4) เปิดเผยนโยบายและกิจกรรมด้านทรัพยากรน้ำของเรา
สถานประกอบการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ของเรา
ภาพฉากหลังของหน้าสถานประกอบการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม