วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ 2020
ปรัชญา
บริษัท
ผู้บริหาร
ประวัติ
บริบทธุรกิจ
คอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์
ไอทีและการสื่อสารเคลื่อนที่
โซลูชั่นอุปกรณ์
ความยั่งยืน
กลยุทธ์
ความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม
ความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
แนวปฏิบัติด้านแรงงานที่มีความรับผิดชอบ
ซัพพลายเชน
จรรยาบรรณ
รายงานและนโยบาย
ข้อเท็จจริงและตัวเลข
อาชีพ
Samsung อาชีพ
การทำงานที่ Samsung
สาขาตำแหน่งงาน
โครงการความสามารถพิเศษของเรา
ซัพพลายเชนที่ยั่งยืน

สร้างสรรค์อนาคตร่วมกัน: เราตั้งเป้าหมายสำหรับซัพพลายเชนที่ยั่งยืน

ภาพหลักในหน้าซัพพลายเชนที่ยั่งยืน

เราสามารถสร้างโลกที่ดีกว่า ด้วยการแบ่งปันค่านิยมและร่วมมือกันโดยอาศัยความไว้วางใจ หลักการนี้ใช้กับ Green Management เช่นกัน เพื่อการผสานรวมอย่างสอดคล้อง Samsung Electronics ใช้แนวทาง Green Management กับซัพพลายเออร์ ซึ่งเป็นพันธมิตรรายสำคัญของเรา เราจัดหางบประมาณและบุคลากรที่จำเป็นสำหรับซัพพลายเออร์ เพื่อดำเนินการตามแนวทาง Green Management โดยสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเราให้ความรู้เพื่อช่วยให้พนักงานของซัพพลายเออร์ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพราะศักยภาพของ Green Management จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

กลยุทธ์การจัดการซัพพลายเชนที่ยั่งยืน

Samsung Electronics มีซัพพลายเชนที่ใหญ่มาก ประกอบด้วยซัพพลายเออร์ราว 2,500 รายทั่วโลก ซึ่งบางรายจัดหาวัตถุดิบหรือชิ้นส่วน ขณะที่รายอื่นๆ จัดหาอุปกรณ์ แต่ทั้งหมดนี้ล้วนมีความสำคัญอย่างมาก เราตระหนักว่าหากซัพพลายเออร์ทุกรายเข้าร่วมใน Green Management ก็จะก่อให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง ดังนั้นเราจึงให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและเศรษฐกิจแก่ซัพพลายเออร์ และมอบหมายที่ปรึกษาให้คอยช่วยเหลือ ด้วยการดำเนินการดังกล่าว เรากระตุ้นให้ซัพพลายเออร์ปรับเปลี่ยนสู่ Green Management และเราสร้างซัพพลายเชนที่ยั่งยืน นอกจากนี้ ในการคัดเลือกซัพพลายเออร์รายใหม่ เราดำเนินการประเมินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการใบรับรองภายในองค์กร Eco-Partner ของเรา มีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายภายหลังการประเมินนี้ ซึ่งตรวจสอบค่านิยมด้านสิ่งแวดล้อมของผู้สมัคร รวมถึงความเต็มใจในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และระดับที่คู่ค้านำเอาค่านิยมเหล่านี้ไปใช้ในทางปฏิบัติ

ภาพอินโฟกราฟิกนี้แสดงส่วนของสิ่งแวดล้อมใน “กลยุทธ์และระบบการจัดการซัพพลายเชนที่ยั่งยืน” ในการประเมิน Eco-Partner มีการดำเนินนโยบาย การให้ความรู้ และการฝึกอบรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ รวมถึงการตรวจสอบส่วนประกอบที่เป็นอันตราย ซัพพลายเออร์จะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดเพื่อให้ได้รับใบรับรอง Eco-Partner  สำหรับการประเมิน EHS มีการตรวจสอบตามมาตรฐานใน 22 ด้าน เช่น ความปลอดภัยในการทำงาน อุปกรณ์ดับเพลิง สุขภาพในการทำงาน การจัดการสารอันตราย และอุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อม จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด 8 ด้านสำหรับอุปกรณ์ดับเพลิง การจัดการสารอันตรายและขยะ ท่อระบายน้ำและอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย

เราดำเนินระบบใบรับรอง Eco-Partner
เพื่อจัดการดูแลซัพพลายเชนอย่างใกล้ชิด

ซัพพลายเออร์ทุกรายที่จัดหาผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่จำหน่ายโดย Samsung Electronics จะต้องมีใบรับรอง Eco-Partner เราให้ใบรับรอง โดยประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมสารที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ของเรา และระบบจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมของซัพพลายเออร์ ซัพพลายเออร์ส่งรายงานด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ โดยประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับสารอันตราย พร้อมด้วยข้อมูลจากบริษัทวัตถุดิบ จากนั้น Samsung Electronics ทำการประเมินอย่างทั่วถึง โดยเยี่ยมชมโรงงานผลิตของซัพพลายเออร์ เพื่อตรวจสอบเอกสารที่นำส่ง เพื่อรักษาใบรับรอง Eco-Partner ซัพพลายเออร์จะต้องผ่านการตรวจสอบทุกสองปี และถ้าไม่ผ่านการตรวจสอบ ก็จะถูกถอดออกจากซัพพลายเชน ด้วยวิธีการเหล่านี้ เราพยายามที่จะให้ซัพพลายเออร์เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ Green Management ของเรา แทนที่จะทำการประเมินครั้งเดียว เราจัดหาการจัดการและการประเมินอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการจัดการซัพพลายเชนที่ยั่งยืน

ภาพอินโฟกราฟิกนี้แสดงกระบวนการใบรับรอง Eco-Partner  เมื่อวัตถุดิบถูกส่งไปยังซัพพลายเออร์ จะต้องยืนยันข้อมูลวิเคราะห์โดยละเอียด รวมถึงตารางส่วนประกอบของวัตถุดิบ เมื่อซัพพลายเออร์ส่งต่อให้แก่ Samsung Electronics จะต้องแนบหนังสือรับประกัน รายงานวิเคราะห์ความแม่นยำ (ICP/GCMS data), MSDS และชิ้นส่วนตัวอย่าง เพื่อให้พิจารณาอนุมัติ เพื่อดำเนินกระบวนการใบรับรอง Eco-partner เอกสารและตัวอย่างที่นำส่งจะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด และประเมินระบบคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรอบคอบ
สภาพแวดล้อมการแข่งขัน: การประเมินซัพพลายเออร์อย่างครบวงจร

การประเมินซัพพลายเออร์อย่างครบวงจรดำเนินการเป็นประจำทุกปี เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันของซัพพลายเออร์ การประเมินนี้แบ่งเป็นสองประเภท ได้แก่ ความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจ และความเสี่ยงด้านความยั่งยืน ประเภทของความเสี่ยงด้านความยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมส่วนของสิ่งแวดล้อม ประเมินความพยายามของพันธมิตรในการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสถานะของการรับรองเมื่อเทียบกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมระดับสากล ซัพพลายเออร์ที่มีผลการประเมินที่ดีกว่าจะได้รับโอกาสและสิทธิประโยชน์มากกว่า ขณะที่ซัพพลายเออร์ที่ตามหลังจะต้องพยายามให้มากขึ้นเพื่อก้าวตามให้ทัน นั่นหมายความว่าซัพพลายเออร์ที่ต้องการทำงานกับ Samsung Electronics จะต้องใส่ใจในธุรกิจและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป ถ้าซัพพลายเออถูกระบุว่ามีความเสี่ยงสูง เนื่องจากมีประสิทธิภาพที่ต่ำในส่วนของสิ่งแวดล้อม เราจะจัดการซัพพลายเออร์รายนั้นแยกต่างหาก และติดตามผลอยางต่อเนื่อง เพื่อดูว่ามีความคืบหน้าในส่วนที่ต้องปรับปรุงเป็นพิเศษหรือไม่ ตั้งแต่ปี 2016 โครงการสนับสนุนที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่จัดหาให้แก่ซัพพลายเออร์ถูกขยายไปสู่ซัพพลายเออร์ระดับที่สองและระดับที่สาม เพื่อสร้างซัพพลายเชนที่ยั่งยืนอย่างครบวงจร

  • หลักปฏิบัติสำหรับซัพพลายเออร์ของ Samsung 267 KB ดาวน์โหลด

ด้วยความพยายามของซัพพลายเออร์ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เราสร้างผลกระทบของการปลูกต้นสนหนึ่งล้านต้น

ในแต่ละปี Samsung Electronics สำรวจซัพพลายเออร์ทุกรายเกี่ยวกับการใช้พลังงาน รวมถึงไฟฟ้าและเชื้อเพลิงฟอสซิล และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกs. ในกระบวนการนี้ เราจัดการการให้คำปรึกษา ณ สถานที่ตั้งสำหรับซัพพลายเออร์ที่ไม่ได้จัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การให้คำปรึกษานี้่ช่วยให้ซัพพลายเออร์ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือช่วยประหยัดพลังงาน ด้วยการปรับปรุงกระบวนการและจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็น ในปี 2016 เรามอบหมาย 62 งานให้แก่ซัพพลายเออร์ 10 ราย สำหรับการลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหา ด้วยเหตุนี้ จึงสามารถลดการปล่อยก๊าซ CO2 ได้ราว 4,920 ตัน ขณะที่ต้นสนหนึ่งต้นดูดซับ CO2 ประมาณ 5 กก.ต่อปี ก็จะเท่ากับการปลูกต้นสนราวหนึ่งล้านต้น

ภาพถ่ายทางอากาศของป่าสน

Chemtronics พิสูจน์ว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมย่อมส่งผลดีต่อธุรกิจ
Chemtronics เป็นซัพพลายเออร์ที่จัดหาสารเคมี เมื่อเราตรวจสอบการใช้พลังงานของบริษัทแห่งนี้ภายใต้การประเมินประสิทธิภาพด้านพลังงาน เราพบว่า Chemtronics ต้องพึ่งพาไฟฟ้าเป็นอย่างมาก: 95% เป็นไฟฟ้า และ 5% เป็น LPG Samsung Electronics ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ของบริษัท เราพบว่ามีการสูญเสียพลังงานในเครื่องอัดอากาศ และเครื่องเป่าลมไล่ความชื้นใช้กระแสไฟจำนวนมาก เราเริ่มต้นด้วยงานง่ายๆ เช่น การติดตั้งหลอดไฟ LED ที่ประหยัดพลังงาน และปรับปรุงอุปกรณ์ที่ซับซ้อน ซึ่งเป็นสาเหตุของการสูญเสียพลังงาน นอกจากนั้น เราติดตั้งระบบควบคุมบนเครื่องเป่าลมไล่ความชื้น เพื่อป้องกันการสิ้นเปลืองพลังงาน โดยรักษาระดับความชื้นและอุณหภูมิให้คงที่ จึงช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้อีกทางหนึ่ง ภายหลังการปรับปรุงเหล่านี้ เราได้ดำเนินการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจสำหรับการลงทุนใน 5 ด้าน ได้แก่ ปริมาณและอัตราการลดการใช้พลังงาน ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ ขนาดของการลงทุน และระยะเวลาคืนทุน นอกจากนี้ เรายังได้ตรวจวัดปริมาณของก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง เพื่อยืนยันถึงผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ผลลัพธ์ที่ได้คือ Chemtronics มีประสิทธิภาพด้านพลังงานดีขึ้นอย่างมาก ซึ่งนำไปสู่การลดค่าใช้จ่าย และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ราว 432.9TOE

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการซัพพลายเออร์/การสนับสนุน และแร่ที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง
ภาพพื้นหลังสีขาวของการจัดการที่ยั่งยืน – ซัพพลายเชน
เราดำเนินการสื่อสารอย่างโปร่งใสและเปิดกว้าง
ภาพพื้นหลังของหน้าซัพพลายเชน