วิสัยทัศน์
ปรัชญา
บริษัท
ผู้บริหาร

CEO

ประวัติ
บริบทธุรกิจ
คอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์
ไอทีและการสื่อสารเคลื่อนที่
โซลูชั่นอุปกรณ์
ความยั่งยืน
กลยุทธ์
ความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม
ความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
แนวปฏิบัติด้านแรงงานที่มีความรับผิดชอบ
ซัพพลายเชน
จรรยาบรรณ
รายงานและนโยบาย
ข้อเท็จจริงและตัวเลข
อาชีพ
Samsung อาชีพ
การทำงานที่ Samsung
สาขาตำแหน่งงาน
โครงการความสามารถพิเศษของเรา
จรรยาบรรณ

วัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสและเป็นธรรม

เรารวมคุณธรรมไว้ในการดำเนินงานของเราในแต่ละวัน เพื่อเติมเต็มบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบทางสังคม ซึ่งช่วยเสริมสร้างสถานะของเราในฐานะบริษัทชั้นนำระดับโลก

ภาพแสดงจรรยาบรรณในความยั่งยืน

ขณะที่ธุรกิจของเราขยายครอบคลุมประเทศต่างๆ ทั่วโลก เรารับรู้และวิเคราะห์ความแตกต่างในด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติในประเทศนั้นๆ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักจรรยาบรรณ นอกจากนี้ เรายังพัฒนาและปรับใช้นโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลทั่วโลก เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและพนักงาน และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ความพยายามของเราในการจัดการความเสี่ยงด้านกฎหมายและจรรยาบรรณอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับหลักปฏิบัติและแนวทางการดำเนินธุรกิจของ Samsung ซึ่งชี้นำการดำเนินการและการตัดสินใจอย่างถูกต้องเหมาะสมของพนักงานทุกคน สำนักงานกฎหมายของบริษัท ภายใต้การดูแลโดยตรงของซีอีโอ ควบคุมดูแลทีมงานฝ่ายกำกับดูแลและคณะกรรมการกำกับดูแลความเป็นส่วนตัว (Privacy Steering Committee) เพื่อพัฒนาการจัดการเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล และคณะกรรมการกำกับดูแลความเป็นส่วนตัวให้ความช่วยเหลือแก่ผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการตัดสินใจ ภายใต้คณะกรรมการเหล่านี้ ส่วนธุรกิจและสำนักงานระดับภูมิภาคที่ดูแลเรื่องการกำกับดูแลและความเป็นส่วนตัวมีหน้าที่จัดการเรื่องการกำกับดูแลและโครงการที่เกี่ยวข้องสำหรับบริษัทในเครือและสาขาในระดับท้องถิ่น

Organization structure of the Samsung Electronics’ Divisions.

Explain about organization structure. Of the Samsung Electronics’ divisions.

The composition of Samsung Electronics consists of the Board of Directors and 5 units group.

 • Related party transactions committee
 • Governance Committee

Functional Unit.

 • Global Marketing Centre
 • Global CS Centre
 • Global EHS Centre
 • Partner Collabouration Centre
 • Corporate Business Innovation Centre

Corporate Management Office

 • Compliance-related committees’
 • Privacy Steering Committee
 • Corporate Management Team
 • Finance & Accounting Team
 • Communications Team
 • Audit Team
 • IR Group

Corporate Legal Office

 • Compliance-related committees’
 • Privacy Steering Committee
 • Compliance Team
 • Privacy Office

Business Division

 • Compliance-related committees’
 • Privacy Steering Committee
 • Administration Team
 • Compliance / Privacy Officer

Regional Office

 • Compliance / Privacy Organization
 • Subsidiary
 • Compliance / Privacy Officer

การจัดการด้านจรรยาบรรณ

เราเปิดเผยหลักปฏิบัติทั่วโลกของเรา (‘หลักการธุรกิจของ Samsung’) ให้แก่ซัพพลายเออร์ ลูกค้า และบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงพนักงานของเรา ผ่านทางเว็บไซต์การจัดการด้านจรรยาบรรณของเรา และจัดหาช่องทางสำหรับการรายงานเรื่องการละเมิดมาตรฐานด้านจรรยาบรรณ นอกจากนี้ ‘แนวทางการดำเนินธุรกิจสำหรับพนักงาน’ ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านจรรยาบรรณสำหรับพนักงานของเรา ได้ถูกแปลและเผยแพร่เป็นภาษาต่างๆ 15 ภาษา (รวมถึงเกาหลี) และอัพโหลดไว้บนอินทราเน็ตภายในองค์กร รายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้ถูกเผยแพร่และแบ่งปันแก่พนักงานทุกคนทั่วโลกผ่านการฝึกอบรมแบบกลุ่ม ออนไลน์ ภาพ/เสียง ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง นอกจากนั้น มีการจัดส่ง ‘แนวทางธุรกิจ’ ที่แยกต่างหากให้แก่ซัพพลายเออร์ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส

ข้อร้องเรียนของผู้บริโภค 56%(2014), 58%(2015), 52%(2016), อื่นๆ 25%(2014), 29%(2015), 31%(2016), รายงานต่อต้านการทุจริต 19%(2014), 13%(2015), 18%(2016)

การจัดการเรื่องการกำกับดูแล

โครงการกำกับดูแลของเรามีจุดมุ่งหมายในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการกำหนดราคาหรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และเพื่อดำเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องสิทธิมนุษยชน สุขภาพและความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม Compliance Program Management System (CPMS) ซึ่งเป็นระบบไอทีที่พัฒนาขึ้นเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ จัดหานโยบายที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละพื้นที่ และรายละเอียดของการตรวจสอบปัญหาในระดับภูมิภาค ฝ่ายบริการช่วยเหลือของเรามีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานในการสอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานหรือพบว่าแนวทางของเราไม่เพียงพอที่จะระบุกรณีที่ขัดต่อกฎหมาย ระบบรายงานปัญหาของเรา ซึ่งได้รับการพัฒนาภายใต้ CPMS สำหรับพนักงาน ถูกใช้งานในลักษณะที่มีการเก็บรักษาข้อมูลความลับของผู้รายงาน

ภาพนี้แสดงหัวข้อของอินโฟกราฟิกและกระบวนการ
การดำเนินงานของหน่วยงานพิเศษ
สร้างสำนักงานความเป็นส่วนตัวภายในฝ่ายกฎหมายของบริษัท โดยอยู่ภายใต้การดูแลของซีอีโอโดยตรง
แต่งตั้งทนายความที่ดูแลนโยบายความเป็นส่วนตัวในหน่วยงานธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
การตรวจสอบดูแล
ดำเนินการตรวจสอบดูแลอย่างสม่ำเสมอ/เฉพาะกิจผ่านทางหน่วยงานพิเศษหรือพนักงานที่รับผิดชอบ
การจัดการการติดตามผล
ระบุสาเหตุของปัญหาด้วยการวิเคราะห์กระบวนการ/ผลลัพธ์ ดำเนินการปรับปรุง ป้องกันไม่ให้ปัญหาเดิมเกิดขึ้นอีก (เช่น แนะนำกรณีที่เกิดขึ้นจริงโดยเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม)

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวตามมาตรฐานระดับโลก และพัฒนานโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของแต่ละภูมิภาคและลักษณะเฉพาะของแต่ละท้องถิ่น สืบเนื่องจากความพยายามดังกล่าว พนักงานของเราได้รับ ‘คู่มือข้อมูลส่วนบุคคลทั่วโลก’ และ ‘คู่มือการจัดการสำหรับการเอาต์ซอร์สงานประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล’ เพื่อใช้เป็นกฎระเบียบในการจัดการ เราดำเนินกระบวนการและระบบในลักษณะที่รวมนโยบายที่เกี่ยวข้องเข้าไว้ในการดำเนินธุรกิจในแต่ละวัน และทำการตรวจสอบทบทวนอย่างต่อเนื่อง และจัดฝึกอบรมทั่วทั้งบริษัท

การดำเนินงานของหน่วยงานพิเศษ

สร้างสำนักงานความเป็นส่วนตัวภายในฝ่ายกฎหมายของบริษัท โดยอยู่ภายใต้การดูแลของซีอีโอ
แต่งตั้งทนายความที่ดูแลนโยบายความเป็นส่วนตัวในหน่วยงานธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

 

การตรวจสอบอย่างเข้มงวดของระบบการจัดการ/การดำเนินงานตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

ดำเนินการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและทำการปรับปรุงที่จำเป็นต่อระบบและบริการของเราสำหรับลูกค้าและพนักงาน เพื่อสร้างระบบป้องกันด้านการจัดการ เทคนิค และกายภาพ ซึ่งควบคุมกระบวนการเก็บรวบรวม ประมวลผล และกำจัดข้อมูล

 

การฝึกอบรมนโยบายความเป็นส่วนตัว

จัดหาการฝึกอบรมนโยบายความเป็นส่วนตัวแบบออนไลน์/ออฟไลน์ที่สอดคล้องกับลักษณะงานของแต่ละแผนก (วางแผน, R&D, การตลาด ฯลฯ) รวมถึงการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานสำหรับพนักงานทุกคน

 

การใช้งาน Privacy Legal Management System (PLMS)

ดำเนินมาตรการป้องกันด้วยการใช้รายการตรวจสอบความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่จัดทำขึ้นเพื่อตรวจสอบความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในแต่ละขั้นตอนของผลิตภัณฑ์และบริการ ตั้งแต่การวางแผนและพัฒนา ไปจนถึงการใช้งานและการยุติการผลิต พร้อมทั้งการทบทวนรายการตรวจสอบดังกล่าวผ่านทางทนายความที่แต่งตั้งเป็นพิเศษ