วิสัยทัศน์
ปรัชญา
บริษัท
ผู้บริหาร

CEO

ประวัติ
บริบทธุรกิจ
คอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์
ไอทีและการสื่อสารเคลื่อนที่
โซลูชั่นอุปกรณ์
ความยั่งยืน
กลยุทธ์
ความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม
ความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
แนวปฏิบัติด้านแรงงานที่มีความรับผิดชอบ
ซัพพลายเชน
จรรยาบรรณ
รายงานและนโยบาย
ข้อเท็จจริงและตัวเลข
อาชีพ
Samsung อาชีพ
การทำงานที่ Samsung
สาขาตำแหน่งงาน
โครงการความสามารถพิเศษของเรา
จรรยาบรรณ

วัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสและเป็นธรรม

เรารวมคุณธรรมไว้ในการดำเนินงานของเราในแต่ละวัน เพื่อเติมเต็มบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบทางสังคม ซึ่งช่วยเสริมสร้างสถานะของเราในฐานะบริษัทชั้นนำระดับโลก

ภาพแสดงจรรยาบรรณในความยั่งยืน

ขณะที่ธุรกิจของเราขยายออกไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เราได้รับรู้และวิเคราะห์ความแตกต่างทางด้านกฎหมาย, ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในแต่ละประเทศขณะที่ประกอบธุรกิจด้วยความชอบทั้งทางด้านกฎหมายและจริยธรรม ยิ่งไปกว่านั้น เรายังได้พัฒนาและใช้นโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลสากลเพื่อเป็นการเคารพต่อความเป็นส่วนตัวของลูกค้ากับพนักงานของเราและเพื่อทำการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา ความพยายามของเราในการทำตามกฎระเบียบและจัดการความเสี่ยงทางศีลธรรมต่าง ๆ นั้นขับเคลื่อนโดยหลักจรรยาบรรณสากลและแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจของ Samsung ที่ช่วยเป็นแนวทางให้กับพนักงานของเราทุกคนในการดำเนินงานและทำการตัดสินใจที่ถูกต้อง ในปัจจุบัน ทีมควบคุมการปฏิบัติงานของเราที่เคยเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานกฎหมายมาก่อนหน้านี้ ได้กลายเป็นหน่วยงานใต้บังคับบัญชาโดยตรงของซีอีโอ ซึ่งหัวหน้าของทีมควบคุมการปฏิบัติงานเองก็ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารทุกครั้งเพื่อมีส่วนช่วยในการตัดสินใจสำคัญ ๆ ของคณะกรรมการบริหาร เราได้อุทิศตนดำเนินงานในแต่ละฝ่ายธุรกิจและสำนักงานประจำภูมิภาคในต่างประเทศเพื่อจัดการปัญหาด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ในแต่ละธุรกิจและภูมิภาค

Consumer complaints 42%(2017), 32%(2018), 28%(2019), Others 42%(2017), 48%(2018), 61%(2019), Corruption-Related 16%(2017), 20%(2018), 11%(2019).

การจัดการด้านจรรยาบรรณ

เราเปิดเผยหลักปฏิบัติทั่วโลกของเรา (‘หลักการธุรกิจของ Samsung’) ให้แก่ซัพพลายเออร์ ลูกค้า และบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงพนักงานของเรา ผ่านทางเว็บไซต์การจัดการด้านจรรยาบรรณของเรา และจัดหาช่องทางสำหรับการรายงานเรื่องการละเมิดมาตรฐานด้านจรรยาบรรณ นอกจากนี้ ‘แนวทางการดำเนินธุรกิจสำหรับพนักงาน’ ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านจรรยาบรรณสำหรับพนักงานของเรา ได้ถูกแปลและเผยแพร่เป็นภาษาต่างๆ 15 ภาษา (รวมถึงเกาหลี) และอัพโหลดไว้บนอินทราเน็ตภายในองค์กร รายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้ถูกเผยแพร่และแบ่งปันแก่พนักงานทุกคนทั่วโลกผ่านการฝึกอบรมแบบกลุ่ม ออนไลน์ ภาพ/เสียง ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง นอกจากนั้น มีการจัดส่ง ‘แนวทางธุรกิจ’ ที่แยกต่างหากให้แก่ซัพพลายเออร์ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส

ข้อร้องเรียนของผู้บริโภค 56%(2014), 58%(2015), 52%(2016), อื่นๆ 25%(2014), 29%(2015), 31%(2016), รายงานต่อต้านการทุจริต 19%(2014), 13%(2015), 18%(2016)

การจัดการเรื่องการกำกับดูแล

โครงการกำกับดูแลของเรามีจุดมุ่งหมายในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการกำหนดราคาหรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และเพื่อดำเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องสิทธิมนุษยชน สุขภาพและความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม Compliance Program Management System (CPMS) ซึ่งเป็นระบบไอทีที่พัฒนาขึ้นเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ จัดหานโยบายที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละพื้นที่ และรายละเอียดของการตรวจสอบปัญหาในระดับภูมิภาค ฝ่ายบริการช่วยเหลือของเรามีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานในการสอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานหรือพบว่าแนวทางของเราไม่เพียงพอที่จะระบุกรณีที่ขัดต่อกฎหมาย ระบบรายงานปัญหาของเรา ซึ่งได้รับการพัฒนาภายใต้ CPMS สำหรับพนักงาน ถูกใช้งานในลักษณะที่มีการเก็บรักษาข้อมูลความลับของผู้รายงาน

ภาพนี้แสดงหัวข้อของอินโฟกราฟิกและกระบวนการ
การดำเนินงานของหน่วยงานพิเศษ
สร้างสำนักงานความเป็นส่วนตัวภายในฝ่ายกฎหมายของบริษัท โดยอยู่ภายใต้การดูแลของซีอีโอโดยตรง
แต่งตั้งทนายความที่ดูแลนโยบายความเป็นส่วนตัวในหน่วยงานธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
การตรวจสอบดูแล
ดำเนินการตรวจสอบดูแลอย่างสม่ำเสมอ/เฉพาะกิจผ่านทางหน่วยงานพิเศษหรือพนักงานที่รับผิดชอบ
การจัดการการติดตามผล
ระบุสาเหตุของปัญหาด้วยการวิเคราะห์กระบวนการ/ผลลัพธ์ ดำเนินการปรับปรุง ป้องกันไม่ให้ปัญหาเดิมเกิดขึ้นอีก (เช่น แนะนำกรณีที่เกิดขึ้นจริงโดยเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม)

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวตามมาตรฐานระดับโลก และพัฒนานโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของแต่ละภูมิภาคและลักษณะเฉพาะของแต่ละท้องถิ่น สืบเนื่องจากความพยายามดังกล่าว พนักงานของเราได้รับ ‘คู่มือข้อมูลส่วนบุคคลทั่วโลก’ และ ‘คู่มือการจัดการสำหรับการเอาต์ซอร์สงานประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล’ เพื่อใช้เป็นกฎระเบียบในการจัดการ เราดำเนินกระบวนการและระบบในลักษณะที่รวมนโยบายที่เกี่ยวข้องเข้าไว้ในการดำเนินธุรกิจในแต่ละวัน และทำการตรวจสอบทบทวนอย่างต่อเนื่อง และจัดฝึกอบรมทั่วทั้งบริษัท

การดำเนินงานของหน่วยงานพิเศษ

สร้างสำนักงานความเป็นส่วนตัวภายในฝ่ายกฎหมายของบริษัท โดยอยู่ภายใต้การดูแลของซีอีโอ
แต่งตั้งทนายความที่ดูแลนโยบายความเป็นส่วนตัวในหน่วยงานธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

 

การตรวจสอบอย่างเข้มงวดของระบบการจัดการ/การดำเนินงานตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

ดำเนินการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและทำการปรับปรุงที่จำเป็นต่อระบบและบริการของเราสำหรับลูกค้าและพนักงาน เพื่อสร้างระบบป้องกันด้านการจัดการ เทคนิค และกายภาพ ซึ่งควบคุมกระบวนการเก็บรวบรวม ประมวลผล และกำจัดข้อมูล

 

การฝึกอบรมนโยบายความเป็นส่วนตัว

จัดหาการฝึกอบรมนโยบายความเป็นส่วนตัวแบบออนไลน์/ออฟไลน์ที่สอดคล้องกับลักษณะงานของแต่ละแผนก (วางแผน, R&D, การตลาด ฯลฯ) รวมถึงการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานสำหรับพนักงานทุกคน

 

การใช้งาน Privacy Legal Management System (PLMS)

ดำเนินมาตรการป้องกันด้วยการใช้รายการตรวจสอบความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่จัดทำขึ้นเพื่อตรวจสอบความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในแต่ละขั้นตอนของผลิตภัณฑ์และบริการ ตั้งแต่การวางแผนและพัฒนา ไปจนถึงการใช้งานและการยุติการผลิต พร้อมทั้งการทบทวนรายการตรวจสอบดังกล่าวผ่านทางทนายความที่แต่งตั้งเป็นพิเศษ