วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ 2020
ปรัชญา
บริษัท
ผู้บริหาร
ประวัติ
บริบทธุรกิจ
คอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์
ไอทีและการสื่อสารเคลื่อนที่
โซลูชั่นอุปกรณ์
ความยั่งยืน
กลยุทธ์
ความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม
ความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
แนวปฏิบัติด้านแรงงานที่มีความรับผิดชอบ
ซัพพลายเชน
จรรยาบรรณ
รายงานและนโยบาย
ข้อเท็จจริงและตัวเลข
อาชีพ
Samsung อาชีพ
การทำงานที่ Samsung
สาขาตำแหน่งงาน
โครงการความสามารถพิเศษของเรา
ข้อเท็จจริงและตัวเลข

สถิติที่สำคัญ ข้อมูล และอื่นๆ

เรามีความภาคภูมิใจที่จะบอกเล่าเกี่ยวกับความสำเร็จของเราในการพัฒนาการจัดการความยั่งยืนที่ Samsung Electronics

ภาพแสดงข้อเท็จจริงและตัวเลขในความยั่งยืน
Product innovation information
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 2014 2015 2016
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม1) (%) 58 74 86
การลดการปล่อย GHG
ในผลิตภัณฑ์ 2) ขั้นตอนการใช้ 3) (ล้าน tCO2e)
123 156 188
การลดโดยประมาณ 4)
ในการใช้พลังงานสำหรับผลิตภัณฑ์ 2) (%)
42 47 49
การฟื้นฟูผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งาน 3)
(10,000 ตัน)
191 226 264
การรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ 5) (ตัน) 59044 736776) 93852
Conversion into resources5) (Ton) 50965 69010 79165
  • 1) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระดับ Good Eco-Product หรือสูงกว่า
  • 2) ขอบเขตของการเก็บรวบรวมข้อมูล: 8 หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์หลัก (โทรศัพท์เคลื่อนที่ โน้ตบุ๊ก ทีวี จอภาพ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ และเครื่องพิมพ์)
  • 3) สะสมตั้งแต่ปี 2009
  • 4) การใช้พลังงานเฉลี่ยต่อปี เทียบกับการใช้พลังงานเฉลี่ยต่อปีในปี 2008
  • 5) ขอบเขตของการเก็บรวบรวมข้อมูล: เกาหลี
Eco-friendly and safe workplace information
สถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2014 2015 2016
การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 1)
(100 ล้านวอน)
6883 6590 9334
การปล่อยก๊าซ GHG ที่สร้างขึ้นในสถานที่ทำงาน 2)
(1000tCO2e)
9290 10192 11600
การใช้พลังงานในสถานที่ทำงาน 3) (GWh) 17082 19478 21073
การใช้น้ำ (1000 ตัน) 74684 92414 104253
อัตราของน้ำที่นำกลับมาใช้ (%) 50.3 50 46.6
อัตราการฟื้นฟูน้ำบริสุทธิ์ (%) 44.3 42.5 41.1
การสร้างของเสีย (ตัน) 778430 937341 1078309
การแปลงของเสียให้กลายเป็นทรัพยากร (%) 92 93 95
Consumption of chemiinls4) (1000 ton) 472 588 577
กราฟนี้แสดงการปล่อยก๊าซ GHG ที่สร้างขึ้นในสถานที่ทำงาน GHE emissions generated in the workplace 2014 : Scope1 2,620,000tCO2e, Scope2 6,670,000tCO2e, 2015 :Scope1 2,445,000tCO2e, Scope2 7,747,000tCO2e, 2016 :Scope1 2,554,000tCO2e, Scope2 9,046,000tCO2e
  • 1) อ้างอิงเกณฑ์การคำนวณที่ปรับใช้ในประเทศของสถานที่ทำงานที่เกี่ยวข้อง
  • 2) รายงานเพิ่มเติมโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ปี 2014 ถึง 2015
  • 3) อ้างอิงสถานที่ทำงานทั่วโลก ตัวเลขของปี 2014 และ 2015 ถูกปรับเปลี่ยน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหน่วยที่ใช้ในการรายงานจาก TJ เป็น GWh
  • 4) การใช้ทั้งหมด ÷ ยอดขายรวมทั่วโลก ไม่รวมยอดขายของกลุ่มธุรกิจจอแสดงผล

ดาวน์โหลดรายงาน