วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ 2020
ปรัชญา
บริษัท
ผู้บริหาร
ประวัติ
บริบทธุรกิจ
คอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์
ไอทีและการสื่อสารเคลื่อนที่
โซลูชั่นอุปกรณ์
ความยั่งยืน
กลยุทธ์
ความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม
ความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
แนวปฏิบัติด้านแรงงานที่มีความรับผิดชอบ
ซัพพลายเชน
จรรยาบรรณ
รายงานและนโยบาย
ข้อเท็จจริงและตัวเลข
อาชีพ
Samsung อาชีพ
การทำงานที่ Samsung
สาขาตำแหน่งงาน
โครงการความสามารถพิเศษของเรา
ข้อเท็จจริงและตัวเลข

สถิติที่สำคัญ ข้อมูล และอื่นๆ

เรามีความภาคภูมิใจที่จะบอกเล่าเกี่ยวกับความสำเร็จของเราในการพัฒนาการจัดการความยั่งยืนที่ Samsung Electronics

ภาพแสดงข้อเท็จจริงและตัวเลขในความยั่งยืน
Product innovation information
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 2015 2016 2017
การ พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม1) (%) 74 86 94
การลด การปล่อย GHG
ในผลิตภัณฑ์ 2) ขั้นตอนการใช้ 3) (ล้าน tCO2e)
156 188 217
การลด โดยประมาณ 4)
ในการใช้พลังงานสำหรับผลิตภัณฑ์ 2) (%)
47 49 36
การฟื้นฟู ผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งาน 3)
(10,000 ตัน)
226 271 312
การรีไซ เคิลผลิตภัณฑ์ 5) (ตัน) 73,677 82,867 92,195
Conversion into resources5) (Ton) 79,579
  • 1) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่อยู่ใน ระดับ Good Eco-Product หรือสูงกว่า
  • 2) ขอบเขตของการเก็บรวบรวมข้อมูล: 8 หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์หลัก (โทรศัพท์เคลื่อนที่ โน้ตบุ๊ก ทีวี จอภาพ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ และเครื่องพิมพ์)
  • 3) สะสมตั้งแต่ปี 2009
  • 4) การใช้พลังงานเฉลี่ยต่อปี เทียบ กับการใช้พลังงานเฉลี่ยต่อปีในปี 2008
  • 5) ขอบเขตของการเก็บรวบรวมข้อมูล: เกาหลี
Eco-friendly and safe workplace information
สถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2015 2016 2017
การลง ทุนด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 1)
(100 ล้านวอน)
6,590 9,334 9,513
การ ปล่อยก๊าซ GHG ที่สร้างขึ้นในสถานที่ทำงาน 2)
(1000tCO2e)
10,192 11.600 13,585
การใช้ พลังงานในสถานที่ทำงาน 3) (GWh) 19,478 21,073 23,419
การใช้น้ำ (1000 ตัน) 92,414 104,253 120,619
อัตรา ของน้ำที่นำกลับมาใช้ (%) 50 46.6 46.6
อัตราการ ฟื้นฟูน้ำบริสุทธิ์ (%) 42.5 41.1 36.7
การสร้าง ของเสีย (ตัน) 937,341 1,078,309 1,146,812
การ แปลงของเสียให้กลายเป็นทรัพยากร (%) 93 95 95
Consumption of chemiinls4) (1000 ton) 588 577 696
กราฟนี้แสดงการปล่อยก๊าซ GHG ที่สร้างขึ้นในสถานที่ทำงาน GHE emissions generated in the workplace 2014 : Scope1 2,620,000tCO2e, Scope2 6,670,000tCO2e, 2015 :Scope1 2,445,000tCO2e, Scope2 7,747,000tCO2e, 2016 :Scope1 2,554,000tCO2e, Scope2 9,046,000tCO2e
  • 1) อ้างอิงเกณฑ์การคำนวณที่ปรับใช้ ในประเทศของสถานที่ทำงานที่เกี่ยวข้อง
  • 2) รายงานเพิ่มเติมโดยการเก็บรวบ รวมข้อมูลตั้งแต่ปี 2014 ถึง 2015
  • 3) อ้างอิงสถานที่ทำงานทั่วโลก ตัวเลข ของปี 2014 และ 2015 ถูกปรับเปลี่ยน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหน่วยที่ใช้ในการรายงานจาก TJ เป็น GWh
  • 4) การใช้ทั้งหมด ÷ ยอดขายรวม ทั่วโลก ไม่รวมยอดขายของกลุ่มธุรกิจจอแสดงผล

รายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม