วิสัยทัศน์
ปรัชญา
บริษัท
ผู้บริหาร

CEO

ประวัติ
บริบทธุรกิจ
คอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์
ไอทีและการสื่อสารเคลื่อนที่
โซลูชั่นอุปกรณ์
ความยั่งยืน
กลยุทธ์
ความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม
ความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
แนวปฏิบัติด้านแรงงานที่มีความรับผิดชอบ
ซัพพลายเชน
จรรยาบรรณ
รายงานและนโยบาย
ข้อเท็จจริงและตัวเลข
อาชีพ
Samsung อาชีพ
การทำงานที่ Samsung
สาขาตำแหน่งงาน
โครงการความสามารถพิเศษของเรา
รายงานและนโยบาย

การเปิดเผยข้อมูลที่ไว้ใจได้และการสื่อสารที่ชัดเจน

เราจัดพิมพ์รายงานความยั่งยืนและเปิดเผยนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสื่อสารเรื่องประสิทธิภาพด้านการจัดการความยั่งยืนแก่ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภาพแสดงรายงานและนโยบายในความยั่งยืน

แนวทางในการดำเนินการเพื่อความยั่งยืน

<h3>In main approaches to sustainability info-graphic.</h3><dl> <li>NGO : Build successful partnerships.</li> <li>Employees : Enhance values by Education and innovation.</li> <li>Customers : Develop environmentally-friendly, Products and improve, Customer satisfaction.</li> <li>Governments : Maximise corporate, Value by sound, Economic activities.</li> <li>Shareholders : Fair trade and compliance.</li> <li>Business Partners : Improve competitiveness, Through win-win partnerships.</li> <li>Local Communities : Effective social contribution, For requtation management, And business continuity.</li> <li>Global Society : Contribute to addressing Global issues (i.e. climate change)</li></dl>

สังคมทั่วโลก

ให้การสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ในระดับโลก (เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)

ชุมชนท้องถิ่น

กิจกรรมเพื่อสังคมที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการชื่อเสียงและความต่อเนื่องของธุรกิจ

คู่ค้า

ยกระดับความสามารถในการแข่งขันโดยผ่านทางความสัมพันธ์ที่ได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

ผู้ถือหุ้น

ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและปฏิบัติตามกฎหมาย

รัฐบาล

เพิ่มมูลค่าองค์กรด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เหมาะสม

ลูกค้า

พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

พนักงาน

ยกระดับคุณค่าด้วยการศึกษาและนวัตกรรม

NGO

สร้างพันธมิตรที่ประสบความสำเร็จ

รายงานเกี่ยวกับความยั่งยืน

การรวมการบริหารจัดการระดับองค์กรเข้ากับการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นประเด็นที่มีความสำคัญมากขึ้นในโลกของธุรกิจท่ามกลางความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นสำหรับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้เราจึงได้พัฒนาขั้นตอนในการรวบรวมความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสร้างวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในระดับองค์กรสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน เราได้กำหนดให้เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นปัจจัยหลักของการบริหารจัดการที่ยั่งยืนของเรา เรามุ่งมั่นที่จะตอบสนองผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราในแง่มุมต่างๆ สร้างความสัมพันธ์ในเชิงบวก และยกระดับคุณค่าของเราสำหรับทั้งบริษัทเองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ดูเพิ่มเติม ปิด

แนวทางการดำเนินธุรกิจ

ในปี 2005 Samsung Electronics เผยแพร่ ‘หลักปฏิบัติทั่วโลก’ ซึ่งใช้เป็นคู่มืออ้างอิงสำหรับแนวทางของเราในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและไว้ใจได้ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ความคาดหวังจากภาคส่วนต่างๆ รวมถึง NGO รัฐบาล ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ซัพพลายเออร์ และพนักงาน เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบของเราในฐานะพลเมืององค์กรระดับโลก ด้วยเหตุนี้ Samsung Electronics จึงได้อัพเดตและทบทวน ‘แนวทางการดำเนินธุรกิจ’ ที่ให้ทิศทางที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการจัดการที่ยั่งยืน ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่เป็นครั้งแรกในรายงานความยั่งยืนของปีที่แล้ว

หลักจริยธรรมของซัพพลายเออร์

Samsung จะแสวงหาความร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น NGO รัฐบาล และชุมชนท้องถิ่น เพื่อปรับปรุงแนวทางอย่างต่อเนื่อง และช่วยให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับกฎหมายแรงงานในท้องถิ่น และแนวทางการดำเนินธุรกิจของ Samsung

แนวทางหลักจริยธรรมของซัพพลายเออร์

รายงานการสรรหาแร่โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบของ Samsung Electronics

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีปัญหาต่อเนื่องหลายประการที่เกี่ยวข้องกับแร่ชนิดต่าง ๆ ที่ขุดขึ้นมาจากพื้นที่ที่มีกรณีพิพาทและมีความเสี่ยงสูงต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้เอง ผู้ถือผลประโยชน์ร่วมจึงกำหนดให้มี “การสรรหาอย่างมีความรับผิดชอบ” ของบริษัทต่าง ๆ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ Samsung นั้นประกอบไปด้วยส่วนประกอบหลายอย่างซึ่งรวมถึงแร่ต่าง ๆ เช่น แทนทาลัม, ดีบุก, ทังสเตน, ทองคำ และโคบอลต์ ที่ให้คุณลักษณะทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ
ดังนั้น เราจึงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อพยายามลดผลกระทบเชิงลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การละเมิดสิทธิมนุษยชนและการทำลายสิ่งแวดล้อมในกระบวนการทำเหมืองให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งเรายินดีที่จะเปิดเผยความพยายามของเราเหล่านั้นผ่านรายงานฉบับนี้

  • รายงานการสรรหาแร่โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบของ Samsung Electronics 1.2MB ดาวน์โหลด PDF

นโยบายแรงงาน